τιμαω • TIMAW • timaō

Search: τιμησει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμησει; τιμησειτιμάωτιμη·σει; τιμη·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμησειτιμάωτιμη·σειfut act ind 3rd sg
τιμησειτιμάωτιμη·σειfut mp ind 2nd sg classical

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμω[GNT]τιμ(α)·ωτιμωμαιτιμ(α)·ομαι
2ndτιμᾳςτιμ(α)·ειςτιμᾳ[GNT][LXX], τιμασαιτιμ(α)·ῃ, τιμ(α)·ει classical, τιμ(α)·εσαι alt
3rdτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ειτιματαιτιμ(α)·εται
Pl1stτιμωμεντιμ(α)·ομεντιμωμεθατιμ(α)·ομεθα
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ετετιμασθε[LXX]τιμ(α)·εσθε
3rdτιμωσιν[GNT][LXX], τιμωσιτιμ(α)·ουσι(ν), τιμ(α)·ουσι(ν)τιμωνταιτιμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμω[GNT]τιμ(α)·ωτιμωμαιτιμ(α)·ωμαι
2ndτιμᾳςτιμ(α)·ῃςτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ῃ
3rdτιμᾳ[GNT][LXX]τιμ(α)·ῃτιματαιτιμ(α)·ηται
Pl1stτιμωμεντιμ(α)·ωμεντιμωμεθατιμ(α)·ωμεθα
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ητετιμασθε[LXX]τιμ(α)·ησθε
3rdτιμωσιν[GNT][LXX], τιμωσιτιμ(α)·ωσι(ν), τιμ(α)·ωσι(ν)τιμωνταιτιμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμῳμιτιμ(α)·οιμιτιμῳμηντιμ(α)·οιμην
2ndτιμῳςτιμ(α)·οιςτιμῳοτιμ(α)·οιο
3rdτιμῳτιμ(α)·οιτιμῳτοτιμ(α)·οιτο
Pl1stτιμῳμεντιμ(α)·οιμεντιμῳμεθατιμ(α)·οιμεθα
2ndτιμῳτετιμ(α)·οιτετιμῳσθετιμ(α)·οισθε
3rdτιμῳεν, τιμῳσαντιμ(α)·οιεν, τιμ(α)·οισαν altτιμῳντοτιμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμα[GNT][LXX]τιμ(α)·ετιμω[GNT]τιμ(α)·ου
3rdτιματωτιμ(α)·ετωτιμασθωτιμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndτιματε[GNT]τιμ(α)·ετετιμασθε[LXX]τιμ(α)·εσθε
3rdτιματωσαν, τιμωντωντιμ(α)·ετωσαν, τιμ(α)·οντων classicalτιμασθωσαν, τιμασθωντιμ(α)·εσθωσαν, τιμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμᾳν, τιμαν[LXX]​τιμ(α)·ειν, τιμ(α)·ειν > τιμαντιμασθαι​τιμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμωσατιμων[GNT][LXX]τιμ(α)·ουσ·ατιμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomτιμων[GNT][LXX]τιμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτιμωσαντιμωντατιμ(α)·ουσ·αντιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datτιμωσῃτιμωντιτιμ(α)·ουσ·ῃτιμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genτιμωσηςτιμωντοςτιμ(α)·ουσ·ηςτιμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτιμωσαιτιμωντες[LXX]τιμωντατιμ(α)·ουσ·αιτιμ(α)·ο[υ]ντ·εςτιμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτιμωσαςτιμωνταςτιμ(α)·ουσ·αςτιμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datτιμωσαιςτιμωσι, τιμωσιν[GNT][LXX]τιμ(α)·ουσ·αιςτιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν), τιμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτιμωσωντιμωντωντιμ(α)·ουσ·ωντιμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμωμενητιμωμενετιμ(α)·ομεν·ητιμ(α)·ομεν·ε
Nomτιμωμενοςτιμ(α)·ομεν·ος
Accτιμωμενηντιμωμενοντιμ(α)·ομεν·ηντιμ(α)·ομεν·ον
Datτιμωμενῃτιμωμενῳτιμ(α)·ομεν·ῃτιμ(α)·ομεν·ῳ
Genτιμωμενηςτιμωμενου[LXX]τιμ(α)·ομεν·ηςτιμ(α)·ομεν·ου
PlVocτιμωμεναιτιμωμενοι[LXX]τιμωμενατιμ(α)·ομεν·αιτιμ(α)·ομεν·οιτιμ(α)·ομεν·α
Nom
Accτιμωμεναςτιμωμενουςτιμ(α)·ομεν·αςτιμ(α)·ομεν·ους
Datτιμωμεναιςτιμωμενοιςτιμ(α)·ομεν·αιςτιμ(α)·ομεν·οις
Genτιμωμενωντιμωμενωντιμ(α)·ομεν·ωντιμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιμων[LXX]ε·τιμ(α)·ονετιμωμηνε·τιμ(α)·ομην
2ndετιμαςε·τιμ(α)·εςετιμωε·τιμ(α)·ου
3rdετιμαε·τιμ(α)·εετιματοε·τιμ(α)·ετο
Pl1stετιμωμενε·τιμ(α)·ομενετιμωμεθαε·τιμ(α)·ομεθα
2ndετιματεε·τιμ(α)·ετεετιμασθεε·τιμ(α)·εσθε
3rdετιμων[LXX], ετιμωσανε·τιμ(α)·ον, ε·τιμ(α)·οσαν altετιμωντοε·τιμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησω[LXX]τιμη·σωτιμησομαιτιμη·σομαι
2ndτιμησεις[LXX]τιμη·σειςτιμησῃ[GNT], τιμησει[GNT][LXX], τιμησεσαιτιμη·σῃ, τιμη·σει classical, τιμη·σεσαι alt
3rdτιμησει[GNT][LXX]τιμη·σειτιμησεται[LXX]τιμη·σεται
Pl1stτιμησομεντιμη·σομεντιμησομεθατιμη·σομεθα
2ndτιμησετετιμη·σετετιμησεσθετιμη·σεσθε
3rdτιμησουσιν, τιμησουσιτιμη·σουσι(ν)τιμησονταιτιμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησοιμιτιμη·σοιμιτιμησοιμηντιμη·σοιμην
2ndτιμησοιςτιμη·σοιςτιμησοιοτιμη·σοιο
3rdτιμησοιτιμη·σοιτιμησοιτοτιμη·σοιτο
Pl1stτιμησοιμεντιμη·σοιμεντιμησοιμεθατιμη·σοιμεθα
2ndτιμησοιτετιμη·σοιτετιμησοισθετιμη·σοισθε
3rdτιμησοιεντιμη·σοιεντιμησοιντοτιμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμησειν​τιμη·σειν​τιμησεσθαι​τιμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησουσατιμησον[LXX]τιμη·σουσ·ατιμη·σο[υ]ν[τ]
Nomτιμησωντιμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτιμησουσαντιμησοντατιμη·σουσ·αντιμη·σο[υ]ντ·α
Datτιμησουσῃτιμησοντιτιμη·σουσ·ῃτιμη·σο[υ]ντ·ι
Genτιμησουσηςτιμησοντοςτιμη·σουσ·ηςτιμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτιμησουσαιτιμησοντεςτιμησοντατιμη·σουσ·αιτιμη·σο[υ]ντ·εςτιμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτιμησουσαςτιμησονταςτιμη·σουσ·αςτιμη·σο[υ]ντ·ας
Datτιμησουσαιςτιμησουσι, τιμησουσιντιμη·σουσ·αιςτιμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτιμησουσωντιμησοντωντιμη·σουσ·ωντιμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησομενητιμησομενετιμη·σομεν·ητιμη·σομεν·ε
Nomτιμησομενοςτιμη·σομεν·ος
Accτιμησομενηντιμησομενοντιμη·σομεν·ηντιμη·σομεν·ον
Datτιμησομενῃτιμησομενῳτιμη·σομεν·ῃτιμη·σομεν·ῳ
Genτιμησομενηςτιμησομενουτιμη·σομεν·ηςτιμη·σομεν·ου
PlVocτιμησομεναιτιμησομενοιτιμησομενατιμη·σομεν·αιτιμη·σομεν·οιτιμη·σομεν·α
Nom
Accτιμησομεναςτιμησομενουςτιμη·σομεν·αςτιμη·σομεν·ους
Datτιμησομεναιςτιμησομενοιςτιμη·σομεν·αιςτιμη·σομεν·οις
Genτιμησομενωντιμησομενωντιμη·σομεν·ωντιμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετιμησαε·τιμη·σαετιμησαμηνε·τιμη·σαμην
2ndετιμησαςε·τιμη·σαςετιμησωε·τιμη·σω
3rdετιμησεν[LXX], ετιμησεε·τιμη·σε(ν), ε·τιμη·σε(ν)ετιμησατοε·τιμη·σατο
Pl1stετιμησαμενε·τιμη·σαμενετιμησαμεθαε·τιμη·σαμεθα
2ndετιμησατεε·τιμη·σατεετιμησασθεε·τιμη·σασθε
3rdετιμησαν[GNT]ε·τιμη·σανετιμησαντο[GNT]ε·τιμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησω[LXX]τιμη·σωτιμησωμαιτιμη·σωμαι
2ndτιμησῃςτιμη·σῃςτιμησῃ[GNT]τιμη·σῃ
3rdτιμησῃ[GNT]τιμη·σῃτιμησηταιτιμη·σηται
Pl1stτιμησωμεντιμη·σωμεντιμησωμεθατιμη·σωμεθα
2ndτιμησητετιμη·σητετιμησησθετιμη·σησθε
3rdτιμησωσιν, τιμησωσιτιμη·σωσι(ν)τιμησωνταιτιμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτιμησαιμιτιμη·σαιμιτιμησαιμηντιμη·σαιμην
2ndτιμησαις, τιμησειαςτιμη·σαις, τιμη·σειας classicalτιμησαιοτιμη·σαιο
3rdτιμησαι[LXX], τιμησειετιμη·σαι, τιμη·σειε classicalτιμησαιτοτιμη·σαιτο
Pl1stτιμησαιμεντιμη·σαιμεντιμησαιμεθατιμη·σαιμεθα
2ndτιμησαιτετιμη·σαιτετιμησαισθετιμη·σαισθε
3rdτιμησαιεν, τιμησαισαν, τιμησειαν, τιμησειεντιμη·σαιεν, τιμη·σαισαν alt, τιμη·σειαν classical, τιμη·σειεν classicalτιμησαιντοτιμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμησον[LXX]τιμη·σοντιμησαι[LXX]τιμη·σαι
3rdτιμησατωτιμη·σατωτιμησασθωτιμη·σασθω
Pl1st
2ndτιμησατε[GNT][LXX]τιμη·σατετιμησασθετιμη·σασθε
3rdτιμησατωσαν, τιμησαντωντιμη·σατωσαν, τιμη·σαντων classicalτιμησασθωσαν, τιμησασθωντιμη·σασθωσαν, τιμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τιμησαι[LXX]​τιμη·σαιτιμησασθαι​τιμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησασα[LXX]τιμησαςτιμησαντιμη·σασ·ατιμη·σα[ντ]·ςτιμη·σαν[τ]
Nom
Accτιμησασαντιμησαντατιμη·σασ·αντιμη·σαντ·α
Datτιμησασῃτιμησαντιτιμη·σασ·ῃτιμη·σαντ·ι
Genτιμησασηςτιμησαντοςτιμη·σασ·ηςτιμη·σαντ·ος
PlVocτιμησασαιτιμησαντεςτιμησαντατιμη·σασ·αιτιμη·σαντ·εςτιμη·σαντ·α
Nom
Accτιμησασαςτιμησανταςτιμη·σασ·αςτιμη·σαντ·ας
Datτιμησασαιςτιμησασι, τιμησασιντιμη·σασ·αιςτιμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτιμησασωντιμησαντωντιμη·σασ·ωντιμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμησαμενητιμησαμενετιμη·σαμεν·ητιμη·σαμεν·ε
Nomτιμησαμενοςτιμη·σαμεν·ος
Accτιμησαμενηντιμησαμενοντιμη·σαμεν·ηντιμη·σαμεν·ον
Datτιμησαμενῃτιμησαμενῳτιμη·σαμεν·ῃτιμη·σαμεν·ῳ
Genτιμησαμενηςτιμησαμενουτιμη·σαμεν·ηςτιμη·σαμεν·ου
PlVocτιμησαμεναιτιμησαμενοιτιμησαμενατιμη·σαμεν·αιτιμη·σαμεν·οιτιμη·σαμεν·α
Nom
Accτιμησαμεναςτιμησαμενουςτιμη·σαμεν·αςτιμη·σαμεν·ους
Datτιμησαμεναιςτιμησαμενοιςτιμη·σαμεν·αιςτιμη·σαμεν·οις
Genτιμησαμενωντιμησαμενωντιμη·σαμεν·ωντιμη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμημαιτετιμη·μαι
2ndτετιμησαιτετιμη·σαι
3rdτετιμηταιτετιμη·ται
Pl1stτετιμημεθατετιμη·μεθα
2ndτετιμησθετετιμη·σθε
3rdτετιμηνται[LXX]τετιμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμησομαιτετιμη·σομαι
2ndτετιμησῃ, τετιμησειτετιμη·σῃ, τετιμη·σει classical
3rdτετιμησεταιτετιμη·σεται
Pl1stτετιμησομεθατετιμη·σομεθα
2ndτετιμησεσθετετιμη·σεσθε
3rdτετιμησονταιτετιμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμησοιμηντετιμη·σοιμην
2ndτετιμησοιοτετιμη·σοιο
3rdτετιμησοιτοτετιμη·σοιτο
Pl1stτετιμησοιμεθατετιμη·σοιμεθα
2ndτετιμησοισθετετιμη·σοισθε
3rdτετιμησοιντοτετιμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετιμησοτετιμη·σο
3rdτετιμησθωτετιμη·σθω
Pl1st
2ndτετιμησθετετιμη·σθε
3rdτετιμησθωσαν, τετιμησθωντετιμη·σθωσαν, τετιμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιμησθαι​τετιμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετιμησεσθαι​τετιμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετιμημενητετιμημενετετιμη·μεν·ητετιμη·μεν·ε
Nomτετιμημενοςτετιμη·μεν·ος
Accτετιμημενηντετιμημενοντετιμη·μεν·ηντετιμη·μεν·ον
Datτετιμημενῃτετιμημενῳτετιμη·μεν·ῃτετιμη·μεν·ῳ
Genτετιμημενηςτετιμημενου[GNT][LXX]τετιμη·μεν·ηςτετιμη·μεν·ου
PlVocτετιμημεναιτετιμημενοιτετιμημενατετιμη·μεν·αιτετιμη·μεν·οιτετιμη·μεν·α
Nom
Accτετιμημεναςτετιμημενουςτετιμη·μεν·αςτετιμη·μεν·ους
Datτετιμημεναιςτετιμημενοιςτετιμη·μεν·αιςτετιμη·μεν·οις
Genτετιμημενωντετιμημενωντετιμη·μεν·ωντετιμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετιμημηνε·τετιμη·μην
2ndετετιμησοε·τετιμη·σο
3rdετετιμητοε·τετιμη·το
Pl1stετετιμημεθαε·τετιμη·μεθα
2ndετετιμησθεε·τετιμη·σθε
3rdετετιμηντοε·τετιμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετιμημην[ε]·τετιμη·μην
2ndτετιμησο[ε]·τετιμη·σο
3rdτετιμητο[ε]·τετιμη·το
Pl1stτετιμημεθα[ε]·τετιμη·μεθα
2ndτετιμησθε[ε]·τετιμη·σθε
3rdτετιμηντο[ε]·τετιμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετιμηθηνε·τιμη·θην
2ndετιμηθηςε·τιμη·θης
3rdετιμηθηε·τιμη·θη
Pl1stετιμηθημενε·τιμη·θημεν
2ndετιμηθητεε·τιμη·θητε
3rdετιμηθησαν[LXX]ε·τιμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθησομαιτιμη·θησομαι
2ndτιμηθησῃ, τιμηθησειτιμη·θησῃ, τιμη·θησει classical
3rdτιμηθησεται[LXX]τιμη·θησεται
Pl1stτιμηθησομεθατιμη·θησομεθα
2ndτιμηθησεσθετιμη·θησεσθε
3rdτιμηθησονταιτιμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθωτιμη·θω
2ndτιμηθῃςτιμη·θῃς
3rdτιμηθῃτιμη·θῃ
Pl1stτιμηθωμεντιμη·θωμεν
2ndτιμηθητετιμη·θητε
3rdτιμηθωσιν, τιμηθωσιτιμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθειηντιμη·θειην
2ndτιμηθειηςτιμη·θειης
3rdτιμηθειητιμη·θειη
Pl1stτιμηθειημεν, τιμηθειμεντιμη·θειημεν, τιμη·θειμεν classical
2ndτιμηθειητε, τιμηθειτετιμη·θειητε, τιμη·θειτε classical
3rdτιμηθειησαν, τιμηθειεντιμη·θειησαν, τιμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτιμηθησοιμηντιμη·θησοιμην
2ndτιμηθησοιοτιμη·θησοιο
3rdτιμηθησοιτοτιμη·θησοιτο
Pl1stτιμηθησοιμεθατιμη·θησοιμεθα
2ndτιμηθησοισθετιμη·θησοισθε
3rdτιμηθησοιντοτιμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτιμηθητιτιμη·θητι
3rdτιμηθητωτιμη·θητω
Pl1st
2ndτιμηθητετιμη·θητε
3rdτιμηθητωσαν, τιμηθεντωντιμη·θητωσαν, τιμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τιμηθηναι​τιμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τιμηθησεσθαι​τιμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμηθεισατιμηθειςτιμηθεντιμη·θεισ·ατιμη·θει[ντ]·ςτιμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτιμηθεισαντιμηθεντα[LXX]τιμη·θεισ·αντιμη·θε[ι]ντ·α
Datτιμηθεισῃτιμηθεντιτιμη·θεισ·ῃτιμη·θε[ι]ντ·ι
Genτιμηθεισηςτιμηθεντοςτιμη·θεισ·ηςτιμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocτιμηθεισαιτιμηθεντεςτιμηθεντα[LXX]τιμη·θεισ·αιτιμη·θε[ι]ντ·εςτιμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτιμηθεισαςτιμηθενταςτιμη·θεισ·αςτιμη·θε[ι]ντ·ας
Datτιμηθεισαιςτιμηθεισι, τιμηθεισιντιμη·θεισ·αιςτιμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genτιμηθεισωντιμηθεντωντιμη·θεισ·ωντιμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμηθησομενητιμηθησομενετιμη·θησομεν·ητιμη·θησομεν·ε
Nomτιμηθησομενοςτιμη·θησομεν·ος
Accτιμηθησομενηντιμηθησομενοντιμη·θησομεν·ηντιμη·θησομεν·ον
Datτιμηθησομενῃτιμηθησομενῳτιμη·θησομεν·ῃτιμη·θησομεν·ῳ
Genτιμηθησομενηςτιμηθησομενουτιμη·θησομεν·ηςτιμη·θησομεν·ου
PlVocτιμηθησομεναιτιμηθησομενοιτιμηθησομενατιμη·θησομεν·αιτιμη·θησομεν·οιτιμη·θησομεν·α
Nom
Accτιμηθησομεναςτιμηθησομενουςτιμη·θησομεν·αςτιμη·θησομεν·ους
Datτιμηθησομεναιςτιμηθησομενοιςτιμη·θησομεν·αιςτιμη·θησομεν·οις
Genτιμηθησομενωντιμηθησομενωντιμη·θησομεν·ωντιμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 06:07:49 EST