τις • TIS • tis

Search: τινα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τινα; τινα; τινατὶς[2]τιν·α; τιν·α; τιν·αneu nom|acc pl; mas acc sg; fem acc sg
τινα; τινα; τινατίς[1]τιν·α; τιν·α; τιν·αneu nom|acc pl; mas acc sg; fem acc sg

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτις[GNT][LXX]τι[GNT][LXX]τι[ν]·ςτι[ν]
Accτινα[GNT][LXX]τιν·α
Datτινι[GNT][LXX]τιν·ι
Genτινος[GNT][LXX]τιν·ος
PlVoc
Nomτινες[GNT][LXX]τινα[GNT][LXX]τιν·εςτιν·α
Accτινας[GNT][LXX]τιν·ας
Datτισι, τισιν[GNT][LXX]τι[ν]·σι(ν), τι[ν]·σι(ν)
Genτινων[GNT][LXX]τιν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 06:32:13 EDT