τρεμω • TREMW • tremō

Search: τρεμοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τρεμονταςτρέμωτρεμ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τρεμονταςτρέμωτρεμ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεμωτρεμ·ωτρεμομαιτρεμ·ομαι
2ndτρεμειςτρεμ·ειςτρεμῃ, τρεμει[LXX], τρεμεσαιτρεμ·ῃ, τρεμ·ει classical, τρεμ·εσαι alt
3rdτρεμει[LXX]τρεμ·ειτρεμεταιτρεμ·εται
Pl1stτρεμομεντρεμ·ομεντρεμομεθατρεμ·ομεθα
2ndτρεμετετρεμ·ετετρεμεσθετρεμ·εσθε
3rdτρεμουσιν[GNT], τρεμουσιτρεμ·ουσι(ν), τρεμ·ουσι(ν)τρεμονταιτρεμ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεμωτρεμ·ωτρεμωμαιτρεμ·ωμαι
2ndτρεμῃςτρεμ·ῃςτρεμῃτρεμ·ῃ
3rdτρεμῃτρεμ·ῃτρεμηταιτρεμ·ηται
Pl1stτρεμωμεντρεμ·ωμεντρεμωμεθατρεμ·ωμεθα
2ndτρεμητετρεμ·ητετρεμησθετρεμ·ησθε
3rdτρεμωσιν, τρεμωσιτρεμ·ωσι(ν)τρεμωνταιτρεμ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρεμοιμιτρεμ·οιμιτρεμοιμηντρεμ·οιμην
2ndτρεμοιςτρεμ·οιςτρεμοιοτρεμ·οιο
3rdτρεμοιτρεμ·οιτρεμοιτοτρεμ·οιτο
Pl1stτρεμοιμεντρεμ·οιμεντρεμοιμεθατρεμ·οιμεθα
2ndτρεμοιτετρεμ·οιτετρεμοισθετρεμ·οισθε
3rdτρεμοιεν, τρεμοισαντρεμ·οιεν, τρεμ·οισαν altτρεμοιντοτρεμ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρεμετρεμ·ετρεμουτρεμ·ου
3rdτρεμετωτρεμ·ετωτρεμεσθωτρεμ·εσθω
Pl1st
2ndτρεμετετρεμ·ετετρεμεσθετρεμ·εσθε
3rdτρεμετωσαν, τρεμοντωντρεμ·ετωσαν, τρεμ·οντων classicalτρεμεσθωσαν, τρεμεσθωντρεμ·εσθωσαν, τρεμ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρεμειν[LXX]​τρεμ·ειντρεμεσθαι​τρεμ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεμουσα[GNT]τρεμοντρεμ·ουσ·ατρεμ·ο[υ]ν[τ]
Nomτρεμων[LXX]τρεμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτρεμουσαντρεμοντα[LXX]τρεμ·ουσ·αντρεμ·ο[υ]ντ·α
Datτρεμουσῃτρεμοντιτρεμ·ουσ·ῃτρεμ·ο[υ]ντ·ι
Genτρεμουσηςτρεμοντοςτρεμ·ουσ·ηςτρεμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτρεμουσαιτρεμοντες[LXX]τρεμοντα[LXX]τρεμ·ουσ·αιτρεμ·ο[υ]ντ·εςτρεμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτρεμουσαςτρεμοντας[LXX]τρεμ·ουσ·αςτρεμ·ο[υ]ντ·ας
Datτρεμουσαιςτρεμουσι, τρεμουσιν[GNT]τρεμ·ουσ·αιςτρεμ·ου[ντ]·σι(ν), τρεμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτρεμουσωντρεμοντωντρεμ·ουσ·ωντρεμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρεμομενητρεμομενετρεμ·ομεν·ητρεμ·ομεν·ε
Nomτρεμομενοςτρεμ·ομεν·ος
Accτρεμομενηντρεμομενοντρεμ·ομεν·ηντρεμ·ομεν·ον
Datτρεμομενῃτρεμομενῳτρεμ·ομεν·ῃτρεμ·ομεν·ῳ
Genτρεμομενηςτρεμομενουτρεμ·ομεν·ηςτρεμ·ομεν·ου
PlVocτρεμομεναιτρεμομενοιτρεμομενατρεμ·ομεν·αιτρεμ·ομεν·οιτρεμ·ομεν·α
Nom
Accτρεμομεναςτρεμομενουςτρεμ·ομεν·αςτρεμ·ομεν·ους
Datτρεμομεναιςτρεμομενοιςτρεμ·ομεν·αιςτρεμ·ομεν·οις
Genτρεμομενωντρεμομενωντρεμ·ομεν·ωντρεμ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετρεμονε·τρεμ·ονετρεμομηνε·τρεμ·ομην
2ndετρεμεςε·τρεμ·εςετρεμουε·τρεμ·ου
3rdετρεμεν, ετρεμεε·τρεμ·ε(ν)ετρεμετοε·τρεμ·ετο
Pl1stετρεμομενε·τρεμ·ομενετρεμομεθαε·τρεμ·ομεθα
2ndετρεμετεε·τρεμ·ετεετρεμεσθεε·τρεμ·εσθε
3rdετρεμον, ετρεμοσανε·τρεμ·ον, ε·τρεμ·οσαν altετρεμοντοε·τρεμ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 12:03:50 EST