τιμαω • TIMAW • timaō

Search: τιμα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμα; τιμᾳ; τιμᾳ; τιμᾳ; τιμᾳ; τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ε; τιμ(α)·ει; τιμ(α)·ῃ; τιμ(α)·ῃ; τιμ(α)·ει; τιμ(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιματιμάωτιμ(α)·εpres act imp 2nd sg
τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ειpres act ind 3rd sg
τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ῃpres act sub 3rd sg
τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
τιμᾳτιμάωτιμ(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμω[GNT]τιμ(α)·ωτιμωμαιτιμ(α)·ομαι
2ndτιμᾳςτιμ(α)·ειςτιμᾳ[GNT][LXX], τιμασαιτιμ(α)·ῃ, τιμ(α)·ει classical, τιμ(α)·εσαι alt
3rdτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ειτιματαιτιμ(α)·εται
Pl1stτιμωμεντιμ(α)·ομεντιμωμεθατιμ(α)·ομεθα
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ετετιμασθε[LXX]τιμ(α)·εσθε
3rdτιμωσιν[GNT][LXX], τιμωσιτιμ(α)·ουσι(ν), τιμ(α)·ουσι(ν)τιμωνταιτιμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμω[GNT]τιμ(α)·ωτιμωμαιτιμ(α)·ωμαι
2ndτιμᾳςτιμ(α)·ῃςτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ῃ
3rdτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ῃτιματαιτιμ(α)·ηται
Pl1stτιμωμεντιμ(α)·ωμεντιμωμεθατιμ(α)·ωμεθα
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ητετιμασθε[LXX]τιμ(α)·ησθε
3rdτιμωσιν[GNT][LXX], τιμωσιτιμ(α)·ωσι(ν), τιμ(α)·ωσι(ν)τιμωνταιτιμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμῳμιτιμ(α)·οιμιτιμῳμηντιμ(α)·οιμην
2ndτιμῳςτιμ(α)·οιςτιμῳοτιμ(α)·οιο
3rdτιμῳτιμ(α)·οιτιμῳτοτιμ(α)·οιτο
Pl1stτιμῳμεντιμ(α)·οιμεντιμῳμεθατιμ(α)·οιμεθα
2ndτιμῳτετιμ(α)·οιτετιμῳσθετιμ(α)·οισθε
3rdτιμῳεν, τιμῳσαντιμ(α)·οιεν, τιμ(α)·οισαν altτιμῳντοτιμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμα[GNT][LXX]τιμ(α)·ετιμω[GNT]τιμ(α)·ου
3rdτιματωτιμ(α)·ετωτιμασθωτιμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ετετιμασθε[LXX]τιμ(α)·εσθε
3rdτιματωσαν, τιμωντωντιμ(α)·ετωσαν, τιμ(α)·οντων classicalτιμασθωσαν, τιμασθωντιμ(α)·εσθωσαν, τιμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμᾳν, τιμαν[LXX]​τιμ(α)·ειν, τιμ(α)·ειν > τιμαντιμασθαι​τιμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμωσατιμων[GNT][LXX]τιμ(α)·ουσ·ατιμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomτιμων[GNT][LXX]τιμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτιμωσαντιμωντατιμ(α)·ουσ·αντιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datτιμωσῃτιμωντιτιμ(α)·ουσ·ῃτιμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genτιμωσηςτιμωντοςτιμ(α)·ουσ·ηςτιμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτιμωσαιτιμωντες[LXX]τιμωντατιμ(α)·ουσ·αιτιμ(α)·ο[υ]ντ·εςτιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτιμωσαςτιμωνταςτιμ(α)·ουσ·αςτιμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datτιμωσαιςτιμωσι, τιμωσιν[GNT][LXX]τιμ(α)·ουσ·αιςτιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν), τιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτιμωσωντιμωντωντιμ(α)·ουσ·ωντιμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμωμενητιμωμενετιμ(α)·ομεν·ητιμ(α)·ομεν·ε
Nomτιμωμενοςτιμ(α)·ομεν·ος
Accτιμωμενηντιμωμενοντιμ(α)·ομεν·ηντιμ(α)·ομεν·ον
Datτιμωμενῃτιμωμενῳτιμ(α)·ομεν·ῃτιμ(α)·ομεν·ῳ
Genτιμωμενηςτιμωμενου[LXX]τιμ(α)·ομεν·ηςτιμ(α)·ομεν·ου
PlVocτιμωμεναιτιμωμενοι[LXX]τιμωμενατιμ(α)·ομεν·αιτιμ(α)·ομεν·οιτιμ(α)·ομεν·α
Nom
Accτιμωμεναςτιμωμενουςτιμ(α)·ομεν·αςτιμ(α)·ομεν·ους
Datτιμωμεναιςτιμωμενοιςτιμ(α)·ομεν·αιςτιμ(α)·ομεν·οις
Genτιμωμενωντιμωμενωντιμ(α)·ομεν·ωντιμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιμων[LXX]ε·τιμ(α)·ονετιμωμηνε·τιμ(α)·ομην
2ndετιμαςε·τιμ(α)·εςετιμωε·τιμ(α)·ου
3rdετιμαε·τιμ(α)·εετιματοε·τιμ(α)·ετο
Pl1stετιμωμενε·τιμ(α)·ομενετιμωμεθαε·τιμ(α)·ομεθα
2ndετιματεε·τιμ(α)·ετεετιμασθεε·τιμ(α)·εσθε
3rdετιμων[LXX], ετιμωσανε·τιμ(α)·ον, ε·τιμ(α)·οσαν altετιμωντοε·τιμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησω[LXX]τιμη·σωτιμησομαιτιμη·σομαι
2ndτιμησεις[LXX]τιμη·σειςτιμησῃ[GNT], τιμησει[GNT][LXX], τιμησεσαιτιμη·σῃ, τιμη·σει classical, τιμη·σεσαι alt
3rdτιμησει[GNT][LXX]τιμη·σειτιμησεται[LXX]τιμη·σεται
Pl1stτιμησομεντιμη·σομεντιμησομεθατιμη·σομεθα
2ndτιμησετετιμη·σετετιμησεσθετιμη·σεσθε
3rdτιμησουσιν, τιμησουσιτιμη·σουσι(ν)τιμησονταιτιμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησοιμιτιμη·σοιμιτιμησοιμηντιμη·σοιμην
2ndτιμησοιςτιμη·σοιςτιμησοιοτιμη·σοιο
3rdτιμησοιτιμη·σοιτιμησοιτοτιμη·σοιτο
Pl1stτιμησοιμεντιμη·σοιμεντιμησοιμεθατιμη·σοιμεθα
2ndτιμησοιτετιμη·σοιτετιμησοισθετιμη·σοισθε
3rdτιμησοιεντιμη·σοιεντιμησοιντοτιμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμησειν​τιμη·σειν​τιμησεσθαι​τιμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησουσατιμησον[LXX]τιμη·σουσ·ατιμη·σο[υ]ν[τ]
Nomτιμησωντιμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτιμησουσαντιμησοντατιμη·σουσ·αντιμη·σο[υ]ντ·α
Datτιμησουσῃτιμησοντιτιμη·σουσ·ῃτιμη·σο[υ]ντ·ι
Genτιμησουσηςτιμησοντοςτιμη·σουσ·ηςτιμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτιμησουσαιτιμησοντεςτιμησοντατιμη·σουσ·αιτιμη·σο[υ]ντ·εςτιμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτιμησουσαςτιμησονταςτιμη·σουσ·αςτιμη·σο[υ]ντ·ας
Datτιμησουσαιςτιμησουσι, τιμησουσιντιμη·σουσ·αιςτιμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτιμησουσωντιμησοντωντιμη·σουσ·ωντιμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησομενητιμησομενετιμη·σομεν·ητιμη·σομεν·ε
Nomτιμησομενοςτιμη·σομεν·ος
Accτιμησομενηντιμησομενοντιμη·σομεν·ηντιμη·σομεν·ον
Datτιμησομενῃτιμησομενῳτιμη·σομεν·ῃτιμη·σομεν·ῳ
Genτιμησομενηςτιμησομενουτιμη·σομεν·ηςτιμη·σομεν·ου
PlVocτιμησομεναιτιμησομενοιτιμησομενατιμη·σομεν·αιτιμη·σομεν·οιτιμη·σομεν·α
Nom
Accτιμησομεναςτιμησομενουςτιμη·σομεν·αςτιμη·σομεν·ους
Datτιμησομεναιςτιμησομενοιςτιμη·σομεν·αιςτιμη·σομεν·οις
Genτιμησομενωντιμησομενωντιμη·σομεν·ωντιμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιμησαε·τιμη·σαετιμησαμηνε·τιμη·σαμην
2ndετιμησαςε·τιμη·σαςετιμησωε·τιμη·σω
3rdετιμησεν[LXX], ετιμησεε·τιμη·σε(ν), ε·τιμη·σε(ν)ετιμησατοε·τιμη·σατο
Pl1stετιμησαμενε·τιμη·σαμενετιμησαμεθαε·τιμη·σαμεθα
2ndετιμησατεε·τιμη·σατεετιμησασθεε·τιμη·σασθε
3rdετιμησαν[GNT]ε·τιμη·σανετιμησαντο[GNT]ε·τιμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησω[LXX]τιμη·σωτιμησωμαιτιμη·σωμαι
2ndτιμησῃςτιμη·σῃςτιμησῃ[GNT]τιμη·σῃ
3rdτιμησῃ[GNT]τιμη·σῃτιμησηταιτιμη·σηται
Pl1stτιμησωμεντιμη·σωμεντιμησωμεθατιμη·σωμεθα
2ndτιμησητετιμη·σητετιμησησθετιμη·σησθε
3rdτιμησωσιν, τιμησωσιτιμη·σωσι(ν)τιμησωνταιτιμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησαιμιτιμη·σαιμιτιμησαιμηντιμη·σαιμην
2ndτιμησαις, τιμησειαςτιμη·σαις, τιμη·σειας classicalτιμησαιοτιμη·σαιο
3rdτιμησαι[LXX], τιμησειετιμη·σαι, τιμη·σειε classicalτιμησαιτοτιμη·σαιτο
Pl1stτιμησαιμεντιμη·σαιμεντιμησαιμεθατιμη·σαιμεθα
2ndτιμησαιτετιμη·σαιτετιμησαισθετιμη·σαισθε
3rdτιμησαιεν, τιμησαισαν, τιμησειαν, τιμησειεντιμη·σαιεν, τιμη·σαισαν alt, τιμη·σειαν classical, τιμη·σειεν classicalτιμησαιντοτιμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμησον[LXX]τιμη·σοντιμησαι[LXX]τιμη·σαι
3rdτιμησατωτιμη·σατωτιμησασθωτιμη·σασθω
Pl1st
2ndτιμησατε[GNT][LXX]τιμη·σατετιμησασθετιμη·σασθε
3rdτιμησατωσαν, τιμησαντωντιμη·σατωσαν, τιμη·σαντων classicalτιμησασθωσαν, τιμησασθωντιμη·σασθωσαν, τιμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμησαι[LXX]​τιμη·σαιτιμησασθαι​τιμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησασα[LXX]τιμησαςτιμησαντιμη·σασ·ατιμη·σα[ντ]·ςτιμη·σαν[τ]
Nom
Accτιμησασαντιμησαντατιμη·σασ·αντιμη·σαντ·α
Datτιμησασῃτιμησαντιτιμη·σασ·ῃτιμη·σαντ·ι
Genτιμησασηςτιμησαντοςτιμη·σασ·ηςτιμη·σαντ·ος
PlVocτιμησασαιτιμησαντεςτιμησαντατιμη·σασ·αιτιμη·σαντ·εςτιμη·σαντ·α
Nom
Accτιμησασαςτιμησανταςτιμη·σασ·αςτιμη·σαντ·ας
Datτιμησασαιςτιμησασι, τιμησασιντιμη·σασ·αιςτιμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτιμησασωντιμησαντωντιμη·σασ·ωντιμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησαμενητιμησαμενετιμη·σαμεν·ητιμη·σαμεν·ε
Nomτιμησαμενοςτιμη·σαμεν·ος
Accτιμησαμενηντιμησαμενοντιμη·σαμεν·ηντιμη·σαμεν·ον
Datτιμησαμενῃτιμησαμενῳτιμη·σαμεν·ῃτιμη·σαμεν·ῳ
Genτιμησαμενηςτιμησαμενουτιμη·σαμεν·ηςτιμη·σαμεν·ου
PlVocτιμησαμεναιτιμησαμενοιτιμησαμενατιμη·σαμεν·αιτιμη·σαμεν·οιτιμη·σαμεν·α
Nom
Accτιμησαμεναςτιμησαμενουςτιμη·σαμεν·αςτιμη·σαμεν·ους
Datτιμησαμεναιςτιμησαμενοιςτιμη·σαμεν·αιςτιμη·σαμεν·οις
Genτιμησαμενωντιμησαμενωντιμη·σαμεν·ωντιμη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμημαιτετιμη·μαι
2ndτετιμησαιτετιμη·σαι
3rdτετιμηταιτετιμη·ται
Pl1stτετιμημεθατετιμη·μεθα
2ndτετιμησθετετιμη·σθε
3rdτετιμηνται[LXX]τετιμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμησομαιτετιμη·σομαι
2ndτετιμησῃ, τετιμησειτετιμη·σῃ, τετιμη·σει classical
3rdτετιμησεταιτετιμη·σεται
Pl1stτετιμησομεθατετιμη·σομεθα
2ndτετιμησεσθετετιμη·σεσθε
3rdτετιμησονταιτετιμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμησοιμηντετιμη·σοιμην
2ndτετιμησοιοτετιμη·σοιο
3rdτετιμησοιτοτετιμη·σοιτο
Pl1stτετιμησοιμεθατετιμη·σοιμεθα
2ndτετιμησοισθετετιμη·σοισθε
3rdτετιμησοιντοτετιμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετιμησοτετιμη·σο
3rdτετιμησθωτετιμη·σθω
Pl1st
2ndτετιμησθετετιμη·σθε
3rdτετιμησθωσαν, τετιμησθωντετιμη·σθωσαν, τετιμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιμησθαι​τετιμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιμησεσθαι​τετιμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετιμημενητετιμημενετετιμη·μεν·ητετιμη·μεν·ε
Nomτετιμημενοςτετιμη·μεν·ος
Accτετιμημενηντετιμημενοντετιμη·μεν·ηντετιμη·μεν·ον
Datτετιμημενῃτετιμημενῳτετιμη·μεν·ῃτετιμη·μεν·ῳ
Genτετιμημενηςτετιμημενου[GNT][LXX]τετιμη·μεν·ηςτετιμη·μεν·ου
PlVocτετιμημεναιτετιμημενοιτετιμημενατετιμη·μεν·αιτετιμη·μεν·οιτετιμη·μεν·α
Nom
Accτετιμημεναςτετιμημενουςτετιμη·μεν·αςτετιμη·μεν·ους
Datτετιμημεναιςτετιμημενοιςτετιμη·μεν·αιςτετιμη·μεν·οις
Genτετιμημενωντετιμημενωντετιμη·μεν·ωντετιμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετιμημηνε·τετιμη·μην
2ndετετιμησοε·τετιμη·σο
3rdετετιμητοε·τετιμη·το
Pl1stετετιμημεθαε·τετιμη·μεθα
2ndετετιμησθεε·τετιμη·σθε
3rdετετιμηντοε·τετιμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμημην[ε]·τετιμη·μην
2ndτετιμησο[ε]·τετιμη·σο
3rdτετιμητο[ε]·τετιμη·το
Pl1stτετιμημεθα[ε]·τετιμη·μεθα
2ndτετιμησθε[ε]·τετιμη·σθε
3rdτετιμηντο[ε]·τετιμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετιμηθηνε·τιμη·θην
2ndετιμηθηςε·τιμη·θης
3rdετιμηθηε·τιμη·θη
Pl1stετιμηθημενε·τιμη·θημεν
2ndετιμηθητεε·τιμη·θητε
3rdετιμηθησαν[LXX]ε·τιμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθησομαιτιμη·θησομαι
2ndτιμηθησῃ, τιμηθησειτιμη·θησῃ, τιμη·θησει classical
3rdτιμηθησεται[LXX]τιμη·θησεται
Pl1stτιμηθησομεθατιμη·θησομεθα
2ndτιμηθησεσθετιμη·θησεσθε
3rdτιμηθησονταιτιμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθωτιμη·θω
2ndτιμηθῃςτιμη·θῃς
3rdτιμηθῃτιμη·θῃ
Pl1stτιμηθωμεντιμη·θωμεν
2ndτιμηθητετιμη·θητε
3rdτιμηθωσιν, τιμηθωσιτιμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθειηντιμη·θειην
2ndτιμηθειηςτιμη·θειης
3rdτιμηθειητιμη·θειη
Pl1stτιμηθειημεν, τιμηθειμεντιμη·θειημεν, τιμη·θειμεν classical
2ndτιμηθειητε, τιμηθειτετιμη·θειητε, τιμη·θειτε classical
3rdτιμηθειησαν, τιμηθειεντιμη·θειησαν, τιμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθησοιμηντιμη·θησοιμην
2ndτιμηθησοιοτιμη·θησοιο
3rdτιμηθησοιτοτιμη·θησοιτο
Pl1stτιμηθησοιμεθατιμη·θησοιμεθα
2ndτιμηθησοισθετιμη·θησοισθε
3rdτιμηθησοιντοτιμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμηθητιτιμη·θητι
3rdτιμηθητωτιμη·θητω
Pl1st
2ndτιμηθητετιμη·θητε
3rdτιμηθητωσαν, τιμηθεντωντιμη·θητωσαν, τιμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τιμηθηναι​τιμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τιμηθησεσθαι​τιμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμηθεισατιμηθειςτιμηθεντιμη·θεισ·ατιμη·θει[ντ]·ςτιμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτιμηθεισαντιμηθεντα[LXX]τιμη·θεισ·αντιμη·θε[ι]ντ·α
Datτιμηθεισῃτιμηθεντιτιμη·θεισ·ῃτιμη·θε[ι]ντ·ι
Genτιμηθεισηςτιμηθεντοςτιμη·θεισ·ηςτιμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocτιμηθεισαιτιμηθεντεςτιμηθεντα[LXX]τιμη·θεισ·αιτιμη·θε[ι]ντ·εςτιμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτιμηθεισαςτιμηθενταςτιμη·θεισ·αςτιμη·θε[ι]ντ·ας
Datτιμηθεισαιςτιμηθεισι, τιμηθεισιντιμη·θεισ·αιςτιμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genτιμηθεισωντιμηθεντωντιμη·θεισ·ωντιμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμηθησομενητιμηθησομενετιμη·θησομεν·ητιμη·θησομεν·ε
Nomτιμηθησομενοςτιμη·θησομεν·ος
Accτιμηθησομενηντιμηθησομενοντιμη·θησομεν·ηντιμη·θησομεν·ον
Datτιμηθησομενῃτιμηθησομενῳτιμη·θησομεν·ῃτιμη·θησομεν·ῳ
Genτιμηθησομενηςτιμηθησομενουτιμη·θησομεν·ηςτιμη·θησομεν·ου
PlVocτιμηθησομεναιτιμηθησομενοιτιμηθησομενατιμη·θησομεν·αιτιμη·θησομεν·οιτιμη·θησομεν·α
Nom
Accτιμηθησομεναςτιμηθησομενουςτιμη·θησομεν·αςτιμη·θησομεν·ους
Datτιμηθησομεναιςτιμηθησομενοιςτιμη·θησομεν·αιςτιμη·θησομεν·οις
Genτιμηθησομενωντιμηθησομενωντιμη·θησομεν·ωντιμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 22-Sep-2019 00:25:06 EDT