φανεροω • FANEROW • phaneroō

Search: φανερωθῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανερωθῃφανερόωφανερω·θῃaor θη sub 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανερωθῃφανερόωφανερω·θῃaor θη sub 3rd sg

φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωφανερ(ο)·ωφανερουμαιφανερ(ο)·ομαι
2ndφανεροιςφανερ(ο)·ειςφανεροι[GNT][LXX], φανερουσαιφανερ(ο)·ῃ, φανερ(ο)·ει classical, φανερ(ο)·εσαι alt
3rdφανεροι[GNT][LXX]φανερ(ο)·ειφανερουται[GNT]φανερ(ο)·εται
Pl1stφανερουμενφανερ(ο)·ομενφανερουμεθαφανερ(ο)·ομεθα
2ndφανερουτεφανερ(ο)·ετεφανερουσθεφανερ(ο)·εσθε
3rdφανερουσιν, φανερουσιφανερ(ο)·ουσι(ν)φανερουνταιφανερ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωφανερ(ο)·ωφανερωμαιφανερ(ο)·ωμαι
2ndφανεροιςφανερ(ο)·ῃςφανεροι[GNT][LXX]φανερ(ο)·ῃ
3rdφανεροι[GNT][LXX]φανερ(ο)·ῃφανερωταιφανερ(ο)·ηται
Pl1stφανερωμενφανερ(ο)·ωμενφανερωμεθαφανερ(ο)·ωμεθα
2ndφανερωτεφανερ(ο)·ητεφανερωσθεφανερ(ο)·ησθε
3rdφανερωσιν, φανερωσιφανερ(ο)·ωσι(ν)φανερωνταιφανερ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανεροιμιφανερ(ο)·οιμιφανεροιμηνφανερ(ο)·οιμην
2ndφανεροιςφανερ(ο)·οιςφανεροιοφανερ(ο)·οιο
3rdφανεροι[GNT][LXX]φανερ(ο)·οιφανεροιτοφανερ(ο)·οιτο
Pl1stφανεροιμενφανερ(ο)·οιμενφανεροιμεθαφανερ(ο)·οιμεθα
2ndφανεροιτεφανερ(ο)·οιτεφανεροισθεφανερ(ο)·οισθε
3rdφανεροιεν, φανεροισανφανερ(ο)·οιεν, φανερ(ο)·οισαν altφανεροιντοφανερ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανερουφανερ(ο)·εφανερουφανερ(ο)·ου
3rdφανερουτωφανερ(ο)·ετωφανερουσθωφανερ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndφανερουτεφανερ(ο)·ετεφανερουσθεφανερ(ο)·εσθε
3rdφανερουτωσαν, φανερουντωνφανερ(ο)·ετωσαν, φανερ(ο)·οντων classicalφανερουσθωσαν, φανερουσθωνφανερ(ο)·εσθωσαν, φανερ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φανερουν​φανερ(ο)·ειν​φανερουσθαι​φανερ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερουσαφανερουνφανερ(ο)·ουσ·αφανερ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomφανερωνφανερ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφανερουσανφανερουνταφανερ(ο)·ουσ·ανφανερ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datφανερουσῃφανερουντι[GNT]φανερ(ο)·ουσ·ῃφανερ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genφανερουσηςφανερουντοςφανερ(ο)·ουσ·ηςφανερ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφανερουσαιφανερουντεςφανερουνταφανερ(ο)·ουσ·αιφανερ(ο)·ο[υ]ντ·εςφανερ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφανερουσαςφανερουνταςφανερ(ο)·ουσ·αςφανερ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datφανερουσαιςφανερουσι, φανερουσινφανερ(ο)·ουσ·αιςφανερ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφανερουσωνφανερουντωνφανερ(ο)·ουσ·ωνφανερ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερουμενηφανερουμενεφανερ(ο)·ομεν·ηφανερ(ο)·ομεν·ε
Nomφανερουμενοςφανερ(ο)·ομεν·ος
Accφανερουμενηνφανερουμενον[GNT]φανερ(ο)·ομεν·ηνφανερ(ο)·ομεν·ον
Datφανερουμενῃφανερουμενῳφανερ(ο)·ομεν·ῃφανερ(ο)·ομεν·ῳ
Genφανερουμενηςφανερουμενουφανερ(ο)·ομεν·ηςφανερ(ο)·ομεν·ου
PlVocφανερουμεναιφανερουμενοι[GNT]φανερουμεναφανερ(ο)·ομεν·αιφανερ(ο)·ομεν·οιφανερ(ο)·ομεν·α
Nom
Accφανερουμεναςφανερουμενουςφανερ(ο)·ομεν·αςφανερ(ο)·ομεν·ους
Datφανερουμεναιςφανερουμενοιςφανερ(ο)·ομεν·αιςφανερ(ο)·ομεν·οις
Genφανερουμενωνφανερουμενωνφανερ(ο)·ομεν·ωνφανερ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφανερουνε·φανερ(ο)·ονεφανερουμηνε·φανερ(ο)·ομην
2ndεφανερουςε·φανερ(ο)·εςεφανερουε·φανερ(ο)·ου
3rdεφανερουε·φανερ(ο)·εεφανερουτοε·φανερ(ο)·ετο
Pl1stεφανερουμενε·φανερ(ο)·ομενεφανερουμεθαε·φανερ(ο)·ομεθα
2ndεφανερουτεε·φανερ(ο)·ετεεφανερουσθεε·φανερ(ο)·εσθε
3rdεφανερουν, εφανερουσανε·φανερ(ο)·ον, ε·φανερ(ο)·οσαν altεφανερουντοε·φανερ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωσω[GNT][LXX]φανερω·σωφανερωσομαιφανερω·σομαι
2ndφανερωσειςφανερω·σειςφανερωσῃ, φανερωσει[GNT], φανερωσεσαιφανερω·σῃ, φανερω·σει classical, φανερω·σεσαι alt
3rdφανερωσει[GNT]φανερω·σειφανερωσεταιφανερω·σεται
Pl1stφανερωσομενφανερω·σομενφανερωσομεθαφανερω·σομεθα
2ndφανερωσετεφανερω·σετεφανερωσεσθεφανερω·σεσθε
3rdφανερωσουσιν, φανερωσουσιφανερω·σουσι(ν)φανερωσονταιφανερω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωσοιμιφανερω·σοιμιφανερωσοιμηνφανερω·σοιμην
2ndφανερωσοιςφανερω·σοιςφανερωσοιοφανερω·σοιο
3rdφανερωσοιφανερω·σοιφανερωσοιτοφανερω·σοιτο
Pl1stφανερωσοιμενφανερω·σοιμενφανερωσοιμεθαφανερω·σοιμεθα
2ndφανερωσοιτεφανερω·σοιτεφανερωσοισθεφανερω·σοισθε
3rdφανερωσοιενφανερω·σοιενφανερωσοιντοφανερω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φανερωσειν​φανερω·σειν​φανερωσεσθαι​φανερω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωσουσαφανερωσον[GNT]φανερω·σουσ·αφανερω·σο[υ]ν[τ]
Nomφανερωσωνφανερω·σο[υ]ν[τ]·^
Accφανερωσουσανφανερωσονταφανερω·σουσ·ανφανερω·σο[υ]ντ·α
Datφανερωσουσῃφανερωσοντιφανερω·σουσ·ῃφανερω·σο[υ]ντ·ι
Genφανερωσουσηςφανερωσοντοςφανερω·σουσ·ηςφανερω·σο[υ]ντ·ος
PlVocφανερωσουσαιφανερωσοντεςφανερωσονταφανερω·σουσ·αιφανερω·σο[υ]ντ·εςφανερω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφανερωσουσαςφανερωσονταςφανερω·σουσ·αςφανερω·σο[υ]ντ·ας
Datφανερωσουσαιςφανερωσουσι, φανερωσουσινφανερω·σουσ·αιςφανερω·σου[ντ]·σι(ν)
Genφανερωσουσωνφανερωσοντωνφανερω·σουσ·ωνφανερω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωσομενηφανερωσομενεφανερω·σομεν·ηφανερω·σομεν·ε
Nomφανερωσομενοςφανερω·σομεν·ος
Accφανερωσομενηνφανερωσομενονφανερω·σομεν·ηνφανερω·σομεν·ον
Datφανερωσομενῃφανερωσομενῳφανερω·σομεν·ῃφανερω·σομεν·ῳ
Genφανερωσομενηςφανερωσομενουφανερω·σομεν·ηςφανερω·σομεν·ου
PlVocφανερωσομεναιφανερωσομενοιφανερωσομεναφανερω·σομεν·αιφανερω·σομεν·οιφανερω·σομεν·α
Nom
Accφανερωσομεναςφανερωσομενουςφανερω·σομεν·αςφανερω·σομεν·ους
Datφανερωσομεναιςφανερωσομενοιςφανερω·σομεν·αιςφανερω·σομεν·οις
Genφανερωσομενωνφανερωσομενωνφανερω·σομεν·ωνφανερω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφανερωσα[GNT]ε·φανερω·σαεφανερωσαμηνε·φανερω·σαμην
2ndεφανερωσαςε·φανερω·σαςεφανερωσωε·φανερω·σω
3rdεφανερωσεν[GNT], εφανερωσεε·φανερω·σε(ν), ε·φανερω·σε(ν)εφανερωσατοε·φανερω·σατο
Pl1stεφανερωσαμενε·φανερω·σαμενεφανερωσαμεθαε·φανερω·σαμεθα
2ndεφανερωσατεε·φανερω·σατεεφανερωσασθεε·φανερω·σασθε
3rdεφανερωσανε·φανερω·σανεφανερωσαντοε·φανερω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωσω[GNT][LXX]φανερω·σωφανερωσωμαιφανερω·σωμαι
2ndφανερωσῃςφανερω·σῃςφανερωσῃφανερω·σῃ
3rdφανερωσῃφανερω·σῃφανερωσηταιφανερω·σηται
Pl1stφανερωσωμενφανερω·σωμενφανερωσωμεθαφανερω·σωμεθα
2ndφανερωσητεφανερω·σητεφανερωσησθεφανερω·σησθε
3rdφανερωσωσιν, φανερωσωσιφανερω·σωσι(ν)φανερωσωνταιφανερω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφανερωσαιμιφανερω·σαιμιφανερωσαιμηνφανερω·σαιμην
2ndφανερωσαις, φανερωσειαςφανερω·σαις, φανερω·σειας classicalφανερωσαιοφανερω·σαιο
3rdφανερωσαι, φανερωσειεφανερω·σαι, φανερω·σειε classicalφανερωσαιτοφανερω·σαιτο
Pl1stφανερωσαιμενφανερω·σαιμενφανερωσαιμεθαφανερω·σαιμεθα
2ndφανερωσαιτεφανερω·σαιτεφανερωσαισθεφανερω·σαισθε
3rdφανερωσαιεν, φανερωσαισαν, φανερωσειαν, φανερωσειενφανερω·σαιεν, φανερω·σαισαν alt, φανερω·σειαν classical, φανερω·σειεν classicalφανερωσαιντοφανερω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανερωσον[GNT]φανερω·σονφανερωσαιφανερω·σαι
3rdφανερωσατωφανερω·σατωφανερωσασθωφανερω·σασθω
Pl1st
2ndφανερωσατεφανερω·σατεφανερωσασθεφανερω·σασθε
3rdφανερωσατωσαν, φανερωσαντωνφανερω·σατωσαν, φανερω·σαντων classicalφανερωσασθωσαν, φανερωσασθωνφανερω·σασθωσαν, φανερω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φανερωσαι​φανερω·σαι​φανερωσασθαι​φανερω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωσασαφανερωσαςφανερωσανφανερω·σασ·αφανερω·σα[ντ]·ςφανερω·σαν[τ]
Nom
Accφανερωσασανφανερωσανταφανερω·σασ·ανφανερω·σαντ·α
Datφανερωσασῃφανερωσαντιφανερω·σασ·ῃφανερω·σαντ·ι
Genφανερωσασηςφανερωσαντοςφανερω·σασ·ηςφανερω·σαντ·ος
PlVocφανερωσασαιφανερωσαντες[GNT]φανερωσανταφανερω·σασ·αιφανερω·σαντ·εςφανερω·σαντ·α
Nom
Accφανερωσασαςφανερωσανταςφανερω·σασ·αςφανερω·σαντ·ας
Datφανερωσασαιςφανερωσασι, φανερωσασινφανερω·σασ·αιςφανερω·σα[ντ]·σι(ν)
Genφανερωσασωνφανερωσαντωνφανερω·σασ·ωνφανερω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωσαμενηφανερωσαμενεφανερω·σαμεν·ηφανερω·σαμεν·ε
Nomφανερωσαμενοςφανερω·σαμεν·ος
Accφανερωσαμενηνφανερωσαμενονφανερω·σαμεν·ηνφανερω·σαμεν·ον
Datφανερωσαμενῃφανερωσαμενῳφανερω·σαμεν·ῃφανερω·σαμεν·ῳ
Genφανερωσαμενηςφανερωσαμενουφανερω·σαμεν·ηςφανερω·σαμεν·ου
PlVocφανερωσαμεναιφανερωσαμενοιφανερωσαμεναφανερω·σαμεν·αιφανερω·σαμεν·οιφανερω·σαμεν·α
Nom
Accφανερωσαμεναςφανερωσαμενουςφανερω·σαμεν·αςφανερω·σαμεν·ους
Datφανερωσαμεναιςφανερωσαμενοιςφανερω·σαμεν·αιςφανερω·σαμεν·οις
Genφανερωσαμενωνφανερωσαμενωνφανερω·σαμεν·ωνφανερω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφανερωμαιπεφανερω·μαι
2ndπεφανερωσαιπεφανερω·σαι
3rdπεφανερωται[GNT]πεφανερω·ται
Pl1stπεφανερωμεθα[GNT]πεφανερω·μεθα
2ndπεφανερωσθεπεφανερω·σθε
3rdπεφανερωνταιπεφανερω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφανερωσομαιπεφανερω·σομαι
2ndπεφανερωσῃ, πεφανερωσειπεφανερω·σῃ, πεφανερω·σει classical
3rdπεφανερωσεταιπεφανερω·σεται
Pl1stπεφανερωσομεθαπεφανερω·σομεθα
2ndπεφανερωσεσθεπεφανερω·σεσθε
3rdπεφανερωσονταιπεφανερω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφανερωσοιμηνπεφανερω·σοιμην
2ndπεφανερωσοιοπεφανερω·σοιο
3rdπεφανερωσοιτοπεφανερω·σοιτο
Pl1stπεφανερωσοιμεθαπεφανερω·σοιμεθα
2ndπεφανερωσοισθεπεφανερω·σοισθε
3rdπεφανερωσοιντοπεφανερω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφανερωσοπεφανερω·σο
3rdπεφανερωσθωπεφανερω·σθω
Pl1st
2ndπεφανερωσθεπεφανερω·σθε
3rdπεφανερωσθωσαν, πεφανερωσθωνπεφανερω·σθωσαν, πεφανερω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφανερωσθαι[GNT]​πεφανερω·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφανερωσεσθαι​πεφανερω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφανερωμενηπεφανερωμενεπεφανερω·μεν·ηπεφανερω·μεν·ε
Nomπεφανερωμενοςπεφανερω·μεν·ος
Accπεφανερωμενηνπεφανερωμενονπεφανερω·μεν·ηνπεφανερω·μεν·ον
Datπεφανερωμενῃπεφανερωμενῳπεφανερω·μεν·ῃπεφανερω·μεν·ῳ
Genπεφανερωμενηςπεφανερωμενουπεφανερω·μεν·ηςπεφανερω·μεν·ου
PlVocπεφανερωμεναιπεφανερωμενοιπεφανερωμεναπεφανερω·μεν·αιπεφανερω·μεν·οιπεφανερω·μεν·α
Nom
Accπεφανερωμεναςπεφανερωμενουςπεφανερω·μεν·αςπεφανερω·μεν·ους
Datπεφανερωμεναιςπεφανερωμενοιςπεφανερω·μεν·αιςπεφανερω·μεν·οις
Genπεφανερωμενωνπεφανερωμενωνπεφανερω·μεν·ωνπεφανερω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφανερωμηνε·πεφανερω·μην
2ndεπεφανερωσοε·πεφανερω·σο
3rdεπεφανερωτοε·πεφανερω·το
Pl1stεπεφανερωμεθαε·πεφανερω·μεθα
2ndεπεφανερωσθεε·πεφανερω·σθε
3rdεπεφανερωντοε·πεφανερω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφανερωμην[ε]·πεφανερω·μην
2ndπεφανερωσο[ε]·πεφανερω·σο
3rdπεφανερωτο[ε]·πεφανερω·το
Pl1stπεφανερωμεθα[GNT][ε]·πεφανερω·μεθα
2ndπεφανερωσθε[ε]·πεφανερω·σθε
3rdπεφανερωντο[ε]·πεφανερω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφανερωθηνε·φανερω·θην
2ndεφανερωθηςε·φανερω·θης
3rdεφανερωθη[GNT]ε·φανερω·θη
Pl1stεφανερωθημενε·φανερω·θημεν
2ndεφανερωθητεε·φανερω·θητε
3rdεφανερωθησαν[GNT]ε·φανερω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφανερωθησομαιφανερω·θησομαι
2ndφανερωθησῃ, φανερωθησειφανερω·θησῃ, φανερω·θησει classical
3rdφανερωθησεταιφανερω·θησεται
Pl1stφανερωθησομεθαφανερω·θησομεθα
2ndφανερωθησεσθε[GNT]φανερω·θησεσθε
3rdφανερωθησονταιφανερω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφανερωθωφανερω·θω
2ndφανερωθῃςφανερω·θῃς
3rdφανερωθῃ[GNT]φανερω·θῃ
Pl1stφανερωθωμενφανερω·θωμεν
2ndφανερωθητεφανερω·θητε
3rdφανερωθωσιν[GNT], φανερωθωσιφανερω·θωσι(ν), φανερω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφανερωθειηνφανερω·θειην
2ndφανερωθειηςφανερω·θειης
3rdφανερωθειηφανερω·θειη
Pl1stφανερωθειημεν, φανερωθειμενφανερω·θειημεν, φανερω·θειμεν classical
2ndφανερωθειητε, φανερωθειτεφανερω·θειητε, φανερω·θειτε classical
3rdφανερωθειησαν, φανερωθειενφανερω·θειησαν, φανερω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφανερωθησοιμηνφανερω·θησοιμην
2ndφανερωθησοιοφανερω·θησοιο
3rdφανερωθησοιτοφανερω·θησοιτο
Pl1stφανερωθησοιμεθαφανερω·θησοιμεθα
2ndφανερωθησοισθεφανερω·θησοισθε
3rdφανερωθησοιντοφανερω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφανερωθητιφανερω·θητι
3rdφανερωθητωφανερω·θητω
Pl1st
2ndφανερωθητεφανερω·θητε
3rdφανερωθητωσαν, φανερωθεντωνφανερω·θητωσαν, φανερω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φανερωθηναι[GNT]​φανερω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φανερωθησεσθαι​φανερω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωθεισαφανερωθειςφανερωθενφανερω·θεισ·αφανερω·θει[ντ]·ςφανερω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφανερωθεισαν[GNT]φανερωθενταφανερω·θεισ·ανφανερω·θε[ι]ντ·α
Datφανερωθεισῃφανερωθεντιφανερω·θεισ·ῃφανερω·θε[ι]ντ·ι
Genφανερωθεισηςφανερωθεντος[GNT]φανερω·θεισ·ηςφανερω·θε[ι]ντ·ος
PlVocφανερωθεισαιφανερωθεντες[GNT]φανερωθενταφανερω·θεισ·αιφανερω·θε[ι]ντ·εςφανερω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφανερωθεισαςφανερωθενταςφανερω·θεισ·αςφανερω·θε[ι]ντ·ας
Datφανερωθεισαιςφανερωθεισι, φανερωθεισινφανερω·θεισ·αιςφανερω·θει[ντ]·σι(ν)
Genφανερωθεισωνφανερωθεντωνφανερω·θεισ·ωνφανερω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερωθησομενηφανερωθησομενεφανερω·θησομεν·ηφανερω·θησομεν·ε
Nomφανερωθησομενοςφανερω·θησομεν·ος
Accφανερωθησομενηνφανερωθησομενονφανερω·θησομεν·ηνφανερω·θησομεν·ον
Datφανερωθησομενῃφανερωθησομενῳφανερω·θησομεν·ῃφανερω·θησομεν·ῳ
Genφανερωθησομενηςφανερωθησομενουφανερω·θησομεν·ηςφανερω·θησομεν·ου
PlVocφανερωθησομεναιφανερωθησομενοιφανερωθησομεναφανερω·θησομεν·αιφανερω·θησομεν·οιφανερω·θησομεν·α
Nom
Accφανερωθησομεναςφανερωθησομενουςφανερω·θησομεν·αςφανερω·θησομεν·ους
Datφανερωθησομεναιςφανερωθησομενοιςφανερω·θησομεν·αιςφανερω·θησομεν·οις
Genφανερωθησομενωνφανερωθησομενωνφανερω·θησομεν·ωνφανερω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 02-Apr-2020 02:34:38 EDT