τυφλοω • TUFLOW • tuphloō

Search: τυφλων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυφλωντυφλόωτυφλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
τυφλων; τυφλων; τυφλωντυφλόςτυφλ·ων; τυφλ·ων; τυφλ·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυφλωντυφλόωτυφλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
τυφλωντυφλόςτυφλ·ωνneu gen pl
τυφλωντυφλόςτυφλ·ωνmas gen pl
τυφλωντυφλόςτυφλ·ωνfem gen pl

τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυφλωτυφλ(ο)·ωτυφλουμαιτυφλ(ο)·ομαι
2ndτυφλοις[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ειςτυφλοι[GNT][LXX], τυφλουσαιτυφλ(ο)·ῃ, τυφλ(ο)·ει classical, τυφλ(ο)·εσαι alt
3rdτυφλοι[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ειτυφλουταιτυφλ(ο)·εται
Pl1stτυφλουμεντυφλ(ο)·ομεντυφλουμεθατυφλ(ο)·ομεθα
2ndτυφλουτετυφλ(ο)·ετετυφλουσθετυφλ(ο)·εσθε
3rdτυφλουσιν, τυφλουσιτυφλ(ο)·ουσι(ν)τυφλουνταιτυφλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυφλωτυφλ(ο)·ωτυφλωμαιτυφλ(ο)·ωμαι
2ndτυφλοις[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ῃςτυφλοι[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ῃ
3rdτυφλοι[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ῃτυφλωταιτυφλ(ο)·ηται
Pl1stτυφλωμεντυφλ(ο)·ωμεντυφλωμεθατυφλ(ο)·ωμεθα
2ndτυφλωτετυφλ(ο)·ητετυφλωσθετυφλ(ο)·ησθε
3rdτυφλωσιν, τυφλωσιτυφλ(ο)·ωσι(ν)τυφλωνταιτυφλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυφλοιμιτυφλ(ο)·οιμιτυφλοιμηντυφλ(ο)·οιμην
2ndτυφλοις[GNT][LXX]τυφλ(ο)·οιςτυφλοιοτυφλ(ο)·οιο
3rdτυφλοι[GNT][LXX]τυφλ(ο)·οιτυφλοιτοτυφλ(ο)·οιτο
Pl1stτυφλοιμεντυφλ(ο)·οιμεντυφλοιμεθατυφλ(ο)·οιμεθα
2ndτυφλοιτετυφλ(ο)·οιτετυφλοισθετυφλ(ο)·οισθε
3rdτυφλοιεν, τυφλοισαντυφλ(ο)·οιεν, τυφλ(ο)·οισαν altτυφλοιντοτυφλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυφλου[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ετυφλου[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ου
3rdτυφλουτωτυφλ(ο)·ετωτυφλουσθωτυφλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndτυφλουτετυφλ(ο)·ετετυφλουσθετυφλ(ο)·εσθε
3rdτυφλουτωσαν, τυφλουντωντυφλ(ο)·ετωσαν, τυφλ(ο)·οντων classicalτυφλουσθωσαν, τυφλουσθωντυφλ(ο)·εσθωσαν, τυφλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τυφλουν​τυφλ(ο)·ειν​τυφλουσθαι​τυφλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλουσατυφλουντυφλ(ο)·ουσ·ατυφλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomτυφλων[GNT][LXX]τυφλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτυφλουσαντυφλουντατυφλ(ο)·ουσ·αντυφλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datτυφλουσῃτυφλουντιτυφλ(ο)·ουσ·ῃτυφλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genτυφλουσηςτυφλουντοςτυφλ(ο)·ουσ·ηςτυφλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτυφλουσαιτυφλουντεςτυφλουντατυφλ(ο)·ουσ·αιτυφλ(ο)·ο[υ]ντ·εςτυφλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτυφλουσαςτυφλουνταςτυφλ(ο)·ουσ·αςτυφλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datτυφλουσαιςτυφλουσι, τυφλουσιντυφλ(ο)·ουσ·αιςτυφλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτυφλουσωντυφλουντωντυφλ(ο)·ουσ·ωντυφλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλουμενητυφλουμενετυφλ(ο)·ομεν·ητυφλ(ο)·ομεν·ε
Nomτυφλουμενοςτυφλ(ο)·ομεν·ος
Accτυφλουμενηντυφλουμενοντυφλ(ο)·ομεν·ηντυφλ(ο)·ομεν·ον
Datτυφλουμενῃτυφλουμενῳτυφλ(ο)·ομεν·ῃτυφλ(ο)·ομεν·ῳ
Genτυφλουμενηςτυφλουμενουτυφλ(ο)·ομεν·ηςτυφλ(ο)·ομεν·ου
PlVocτυφλουμεναιτυφλουμενοιτυφλουμενατυφλ(ο)·ομεν·αιτυφλ(ο)·ομεν·οιτυφλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accτυφλουμεναςτυφλουμενουςτυφλ(ο)·ομεν·αςτυφλ(ο)·ομεν·ους
Datτυφλουμεναιςτυφλουμενοιςτυφλ(ο)·ομεν·αιςτυφλ(ο)·ομεν·οις
Genτυφλουμενωντυφλουμενωντυφλ(ο)·ομεν·ωντυφλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετυφλουνε·τυφλ(ο)·ονετυφλουμηνε·τυφλ(ο)·ομην
2ndετυφλουςε·τυφλ(ο)·εςετυφλουε·τυφλ(ο)·ου
3rdετυφλουε·τυφλ(ο)·εετυφλουτοε·τυφλ(ο)·ετο
Pl1stετυφλουμενε·τυφλ(ο)·ομενετυφλουμεθαε·τυφλ(ο)·ομεθα
2ndετυφλουτεε·τυφλ(ο)·ετεετυφλουσθεε·τυφλ(ο)·εσθε
3rdετυφλουν, ετυφλουσανε·τυφλ(ο)·ον, ε·τυφλ(ο)·οσαν altετυφλουντοε·τυφλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετυφλωσαε·τυφλω·σαετυφλωσαμηνε·τυφλω·σαμην
2ndετυφλωσαςε·τυφλω·σαςετυφλωσωε·τυφλω·σω
3rdετυφλωσεν[GNT], ετυφλωσεε·τυφλω·σε(ν), ε·τυφλω·σε(ν)ετυφλωσατοε·τυφλω·σατο
Pl1stετυφλωσαμενε·τυφλω·σαμενετυφλωσαμεθαε·τυφλω·σαμεθα
2ndετυφλωσατεε·τυφλω·σατεετυφλωσασθεε·τυφλω·σασθε
3rdετυφλωσανε·τυφλω·σανετυφλωσαντοε·τυφλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυφλωσωτυφλω·σωτυφλωσωμαιτυφλω·σωμαι
2ndτυφλωσῃςτυφλω·σῃςτυφλωσῃτυφλω·σῃ
3rdτυφλωσῃτυφλω·σῃτυφλωσηταιτυφλω·σηται
Pl1stτυφλωσωμεντυφλω·σωμεντυφλωσωμεθατυφλω·σωμεθα
2ndτυφλωσητετυφλω·σητετυφλωσησθετυφλω·σησθε
3rdτυφλωσωσιν, τυφλωσωσιτυφλω·σωσι(ν)τυφλωσωνταιτυφλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυφλωσαιμιτυφλω·σαιμιτυφλωσαιμηντυφλω·σαιμην
2ndτυφλωσαις, τυφλωσειαςτυφλω·σαις, τυφλω·σειας classicalτυφλωσαιοτυφλω·σαιο
3rdτυφλωσαι, τυφλωσειετυφλω·σαι, τυφλω·σειε classicalτυφλωσαιτοτυφλω·σαιτο
Pl1stτυφλωσαιμεντυφλω·σαιμεντυφλωσαιμεθατυφλω·σαιμεθα
2ndτυφλωσαιτετυφλω·σαιτετυφλωσαισθετυφλω·σαισθε
3rdτυφλωσαιεν, τυφλωσαισαν, τυφλωσειαν, τυφλωσειεντυφλω·σαιεν, τυφλω·σαισαν alt, τυφλω·σειαν classical, τυφλω·σειεν classicalτυφλωσαιντοτυφλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυφλωσοντυφλω·σοντυφλωσαιτυφλω·σαι
3rdτυφλωσατωτυφλω·σατωτυφλωσασθωτυφλω·σασθω
Pl1st
2ndτυφλωσατετυφλω·σατετυφλωσασθετυφλω·σασθε
3rdτυφλωσατωσαν, τυφλωσαντωντυφλω·σατωσαν, τυφλω·σαντων classicalτυφλωσασθωσαν, τυφλωσασθωντυφλω·σασθωσαν, τυφλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τυφλωσαι​τυφλω·σαι​τυφλωσασθαι​τυφλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλωσασατυφλωσαςτυφλωσαντυφλω·σασ·ατυφλω·σα[ντ]·ςτυφλω·σαν[τ]
Nom
Accτυφλωσασαντυφλωσαντατυφλω·σασ·αντυφλω·σαντ·α
Datτυφλωσασῃτυφλωσαντιτυφλω·σασ·ῃτυφλω·σαντ·ι
Genτυφλωσασηςτυφλωσαντοςτυφλω·σασ·ηςτυφλω·σαντ·ος
PlVocτυφλωσασαιτυφλωσαντεςτυφλωσαντατυφλω·σασ·αιτυφλω·σαντ·εςτυφλω·σαντ·α
Nom
Accτυφλωσασαςτυφλωσανταςτυφλω·σασ·αςτυφλω·σαντ·ας
Datτυφλωσασαιςτυφλωσασι, τυφλωσασιντυφλω·σασ·αιςτυφλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genτυφλωσασωντυφλωσαντωντυφλω·σασ·ωντυφλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλωσαμενητυφλωσαμενετυφλω·σαμεν·ητυφλω·σαμεν·ε
Nomτυφλωσαμενοςτυφλω·σαμεν·ος
Accτυφλωσαμενηντυφλωσαμενοντυφλω·σαμεν·ηντυφλω·σαμεν·ον
Datτυφλωσαμενῃτυφλωσαμενῳτυφλω·σαμεν·ῃτυφλω·σαμεν·ῳ
Genτυφλωσαμενηςτυφλωσαμενουτυφλω·σαμεν·ηςτυφλω·σαμεν·ου
PlVocτυφλωσαμεναιτυφλωσαμενοιτυφλωσαμενατυφλω·σαμεν·αιτυφλω·σαμεν·οιτυφλω·σαμεν·α
Nom
Accτυφλωσαμεναςτυφλωσαμενουςτυφλω·σαμεν·αςτυφλω·σαμεν·ους
Datτυφλωσαμεναιςτυφλωσαμενοιςτυφλω·σαμεν·αιςτυφλω·σαμεν·οις
Genτυφλωσαμενωντυφλωσαμενωντυφλω·σαμεν·ωντυφλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετυφλωκατετυφλω·κα
2ndτετυφλωκας, τετυφλωκεςτετυφλω·κας, τετυφλω·κες alt
3rdτετυφλωκεν[GNT], τετυφλωκετετυφλω·κε(ν), τετυφλω·κε(ν)
Pl1stτετυφλωκαμεντετυφλω·καμεν
2ndτετυφλωκατετετυφλω·κατε
3rdτετυφλωκασιν, τετυφλωκασι, τετυφλωκαντετυφλω·κασι(ν), τετυφλω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετυφλωκωτετυφλω·κω
2ndτετυφλωκῃςτετυφλω·κῃς
3rdτετυφλωκῃτετυφλω·κῃ
Pl1stτετυφλωκωμεντετυφλω·κωμεν
2ndτετυφλωκητετετυφλω·κητε
3rdτετυφλωκωσιν, τετυφλωκωσιτετυφλω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετυφλωκοιμι, τετυφλωκοιηντετυφλω·κοιμι, τετυφλω·κοιην classical
2ndτετυφλωκοις, τετυφλωκοιηςτετυφλω·κοις, τετυφλω·κοιης classical
3rdτετυφλωκοι, τετυφλωκοιητετυφλω·κοι, τετυφλω·κοιη classical
Pl1stτετυφλωκοιμεντετυφλω·κοιμεν
2ndτετυφλωκοιτετετυφλω·κοιτε
3rdτετυφλωκοιεντετυφλω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετυφλωκετετυφλω·κε
3rdτετυφλωκετωτετυφλω·κετω
Pl1st
2ndτετυφλωκετετετυφλω·κετε
3rdτετυφλωκετωσαντετυφλω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετυφλωκεναι​τετυφλω·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετυφλωκυιατετυφλωκοςτετυφλω·κυι·ατετυφλω·κο[τ]·ς
Nomτετυφλωκωςτετυφλω·κο[τ]·^ς
Accτετυφλωκυιαντετυφλωκοτατετυφλω·κυι·αντετυφλω·κοτ·α
Datτετυφλωκυιᾳτετυφλωκοτιτετυφλω·κυι·ᾳτετυφλω·κοτ·ι
Genτετυφλωκυιαςτετυφλωκοτοςτετυφλω·κυι·αςτετυφλω·κοτ·ος
PlVocτετυφλωκυιαιτετυφλωκοτεςτετυφλωκοτατετυφλω·κυι·αιτετυφλω·κοτ·εςτετυφλω·κοτ·α
Nom
Accτετυφλωκυιαςτετυφλωκοταςτετυφλω·κυι·αςτετυφλω·κοτ·ας
Datτετυφλωκυιαιςτετυφλωκοσι, τετυφλωκοσιντετυφλω·κυι·αιςτετυφλω·κο[τ]·σι(ν)
Genτετυφλωκυιωντετυφλωκοτωντετυφλω·κυι·ωντετυφλω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετυφλωκειν, ετετυφλωκηε·τετυφλω·κειν, ε·τετυφλω·κη classical
2ndετετυφλωκεις, ετετυφλωκηςε·τετυφλω·κεις, ε·τετυφλω·κης classical
3rdετετυφλωκειε·τετυφλω·κει
Pl1stετετυφλωκειμεν, ετετυφλωκεμενε·τετυφλω·κειμεν, ε·τετυφλω·κεμεν classical
2ndετετυφλωκειτε, ετετυφλωκετεε·τετυφλω·κειτε, ε·τετυφλω·κετε classical
3rdετετυφλωκεισαν, ετετυφλωκεσανε·τετυφλω·κεισαν, ε·τετυφλω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετυφλωκειν, τετυφλωκη[ε]·τετυφλω·κειν, [ε]·τετυφλω·κη classical
2ndτετυφλωκεις, τετυφλωκης[ε]·τετυφλω·κεις, [ε]·τετυφλω·κης classical
3rdτετυφλωκει[ε]·τετυφλω·κει
Pl1stτετυφλωκειμεν, τετυφλωκεμεν[ε]·τετυφλω·κειμεν, [ε]·τετυφλω·κεμεν classical
2ndτετυφλωκειτε, τετυφλωκετε[ε]·τετυφλω·κειτε, [ε]·τετυφλω·κετε classical
3rdτετυφλωκεισαν, τετυφλωκεσαν[ε]·τετυφλω·κεισαν, [ε]·τετυφλω·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετυφλωθηνε·τυφλω·θην
2ndετυφλωθηςε·τυφλω·θης
3rdετυφλωθη[LXX]ε·τυφλω·θη
Pl1stετυφλωθημενε·τυφλω·θημεν
2ndετυφλωθητεε·τυφλω·θητε
3rdετυφλωθησαν[LXX]ε·τυφλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυφλωθησομαιτυφλω·θησομαι
2ndτυφλωθησῃ, τυφλωθησειτυφλω·θησῃ, τυφλω·θησει classical
3rdτυφλωθησεταιτυφλω·θησεται
Pl1stτυφλωθησομεθατυφλω·θησομεθα
2ndτυφλωθησεσθετυφλω·θησεσθε
3rdτυφλωθησονταιτυφλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυφλωθωτυφλω·θω
2ndτυφλωθῃςτυφλω·θῃς
3rdτυφλωθῃτυφλω·θῃ
Pl1stτυφλωθωμεντυφλω·θωμεν
2ndτυφλωθητετυφλω·θητε
3rdτυφλωθωσιν, τυφλωθωσιτυφλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυφλωθειηντυφλω·θειην
2ndτυφλωθειηςτυφλω·θειης
3rdτυφλωθειητυφλω·θειη
Pl1stτυφλωθειημεν, τυφλωθειμεντυφλω·θειημεν, τυφλω·θειμεν classical
2ndτυφλωθειητε, τυφλωθειτετυφλω·θειητε, τυφλω·θειτε classical
3rdτυφλωθειησαν, τυφλωθειεντυφλω·θειησαν, τυφλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυφλωθησοιμηντυφλω·θησοιμην
2ndτυφλωθησοιοτυφλω·θησοιο
3rdτυφλωθησοιτοτυφλω·θησοιτο
Pl1stτυφλωθησοιμεθατυφλω·θησοιμεθα
2ndτυφλωθησοισθετυφλω·θησοισθε
3rdτυφλωθησοιντοτυφλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυφλωθητιτυφλω·θητι
3rdτυφλωθητωτυφλω·θητω
Pl1st
2ndτυφλωθητετυφλω·θητε
3rdτυφλωθητωσαν, τυφλωθεντωντυφλω·θητωσαν, τυφλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τυφλωθηναι​τυφλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τυφλωθησεσθαι​τυφλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλωθεισατυφλωθειςτυφλωθεντυφλω·θεισ·ατυφλω·θει[ντ]·ςτυφλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτυφλωθεισαντυφλωθεντατυφλω·θεισ·αντυφλω·θε[ι]ντ·α
Datτυφλωθεισῃτυφλωθεντιτυφλω·θεισ·ῃτυφλω·θε[ι]ντ·ι
Genτυφλωθεισηςτυφλωθεντοςτυφλω·θεισ·ηςτυφλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocτυφλωθεισαιτυφλωθεντεςτυφλωθεντατυφλω·θεισ·αιτυφλω·θε[ι]ντ·εςτυφλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτυφλωθεισαςτυφλωθενταςτυφλω·θεισ·αςτυφλω·θε[ι]ντ·ας
Datτυφλωθεισαιςτυφλωθεισι, τυφλωθεισιντυφλω·θεισ·αιςτυφλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genτυφλωθεισωντυφλωθεντωντυφλω·θεισ·ωντυφλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλωθησομενητυφλωθησομενετυφλω·θησομεν·ητυφλω·θησομεν·ε
Nomτυφλωθησομενοςτυφλω·θησομεν·ος
Accτυφλωθησομενηντυφλωθησομενοντυφλω·θησομεν·ηντυφλω·θησομεν·ον
Datτυφλωθησομενῃτυφλωθησομενῳτυφλω·θησομεν·ῃτυφλω·θησομεν·ῳ
Genτυφλωθησομενηςτυφλωθησομενουτυφλω·θησομεν·ηςτυφλω·θησομεν·ου
PlVocτυφλωθησομεναιτυφλωθησομενοιτυφλωθησομενατυφλω·θησομεν·αιτυφλω·θησομεν·οιτυφλω·θησομεν·α
Nom
Accτυφλωθησομεναςτυφλωθησομενουςτυφλω·θησομεν·αςτυφλω·θησομεν·ους
Datτυφλωθησομεναιςτυφλωθησομενοιςτυφλω·θησομεν·αιςτυφλω·θησομεν·οις
Genτυφλωθησομενωντυφλωθησομενωντυφλω·θησομεν·ωντυφλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 01:15:03 EST