φρονεω • FRONEW • phroneō

Search: φρονειτε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρονειτε; φρονειτεφρονέωφρον(ε)·ετε; φρον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρονειτεφρονέωφρον(ε)·ετεpres act imp 2nd pl
φρονειτεφρονέωφρον(ε)·ετεpres act ind 2nd pl

φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονωφρον(ε)·ωφρονουμαιφρον(ε)·ομαι
2ndφρονεις[GNT]φρον(ε)·ειςφρονῃ, φρονει[GNT], φρονεισαιφρον(ε)·ῃ, φρον(ε)·ει classical, φρον(ε)·εσαι alt
3rdφρονει[GNT]φρον(ε)·ειφρονειταιφρον(ε)·εται
Pl1stφρονουμενφρον(ε)·ομενφρονουμεθαφρον(ε)·ομεθα
2ndφρονειτε[GNT]φρον(ε)·ετεφρονεισθεφρον(ε)·εσθε
3rdφρονουσιν[GNT], φρονουσι[LXX]φρον(ε)·ουσι(ν)φρονουνταιφρον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονωφρον(ε)·ωφρονωμαιφρον(ε)·ωμαι
2ndφρονῃςφρον(ε)·ῃςφρονῃφρον(ε)·ῃ
3rdφρονῃφρον(ε)·ῃφρονηταιφρον(ε)·ηται
Pl1stφρονωμεν[GNT]φρον(ε)·ωμενφρονωμεθαφρον(ε)·ωμεθα
2ndφρονητε[GNT]φρον(ε)·ητεφρονησθεφρον(ε)·ησθε
3rdφρονωσιν, φρονωσιφρον(ε)·ωσι(ν)φρονωνταιφρον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονοιμιφρον(ε)·οιμιφρονοιμηνφρον(ε)·οιμην
2ndφρονοιςφρον(ε)·οιςφρονοιοφρον(ε)·οιο
3rdφρονοιφρον(ε)·οιφρονοιτοφρον(ε)·οιτο
Pl1stφρονοιμενφρον(ε)·οιμενφρονοιμεθαφρον(ε)·οιμεθα
2ndφρονοιτεφρον(ε)·οιτεφρονοισθεφρον(ε)·οισθε
3rdφρονοιεν, φρονοισανφρον(ε)·οιεν, φρον(ε)·οισαν altφρονοιντοφρον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφρονει[GNT]φρον(ε)·εφρονουφρον(ε)·ου
3rdφρονειτωφρον(ε)·ετωφρονεισθω[GNT]φρον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndφρονειτε[GNT]φρον(ε)·ετεφρονεισθεφρον(ε)·εσθε
3rdφρονειτωσαν, φρονουντωνφρον(ε)·ετωσαν, φρον(ε)·οντων classicalφρονεισθωσαν, φρονεισθωνφρον(ε)·εσθωσαν, φρον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρονειν[GNT][LXX]​φρον(ε)·εινφρονεισθαι​φρον(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονουσαφρονουνφρον(ε)·ουσ·αφρον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomφρονων[GNT][LXX]φρον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφρονουσανφρονουνταφρον(ε)·ουσ·ανφρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datφρονουσῃφρονουντιφρον(ε)·ουσ·ῃφρον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genφρονουσηςφρονουντοςφρον(ε)·ουσ·ηςφρον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφρονουσαιφρονουντες[GNT]φρονουνταφρον(ε)·ουσ·αιφρον(ε)·ο[υ]ντ·εςφρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφρονουσαςφρονουνταςφρον(ε)·ουσ·αςφρον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datφρονουσαιςφρονουσι[LXX], φρονουσιν[GNT]φρον(ε)·ουσ·αιςφρον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφρονουσωνφρονουντωνφρον(ε)·ουσ·ωνφρον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονουμενηφρονουμενεφρον(ε)·ομεν·ηφρον(ε)·ομεν·ε
Nomφρονουμενοςφρον(ε)·ομεν·ος
Accφρονουμενηνφρονουμενονφρον(ε)·ομεν·ηνφρον(ε)·ομεν·ον
Datφρονουμενῃφρονουμενῳφρον(ε)·ομεν·ῃφρον(ε)·ομεν·ῳ
Genφρονουμενηςφρονουμενουφρον(ε)·ομεν·ηςφρον(ε)·ομεν·ου
PlVocφρονουμεναιφρονουμενοιφρονουμεναφρον(ε)·ομεν·αιφρον(ε)·ομεν·οιφρον(ε)·ομεν·α
Nom
Accφρονουμεναςφρονουμενουςφρον(ε)·ομεν·αςφρον(ε)·ομεν·ους
Datφρονουμεναιςφρονουμενοιςφρον(ε)·ομεν·αιςφρον(ε)·ομεν·οις
Genφρονουμενωνφρονουμενωνφρον(ε)·ομεν·ωνφρον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφρονουν[GNT]ε·φρον(ε)·ονεφρονουμηνε·φρον(ε)·ομην
2ndεφρονειςε·φρον(ε)·εςεφρονουε·φρον(ε)·ου
3rdεφρονειε·φρον(ε)·εεφρονειτοε·φρον(ε)·ετο
Pl1stεφρονουμενε·φρον(ε)·ομενεφρονουμεθαε·φρον(ε)·ομεθα
2ndεφρονειτε[GNT]ε·φρον(ε)·ετεεφρονεισθεε·φρον(ε)·εσθε
3rdεφρονουν[GNT], εφρονουσανε·φρον(ε)·ον, ε·φρον(ε)·οσαν altεφρονουντοε·φρον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονησωφρονη·σωφρονησομαιφρονη·σομαι
2ndφρονησειςφρονη·σειςφρονησῃ, φρονησει[GNT][LXX], φρονησεσαιφρονη·σῃ, φρονη·σει classical, φρονη·σεσαι alt
3rdφρονησει[GNT][LXX]φρονη·σειφρονησεταιφρονη·σεται
Pl1stφρονησομενφρονη·σομενφρονησομεθαφρονη·σομεθα
2ndφρονησετε[GNT]φρονη·σετεφρονησεσθεφρονη·σεσθε
3rdφρονησουσιν, φρονησουσιφρονη·σουσι(ν)φρονησονταιφρονη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονησοιμιφρονη·σοιμιφρονησοιμηνφρονη·σοιμην
2ndφρονησοιςφρονη·σοιςφρονησοιοφρονη·σοιο
3rdφρονησοιφρονη·σοιφρονησοιτοφρονη·σοιτο
Pl1stφρονησοιμενφρονη·σοιμενφρονησοιμεθαφρονη·σοιμεθα
2ndφρονησοιτεφρονη·σοιτεφρονησοισθεφρονη·σοισθε
3rdφρονησοιενφρονη·σοιενφρονησοιντοφρονη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρονησειν​φρονη·σειν​φρονησεσθαι​φρονη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονησουσαφρονησονφρονη·σουσ·αφρονη·σο[υ]ν[τ]
Nomφρονησωνφρονη·σο[υ]ν[τ]·^
Accφρονησουσανφρονησονταφρονη·σουσ·ανφρονη·σο[υ]ντ·α
Datφρονησουσῃφρονησοντιφρονη·σουσ·ῃφρονη·σο[υ]ντ·ι
Genφρονησουσηςφρονησοντοςφρονη·σουσ·ηςφρονη·σο[υ]ντ·ος
PlVocφρονησουσαιφρονησοντεςφρονησονταφρονη·σουσ·αιφρονη·σο[υ]ντ·εςφρονη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφρονησουσαςφρονησονταςφρονη·σουσ·αςφρονη·σο[υ]ντ·ας
Datφρονησουσαιςφρονησουσι, φρονησουσινφρονη·σουσ·αιςφρονη·σου[ντ]·σι(ν)
Genφρονησουσωνφρονησοντωνφρονη·σουσ·ωνφρονη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονησομενηφρονησομενεφρονη·σομεν·ηφρονη·σομεν·ε
Nomφρονησομενοςφρονη·σομεν·ος
Accφρονησομενηνφρονησομενονφρονη·σομεν·ηνφρονη·σομεν·ον
Datφρονησομενῃφρονησομενῳφρονη·σομεν·ῃφρονη·σομεν·ῳ
Genφρονησομενηςφρονησομενουφρονη·σομεν·ηςφρονη·σομεν·ου
PlVocφρονησομεναιφρονησομενοιφρονησομεναφρονη·σομεν·αιφρονη·σομεν·οιφρονη·σομεν·α
Nom
Accφρονησομεναςφρονησομενουςφρονη·σομεν·αςφρονη·σομεν·ους
Datφρονησομεναιςφρονησομενοιςφρονη·σομεν·αιςφρονη·σομεν·οις
Genφρονησομενωνφρονησομενωνφρονη·σομεν·ωνφρονη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφρονησαε·φρονη·σαεφρονησαμηνε·φρονη·σαμην
2ndεφρονησαςε·φρονη·σαςεφρονησωε·φρονη·σω
3rdεφρονησεν, εφρονησεε·φρονη·σε(ν)εφρονησατοε·φρονη·σατο
Pl1stεφρονησαμενε·φρονη·σαμενεφρονησαμεθαε·φρονη·σαμεθα
2ndεφρονησατεε·φρονη·σατεεφρονησασθεε·φρονη·σασθε
3rdεφρονησαν[LXX]ε·φρονη·σανεφρονησαντοε·φρονη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονησωφρονη·σωφρονησωμαιφρονη·σωμαι
2ndφρονησῃςφρονη·σῃςφρονησῃφρονη·σῃ
3rdφρονησῃφρονη·σῃφρονησηταιφρονη·σηται
Pl1stφρονησωμενφρονη·σωμενφρονησωμεθαφρονη·σωμεθα
2ndφρονησητεφρονη·σητεφρονησησθεφρονη·σησθε
3rdφρονησωσιν, φρονησωσιφρονη·σωσι(ν)φρονησωνταιφρονη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρονησαιμιφρονη·σαιμιφρονησαιμηνφρονη·σαιμην
2ndφρονησαις, φρονησειαςφρονη·σαις, φρονη·σειας classicalφρονησαιοφρονη·σαιο
3rdφρονησαι[LXX], φρονησειεφρονη·σαι, φρονη·σειε classicalφρονησαιτοφρονη·σαιτο
Pl1stφρονησαιμεν[LXX]φρονη·σαιμενφρονησαιμεθαφρονη·σαιμεθα
2ndφρονησαιτεφρονη·σαιτεφρονησαισθεφρονη·σαισθε
3rdφρονησαιεν, φρονησαισαν, φρονησειαν, φρονησειενφρονη·σαιεν, φρονη·σαισαν alt, φρονη·σειαν classical, φρονη·σειεν classicalφρονησαιντοφρονη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφρονησονφρονη·σονφρονησαι[LXX]φρονη·σαι
3rdφρονησατωφρονη·σατωφρονησασθωφρονη·σασθω
Pl1st
2ndφρονησατε[LXX]φρονη·σατεφρονησασθεφρονη·σασθε
3rdφρονησατωσαν, φρονησαντωνφρονη·σατωσαν, φρονη·σαντων classicalφρονησασθωσαν, φρονησασθωνφρονη·σασθωσαν, φρονη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρονησαι[LXX]​φρονη·σαιφρονησασθαι​φρονη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονησασαφρονησαςφρονησανφρονη·σασ·αφρονη·σα[ντ]·ςφρονη·σαν[τ]
Nom
Accφρονησασανφρονησανταφρονη·σασ·ανφρονη·σαντ·α
Datφρονησασῃφρονησαντιφρονη·σασ·ῃφρονη·σαντ·ι
Genφρονησασηςφρονησαντοςφρονη·σασ·ηςφρονη·σαντ·ος
PlVocφρονησασαιφρονησαντεςφρονησανταφρονη·σασ·αιφρονη·σαντ·εςφρονη·σαντ·α
Nom
Accφρονησασαςφρονησανταςφρονη·σασ·αςφρονη·σαντ·ας
Datφρονησασαιςφρονησασι, φρονησασινφρονη·σασ·αιςφρονη·σα[ντ]·σι(ν)
Genφρονησασωνφρονησαντωνφρονη·σασ·ωνφρονη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονησαμενηφρονησαμενεφρονη·σαμεν·ηφρονη·σαμεν·ε
Nomφρονησαμενοςφρονη·σαμεν·ος
Accφρονησαμενηνφρονησαμενονφρονη·σαμεν·ηνφρονη·σαμεν·ον
Datφρονησαμενῃφρονησαμενῳφρονη·σαμεν·ῃφρονη·σαμεν·ῳ
Genφρονησαμενηςφρονησαμενουφρονη·σαμεν·ηςφρονη·σαμεν·ου
PlVocφρονησαμεναιφρονησαμενοιφρονησαμεναφρονη·σαμεν·αιφρονη·σαμεν·οιφρονη·σαμεν·α
Nom
Accφρονησαμεναςφρονησαμενουςφρονη·σαμεν·αςφρονη·σαμεν·ους
Datφρονησαμεναιςφρονησαμενοιςφρονη·σαμεν·αιςφρονη·σαμεν·οις
Genφρονησαμενωνφρονησαμενωνφρονη·σαμεν·ωνφρονη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:32:56 EST