τιλλω • TILLW • tillō

Search: τιλλειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιλλειντίλλωτιλλ·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιλλειντίλλωτιλλ·εινpres act inf

τίλλω (τιλλ-, -, -, -, τετιλ-, τιλ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιλλωτιλλ·ωτιλλομαιτιλλ·ομαι
2ndτιλλειςτιλλ·ειςτιλλῃ, τιλλει, τιλλεσαιτιλλ·ῃ, τιλλ·ει classical, τιλλ·εσαι alt
3rdτιλλειτιλλ·ειτιλλεταιτιλλ·εται
Pl1stτιλλομεντιλλ·ομεντιλλομεθατιλλ·ομεθα
2ndτιλλετετιλλ·ετετιλλεσθετιλλ·εσθε
3rdτιλλουσιν, τιλλουσιτιλλ·ουσι(ν)τιλλονταιτιλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιλλωτιλλ·ωτιλλωμαιτιλλ·ωμαι
2ndτιλλῃςτιλλ·ῃςτιλλῃτιλλ·ῃ
3rdτιλλῃτιλλ·ῃτιλληταιτιλλ·ηται
Pl1stτιλλωμεντιλλ·ωμεντιλλωμεθατιλλ·ωμεθα
2ndτιλλητετιλλ·ητετιλλησθετιλλ·ησθε
3rdτιλλωσιν, τιλλωσιτιλλ·ωσι(ν)τιλλωνταιτιλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιλλοιμιτιλλ·οιμιτιλλοιμηντιλλ·οιμην
2ndτιλλοιςτιλλ·οιςτιλλοιοτιλλ·οιο
3rdτιλλοιτιλλ·οιτιλλοιτοτιλλ·οιτο
Pl1stτιλλοιμεντιλλ·οιμεντιλλοιμεθατιλλ·οιμεθα
2ndτιλλοιτετιλλ·οιτετιλλοισθετιλλ·οισθε
3rdτιλλοιεν, τιλλοισαντιλλ·οιεν, τιλλ·οισαν altτιλλοιντοτιλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιλλετιλλ·ετιλλουτιλλ·ου
3rdτιλλετωτιλλ·ετωτιλλεσθωτιλλ·εσθω
Pl1st
2ndτιλλετετιλλ·ετετιλλεσθετιλλ·εσθε
3rdτιλλετωσαν, τιλλοντωντιλλ·ετωσαν, τιλλ·οντων classicalτιλλεσθωσαν, τιλλεσθωντιλλ·εσθωσαν, τιλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιλλειν[GNT]​τιλλ·ειντιλλεσθαι​τιλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιλλουσατιλλοντιλλ·ουσ·ατιλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomτιλλωντιλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτιλλουσαντιλλοντατιλλ·ουσ·αντιλλ·ο[υ]ντ·α
Datτιλλουσῃτιλλοντιτιλλ·ουσ·ῃτιλλ·ο[υ]ντ·ι
Genτιλλουσηςτιλλοντοςτιλλ·ουσ·ηςτιλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτιλλουσαιτιλλοντες[GNT]τιλλοντατιλλ·ουσ·αιτιλλ·ο[υ]ντ·εςτιλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτιλλουσαςτιλλονταςτιλλ·ουσ·αςτιλλ·ο[υ]ντ·ας
Datτιλλουσαιςτιλλουσι, τιλλουσιντιλλ·ουσ·αιςτιλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτιλλουσωντιλλοντωντιλλ·ουσ·ωντιλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιλλομενητιλλομενετιλλ·ομεν·ητιλλ·ομεν·ε
Nomτιλλομενοςτιλλ·ομεν·ος
Accτιλλομενηντιλλομενοντιλλ·ομεν·ηντιλλ·ομεν·ον
Datτιλλομενῃτιλλομενῳτιλλ·ομεν·ῃτιλλ·ομεν·ῳ
Genτιλλομενηςτιλλομενουτιλλ·ομεν·ηςτιλλ·ομεν·ου
PlVocτιλλομεναιτιλλομενοιτιλλομενατιλλ·ομεν·αιτιλλ·ομεν·οιτιλλ·ομεν·α
Nom
Accτιλλομεναςτιλλομενουςτιλλ·ομεν·αςτιλλ·ομεν·ους
Datτιλλομεναιςτιλλομενοιςτιλλ·ομεν·αιςτιλλ·ομεν·οις
Genτιλλομενωντιλλομενωντιλλ·ομεν·ωντιλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιλλον[GNT][LXX]ε·τιλλ·ονετιλλομηνε·τιλλ·ομην
2ndετιλλεςε·τιλλ·εςετιλλουε·τιλλ·ου
3rdετιλλεν, ετιλλεε·τιλλ·ε(ν)ετιλλετοε·τιλλ·ετο
Pl1stετιλλομενε·τιλλ·ομενετιλλομεθαε·τιλλ·ομεθα
2ndετιλλετεε·τιλλ·ετεετιλλεσθεε·τιλλ·εσθε
3rdετιλλον[GNT][LXX], ετιλλοσαν[LXX]ε·τιλλ·ον, ε·τιλλ·οσαν altετιλλοντοε·τιλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιλμαιτετιλ·μαι
2ndτετιλσαιτετιλ·σαι
3rdτετιλταιτετιλ·ται
Pl1stτετιλμεθατετιλ·μεθα
2ndτετιλθετετιλ·σθε
3rdτετιλαταιτετιλ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιλσομαιτετιλ·σομαι
2ndτετιλσῃ, τετιλσειτετιλ·σῃ, τετιλ·σει classical
3rdτετιλσεταιτετιλ·σεται
Pl1stτετιλσομεθατετιλ·σομεθα
2ndτετιλσεσθετετιλ·σεσθε
3rdτετιλσονταιτετιλ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιλσοιμηντετιλ·σοιμην
2ndτετιλσοιοτετιλ·σοιο
3rdτετιλσοιτοτετιλ·σοιτο
Pl1stτετιλσοιμεθατετιλ·σοιμεθα
2ndτετιλσοισθετετιλ·σοισθε
3rdτετιλσοιντοτετιλ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετιλσοτετιλ·σο
3rdτετιλθωτετιλ·σθω
Pl1st
2ndτετιλθετετιλ·σθε
3rdτετιλθωσαν, τετιλθωντετιλ·σθωσαν, τετιλ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιλθαι​τετιλ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιλσεσθαι​τετιλ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετιλμενητετιλμενετετιλ·μεν·ητετιλ·μεν·ε
Nomτετιλμενοςτετιλ·μεν·ος
Accτετιλμενηντετιλμενοντετιλ·μεν·ηντετιλ·μεν·ον
Datτετιλμενῃτετιλμενῳτετιλ·μεν·ῃτετιλ·μεν·ῳ
Genτετιλμενηςτετιλμενου[LXX]τετιλ·μεν·ηςτετιλ·μεν·ου
PlVocτετιλμεναιτετιλμενοιτετιλμενατετιλ·μεν·αιτετιλ·μεν·οιτετιλ·μεν·α
Nom
Accτετιλμεναςτετιλμενουςτετιλ·μεν·αςτετιλ·μεν·ους
Datτετιλμεναιςτετιλμενοιςτετιλ·μεν·αιςτετιλ·μεν·οις
Genτετιλμενωντετιλμενωντετιλ·μεν·ωντετιλ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετιλμηνε·τετιλ·μην
2ndετετιλσοε·τετιλ·σο
3rdετετιλτοε·τετιλ·το
Pl1stετετιλμεθαε·τετιλ·μεθα
2ndετετιλθεε·τετιλ·σθε
3rdετετιλατοε·τετιλ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιλμην[ε]·τετιλ·μην
2ndτετιλσο[ε]·τετιλ·σο
3rdτετιλτο[ε]·τετιλ·το
Pl1stτετιλμεθα[ε]·τετιλ·μεθα
2ndτετιλθε[ε]·τετιλ·σθε
3rdτετιλατο[ε]·τετιλ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετιληνε·τιλ·[θ]ην
2ndετιληςε·τιλ·[θ]ης
3rdετιλη[LXX]ε·τιλ·[θ]η
Pl1stετιλημενε·τιλ·[θ]ημεν
2ndετιλητεε·τιλ·[θ]ητε
3rdετιλησανε·τιλ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιλησομαιτιλ·[θ]ησομαι
2ndτιλησῃ, τιλησειτιλ·[θ]ησῃ, τιλ·[θ]ησει classical
3rdτιλησεταιτιλ·[θ]ησεται
Pl1stτιλησομεθατιλ·[θ]ησομεθα
2ndτιλησεσθετιλ·[θ]ησεσθε
3rdτιλησονταιτιλ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιλωτιλ·[θ]ω
2ndτιλῃςτιλ·[θ]ῃς
3rdτιλῃτιλ·[θ]ῃ
Pl1stτιλωμεντιλ·[θ]ωμεν
2ndτιλητετιλ·[θ]ητε
3rdτιλωσιν, τιλωσιτιλ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιλειηντιλ·[θ]ειην
2ndτιλειηςτιλ·[θ]ειης
3rdτιλειητιλ·[θ]ειη
Pl1stτιλειημεν, τιλειμεντιλ·[θ]ειημεν, τιλ·[θ]ειμεν classical
2ndτιλειητε, τιλειτετιλ·[θ]ειητε, τιλ·[θ]ειτε classical
3rdτιλειησαν, τιλειεντιλ·[θ]ειησαν, τιλ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιλησοιμηντιλ·[θ]ησοιμην
2ndτιλησοιοτιλ·[θ]ησοιο
3rdτιλησοιτοτιλ·[θ]ησοιτο
Pl1stτιλησοιμεθατιλ·[θ]ησοιμεθα
2ndτιλησοισθετιλ·[θ]ησοισθε
3rdτιλησοιντοτιλ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιληθιτιλ·[θ]ητι
3rdτιλητωτιλ·[θ]ητω
Pl1st
2ndτιλητετιλ·[θ]ητε
3rdτιλητωσαν, τιλεντωντιλ·[θ]ητωσαν, τιλ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τιληναι​τιλ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τιλησεσθαι​τιλ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιλεισατιλειςτιλεντιλ·[θ]εισ·ατιλ·[θ]ει[ντ]·ςτιλ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accτιλεισαντιλεντατιλ·[θ]εισ·αντιλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datτιλεισῃτιλεντιτιλ·[θ]εισ·ῃτιλ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genτιλεισηςτιλεντοςτιλ·[θ]εισ·ηςτιλ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocτιλεισαιτιλεντεςτιλεντατιλ·[θ]εισ·αιτιλ·[θ]ε[ι]ντ·εςτιλ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accτιλεισαςτιλενταςτιλ·[θ]εισ·αςτιλ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datτιλεισαιςτιλεισι, τιλεισιντιλ·[θ]εισ·αιςτιλ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genτιλεισωντιλεντωντιλ·[θ]εισ·ωντιλ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιλησομενητιλησομενετιλ·[θ]ησομεν·ητιλ·[θ]ησομεν·ε
Nomτιλησομενοςτιλ·[θ]ησομεν·ος
Accτιλησομενηντιλησομενοντιλ·[θ]ησομεν·ηντιλ·[θ]ησομεν·ον
Datτιλησομενῃτιλησομενῳτιλ·[θ]ησομεν·ῃτιλ·[θ]ησομεν·ῳ
Genτιλησομενηςτιλησομενουτιλ·[θ]ησομεν·ηςτιλ·[θ]ησομεν·ου
PlVocτιλησομεναιτιλησομενοιτιλησομενατιλ·[θ]ησομεν·αιτιλ·[θ]ησομεν·οιτιλ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accτιλησομεναςτιλησομενουςτιλ·[θ]ησομεν·αςτιλ·[θ]ησομεν·ους
Datτιλησομεναιςτιλησομενοιςτιλ·[θ]ησομεν·αιςτιλ·[θ]ησομεν·οις
Genτιλησομενωντιλησομενωντιλ·[θ]ησομεν·ωντιλ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 07:49:21 EST