φανταζω • FANTAZW • phantazō

Search: φανταζεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανταζεταιφαντάζωφανταζ·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανταζεταιφαντάζωφανταζ·εταιpres mp ind 3rd sg

φαντάζω (φανταζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανταζωφανταζ·ωφανταζομαιφανταζ·ομαι
2ndφανταζειςφανταζ·ειςφανταζῃ, φανταζει, φανταζεσαιφανταζ·ῃ, φανταζ·ει classical, φανταζ·εσαι alt
3rdφανταζειφανταζ·ειφανταζεται[LXX]φανταζ·εται
Pl1stφανταζομενφανταζ·ομενφανταζομεθαφανταζ·ομεθα
2ndφανταζετεφανταζ·ετεφανταζεσθεφανταζ·εσθε
3rdφανταζουσιν, φανταζουσιφανταζ·ουσι(ν)φανταζονταιφανταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανταζωφανταζ·ωφανταζωμαιφανταζ·ωμαι
2ndφανταζῃςφανταζ·ῃςφανταζῃφανταζ·ῃ
3rdφανταζῃφανταζ·ῃφανταζηταιφανταζ·ηται
Pl1stφανταζωμενφανταζ·ωμενφανταζωμεθαφανταζ·ωμεθα
2ndφανταζητεφανταζ·ητεφανταζησθεφανταζ·ησθε
3rdφανταζωσιν, φανταζωσιφανταζ·ωσι(ν)φανταζωνταιφανταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανταζοιμιφανταζ·οιμιφανταζοιμηνφανταζ·οιμην
2ndφανταζοιςφανταζ·οιςφανταζοιοφανταζ·οιο
3rdφανταζοιφανταζ·οιφανταζοιτοφανταζ·οιτο
Pl1stφανταζοιμενφανταζ·οιμενφανταζοιμεθαφανταζ·οιμεθα
2ndφανταζοιτεφανταζ·οιτεφανταζοισθεφανταζ·οισθε
3rdφανταζοιεν, φανταζοισανφανταζ·οιεν, φανταζ·οισαν altφανταζοιντοφανταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανταζεφανταζ·εφανταζουφανταζ·ου
3rdφανταζετωφανταζ·ετωφανταζεσθωφανταζ·εσθω
Pl1st
2ndφανταζετεφανταζ·ετεφανταζεσθεφανταζ·εσθε
3rdφανταζετωσαν, φανταζοντωνφανταζ·ετωσαν, φανταζ·οντων classicalφανταζεσθωσαν, φανταζεσθωνφανταζ·εσθωσαν, φανταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φανταζειν​φανταζ·ειν​φανταζεσθαι​φανταζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανταζουσαφανταζονφανταζ·ουσ·αφανταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomφανταζωνφανταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφανταζουσανφανταζονταφανταζ·ουσ·ανφανταζ·ο[υ]ντ·α
Datφανταζουσῃφανταζοντιφανταζ·ουσ·ῃφανταζ·ο[υ]ντ·ι
Genφανταζουσηςφανταζοντοςφανταζ·ουσ·ηςφανταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφανταζουσαιφανταζοντεςφανταζονταφανταζ·ουσ·αιφανταζ·ο[υ]ντ·εςφανταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφανταζουσαςφανταζονταςφανταζ·ουσ·αςφανταζ·ο[υ]ντ·ας
Datφανταζουσαιςφανταζουσι, φανταζουσινφανταζ·ουσ·αιςφανταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφανταζουσωνφανταζοντωνφανταζ·ουσ·ωνφανταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανταζομενηφανταζομενεφανταζ·ομεν·ηφανταζ·ομεν·ε
Nomφανταζομενοςφανταζ·ομεν·ος
Accφανταζομενηνφανταζομενον[GNT]φανταζ·ομεν·ηνφανταζ·ομεν·ον
Datφανταζομενῃφανταζομενῳφανταζ·ομεν·ῃφανταζ·ομεν·ῳ
Genφανταζομενηςφανταζομενουφανταζ·ομεν·ηςφανταζ·ομεν·ου
PlVocφανταζομεναιφανταζομενοιφανταζομεναφανταζ·ομεν·αιφανταζ·ομεν·οιφανταζ·ομεν·α
Nom
Accφανταζομεναςφανταζομενουςφανταζ·ομεν·αςφανταζ·ομεν·ους
Datφανταζομεναιςφανταζομενοιςφανταζ·ομεν·αιςφανταζ·ομεν·οις
Genφανταζομενωνφανταζομενωνφανταζ·ομεν·ωνφανταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφανταζονε·φανταζ·ονεφανταζομηνε·φανταζ·ομην
2ndεφανταζεςε·φανταζ·εςεφανταζουε·φανταζ·ου
3rdεφανταζεν, εφανταζεε·φανταζ·ε(ν)εφανταζετοε·φανταζ·ετο
Pl1stεφανταζομενε·φανταζ·ομενεφανταζομεθαε·φανταζ·ομεθα
2ndεφανταζετεε·φανταζ·ετεεφανταζεσθεε·φανταζ·εσθε
3rdεφανταζον, εφανταζοσανε·φανταζ·ον, ε·φανταζ·οσαν altεφανταζοντοε·φανταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:09:27 EST