φονευω • FONEUW • phoneuō

Search: φονευετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονευετε; φονευετεφονεύωφονευ·ετε; φονευ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονευετεφονεύωφονευ·ετεpres act imp 2nd pl
φονευετεφονεύωφονευ·ετεpres act ind 2nd pl

φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευωφονευ·ωφονευομαιφονευ·ομαι
2ndφονευεις[GNT]φονευ·ειςφονευῃ, φονευει, φονευεσαιφονευ·ῃ, φονευ·ει classical, φονευ·εσαι alt
3rdφονευειφονευ·ειφονευεταιφονευ·εται
Pl1stφονευομενφονευ·ομενφονευομεθαφονευ·ομεθα
2ndφονευετε[GNT][LXX]φονευ·ετεφονευεσθεφονευ·εσθε
3rdφονευουσιν[LXX], φονευουσιφονευ·ουσι(ν), φονευ·ουσι(ν)φονευονται[LXX]φονευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευωφονευ·ωφονευωμαιφονευ·ωμαι
2ndφονευῃςφονευ·ῃςφονευῃφονευ·ῃ
3rdφονευῃφονευ·ῃφονευηταιφονευ·ηται
Pl1stφονευωμενφονευ·ωμενφονευωμεθαφονευ·ωμεθα
2ndφονευητεφονευ·ητεφονευησθεφονευ·ησθε
3rdφονευωσιν, φονευωσιφονευ·ωσι(ν)φονευωνταιφονευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευοιμιφονευ·οιμιφονευοιμηνφονευ·οιμην
2ndφονευοιςφονευ·οιςφονευοιοφονευ·οιο
3rdφονευοιφονευ·οιφονευοιτοφονευ·οιτο
Pl1stφονευοιμενφονευ·οιμενφονευοιμεθαφονευ·οιμεθα
2ndφονευοιτεφονευ·οιτεφονευοισθεφονευ·οισθε
3rdφονευοιεν, φονευοισανφονευ·οιεν, φονευ·οισαν altφονευοιντοφονευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφονευεφονευ·εφονευουφονευ·ου
3rdφονευετωφονευ·ετωφονευεσθωφονευ·εσθω
Pl1st
2ndφονευετε[GNT][LXX]φονευ·ετεφονευεσθεφονευ·εσθε
3rdφονευετωσαν, φονευοντωνφονευ·ετωσαν, φονευ·οντων classicalφονευεσθωσαν, φονευεσθωνφονευ·εσθωσαν, φονευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φονευειν[LXX]​φονευ·εινφονευεσθαι​φονευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευουσαφονευονφονευ·ουσ·αφονευ·ο[υ]ν[τ]
Nomφονευων[LXX]φονευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφονευουσανφονευονταφονευ·ουσ·ανφονευ·ο[υ]ντ·α
Datφονευουσῃφονευοντιφονευ·ουσ·ῃφονευ·ο[υ]ντ·ι
Genφονευουσηςφονευοντοςφονευ·ουσ·ηςφονευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφονευουσαιφονευοντεςφονευονταφονευ·ουσ·αιφονευ·ο[υ]ντ·εςφονευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφονευουσαςφονευονταςφονευ·ουσ·αςφονευ·ο[υ]ντ·ας
Datφονευουσαιςφονευουσι, φονευουσιν[LXX]φονευ·ουσ·αιςφονευ·ου[ντ]·σι(ν), φονευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφονευουσωνφονευοντωνφονευ·ουσ·ωνφονευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευομενηφονευομενεφονευ·ομεν·ηφονευ·ομεν·ε
Nomφονευομενοςφονευ·ομεν·ος
Accφονευομενηνφονευομενονφονευ·ομεν·ηνφονευ·ομεν·ον
Datφονευομενῃφονευομενῳφονευ·ομεν·ῃφονευ·ομεν·ῳ
Genφονευομενηςφονευομενουφονευ·ομεν·ηςφονευ·ομεν·ου
PlVocφονευομεναιφονευομενοιφονευομεναφονευ·ομεν·αιφονευ·ομεν·οιφονευ·ομεν·α
Nom
Accφονευομεναςφονευομενουςφονευ·ομεν·αςφονευ·ομεν·ους
Datφονευομεναιςφονευομενοιςφονευ·ομεν·αιςφονευ·ομεν·οις
Genφονευομενωνφονευομενωνφονευ·ομεν·ωνφονευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφονευονε·φονευ·ονεφονευομηνε·φονευ·ομην
2ndεφονευεςε·φονευ·εςεφονευουε·φονευ·ου
3rdεφονευεν, εφονευεε·φονευ·ε(ν)εφονευετοε·φονευ·ετο
Pl1stεφονευομενε·φονευ·ομενεφονευομεθαε·φονευ·ομεθα
2ndεφονευετεε·φονευ·ετεεφονευεσθεε·φονευ·εσθε
3rdεφονευον, εφονευοσανε·φονευ·ον, ε·φονευ·οσαν altεφονευοντοε·φονευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευσωφονευ·σωφονευσομαιφονευ·σομαι
2ndφονευσεις[GNT][LXX]φονευ·σειςφονευσῃ[GNT][LXX], φονευσει, φονευσεσαιφονευ·σῃ, φονευ·σει classical, φονευ·σεσαι alt
3rdφονευσειφονευ·σειφονευσεταιφονευ·σεται
Pl1stφονευσομενφονευ·σομενφονευσομεθαφονευ·σομεθα
2ndφονευσετεφονευ·σετεφονευσεσθεφονευ·σεσθε
3rdφονευσουσιν, φονευσουσιφονευ·σουσι(ν)φονευσονταιφονευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευσοιμιφονευ·σοιμιφονευσοιμηνφονευ·σοιμην
2ndφονευσοιςφονευ·σοιςφονευσοιοφονευ·σοιο
3rdφονευσοιφονευ·σοιφονευσοιτοφονευ·σοιτο
Pl1stφονευσοιμενφονευ·σοιμενφονευσοιμεθαφονευ·σοιμεθα
2ndφονευσοιτεφονευ·σοιτεφονευσοισθεφονευ·σοισθε
3rdφονευσοιενφονευ·σοιενφονευσοιντοφονευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φονευσειν​φονευ·σειν​φονευσεσθαι​φονευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευσουσαφονευσονφονευ·σουσ·αφονευ·σο[υ]ν[τ]
Nomφονευσωνφονευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accφονευσουσανφονευσονταφονευ·σουσ·ανφονευ·σο[υ]ντ·α
Datφονευσουσῃφονευσοντιφονευ·σουσ·ῃφονευ·σο[υ]ντ·ι
Genφονευσουσηςφονευσοντοςφονευ·σουσ·ηςφονευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocφονευσουσαιφονευσοντεςφονευσονταφονευ·σουσ·αιφονευ·σο[υ]ντ·εςφονευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφονευσουσαςφονευσονταςφονευ·σουσ·αςφονευ·σο[υ]ντ·ας
Datφονευσουσαιςφονευσουσι, φονευσουσινφονευ·σουσ·αιςφονευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genφονευσουσωνφονευσοντωνφονευ·σουσ·ωνφονευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευσομενηφονευσομενεφονευ·σομεν·ηφονευ·σομεν·ε
Nomφονευσομενοςφονευ·σομεν·ος
Accφονευσομενηνφονευσομενονφονευ·σομεν·ηνφονευ·σομεν·ον
Datφονευσομενῃφονευσομενῳφονευ·σομεν·ῃφονευ·σομεν·ῳ
Genφονευσομενηςφονευσομενουφονευ·σομεν·ηςφονευ·σομεν·ου
PlVocφονευσομεναιφονευσομενοιφονευσομεναφονευ·σομεν·αιφονευ·σομεν·οιφονευ·σομεν·α
Nom
Accφονευσομεναςφονευσομενουςφονευ·σομεν·αςφονευ·σομεν·ους
Datφονευσομεναιςφονευσομενοιςφονευ·σομεν·αιςφονευ·σομεν·οις
Genφονευσομενωνφονευσομενωνφονευ·σομεν·ωνφονευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφονευσαε·φονευ·σαεφονευσαμηνε·φονευ·σαμην
2ndεφονευσας[LXX]ε·φονευ·σαςεφονευσωε·φονευ·σω
3rdεφονευσεν[LXX], εφονευσεε·φονευ·σε(ν), ε·φονευ·σε(ν)εφονευσατοε·φονευ·σατο
Pl1stεφονευσαμενε·φονευ·σαμενεφονευσαμεθαε·φονευ·σαμεθα
2ndεφονευσατε[GNT]ε·φονευ·σατεεφονευσασθεε·φονευ·σασθε
3rdεφονευσαν[LXX]ε·φονευ·σανεφονευσαντοε·φονευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευσωφονευ·σωφονευσωμαιφονευ·σωμαι
2ndφονευσῃς[GNT]φονευ·σῃςφονευσῃ[GNT][LXX]φονευ·σῃ
3rdφονευσῃ[GNT][LXX]φονευ·σῃφονευσηταιφονευ·σηται
Pl1stφονευσωμεν[LXX]φονευ·σωμενφονευσωμεθαφονευ·σωμεθα
2ndφονευσητεφονευ·σητεφονευσησθεφονευ·σησθε
3rdφονευσωσιν, φονευσωσιφονευ·σωσι(ν)φονευσωνταιφονευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφονευσαιμιφονευ·σαιμιφονευσαιμηνφονευ·σαιμην
2ndφονευσαις, φονευσειαςφονευ·σαις, φονευ·σειας classicalφονευσαιοφονευ·σαιο
3rdφονευσαι[LXX], φονευσειεφονευ·σαι, φονευ·σειε classicalφονευσαιτοφονευ·σαιτο
Pl1stφονευσαιμενφονευ·σαιμενφονευσαιμεθαφονευ·σαιμεθα
2ndφονευσαιτεφονευ·σαιτεφονευσαισθεφονευ·σαισθε
3rdφονευσαιεν, φονευσαισαν, φονευσειαν, φονευσειενφονευ·σαιεν, φονευ·σαισαν alt, φονευ·σειαν classical, φονευ·σειεν classicalφονευσαιντοφονευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφονευσονφονευ·σονφονευσαι[LXX]φονευ·σαι
3rdφονευσατωφονευ·σατωφονευσασθωφονευ·σασθω
Pl1st
2ndφονευσατεφονευ·σατεφονευσασθεφονευ·σασθε
3rdφονευσατωσαν, φονευσαντων[GNT]φονευ·σατωσαν, φονευ·σαντων classicalφονευσασθωσαν, φονευσασθωνφονευ·σασθωσαν, φονευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φονευσαι[LXX]​φονευ·σαιφονευσασθαι​φονευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευσασαφονευσας[LXX]φονευσανφονευ·σασ·αφονευ·σα[ντ]·ςφονευ·σαν[τ]
Nom
Accφονευσασανφονευσαντα[LXX]φονευ·σασ·ανφονευ·σαντ·α
Datφονευσασῃφονευσαντι[LXX]φονευ·σασ·ῃφονευ·σαντ·ι
Genφονευσασηςφονευσαντος[LXX]φονευ·σασ·ηςφονευ·σαντ·ος
PlVocφονευσασαιφονευσαντεςφονευσαντα[LXX]φονευ·σασ·αιφονευ·σαντ·εςφονευ·σαντ·α
Nom
Accφονευσασαςφονευσαντας[LXX]φονευ·σασ·αςφονευ·σαντ·ας
Datφονευσασαιςφονευσασι[LXX], φονευσασινφονευ·σασ·αιςφονευ·σα[ντ]·σι(ν), φονευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genφονευσασωνφονευσαντων[GNT]φονευ·σασ·ωνφονευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευσαμενηφονευσαμενεφονευ·σαμεν·ηφονευ·σαμεν·ε
Nomφονευσαμενοςφονευ·σαμεν·ος
Accφονευσαμενηνφονευσαμενονφονευ·σαμεν·ηνφονευ·σαμεν·ον
Datφονευσαμενῃφονευσαμενῳφονευ·σαμεν·ῃφονευ·σαμεν·ῳ
Genφονευσαμενηςφονευσαμενουφονευ·σαμεν·ηςφονευ·σαμεν·ου
PlVocφονευσαμεναιφονευσαμενοιφονευσαμεναφονευ·σαμεν·αιφονευ·σαμεν·οιφονευ·σαμεν·α
Nom
Accφονευσαμεναςφονευσαμενουςφονευ·σαμεν·αςφονευ·σαμεν·ους
Datφονευσαμεναιςφονευσαμενοιςφονευ·σαμεν·αιςφονευ·σαμεν·οις
Genφονευσαμενωνφονευσαμενωνφονευ·σαμεν·ωνφονευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευκαπεφονευ·καπεφονευμαιπεφονευ·μαι
2ndπεφονευκας, πεφονευκεςπεφονευ·κας, πεφονευ·κες altπεφονευσαιπεφονευ·σαι
3rdπεφονευκεν[LXX], πεφονευκεπεφονευ·κε(ν), πεφονευ·κε(ν)πεφονευται[LXX]πεφονευ·ται
Pl1stπεφονευκαμενπεφονευ·καμενπεφονευμεθαπεφονευ·μεθα
2ndπεφονευκατεπεφονευ·κατεπεφονευσθεπεφονευ·σθε
3rdπεφονευκασιν, πεφονευκασι, πεφονευκανπεφονευ·κασι(ν), πεφονευ·καν altπεφονευνταιπεφονευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευσομαιπεφονευ·σομαι
2ndπεφονευσῃ, πεφονευσειπεφονευ·σῃ, πεφονευ·σει classical
3rdπεφονευσεταιπεφονευ·σεται
Pl1stπεφονευσομεθαπεφονευ·σομεθα
2ndπεφονευσεσθεπεφονευ·σεσθε
3rdπεφονευσονταιπεφονευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευκωπεφονευ·κω
2ndπεφονευκῃςπεφονευ·κῃς
3rdπεφονευκῃπεφονευ·κῃ
Pl1stπεφονευκωμενπεφονευ·κωμεν
2ndπεφονευκητεπεφονευ·κητε
3rdπεφονευκωσιν, πεφονευκωσιπεφονευ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευκοιμι, πεφονευκοιηνπεφονευ·κοιμι, πεφονευ·κοιην classical
2ndπεφονευκοις, πεφονευκοιηςπεφονευ·κοις, πεφονευ·κοιης classical
3rdπεφονευκοι, πεφονευκοιηπεφονευ·κοι, πεφονευ·κοιη classical
Pl1stπεφονευκοιμενπεφονευ·κοιμεν
2ndπεφονευκοιτεπεφονευ·κοιτε
3rdπεφονευκοιενπεφονευ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευσοιμηνπεφονευ·σοιμην
2ndπεφονευσοιοπεφονευ·σοιο
3rdπεφονευσοιτοπεφονευ·σοιτο
Pl1stπεφονευσοιμεθαπεφονευ·σοιμεθα
2ndπεφονευσοισθεπεφονευ·σοισθε
3rdπεφονευσοιντοπεφονευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφονευκεπεφονευ·κεπεφονευσοπεφονευ·σο
3rdπεφονευκετωπεφονευ·κετωπεφονευσθωπεφονευ·σθω
Pl1st
2ndπεφονευκετεπεφονευ·κετεπεφονευσθεπεφονευ·σθε
3rdπεφονευκετωσανπεφονευ·κετωσανπεφονευσθωσαν, πεφονευσθωνπεφονευ·σθωσαν, πεφονευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφονευκεναι​πεφονευ·κεναι​πεφονευσθαι​πεφονευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφονευσεσθαι​πεφονευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφονευκυιαπεφονευκοςπεφονευ·κυι·απεφονευ·κο[τ]·ς
Nomπεφονευκωςπεφονευ·κο[τ]·^ς
Accπεφονευκυιανπεφονευκοταπεφονευ·κυι·ανπεφονευ·κοτ·α
Datπεφονευκυιᾳπεφονευκοτιπεφονευ·κυι·ᾳπεφονευ·κοτ·ι
Genπεφονευκυιαςπεφονευκοτοςπεφονευ·κυι·αςπεφονευ·κοτ·ος
PlVocπεφονευκυιαιπεφονευκοτεςπεφονευκοταπεφονευ·κυι·αιπεφονευ·κοτ·εςπεφονευ·κοτ·α
Nom
Accπεφονευκυιαςπεφονευκοταςπεφονευ·κυι·αςπεφονευ·κοτ·ας
Datπεφονευκυιαιςπεφονευκοσι, πεφονευκοσινπεφονευ·κυι·αιςπεφονευ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεφονευκυιωνπεφονευκοτωνπεφονευ·κυι·ωνπεφονευ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφονευμενηπεφονευμενεπεφονευ·μεν·ηπεφονευ·μεν·ε
Nomπεφονευμενοςπεφονευ·μεν·ος
Accπεφονευμενηνπεφονευμενονπεφονευ·μεν·ηνπεφονευ·μεν·ον
Datπεφονευμενῃπεφονευμενῳπεφονευ·μεν·ῃπεφονευ·μεν·ῳ
Genπεφονευμενης[LXX]πεφονευμενουπεφονευ·μεν·ηςπεφονευ·μεν·ου
PlVocπεφονευμεναιπεφονευμενοιπεφονευμεναπεφονευ·μεν·αιπεφονευ·μεν·οιπεφονευ·μεν·α
Nom
Accπεφονευμεναςπεφονευμενουςπεφονευ·μεν·αςπεφονευ·μεν·ους
Datπεφονευμεναιςπεφονευμενοιςπεφονευ·μεν·αιςπεφονευ·μεν·οις
Genπεφονευμενωνπεφονευμενωνπεφονευ·μεν·ωνπεφονευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφονευκειν, επεφονευκηε·πεφονευ·κειν, ε·πεφονευ·κη classicalεπεφονευμηνε·πεφονευ·μην
2ndεπεφονευκεις, επεφονευκηςε·πεφονευ·κεις, ε·πεφονευ·κης classicalεπεφονευσοε·πεφονευ·σο
3rdεπεφονευκειε·πεφονευ·κειεπεφονευτοε·πεφονευ·το
Pl1stεπεφονευκειμεν, επεφονευκεμενε·πεφονευ·κειμεν, ε·πεφονευ·κεμεν classicalεπεφονευμεθαε·πεφονευ·μεθα
2ndεπεφονευκειτε, επεφονευκετεε·πεφονευ·κειτε, ε·πεφονευ·κετε classicalεπεφονευσθεε·πεφονευ·σθε
3rdεπεφονευκεισαν, επεφονευκεσανε·πεφονευ·κεισαν, ε·πεφονευ·κεσαν classicalεπεφονευντοε·πεφονευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφονευκειν, πεφονευκη[ε]·πεφονευ·κειν, [ε]·πεφονευ·κη classicalπεφονευμην[ε]·πεφονευ·μην
2ndπεφονευκεις, πεφονευκης[ε]·πεφονευ·κεις, [ε]·πεφονευ·κης classicalπεφονευσο[ε]·πεφονευ·σο
3rdπεφονευκει[ε]·πεφονευ·κειπεφονευτο[ε]·πεφονευ·το
Pl1stπεφονευκειμεν, πεφονευκεμεν[ε]·πεφονευ·κειμεν, [ε]·πεφονευ·κεμεν classicalπεφονευμεθα[ε]·πεφονευ·μεθα
2ndπεφονευκειτε, πεφονευκετε[ε]·πεφονευ·κειτε, [ε]·πεφονευ·κετε classicalπεφονευσθε[ε]·πεφονευ·σθε
3rdπεφονευκεισαν, πεφονευκεσαν[ε]·πεφονευ·κεισαν, [ε]·πεφονευ·κεσαν classicalπεφονευντο[ε]·πεφονευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφονευθηνε·φονευ·θην
2ndεφονευθηςε·φονευ·θης
3rdεφονευθηε·φονευ·θη
Pl1stεφονευθημενε·φονευ·θημεν
2ndεφονευθητεε·φονευ·θητε
3rdεφονευθησανε·φονευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφονευθησομαιφονευ·θησομαι
2ndφονευθησῃ, φονευθησειφονευ·θησῃ, φονευ·θησει classical
3rdφονευθησεταιφονευ·θησεται
Pl1stφονευθησομεθαφονευ·θησομεθα
2ndφονευθησεσθεφονευ·θησεσθε
3rdφονευθησονται[LXX]φονευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφονευθωφονευ·θω
2ndφονευθῃςφονευ·θῃς
3rdφονευθῃφονευ·θῃ
Pl1stφονευθωμενφονευ·θωμεν
2ndφονευθητεφονευ·θητε
3rdφονευθωσιν, φονευθωσιφονευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφονευθειηνφονευ·θειην
2ndφονευθειηςφονευ·θειης
3rdφονευθειηφονευ·θειη
Pl1stφονευθειημεν, φονευθειμενφονευ·θειημεν, φονευ·θειμεν classical
2ndφονευθειητε, φονευθειτεφονευ·θειητε, φονευ·θειτε classical
3rdφονευθειησαν, φονευθειενφονευ·θειησαν, φονευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφονευθησοιμηνφονευ·θησοιμην
2ndφονευθησοιοφονευ·θησοιο
3rdφονευθησοιτοφονευ·θησοιτο
Pl1stφονευθησοιμεθαφονευ·θησοιμεθα
2ndφονευθησοισθεφονευ·θησοισθε
3rdφονευθησοιντοφονευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφονευθητιφονευ·θητι
3rdφονευθητωφονευ·θητω
Pl1st
2ndφονευθητεφονευ·θητε
3rdφονευθητωσαν, φονευθεντωνφονευ·θητωσαν, φονευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φονευθηναι[LXX]​φονευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φονευθησεσθαι​φονευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευθεισαφονευθειςφονευθενφονευ·θεισ·αφονευ·θει[ντ]·ςφονευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφονευθεισανφονευθενταφονευ·θεισ·ανφονευ·θε[ι]ντ·α
Datφονευθεισῃφονευθεντιφονευ·θεισ·ῃφονευ·θε[ι]ντ·ι
Genφονευθεισης[LXX]φονευθεντοςφονευ·θεισ·ηςφονευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocφονευθεισαιφονευθεντεςφονευθενταφονευ·θεισ·αιφονευ·θε[ι]ντ·εςφονευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφονευθεισαςφονευθενταςφονευ·θεισ·αςφονευ·θε[ι]ντ·ας
Datφονευθεισαιςφονευθεισι, φονευθεισινφονευ·θεισ·αιςφονευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genφονευθεισωνφονευθεντωνφονευ·θεισ·ωνφονευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφονευθησομενηφονευθησομενεφονευ·θησομεν·ηφονευ·θησομεν·ε
Nomφονευθησομενοςφονευ·θησομεν·ος
Accφονευθησομενηνφονευθησομενονφονευ·θησομεν·ηνφονευ·θησομεν·ον
Datφονευθησομενῃφονευθησομενῳφονευ·θησομεν·ῃφονευ·θησομεν·ῳ
Genφονευθησομενηςφονευθησομενουφονευ·θησομεν·ηςφονευ·θησομεν·ου
PlVocφονευθησομεναιφονευθησομενοιφονευθησομεναφονευ·θησομεν·αιφονευ·θησομεν·οιφονευ·θησομεν·α
Nom
Accφονευθησομεναςφονευθησομενουςφονευ·θησομεν·αςφονευ·θησομεν·ους
Datφονευθησομεναιςφονευθησομενοιςφονευ·θησομεν·αιςφονευ·θησομεν·οις
Genφονευθησομενωνφονευθησομενωνφονευ·θησομεν·ωνφονευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 04:07:00 EST