τις • TIS • tis

Search: τις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τις; τιςτὶς[2]τι[ν]·ς; τι[ν]·ςmas nom sg; fem nom sg
τις; τιςτίς[1]τι[ν]·ς; τι[ν]·ςmas nom sg; fem nom sg
τίς[1]τίς[1]lexical form
τὶς[2]τὶς[2]lexical form

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτις[GNT][LXX]τι[GNT][LXX]τι[ν]·ςτι[ν]
Accτινα[GNT][LXX]τιν·α
Datτινι[GNT][LXX]τιν·ι
Genτινος[GNT][LXX]τιν·ος
PlVoc
Nomτινες[GNT][LXX]τινα[GNT][LXX]τιν·εςτιν·α
Accτινας[GNT][LXX]τιν·ας
Datτισι, τισιν[GNT][LXX]τι[ν]·σι(ν), τι[ν]·σι(ν)
Genτινων[GNT][LXX]τιν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:13:55 EDT