φροντιζω • FRONTIZW • phrontizō

Search: φροντιζωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φροντιζωσινφροντίζωφροντιζ·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φροντιζωσινφροντίζωφροντιζ·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl

φροντίζω (φροντιζ-, φροντι(ε)·[σ]-, φροντι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντιζωφροντιζ·ωφροντιζομαιφροντιζ·ομαι
2ndφροντιζειςφροντιζ·ειςφροντιζῃ[LXX], φροντιζει[LXX], φροντιζεσαιφροντιζ·ῃ, φροντιζ·ει classical, φροντιζ·εσαι alt
3rdφροντιζει[LXX]φροντιζ·ειφροντιζεταιφροντιζ·εται
Pl1stφροντιζομενφροντιζ·ομενφροντιζομεθαφροντιζ·ομεθα
2ndφροντιζετεφροντιζ·ετεφροντιζεσθεφροντιζ·εσθε
3rdφροντιζουσιν, φροντιζουσιφροντιζ·ουσι(ν)φροντιζονταιφροντιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντιζωφροντιζ·ωφροντιζωμαιφροντιζ·ωμαι
2ndφροντιζῃςφροντιζ·ῃςφροντιζῃ[LXX]φροντιζ·ῃ
3rdφροντιζῃ[LXX]φροντιζ·ῃφροντιζηταιφροντιζ·ηται
Pl1stφροντιζωμενφροντιζ·ωμενφροντιζωμεθαφροντιζ·ωμεθα
2ndφροντιζητεφροντιζ·ητεφροντιζησθεφροντιζ·ησθε
3rdφροντιζωσιν[GNT], φροντιζωσιφροντιζ·ωσι(ν), φροντιζ·ωσι(ν)φροντιζωνταιφροντιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντιζοιμιφροντιζ·οιμιφροντιζοιμηνφροντιζ·οιμην
2ndφροντιζοιςφροντιζ·οιςφροντιζοιοφροντιζ·οιο
3rdφροντιζοιφροντιζ·οιφροντιζοιτοφροντιζ·οιτο
Pl1stφροντιζοιμενφροντιζ·οιμενφροντιζοιμεθαφροντιζ·οιμεθα
2ndφροντιζοιτεφροντιζ·οιτεφροντιζοισθεφροντιζ·οισθε
3rdφροντιζοιεν, φροντιζοισανφροντιζ·οιεν, φροντιζ·οισαν altφροντιζοιντοφροντιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφροντιζε[LXX]φροντιζ·εφροντιζουφροντιζ·ου
3rdφροντιζετωφροντιζ·ετωφροντιζεσθωφροντιζ·εσθω
Pl1st
2ndφροντιζετεφροντιζ·ετεφροντιζεσθεφροντιζ·εσθε
3rdφροντιζετωσαν, φροντιζοντωνφροντιζ·ετωσαν, φροντιζ·οντων classicalφροντιζεσθωσαν, φροντιζεσθωνφροντιζ·εσθωσαν, φροντιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φροντιζειν​φροντιζ·ειν​φροντιζεσθαι​φροντιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντιζουσαφροντιζονφροντιζ·ουσ·αφροντιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomφροντιζων[LXX]φροντιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφροντιζουσανφροντιζονταφροντιζ·ουσ·ανφροντιζ·ο[υ]ντ·α
Datφροντιζουσῃφροντιζοντιφροντιζ·ουσ·ῃφροντιζ·ο[υ]ντ·ι
Genφροντιζουσηςφροντιζοντοςφροντιζ·ουσ·ηςφροντιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφροντιζουσαιφροντιζοντεςφροντιζονταφροντιζ·ουσ·αιφροντιζ·ο[υ]ντ·εςφροντιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφροντιζουσαςφροντιζονταςφροντιζ·ουσ·αςφροντιζ·ο[υ]ντ·ας
Datφροντιζουσαιςφροντιζουσι, φροντιζουσινφροντιζ·ουσ·αιςφροντιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφροντιζουσωνφροντιζοντωνφροντιζ·ουσ·ωνφροντιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντιζομενηφροντιζομενεφροντιζ·ομεν·ηφροντιζ·ομεν·ε
Nomφροντιζομενοςφροντιζ·ομεν·ος
Accφροντιζομενηνφροντιζομενονφροντιζ·ομεν·ηνφροντιζ·ομεν·ον
Datφροντιζομενῃφροντιζομενῳφροντιζ·ομεν·ῃφροντιζ·ομεν·ῳ
Genφροντιζομενηςφροντιζομενουφροντιζ·ομεν·ηςφροντιζ·ομεν·ου
PlVocφροντιζομεναιφροντιζομενοιφροντιζομεναφροντιζ·ομεν·αιφροντιζ·ομεν·οιφροντιζ·ομεν·α
Nom
Accφροντιζομεναςφροντιζομενουςφροντιζ·ομεν·αςφροντιζ·ομεν·ους
Datφροντιζομεναιςφροντιζομενοιςφροντιζ·ομεν·αιςφροντιζ·ομεν·οις
Genφροντιζομενωνφροντιζομενωνφροντιζ·ομεν·ωνφροντιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφροντιζονε·φροντιζ·ονεφροντιζομηνε·φροντιζ·ομην
2ndεφροντιζεςε·φροντιζ·εςεφροντιζουε·φροντιζ·ου
3rdεφροντιζεν[LXX], εφροντιζεε·φροντιζ·ε(ν), ε·φροντιζ·ε(ν)εφροντιζετοε·φροντιζ·ετο
Pl1stεφροντιζομενε·φροντιζ·ομενεφροντιζομεθαε·φροντιζ·ομεθα
2ndεφροντιζετεε·φροντιζ·ετεεφροντιζεσθεε·φροντιζ·εσθε
3rdεφροντιζον, εφροντιζοσανε·φροντιζ·ον, ε·φροντιζ·οσαν altεφροντιζοντοε·φροντιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντιωφροντι(ε)·[σ]ωφροντιουμαιφροντι(ε)·[σ]ομαι
2ndφροντιειςφροντι(ε)·[σ]ειςφροντιῃ, φροντιει[LXX], φροντιεισαιφροντι(ε)·[σ]ῃ, φροντι(ε)·[σ]ει classical, φροντι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdφροντιει[LXX]φροντι(ε)·[σ]ειφροντιειταιφροντι(ε)·[σ]εται
Pl1stφροντιουμενφροντι(ε)·[σ]ομενφροντιουμεθαφροντι(ε)·[σ]ομεθα
2ndφροντιειτεφροντι(ε)·[σ]ετεφροντιεισθεφροντι(ε)·[σ]εσθε
3rdφροντιουσιν, φροντιουσιφροντι(ε)·[σ]ουσι(ν)φροντιουνταιφροντι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντιοιμιφροντι(ε)·[σ]οιμιφροντιοιμηνφροντι(ε)·[σ]οιμην
2ndφροντιοιςφροντι(ε)·[σ]οιςφροντιοιοφροντι(ε)·[σ]οιο
3rdφροντιοιφροντι(ε)·[σ]οιφροντιοιτοφροντι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stφροντιοιμενφροντι(ε)·[σ]οιμενφροντιοιμεθαφροντι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndφροντιοιτεφροντι(ε)·[σ]οιτεφροντιοισθεφροντι(ε)·[σ]οισθε
3rdφροντιοιενφροντι(ε)·[σ]οιενφροντιοιντοφροντι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φροντιειν​φροντι(ε)·[σ]ειν​φροντιεισθαι​φροντι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντιουσαφροντιουνφροντι(ε)·[σ]ουσ·αφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomφροντιωνφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accφροντιουσανφροντιουνταφροντι(ε)·[σ]ουσ·ανφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datφροντιουσῃφροντιουντιφροντι(ε)·[σ]ουσ·ῃφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genφροντιουσηςφροντιουντοςφροντι(ε)·[σ]ουσ·ηςφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocφροντιουσαιφροντιουντεςφροντιουνταφροντι(ε)·[σ]ουσ·αιφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accφροντιουσαςφροντιουνταςφροντι(ε)·[σ]ουσ·αςφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datφροντιουσαιςφροντιουσι, φροντιουσινφροντι(ε)·[σ]ουσ·αιςφροντι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genφροντιουσωνφροντιουντωνφροντι(ε)·[σ]ουσ·ωνφροντι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντιουμενηφροντιουμενεφροντι(ε)·[σ]ομεν·ηφροντι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomφροντιουμενοςφροντι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accφροντιουμενηνφροντιουμενονφροντι(ε)·[σ]ομεν·ηνφροντι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datφροντιουμενῃφροντιουμενῳφροντι(ε)·[σ]ομεν·ῃφροντι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genφροντιουμενηςφροντιουμενουφροντι(ε)·[σ]ομεν·ηςφροντι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocφροντιουμεναιφροντιουμενοιφροντιουμεναφροντι(ε)·[σ]ομεν·αιφροντι(ε)·[σ]ομεν·οιφροντι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accφροντιουμεναςφροντιουμενουςφροντι(ε)·[σ]ομεν·αςφροντι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datφροντιουμεναιςφροντιουμενοιςφροντι(ε)·[σ]ομεν·αιςφροντι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genφροντιουμενωνφροντιουμενωνφροντι(ε)·[σ]ομεν·ωνφροντι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφροντισα[LXX]ε·φροντι·σαεφροντισαμηνε·φροντι·σαμην
2ndεφροντισαςε·φροντι·σαςεφροντισωε·φροντι·σω
3rdεφροντισεν, εφροντισεε·φροντι·σε(ν)εφροντισατοε·φροντι·σατο
Pl1stεφροντισαμεν[LXX]ε·φροντι·σαμενεφροντισαμεθαε·φροντι·σαμεθα
2ndεφροντισατεε·φροντι·σατεεφροντισασθεε·φροντι·σασθε
3rdεφροντισανε·φροντι·σανεφροντισαντοε·φροντι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντισωφροντι·σωφροντισωμαιφροντι·σωμαι
2ndφροντισῃςφροντι·σῃςφροντισῃφροντι·σῃ
3rdφροντισῃφροντι·σῃφροντισηταιφροντι·σηται
Pl1stφροντισωμενφροντι·σωμενφροντισωμεθαφροντι·σωμεθα
2ndφροντισητεφροντι·σητεφροντισησθεφροντι·σησθε
3rdφροντισωσιν, φροντισωσιφροντι·σωσι(ν)φροντισωνταιφροντι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφροντισαιμιφροντι·σαιμιφροντισαιμηνφροντι·σαιμην
2ndφροντισαις, φροντισειαςφροντι·σαις, φροντι·σειας classicalφροντισαιοφροντι·σαιο
3rdφροντισαι[LXX], φροντισειεφροντι·σαι, φροντι·σειε classicalφροντισαιτοφροντι·σαιτο
Pl1stφροντισαιμενφροντι·σαιμενφροντισαιμεθαφροντι·σαιμεθα
2ndφροντισαιτεφροντι·σαιτεφροντισαισθεφροντι·σαισθε
3rdφροντισαιεν, φροντισαισαν, φροντισειαν, φροντισειενφροντι·σαιεν, φροντι·σαισαν alt, φροντι·σειαν classical, φροντι·σειεν classicalφροντισαιντοφροντι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφροντισον[LXX]φροντι·σονφροντισαι[LXX]φροντι·σαι
3rdφροντισατωφροντι·σατωφροντισασθωφροντι·σασθω
Pl1st
2ndφροντισατεφροντι·σατεφροντισασθεφροντι·σασθε
3rdφροντισατωσαν, φροντισαντωνφροντι·σατωσαν, φροντι·σαντων classicalφροντισασθωσαν, φροντισασθωνφροντι·σασθωσαν, φροντι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φροντισαι[LXX]​φροντι·σαιφροντισασθαι​φροντι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντισασαφροντισας[LXX]φροντισανφροντι·σασ·αφροντι·σα[ντ]·ςφροντι·σαν[τ]
Nom
Accφροντισασανφροντισανταφροντι·σασ·ανφροντι·σαντ·α
Datφροντισασῃφροντισαντιφροντι·σασ·ῃφροντι·σαντ·ι
Genφροντισασηςφροντισαντοςφροντι·σασ·ηςφροντι·σαντ·ος
PlVocφροντισασαιφροντισαντεςφροντισανταφροντι·σασ·αιφροντι·σαντ·εςφροντι·σαντ·α
Nom
Accφροντισασαςφροντισανταςφροντι·σασ·αςφροντι·σαντ·ας
Datφροντισασαιςφροντισασι, φροντισασινφροντι·σασ·αιςφροντι·σα[ντ]·σι(ν)
Genφροντισασωνφροντισαντωνφροντι·σασ·ωνφροντι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφροντισαμενηφροντισαμενεφροντι·σαμεν·ηφροντι·σαμεν·ε
Nomφροντισαμενοςφροντι·σαμεν·ος
Accφροντισαμενηνφροντισαμενονφροντι·σαμεν·ηνφροντι·σαμεν·ον
Datφροντισαμενῃφροντισαμενῳφροντι·σαμεν·ῃφροντι·σαμεν·ῳ
Genφροντισαμενηςφροντισαμενουφροντι·σαμεν·ηςφροντι·σαμεν·ου
PlVocφροντισαμεναιφροντισαμενοιφροντισαμεναφροντι·σαμεν·αιφροντι·σαμεν·οιφροντι·σαμεν·α
Nom
Accφροντισαμεναςφροντισαμενουςφροντι·σαμεν·αςφροντι·σαμεν·ους
Datφροντισαμεναιςφροντισαμενοιςφροντι·σαμεν·αιςφροντι·σαμεν·οις
Genφροντισαμενωνφροντισαμενωνφροντι·σαμεν·ωνφροντι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 06:34:41 EST