τινω • TINW • tinō

Search: τισουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τισουσιν; τισουσιν; τισουσιντίνωτι·σου[ντ]·σι(ν); τι·σου[ντ]·σι(ν); τι·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τισουσιντίνωτι·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
τισουσιντίνωτι·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
τισουσιντίνωτι·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

τίνω (-, τι·σ-/τει·σ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτισω, τεισωτι·σω, τει·σωτισομαι, τεισομαι[LXX]τι·σομαι, τει·σομαι
2ndτισεις, τεισειςτι·σεις, τει·σειςτισῃ, τισει, τισεσαι, τεισῃ, τεισει, τεισεσαιτι·σῃ, τι·σει classical, τι·σεσαι alt, τει·σῃ, τει·σει classical, τει·σεσαι alt
3rdτισει, τεισειτι·σει, τει·σειτισεται, τεισεταιτι·σεται, τει·σεται
Pl1stτισομεν, τεισομεντι·σομεν, τει·σομεντισομεθα, τεισομεθατι·σομεθα, τει·σομεθα
2ndτισετε, τεισετετι·σετε, τει·σετετισεσθε, τεισεσθετι·σεσθε, τει·σεσθε
3rdτισουσιν[GNT], τισουσι, τεισουσιν[LXX], τεισουσιτι·σουσι(ν), τι·σουσι(ν), τει·σουσι(ν), τει·σουσι(ν)τισονται, τεισονται[LXX]τι·σονται, τει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτισοιμι, τεισοιμιτι·σοιμι, τει·σοιμιτισοιμην, τεισοιμηντι·σοιμην, τει·σοιμην
2ndτισοις, τεισοιςτι·σοις, τει·σοιςτισοιο, τεισοιοτι·σοιο, τει·σοιο
3rdτισοι, τεισοιτι·σοι, τει·σοιτισοιτο, τεισοιτοτι·σοιτο, τει·σοιτο
Pl1stτισοιμεν, τεισοιμεντι·σοιμεν, τει·σοιμεντισοιμεθα, τεισοιμεθατι·σοιμεθα, τει·σοιμεθα
2ndτισοιτε, τεισοιτετι·σοιτε, τει·σοιτετισοισθε, τεισοισθετι·σοισθε, τει·σοισθε
3rdτισοιεν, τεισοιεντι·σοιεν, τει·σοιεντισοιντο, τεισοιντοτι·σοιντο, τει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τισειν, τεισειν​τι·σειν, τει·σειν​τισεσθαι, τεισεσθαι​τι·σεσθαι, τει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτισουσα, τεισουσατισον, τεισοντι·σουσ·α, τει·σουσ·ατι·σο[υ]ν[τ], τει·σο[υ]ν[τ]
Nomτισων, τεισωντι·σο[υ]ν[τ]·^, τει·σο[υ]ν[τ]·^
Accτισουσαν, τεισουσαντισοντα, τεισοντατι·σουσ·αν, τει·σουσ·αντι·σο[υ]ντ·α, τει·σο[υ]ντ·α
Datτισουσῃ, τεισουσῃτισοντι, τεισοντιτι·σουσ·ῃ, τει·σουσ·ῃτι·σο[υ]ντ·ι, τει·σο[υ]ντ·ι
Genτισουσης, τεισουσηςτισοντος, τεισοντοςτι·σουσ·ης, τει·σουσ·ηςτι·σο[υ]ντ·ος, τει·σο[υ]ντ·ος
PlVocτισουσαι, τεισουσαιτισοντες, τεισοντεςτισοντα, τεισοντατι·σουσ·αι, τει·σουσ·αιτι·σο[υ]ντ·ες, τει·σο[υ]ντ·εςτι·σο[υ]ντ·α, τει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτισουσας, τεισουσαςτισοντας, τεισονταςτι·σουσ·ας, τει·σουσ·αςτι·σο[υ]ντ·ας, τει·σο[υ]ντ·ας
Datτισουσαις, τεισουσαιςτισουσι, τισουσιν[GNT], τεισουσι, τεισουσιν[LXX]τι·σουσ·αις, τει·σουσ·αιςτι·σου[ντ]·σι(ν), τι·σου[ντ]·σι(ν), τει·σου[ντ]·σι(ν), τει·σου[ντ]·σι(ν)
Genτισουσων, τεισουσωντισοντων, τεισοντωντι·σουσ·ων, τει·σουσ·ωντι·σο[υ]ντ·ων, τει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτισομενη, τεισομενητισομενε, τεισομενετι·σομεν·η, τει·σομεν·ητι·σομεν·ε, τει·σομεν·ε
Nomτισομενος, τεισομενοςτι·σομεν·ος, τει·σομεν·ος
Accτισομενην, τεισομενηντισομενον, τεισομενοντι·σομεν·ην, τει·σομεν·ηντι·σομεν·ον, τει·σομεν·ον
Datτισομενῃ, τεισομενῃτισομενῳ, τεισομενῳτι·σομεν·ῃ, τει·σομεν·ῃτι·σομεν·ῳ, τει·σομεν·ῳ
Genτισομενης, τεισομενηςτισομενου, τεισομενουτι·σομεν·ης, τει·σομεν·ηςτι·σομεν·ου, τει·σομεν·ου
PlVocτισομεναι, τεισομεναιτισομενοι, τεισομενοιτισομενα, τεισομενατι·σομεν·αι, τει·σομεν·αιτι·σομεν·οι, τει·σομεν·οιτι·σομεν·α, τει·σομεν·α
Nom
Accτισομενας, τεισομεναςτισομενους, τεισομενουςτι·σομεν·ας, τει·σομεν·αςτι·σομεν·ους, τει·σομεν·ους
Datτισομεναις, τεισομεναιςτισομενοις, τεισομενοιςτι·σομεν·αις, τει·σομεν·αιςτι·σομεν·οις, τει·σομεν·οις
Genτισομενων, τεισομενωντισομενων, τεισομενωντι·σομεν·ων, τει·σομεν·ωντι·σομεν·ων, τει·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 03:04:05 EST