τηρεω • THREW • tēreō

Search: τηρησον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τηρησον; τηρησον; τηρησοντηρέωτηρη·σον; τηρη·σο[υ]ν[τ]; τηρη·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg

τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρω[GNT]τηρ(ε)·ωτηρουμαιτηρ(ε)·ομαι
2ndτηρειςτηρ(ε)·ειςτηρῃ[GNT], τηρει[GNT][LXX], τηρεισαιτηρ(ε)·ῃ, τηρ(ε)·ει classical, τηρ(ε)·εσαι alt
3rdτηρει[GNT][LXX]τηρ(ε)·ειτηρειταιτηρ(ε)·εται
Pl1stτηρουμεν[GNT]τηρ(ε)·ομεντηρουμεθατηρ(ε)·ομεθα
2ndτηρειτε[GNT][LXX]τηρ(ε)·ετετηρεισθετηρ(ε)·εσθε
3rdτηρουσιν[LXX], τηρουσι[LXX]τηρ(ε)·ουσι(ν)τηρουνταιτηρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρω[GNT]τηρ(ε)·ωτηρωμαιτηρ(ε)·ωμαι
2ndτηρῃςτηρ(ε)·ῃςτηρῃ[GNT]τηρ(ε)·ῃ
3rdτηρῃ[GNT]τηρ(ε)·ῃτηρηταιτηρ(ε)·ηται
Pl1stτηρωμεν[GNT]τηρ(ε)·ωμεντηρωμεθατηρ(ε)·ωμεθα
2ndτηρητετηρ(ε)·ητετηρησθετηρ(ε)·ησθε
3rdτηρωσιν, τηρωσιτηρ(ε)·ωσι(ν)τηρωνταιτηρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηροιμιτηρ(ε)·οιμιτηροιμηντηρ(ε)·οιμην
2ndτηροιςτηρ(ε)·οιςτηροιοτηρ(ε)·οιο
3rdτηροιτηρ(ε)·οιτηροιτοτηρ(ε)·οιτο
Pl1stτηροιμεντηρ(ε)·οιμεντηροιμεθατηρ(ε)·οιμεθα
2ndτηροιτετηρ(ε)·οιτετηροισθετηρ(ε)·οισθε
3rdτηροιεν, τηροισαντηρ(ε)·οιεν, τηρ(ε)·οισαν altτηροιντοτηρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτηρει[GNT][LXX]τηρ(ε)·ετηρουτηρ(ε)·ου
3rdτηρειτω[LXX]τηρ(ε)·ετωτηρεισθωτηρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndτηρειτε[GNT][LXX]τηρ(ε)·ετετηρεισθετηρ(ε)·εσθε
3rdτηρειτωσαν[LXX], τηρουντων[GNT]τηρ(ε)·ετωσαν, τηρ(ε)·οντων classicalτηρεισθωσαν, τηρεισθωντηρ(ε)·εσθωσαν, τηρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηρειν[GNT][LXX]​τηρ(ε)·ειντηρεισθαι[GNT]​τηρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρουσατηρουντηρ(ε)·ουσ·ατηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomτηρων[GNT][LXX]τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτηρουσαντηρουντατηρ(ε)·ουσ·αντηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datτηρουσῃτηρουντιτηρ(ε)·ουσ·ῃτηρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genτηρουσηςτηρουντοςτηρ(ε)·ουσ·ηςτηρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτηρουσαιτηρουντες[GNT][LXX]τηρουντατηρ(ε)·ουσ·αιτηρ(ε)·ο[υ]ντ·εςτηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτηρουσαςτηρουνταςτηρ(ε)·ουσ·αςτηρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datτηρουσαιςτηρουσι[LXX], τηρουσιν[LXX]τηρ(ε)·ουσ·αιςτηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτηρουσωντηρουντων[GNT]τηρ(ε)·ουσ·ωντηρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρουμενητηρουμενετηρ(ε)·ομεν·ητηρ(ε)·ομεν·ε
Nomτηρουμενοςτηρ(ε)·ομεν·ος
Accτηρουμενηντηρουμενοντηρ(ε)·ομεν·ηντηρ(ε)·ομεν·ον
Datτηρουμενῃτηρουμενῳτηρ(ε)·ομεν·ῃτηρ(ε)·ομεν·ῳ
Genτηρουμενηςτηρουμενουτηρ(ε)·ομεν·ηςτηρ(ε)·ομεν·ου
PlVocτηρουμεναιτηρουμενοι[GNT]τηρουμενατηρ(ε)·ομεν·αιτηρ(ε)·ομεν·οιτηρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accτηρουμεναςτηρουμενους[GNT]τηρ(ε)·ομεν·αςτηρ(ε)·ομεν·ους
Datτηρουμεναιςτηρουμενοιςτηρ(ε)·ομεν·αιςτηρ(ε)·ομεν·οις
Genτηρουμενωντηρουμενωντηρ(ε)·ομεν·ωντηρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετηρουν[GNT]ε·τηρ(ε)·ονετηρουμηνε·τηρ(ε)·ομην
2ndετηρειςε·τηρ(ε)·εςετηρουε·τηρ(ε)·ου
3rdετηρει[LXX]ε·τηρ(ε)·εετηρειτο[GNT]ε·τηρ(ε)·ετο
Pl1stετηρουμενε·τηρ(ε)·ομενετηρουμεθαε·τηρ(ε)·ομεθα
2ndετηρειτεε·τηρ(ε)·ετεετηρεισθεε·τηρ(ε)·εσθε
3rdετηρουν[GNT], ετηρουσανε·τηρ(ε)·ον, ε·τηρ(ε)·οσαν altετηρουντοε·τηρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρησω[GNT]τηρη·σωτηρησομαιτηρη·σομαι
2ndτηρησεις[LXX]τηρη·σειςτηρησῃ[GNT][LXX], τηρησει[GNT][LXX], τηρησεσαιτηρη·σῃ, τηρη·σει classical, τηρη·σεσαι alt
3rdτηρησει[GNT][LXX]τηρη·σειτηρησεταιτηρη·σεται
Pl1stτηρησομεντηρη·σομεντηρησομεθατηρη·σομεθα
2ndτηρησετε[GNT]τηρη·σετετηρησεσθετηρη·σεσθε
3rdτηρησουσιν[GNT], τηρησουσιτηρη·σουσι(ν), τηρη·σουσι(ν)τηρησονταιτηρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρησοιμιτηρη·σοιμιτηρησοιμηντηρη·σοιμην
2ndτηρησοιςτηρη·σοιςτηρησοιοτηρη·σοιο
3rdτηρησοιτηρη·σοιτηρησοιτοτηρη·σοιτο
Pl1stτηρησοιμεντηρη·σοιμεντηρησοιμεθατηρη·σοιμεθα
2ndτηρησοιτετηρη·σοιτετηρησοισθετηρη·σοισθε
3rdτηρησοιεντηρη·σοιεντηρησοιντοτηρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηρησειν​τηρη·σειν​τηρησεσθαι​τηρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρησουσατηρησον[GNT][LXX]τηρη·σουσ·ατηρη·σο[υ]ν[τ]
Nomτηρησωντηρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτηρησουσαντηρησοντατηρη·σουσ·αντηρη·σο[υ]ντ·α
Datτηρησουσῃτηρησοντιτηρη·σουσ·ῃτηρη·σο[υ]ντ·ι
Genτηρησουσηςτηρησοντοςτηρη·σουσ·ηςτηρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτηρησουσαιτηρησοντεςτηρησοντατηρη·σουσ·αιτηρη·σο[υ]ντ·εςτηρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτηρησουσαςτηρησονταςτηρη·σουσ·αςτηρη·σο[υ]ντ·ας
Datτηρησουσαιςτηρησουσι, τηρησουσιν[GNT]τηρη·σουσ·αιςτηρη·σου[ντ]·σι(ν), τηρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτηρησουσωντηρησοντωντηρη·σουσ·ωντηρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρησομενητηρησομενετηρη·σομεν·ητηρη·σομεν·ε
Nomτηρησομενοςτηρη·σομεν·ος
Accτηρησομενηντηρησομενοντηρη·σομεν·ηντηρη·σομεν·ον
Datτηρησομενῃτηρησομενῳτηρη·σομεν·ῃτηρη·σομεν·ῳ
Genτηρησομενηςτηρησομενουτηρη·σομεν·ηςτηρη·σομεν·ου
PlVocτηρησομεναιτηρησομενοιτηρησομενατηρη·σομεν·αιτηρη·σομεν·οιτηρη·σομεν·α
Nom
Accτηρησομεναςτηρησομενουςτηρη·σομεν·αςτηρη·σομεν·ους
Datτηρησομεναιςτηρησομενοιςτηρη·σομεν·αιςτηρη·σομεν·οις
Genτηρησομενωντηρησομενωντηρη·σομεν·ωντηρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετηρησα[GNT][LXX]ε·τηρη·σαετηρησαμηνε·τηρη·σαμην
2ndετηρησας[GNT]ε·τηρη·σαςετηρησωε·τηρη·σω
3rdετηρησεν[LXX], ετηρησεε·τηρη·σε(ν), ε·τηρη·σε(ν)ετηρησατοε·τηρη·σατο
Pl1stετηρησαμενε·τηρη·σαμενετηρησαμεθαε·τηρη·σαμεθα
2ndετηρησατεε·τηρη·σατεετηρησασθεε·τηρη·σασθε
3rdετηρησαν[GNT][LXX]ε·τηρη·σανετηρησαντοε·τηρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρησω[GNT]τηρη·σωτηρησωμαιτηρη·σωμαι
2ndτηρησῃς[GNT][LXX]τηρη·σῃςτηρησῃ[GNT][LXX]τηρη·σῃ
3rdτηρησῃ[GNT][LXX]τηρη·σῃτηρησηταιτηρη·σηται
Pl1stτηρησωμεντηρη·σωμεντηρησωμεθατηρη·σωμεθα
2ndτηρησητε[GNT]τηρη·σητετηρησησθετηρη·σησθε
3rdτηρησωσιν, τηρησωσιτηρη·σωσι(ν)τηρησωνταιτηρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηρησαιμιτηρη·σαιμιτηρησαιμηντηρη·σαιμην
2ndτηρησαις, τηρησειαςτηρη·σαις, τηρη·σειας classicalτηρησαιοτηρη·σαιο
3rdτηρησαι[GNT], τηρησειετηρη·σαι, τηρη·σειε classicalτηρησαιτοτηρη·σαιτο
Pl1stτηρησαιμεντηρη·σαιμεντηρησαιμεθατηρη·σαιμεθα
2ndτηρησαιτετηρη·σαιτετηρησαισθετηρη·σαισθε
3rdτηρησαιεν, τηρησαισαν, τηρησειαν, τηρησειεντηρη·σαιεν, τηρη·σαισαν alt, τηρη·σειαν classical, τηρη·σειεν classicalτηρησαιντοτηρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτηρησον[GNT][LXX]τηρη·σοντηρησαι[GNT]τηρη·σαι
3rdτηρησατωτηρη·σατωτηρησασθωτηρη·σασθω
Pl1st
2ndτηρησατε[GNT][LXX]τηρη·σατετηρησασθετηρη·σασθε
3rdτηρησατωσαν, τηρησαντωντηρη·σατωσαν, τηρη·σαντων classicalτηρησασθωσαν, τηρησασθωντηρη·σασθωσαν, τηρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηρησαι[GNT]​τηρη·σαιτηρησασθαι​τηρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρησασατηρησαςτηρησαντηρη·σασ·ατηρη·σα[ντ]·ςτηρη·σαν[τ]
Nom
Accτηρησασαντηρησαντατηρη·σασ·αντηρη·σαντ·α
Datτηρησασῃτηρησαντιτηρη·σασ·ῃτηρη·σαντ·ι
Genτηρησασηςτηρησαντοςτηρη·σασ·ηςτηρη·σαντ·ος
PlVocτηρησασαιτηρησαντεςτηρησαντατηρη·σασ·αιτηρη·σαντ·εςτηρη·σαντ·α
Nom
Accτηρησασαςτηρησαντας[GNT]τηρη·σασ·αςτηρη·σαντ·ας
Datτηρησασαιςτηρησασι, τηρησασιντηρη·σασ·αιςτηρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτηρησασωντηρησαντωντηρη·σασ·ωντηρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρησαμενητηρησαμενετηρη·σαμεν·ητηρη·σαμεν·ε
Nomτηρησαμενοςτηρη·σαμεν·ος
Accτηρησαμενηντηρησαμενοντηρη·σαμεν·ηντηρη·σαμεν·ον
Datτηρησαμενῃτηρησαμενῳτηρη·σαμεν·ῃτηρη·σαμεν·ῳ
Genτηρησαμενηςτηρησαμενουτηρη·σαμεν·ηςτηρη·σαμεν·ου
PlVocτηρησαμεναιτηρησαμενοιτηρησαμενατηρη·σαμεν·αιτηρη·σαμεν·οιτηρη·σαμεν·α
Nom
Accτηρησαμεναςτηρησαμενουςτηρη·σαμεν·αςτηρη·σαμεν·ους
Datτηρησαμεναιςτηρησαμενοιςτηρη·σαμεν·αιςτηρη·σαμεν·οις
Genτηρησαμενωντηρησαμενωντηρη·σαμεν·ωντηρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρηκα[GNT]τετηρη·κατετηρημαιτετηρη·μαι
2ndτετηρηκας[GNT], τετηρηκεςτετηρη·κας, τετηρη·κες altτετηρησαιτετηρη·σαι
3rdτετηρηκεν[GNT], τετηρηκετετηρη·κε(ν), τετηρη·κε(ν)τετηρηται[GNT]τετηρη·ται
Pl1stτετηρηκαμεντετηρη·καμεντετηρημεθατετηρη·μεθα
2ndτετηρηκατετετηρη·κατετετηρησθετετηρη·σθε
3rdτετηρηκασιν[GNT], τετηρηκασι, τετηρηκαν[GNT]τετηρη·κασι(ν), τετηρη·κασι(ν), τετηρη·καν altτετηρηνταιτετηρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρησομαιτετηρη·σομαι
2ndτετηρησῃ, τετηρησειτετηρη·σῃ, τετηρη·σει classical
3rdτετηρησεταιτετηρη·σεται
Pl1stτετηρησομεθατετηρη·σομεθα
2ndτετηρησεσθετετηρη·σεσθε
3rdτετηρησονταιτετηρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρηκωτετηρη·κω
2ndτετηρηκῃςτετηρη·κῃς
3rdτετηρηκῃτετηρη·κῃ
Pl1stτετηρηκωμεντετηρη·κωμεν
2ndτετηρηκητετετηρη·κητε
3rdτετηρηκωσιν, τετηρηκωσιτετηρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρηκοιμι, τετηρηκοιηντετηρη·κοιμι, τετηρη·κοιην classical
2ndτετηρηκοις, τετηρηκοιηςτετηρη·κοις, τετηρη·κοιης classical
3rdτετηρηκοι, τετηρηκοιητετηρη·κοι, τετηρη·κοιη classical
Pl1stτετηρηκοιμεντετηρη·κοιμεν
2ndτετηρηκοιτετετηρη·κοιτε
3rdτετηρηκοιεντετηρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρησοιμηντετηρη·σοιμην
2ndτετηρησοιοτετηρη·σοιο
3rdτετηρησοιτοτετηρη·σοιτο
Pl1stτετηρησοιμεθατετηρη·σοιμεθα
2ndτετηρησοισθετετηρη·σοισθε
3rdτετηρησοιντοτετηρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετηρηκετετηρη·κετετηρησοτετηρη·σο
3rdτετηρηκετωτετηρη·κετωτετηρησθωτετηρη·σθω
Pl1st
2ndτετηρηκετετετηρη·κετετετηρησθετετηρη·σθε
3rdτετηρηκετωσαντετηρη·κετωσαντετηρησθωσαν, τετηρησθωντετηρη·σθωσαν, τετηρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετηρηκεναι​τετηρη·κεναι​τετηρησθαι​τετηρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετηρησεσθαι​τετηρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετηρηκυιατετηρηκοςτετηρη·κυι·ατετηρη·κο[τ]·ς
Nomτετηρηκωςτετηρη·κο[τ]·^ς
Accτετηρηκυιαντετηρηκοτατετηρη·κυι·αντετηρη·κοτ·α
Datτετηρηκυιᾳτετηρηκοτιτετηρη·κυι·ᾳτετηρη·κοτ·ι
Genτετηρηκυιαςτετηρηκοτοςτετηρη·κυι·αςτετηρη·κοτ·ος
PlVocτετηρηκυιαιτετηρηκοτεςτετηρηκοτατετηρη·κυι·αιτετηρη·κοτ·εςτετηρη·κοτ·α
Nom
Accτετηρηκυιαςτετηρηκοταςτετηρη·κυι·αςτετηρη·κοτ·ας
Datτετηρηκυιαιςτετηρηκοσι, τετηρηκοσιντετηρη·κυι·αιςτετηρη·κο[τ]·σι(ν)
Genτετηρηκυιωντετηρηκοτωντετηρη·κυι·ωντετηρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετηρημενητετηρημενετετηρη·μεν·ητετηρη·μεν·ε
Nomτετηρημενοςτετηρη·μεν·ος
Accτετηρημενην[GNT]τετηρημενοντετηρη·μεν·ηντετηρη·μεν·ον
Datτετηρημενῃτετηρημενῳτετηρη·μεν·ῃτετηρη·μεν·ῳ
Genτετηρημενηςτετηρημενουτετηρη·μεν·ηςτετηρη·μεν·ου
PlVocτετηρημεναιτετηρημενοιτετηρημενατετηρη·μεν·αιτετηρη·μεν·οιτετηρη·μεν·α
Nom
Accτετηρημεναςτετηρημενουςτετηρη·μεν·αςτετηρη·μεν·ους
Datτετηρημεναιςτετηρημενοις[GNT]τετηρη·μεν·αιςτετηρη·μεν·οις
Genτετηρημενωντετηρημενωντετηρη·μεν·ωντετηρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετηρηκειν, ετετηρηκηε·τετηρη·κειν, ε·τετηρη·κη classicalετετηρημηνε·τετηρη·μην
2ndετετηρηκεις, ετετηρηκηςε·τετηρη·κεις, ε·τετηρη·κης classicalετετηρησοε·τετηρη·σο
3rdετετηρηκειε·τετηρη·κειετετηρητοε·τετηρη·το
Pl1stετετηρηκειμεν, ετετηρηκεμενε·τετηρη·κειμεν, ε·τετηρη·κεμεν classicalετετηρημεθαε·τετηρη·μεθα
2ndετετηρηκειτε, ετετηρηκετεε·τετηρη·κειτε, ε·τετηρη·κετε classicalετετηρησθεε·τετηρη·σθε
3rdετετηρηκεισαν, ετετηρηκεσανε·τετηρη·κεισαν, ε·τετηρη·κεσαν classicalετετηρηντοε·τετηρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηρηκειν, τετηρηκη[ε]·τετηρη·κειν, [ε]·τετηρη·κη classicalτετηρημην[ε]·τετηρη·μην
2ndτετηρηκεις, τετηρηκης[ε]·τετηρη·κεις, [ε]·τετηρη·κης classicalτετηρησο[ε]·τετηρη·σο
3rdτετηρηκει[ε]·τετηρη·κειτετηρητο[ε]·τετηρη·το
Pl1stτετηρηκειμεν, τετηρηκεμεν[ε]·τετηρη·κειμεν, [ε]·τετηρη·κεμεν classicalτετηρημεθα[ε]·τετηρη·μεθα
2ndτετηρηκειτε, τετηρηκετε[ε]·τετηρη·κειτε, [ε]·τετηρη·κετε classicalτετηρησθε[ε]·τετηρη·σθε
3rdτετηρηκεισαν, τετηρηκεσαν[ε]·τετηρη·κεισαν, [ε]·τετηρη·κεσαν classicalτετηρηντο[ε]·τετηρη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετηρηθηνε·τηρη·θην
2ndετηρηθηςε·τηρη·θης
3rdετηρηθηε·τηρη·θη
Pl1stετηρηθημενε·τηρη·θημεν
2ndετηρηθητεε·τηρη·θητε
3rdετηρηθησανε·τηρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτηρηθησομαιτηρη·θησομαι
2ndτηρηθησῃ, τηρηθησειτηρη·θησῃ, τηρη·θησει classical
3rdτηρηθησεταιτηρη·θησεται
Pl1stτηρηθησομεθατηρη·θησομεθα
2ndτηρηθησεσθετηρη·θησεσθε
3rdτηρηθησονταιτηρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτηρηθωτηρη·θω
2ndτηρηθῃςτηρη·θῃς
3rdτηρηθῃτηρη·θῃ
Pl1stτηρηθωμεντηρη·θωμεν
2ndτηρηθητετηρη·θητε
3rdτηρηθωσιν, τηρηθωσιτηρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτηρηθειηντηρη·θειην
2ndτηρηθειηςτηρη·θειης
3rdτηρηθειη[GNT]τηρη·θειη
Pl1stτηρηθειημεν, τηρηθειμεντηρη·θειημεν, τηρη·θειμεν classical
2ndτηρηθειητε, τηρηθειτετηρη·θειητε, τηρη·θειτε classical
3rdτηρηθειησαν, τηρηθειεντηρη·θειησαν, τηρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτηρηθησοιμηντηρη·θησοιμην
2ndτηρηθησοιοτηρη·θησοιο
3rdτηρηθησοιτοτηρη·θησοιτο
Pl1stτηρηθησοιμεθατηρη·θησοιμεθα
2ndτηρηθησοισθετηρη·θησοισθε
3rdτηρηθησοιντοτηρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτηρηθητιτηρη·θητι
3rdτηρηθητωτηρη·θητω
Pl1st
2ndτηρηθητετηρη·θητε
3rdτηρηθητωσαν, τηρηθεντωντηρη·θητωσαν, τηρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τηρηθηναι[GNT]​τηρη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τηρηθησεσθαι​τηρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρηθεισατηρηθειςτηρηθεντηρη·θεισ·ατηρη·θει[ντ]·ςτηρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτηρηθεισαντηρηθεντατηρη·θεισ·αντηρη·θε[ι]ντ·α
Datτηρηθεισῃτηρηθεντιτηρη·θεισ·ῃτηρη·θε[ι]ντ·ι
Genτηρηθεισηςτηρηθεντοςτηρη·θεισ·ηςτηρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocτηρηθεισαιτηρηθεντεςτηρηθεντατηρη·θεισ·αιτηρη·θε[ι]ντ·εςτηρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτηρηθεισαςτηρηθενταςτηρη·θεισ·αςτηρη·θε[ι]ντ·ας
Datτηρηθεισαιςτηρηθεισι, τηρηθεισιντηρη·θεισ·αιςτηρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genτηρηθεισωντηρηθεντωντηρη·θεισ·ωντηρη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηρηθησομενητηρηθησομενετηρη·θησομεν·ητηρη·θησομεν·ε
Nomτηρηθησομενοςτηρη·θησομεν·ος
Accτηρηθησομενηντηρηθησομενοντηρη·θησομεν·ηντηρη·θησομεν·ον
Datτηρηθησομενῃτηρηθησομενῳτηρη·θησομεν·ῃτηρη·θησομεν·ῳ
Genτηρηθησομενηςτηρηθησομενουτηρη·θησομεν·ηςτηρη·θησομεν·ου
PlVocτηρηθησομεναιτηρηθησομενοιτηρηθησομενατηρη·θησομεν·αιτηρη·θησομεν·οιτηρη·θησομεν·α
Nom
Accτηρηθησομεναςτηρηθησομενουςτηρη·θησομεν·αςτηρη·θησομεν·ους
Datτηρηθησομεναιςτηρηθησομενοιςτηρη·θησομεν·αιςτηρη·θησομεν·οις
Genτηρηθησομενωντηρηθησομενωντηρη·θησομεν·ωντηρη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:22:47 EST