υιος • hUIOS • huios

Search: υιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
υιοιυἱόςυι·οι(mas) nom|voc pl

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocυιε[GNT][LXX]υι·ε
Nomυιος[GNT][LXX]υι·ος
Accυιον[GNT][LXX]υι·ον
Datυιῳ[GNT][LXX]υι·ῳ
Genυιου[GNT][LXX]υι·ου
PlVocυιοι[GNT][LXX]υι·οι
Nom
Accυιους[GNT][LXX]υι·ους
Datυιοις[GNT][LXX]υι·οις
Genυιων[GNT][LXX]υι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:40:47 EDT