φθεγγομαι • FQEGGOMAI • phthengomai

Search: φθεγγεσθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φθεγγεσθαιφθέγγομαιφθεγγ·εσθαιpres mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φθεγγεσθαιφθέγγομαιφθεγγ·εσθαιpres mp inf

φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγγομαιφθεγγ·ομαι
2ndφθεγγῃ, φθεγγει, φθεγγεσαιφθεγγ·ῃ, φθεγγ·ει classical, φθεγγ·εσαι alt
3rdφθεγγεταιφθεγγ·εται
Pl1stφθεγγομεθαφθεγγ·ομεθα
2ndφθεγγεσθε[LXX]φθεγγ·εσθε
3rdφθεγγονταιφθεγγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγγωμαιφθεγγ·ωμαι
2ndφθεγγῃφθεγγ·ῃ
3rdφθεγγηταιφθεγγ·ηται
Pl1stφθεγγωμεθαφθεγγ·ωμεθα
2ndφθεγγησθεφθεγγ·ησθε
3rdφθεγγωνταιφθεγγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγγοιμηνφθεγγ·οιμην
2ndφθεγγοιοφθεγγ·οιο
3rdφθεγγοιτοφθεγγ·οιτο
Pl1stφθεγγοιμεθαφθεγγ·οιμεθα
2ndφθεγγοισθεφθεγγ·οισθε
3rdφθεγγοιντοφθεγγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθεγγου[LXX]φθεγγ·ου
3rdφθεγγεσθωφθεγγ·εσθω
Pl1st
2ndφθεγγεσθε[LXX]φθεγγ·εσθε
3rdφθεγγεσθωσαν, φθεγγεσθωνφθεγγ·εσθωσαν, φθεγγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθεγγεσθαι[GNT]​φθεγγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθεγγομενηφθεγγομενεφθεγγ·ομεν·ηφθεγγ·ομεν·ε
Nomφθεγγομενος[LXX]φθεγγ·ομεν·ος
Accφθεγγομενηνφθεγγομενονφθεγγ·ομεν·ηνφθεγγ·ομεν·ον
Datφθεγγομενῃφθεγγομενῳ[LXX]φθεγγ·ομεν·ῃφθεγγ·ομεν·ῳ
Genφθεγγομενηςφθεγγομενουφθεγγ·ομεν·ηςφθεγγ·ομεν·ου
PlVocφθεγγομεναι[LXX]φθεγγομενοι[GNT]φθεγγομεναφθεγγ·ομεν·αιφθεγγ·ομεν·οιφθεγγ·ομεν·α
Nom
Accφθεγγομεναςφθεγγομενουςφθεγγ·ομεν·αςφθεγγ·ομεν·ους
Datφθεγγομεναιςφθεγγομενοιςφθεγγ·ομεν·αιςφθεγγ·ομεν·οις
Genφθεγγομενωνφθεγγομενωνφθεγγ·ομεν·ωνφθεγγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθεγγομηνε·φθεγγ·ομην
2ndεφθεγγουε·φθεγγ·ου
3rdεφθεγγετοε·φθεγγ·ετο
Pl1stεφθεγγομεθαε·φθεγγ·ομεθα
2ndεφθεγγεσθεε·φθεγγ·εσθε
3rdεφθεγγοντοε·φθεγγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγξομαι[LXX]φθεγγ·σομαι
2ndφθεγξῃ, φθεγξει, φθεγξεσαιφθεγγ·σῃ, φθεγγ·σει classical, φθεγγ·σεσαι alt
3rdφθεγξεται[LXX]φθεγγ·σεται
Pl1stφθεγξομεθαφθεγγ·σομεθα
2ndφθεγξεσθεφθεγγ·σεσθε
3rdφθεγξονται[LXX]φθεγγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγξοιμηνφθεγγ·σοιμην
2ndφθεγξοιοφθεγγ·σοιο
3rdφθεγξοιτοφθεγγ·σοιτο
Pl1stφθεγξοιμεθαφθεγγ·σοιμεθα
2ndφθεγξοισθεφθεγγ·σοισθε
3rdφθεγξοιντοφθεγγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθεγξεσθαι​φθεγγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθεγξομενηφθεγξομενεφθεγγ·σομεν·ηφθεγγ·σομεν·ε
Nomφθεγξομενοςφθεγγ·σομεν·ος
Accφθεγξομενηνφθεγξομενονφθεγγ·σομεν·ηνφθεγγ·σομεν·ον
Datφθεγξομενῃφθεγξομενῳφθεγγ·σομεν·ῃφθεγγ·σομεν·ῳ
Genφθεγξομενηςφθεγξομενουφθεγγ·σομεν·ηςφθεγγ·σομεν·ου
PlVocφθεγξομεναιφθεγξομενοιφθεγξομεναφθεγγ·σομεν·αιφθεγγ·σομεν·οιφθεγγ·σομεν·α
Nom
Accφθεγξομεναςφθεγξομενουςφθεγγ·σομεν·αςφθεγγ·σομεν·ους
Datφθεγξομεναιςφθεγξομενοιςφθεγγ·σομεν·αιςφθεγγ·σομεν·οις
Genφθεγξομενωνφθεγξομενωνφθεγγ·σομεν·ωνφθεγγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθεγξαμηνε·φθεγγ·σαμην
2ndεφθεγξωε·φθεγγ·σω
3rdεφθεγξατο[LXX]ε·φθεγγ·σατο
Pl1stεφθεγξαμεθαε·φθεγγ·σαμεθα
2ndεφθεγξασθεε·φθεγγ·σασθε
3rdεφθεγξαντοε·φθεγγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγξωμαιφθεγγ·σωμαι
2ndφθεγξῃφθεγγ·σῃ
3rdφθεγξηταιφθεγγ·σηται
Pl1stφθεγξωμεθαφθεγγ·σωμεθα
2ndφθεγξησθεφθεγγ·σησθε
3rdφθεγξωνταιφθεγγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεγξαιμηνφθεγγ·σαιμην
2ndφθεγξαιοφθεγγ·σαιο
3rdφθεγξαιτο[LXX]φθεγγ·σαιτο
Pl1stφθεγξαιμεθαφθεγγ·σαιμεθα
2ndφθεγξαισθεφθεγγ·σαισθε
3rdφθεγξαιντοφθεγγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθεγξαιφθεγγ·σαι
3rdφθεγξασθωφθεγγ·σασθω
Pl1st
2ndφθεγξασθε[LXX]φθεγγ·σασθε
3rdφθεγξασθωσαν[LXX], φθεγξασθωνφθεγγ·σασθωσαν, φθεγγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθεγξασθαι​φθεγγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθεγξαμενηφθεγξαμενεφθεγγ·σαμεν·ηφθεγγ·σαμεν·ε
Nomφθεγξαμενος[LXX]φθεγγ·σαμεν·ος
Accφθεγξαμενηνφθεγξαμενον[GNT]φθεγγ·σαμεν·ηνφθεγγ·σαμεν·ον
Datφθεγξαμενῃφθεγξαμενῳφθεγγ·σαμεν·ῃφθεγγ·σαμεν·ῳ
Genφθεγξαμενηςφθεγξαμενουφθεγγ·σαμεν·ηςφθεγγ·σαμεν·ου
PlVocφθεγξαμεναιφθεγξαμενοιφθεγξαμεναφθεγγ·σαμεν·αιφθεγγ·σαμεν·οιφθεγγ·σαμεν·α
Nom
Accφθεγξαμεναςφθεγξαμενουςφθεγγ·σαμεν·αςφθεγγ·σαμεν·ους
Datφθεγξαμεναιςφθεγξαμενοιςφθεγγ·σαμεν·αιςφθεγγ·σαμεν·οις
Genφθεγξαμενωνφθεγξαμενωνφθεγγ·σαμεν·ωνφθεγγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:50:33 EST