φαινω • FAINW • phainō

Search: φανησομαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανησομαιφαίνωφαν·[θ]ησομαιfut θη ind 1st sg

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαινωφαιν·ωφαινομαιφαιν·ομαι
2ndφαινειςφαιν·ειςφαινῃ, φαινει[GNT], φαινεσαιφαιν·ῃ, φαιν·ει classical, φαιν·εσαι alt
3rdφαινει[GNT]φαιν·ειφαινεται[GNT][LXX]φαιν·εται
Pl1stφαινομενφαιν·ομενφαινομεθαφαιν·ομεθα
2ndφαινετεφαιν·ετεφαινεσθε[GNT]φαιν·εσθε
3rdφαινουσιν, φαινουσιφαιν·ουσι(ν)φαινονται[GNT]φαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαινωφαιν·ωφαινωμαιφαιν·ωμαι
2ndφαινῃςφαιν·ῃςφαινῃφαιν·ῃ
3rdφαινῃφαιν·ῃφαινηται[LXX]φαιν·ηται
Pl1stφαινωμενφαιν·ωμενφαινωμεθαφαιν·ωμεθα
2ndφαινητεφαιν·ητεφαινησθεφαιν·ησθε
3rdφαινωσιν[GNT], φαινωσιφαιν·ωσι(ν), φαιν·ωσι(ν)φαινωνταιφαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαινοιμιφαιν·οιμιφαινοιμηνφαιν·οιμην
2ndφαινοιςφαιν·οιςφαινοιοφαιν·οιο
3rdφαινοιφαιν·οιφαινοιτοφαιν·οιτο
Pl1stφαινοιμενφαιν·οιμενφαινοιμεθαφαιν·οιμεθα
2ndφαινοιτεφαιν·οιτεφαινοισθεφαιν·οισθε
3rdφαινοιεν, φαινοισανφαιν·οιεν, φαιν·οισαν altφαινοιντοφαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαινεφαιν·εφαινουφαιν·ου
3rdφαινετωφαιν·ετωφαινεσθωφαιν·εσθω
Pl1st
2ndφαινετεφαιν·ετεφαινεσθε[GNT]φαιν·εσθε
3rdφαινετωσαν, φαινοντωνφαιν·ετωσαν, φαιν·οντων classicalφαινεσθωσαν, φαινεσθωνφαιν·εσθωσαν, φαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαινειν[LXX]​φαιν·εινφαινεσθαι[LXX]​φαιν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαινουσαφαινονφαιν·ουσ·αφαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomφαινων[GNT]φαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accφαινουσανφαινοντα[LXX]φαιν·ουσ·ανφαιν·ο[υ]ντ·α
Datφαινουσῃφαινοντι[GNT]φαιν·ουσ·ῃφαιν·ο[υ]ντ·ι
Genφαινουσηςφαινοντοςφαιν·ουσ·ηςφαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocφαινουσαιφαινοντεςφαινοντα[LXX]φαιν·ουσ·αιφαιν·ο[υ]ντ·εςφαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφαινουσαςφαινονταςφαιν·ουσ·αςφαιν·ο[υ]ντ·ας
Datφαινουσαιςφαινουσι, φαινουσινφαιν·ουσ·αιςφαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genφαινουσωνφαινοντωνφαιν·ουσ·ωνφαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαινομενη[GNT]φαινομενεφαιν·ομεν·ηφαιν·ομεν·ε
Nomφαινομενοςφαιν·ομεν·ος
Accφαινομενηνφαινομενονφαιν·ομεν·ηνφαιν·ομεν·ον
Datφαινομενῃφαινομενῳφαιν·ομεν·ῃφαιν·ομεν·ῳ
Genφαινομενηςφαινομενου[GNT]φαιν·ομεν·ηςφαιν·ομεν·ου
PlVocφαινομεναιφαινομενοιφαινομεναφαιν·ομεν·αιφαιν·ομεν·οιφαιν·ομεν·α
Nom
Accφαινομεναςφαινομενουςφαιν·ομεν·αςφαιν·ομεν·ους
Datφαινομεναιςφαινομενοιςφαιν·ομεν·αιςφαιν·ομεν·οις
Genφαινομενων[GNT]φαινομενων[GNT]φαιν·ομεν·ωνφαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαινον[LXX]ε·φαιν·ονεφαινομηνε·φαιν·ομην
2ndεφαινεςε·φαιν·εςεφαινουε·φαιν·ου
3rdεφαινεν, εφαινεε·φαιν·ε(ν)εφαινετο[LXX]ε·φαιν·ετο
Pl1stεφαινομενε·φαιν·ομενεφαινομεθαε·φαιν·ομεθα
2ndεφαινετεε·φαιν·ετεεφαινεσθεε·φαιν·εσθε
3rdεφαινον[LXX], εφαινοσανε·φαιν·ον, ε·φαιν·οσαν altεφαινοντο[LXX]ε·φαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανωφαν(ε)·[σ]ωφανουμαι[LXX]φαν(ε)·[σ]ομαι
2ndφανειςφαν(ε)·[σ]ειςφανῃ[GNT][LXX], φανει, φανεισαιφαν(ε)·[σ]ῃ, φαν(ε)·[σ]ει classical, φαν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdφανειφαν(ε)·[σ]ειφανειται[GNT][LXX]φαν(ε)·[σ]εται
Pl1stφανουμενφαν(ε)·[σ]ομενφανουμεθαφαν(ε)·[σ]ομεθα
2ndφανειτεφαν(ε)·[σ]ετεφανεισθε[LXX]φαν(ε)·[σ]εσθε
3rdφανουσιν[LXX], φανουσιφαν(ε)·[σ]ουσι(ν), φαν(ε)·[σ]ουσι(ν)φανουνται[LXX]φαν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανοιμιφαν(ε)·[σ]οιμιφανοιμηνφαν(ε)·[σ]οιμην
2ndφανοιςφαν(ε)·[σ]οιςφανοιοφαν(ε)·[σ]οιο
3rdφανοιφαν(ε)·[σ]οιφανοιτοφαν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stφανοιμενφαν(ε)·[σ]οιμενφανοιμεθαφαν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndφανοιτεφαν(ε)·[σ]οιτεφανοισθεφαν(ε)·[σ]οισθε
3rdφανοιεν[LXX]φαν(ε)·[σ]οιενφανοιντοφαν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φανειν​φαν(ε)·[σ]ειν​φανεισθαι​φαν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανουσαφανουνφαν(ε)·[σ]ουσ·αφαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomφανων[GNT]φαν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accφανουσανφανουνταφαν(ε)·[σ]ουσ·ανφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datφανουσῃφανουντιφαν(ε)·[σ]ουσ·ῃφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genφανουσηςφανουντοςφαν(ε)·[σ]ουσ·ηςφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocφανουσαιφανουντεςφανουνταφαν(ε)·[σ]ουσ·αιφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accφανουσαςφανουνταςφαν(ε)·[σ]ουσ·αςφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datφανουσαιςφανουσι, φανουσιν[LXX]φαν(ε)·[σ]ουσ·αιςφαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), φαν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genφανουσωνφανουντωνφαν(ε)·[σ]ουσ·ωνφαν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανουμενηφανουμενεφαν(ε)·[σ]ομεν·ηφαν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomφανουμενοςφαν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accφανουμενηνφανουμενονφαν(ε)·[σ]ομεν·ηνφαν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datφανουμενῃφανουμενῳφαν(ε)·[σ]ομεν·ῃφαν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genφανουμενηςφανουμενουφαν(ε)·[σ]ομεν·ηςφαν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocφανουμεναιφανουμενοιφανουμεναφαν(ε)·[σ]ομεν·αιφαν(ε)·[σ]ομεν·οιφαν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accφανουμεναςφανουμενουςφαν(ε)·[σ]ομεν·αςφαν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datφανουμεναιςφανουμενοιςφαν(ε)·[σ]ομεν·αιςφαν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genφανουμενωνφανουμενωνφαν(ε)·[σ]ομεν·ωνφαν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαναε·φαν·[σ]αεφαναμηνε·φαν·[σ]αμην
2ndεφαναςε·φαν·[σ]αςεφανωε·φαν·[σ]ω
3rdεφανεν, εφανεε·φαν·[σ]ε(ν)εφανατοε·φαν·[σ]ατο
Pl1stεφαναμενε·φαν·[σ]αμενεφαναμεθαε·φαν·[σ]αμεθα
2ndεφανατεε·φαν·[σ]ατεεφανασθεε·φαν·[σ]ασθε
3rdεφαναν[LXX]ε·φαν·[σ]ανεφαναντοε·φαν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανωφαν·[σ]ωφανωμαιφαν·[σ]ωμαι
2ndφανῃς[GNT]φαν·[σ]ῃςφανῃ[GNT][LXX]φαν·[σ]ῃ
3rdφανῃ[GNT][LXX]φαν·[σ]ῃφανηταιφαν·[σ]ηται
Pl1stφανωμεν[GNT]φαν·[σ]ωμενφανωμεθαφαν·[σ]ωμεθα
2ndφανητεφαν·[σ]ητεφανησθεφαν·[σ]ησθε
3rdφανωσιν[GNT], φανωσιφαν·[σ]ωσι(ν), φαν·[σ]ωσι(ν)φανωνταιφαν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαναιμιφαν·[σ]αιμιφαναιμηνφαν·[σ]αιμην
2ndφαναις, φανειαςφαν·[σ]αις, φαν·[σ]ειας classicalφαναιοφαν·[σ]αιο
3rdφαναι, φανειεφαν·[σ]αι, φαν·[σ]ειε classicalφαναιτοφαν·[σ]αιτο
Pl1stφαναιμενφαν·[σ]αιμενφαναιμεθαφαν·[σ]αιμεθα
2ndφαναιτεφαν·[σ]αιτεφαναισθεφαν·[σ]αισθε
3rdφαναιεν, φαναισαν, φανειαν, φανειενφαν·[σ]αιεν, φαν·[σ]αισαν alt, φαν·[σ]ειαν classical, φαν·[σ]ειεν classicalφαναιντοφαν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανονφαν·[σ]ονφαναιφαν·[σ]αι
3rdφανατωφαν·[σ]ατωφανασθωφαν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndφανατεφαν·[σ]ατεφανασθεφαν·[σ]ασθε
3rdφανατωσαν, φαναντωνφαν·[σ]ατωσαν, φαν·[σ]αντων classicalφανασθωσαν, φανασθωνφαν·[σ]ασθωσαν, φαν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαναι​φαν·[σ]αι​φανασθαι​φαν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανασαφαναςφανανφαν·[σ]ασ·αφαν·[σ]α[ντ]·ςφαν·[σ]αν[τ]
Nom
Accφανασανφανανταφαν·[σ]ασ·ανφαν·[σ]αντ·α
Datφανασῃφαναντιφαν·[σ]ασ·ῃφαν·[σ]αντ·ι
Genφανασηςφαναντοςφαν·[σ]ασ·ηςφαν·[σ]αντ·ος
PlVocφανασαιφαναντεςφανανταφαν·[σ]ασ·αιφαν·[σ]αντ·εςφαν·[σ]αντ·α
Nom
Accφανασαςφανανταςφαν·[σ]ασ·αςφαν·[σ]αντ·ας
Datφανασαιςφανασι, φανασινφαν·[σ]ασ·αιςφαν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genφανασωνφαναντωνφαν·[σ]ασ·ωνφαν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαναμενηφαναμενεφαν·[σ]αμεν·ηφαν·[σ]αμεν·ε
Nomφαναμενοςφαν·[σ]αμεν·ος
Accφαναμενηνφαναμενονφαν·[σ]αμεν·ηνφαν·[σ]αμεν·ον
Datφαναμενῃφαναμενῳφαν·[σ]αμεν·ῃφαν·[σ]αμεν·ῳ
Genφαναμενηςφαναμενουφαν·[σ]αμεν·ηςφαν·[σ]αμεν·ου
PlVocφαναμεναιφαναμενοιφαναμεναφαν·[σ]αμεν·αιφαν·[σ]αμεν·οιφαν·[σ]αμεν·α
Nom
Accφαναμεναςφαναμενουςφαν·[σ]αμεν·αςφαν·[σ]αμεν·ους
Datφαναμεναιςφαναμενοιςφαν·[σ]αμεν·αιςφαν·[σ]αμεν·οις
Genφαναμενωνφαναμενωνφαν·[σ]αμεν·ωνφαν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφανηνε·φαν·[θ]ην
2ndεφανηςε·φαν·[θ]ης
3rdεφανη[GNT][LXX]ε·φαν·[θ]η
Pl1stεφανημενε·φαν·[θ]ημεν
2ndεφανητε[LXX]ε·φαν·[θ]ητε
3rdεφανησαν[GNT][LXX]ε·φαν·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφανησομαι[LXX]φαν·[θ]ησομαι
2ndφανησῃ, φανησειφαν·[θ]ησῃ, φαν·[θ]ησει classical
3rdφανησεται[GNT][LXX]φαν·[θ]ησεται
Pl1stφανησομεθαφαν·[θ]ησομεθα
2ndφανησεσθεφαν·[θ]ησεσθε
3rdφανησονται[LXX]φαν·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφανωφαν·[θ]ω
2ndφανῃς[GNT]φαν·[θ]ῃς
3rdφανῃ[GNT][LXX]φαν·[θ]ῃ
Pl1stφανωμεν[GNT]φαν·[θ]ωμεν
2ndφανητεφαν·[θ]ητε
3rdφανωσιν[GNT], φανωσιφαν·[θ]ωσι(ν), φαν·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφανειηνφαν·[θ]ειην
2ndφανειηςφαν·[θ]ειης
3rdφανειηφαν·[θ]ειη
Pl1stφανειημεν, φανειμενφαν·[θ]ειημεν, φαν·[θ]ειμεν classical
2ndφανειητε, φανειτεφαν·[θ]ειητε, φαν·[θ]ειτε classical
3rdφανειησαν, φανειενφαν·[θ]ειησαν, φαν·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφανησοιμηνφαν·[θ]ησοιμην
2ndφανησοιοφαν·[θ]ησοιο
3rdφανησοιτοφαν·[θ]ησοιτο
Pl1stφανησοιμεθαφαν·[θ]ησοιμεθα
2ndφανησοισθεφαν·[θ]ησοισθε
3rdφανησοιντοφαν·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανηθιφαν·[θ]ητι
3rdφανητω[LXX]φαν·[θ]ητω
Pl1st
2ndφανητεφαν·[θ]ητε
3rdφανητωσαν, φανεντωνφαν·[θ]ητωσαν, φαν·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φανηναι[LXX]​φαν·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φανησεσθαι​φαν·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανεισαφανειςφανενφαν·[θ]εισ·αφαν·[θ]ει[ντ]·ςφαν·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accφανεισανφανενταφαν·[θ]εισ·ανφαν·[θ]ε[ι]ντ·α
Datφανεισῃφανεντιφαν·[θ]εισ·ῃφαν·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genφανεισης[LXX]φανεντοςφαν·[θ]εισ·ηςφαν·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocφανεισαιφανεντεςφανενταφαν·[θ]εισ·αιφαν·[θ]ε[ι]ντ·εςφαν·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accφανεισαςφανενταςφαν·[θ]εισ·αςφαν·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datφανεισαιςφανεισι, φανεισινφαν·[θ]εισ·αιςφαν·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genφανεισωνφανεντωνφαν·[θ]εισ·ωνφαν·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανησομενηφανησομενεφαν·[θ]ησομεν·ηφαν·[θ]ησομεν·ε
Nomφανησομενοςφαν·[θ]ησομεν·ος
Accφανησομενηνφανησομενονφαν·[θ]ησομεν·ηνφαν·[θ]ησομεν·ον
Datφανησομενῃφανησομενῳφαν·[θ]ησομεν·ῃφαν·[θ]ησομεν·ῳ
Genφανησομενηςφανησομενουφαν·[θ]ησομεν·ηςφαν·[θ]ησομεν·ου
PlVocφανησομεναιφανησομενοιφανησομεναφαν·[θ]ησομεν·αιφαν·[θ]ησομεν·οιφαν·[θ]ησομεν·α
Nom
Accφανησομεναςφανησομενουςφαν·[θ]ησομεν·αςφαν·[θ]ησομεν·ους
Datφανησομεναιςφανησομενοιςφαν·[θ]ησομεν·αιςφαν·[θ]ησομεν·οις
Genφανησομενωνφανησομενωνφαν·[θ]ησομεν·ωνφαν·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:22:38 EDT