ταρασσω • TARASSW • tarassō

Search: τεταραγμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεταραγμενον; τεταραγμενονταράσσωτεταρασσ·μεν·ον; τεταρασσ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεταραγμενονταράσσωτεταρασσ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
τεταραγμενονταράσσωτεταρασσ·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταρασσωταρασσ·ωταρασσομαιταρασσ·ομαι
2ndταρασσειςταρασσ·ειςταρασσῃ, ταρασσει[LXX], ταρασσεσαιταρασσ·ῃ, ταρασσ·ει classical, ταρασσ·εσαι alt
3rdταρασσει[LXX]ταρασσ·ειταρασσεται[LXX]ταρασσ·εται
Pl1stταρασσομενταρασσ·ομενταρασσομεθαταρασσ·ομεθα
2ndταρασσετεταρασσ·ετεταρασσεσθεταρασσ·εσθε
3rdταρασσουσιν[LXX], ταρασσουσιταρασσ·ουσι(ν), ταρασσ·ουσι(ν)ταρασσονται[LXX]ταρασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταρασσωταρασσ·ωταρασσωμαιταρασσ·ωμαι
2ndταρασσῃςταρασσ·ῃςταρασσῃταρασσ·ῃ
3rdταρασσῃταρασσ·ῃταρασσηταιταρασσ·ηται
Pl1stταρασσωμενταρασσ·ωμενταρασσωμεθαταρασσ·ωμεθα
2ndταρασσητεταρασσ·ητεταρασσησθεταρασσ·ησθε
3rdταρασσωσιν, ταρασσωσιταρασσ·ωσι(ν)ταρασσωνταιταρασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταρασσοιμιταρασσ·οιμιταρασσοιμηνταρασσ·οιμην
2ndταρασσοιςταρασσ·οιςταρασσοιοταρασσ·οιο
3rdταρασσοιταρασσ·οιταρασσοιτοταρασσ·οιτο
Pl1stταρασσοιμενταρασσ·οιμενταρασσοιμεθαταρασσ·οιμεθα
2ndταρασσοιτεταρασσ·οιτεταρασσοισθεταρασσ·οισθε
3rdταρασσοιεν, ταρασσοισανταρασσ·οιεν, ταρασσ·οισαν altταρασσοιντοταρασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndταρασσεταρασσ·εταρασσουταρασσ·ου
3rdταρασσετωταρασσ·ετωταρασσεσθω[GNT]ταρασσ·εσθω
Pl1st
2ndταρασσετεταρασσ·ετεταρασσεσθεταρασσ·εσθε
3rdταρασσετωσαν[LXX], ταρασσοντωνταρασσ·ετωσαν, ταρασσ·οντων classicalταρασσεσθωσαν, ταρασσεσθωνταρασσ·εσθωσαν, ταρασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταρασσειν​ταρασσ·ειν​ταρασσεσθαι[LXX]​ταρασσ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταρασσουσα[LXX]ταρασσονταρασσ·ουσ·αταρασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomταρασσων[GNT][LXX]ταρασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accταρασσουσανταρασσονταταρασσ·ουσ·ανταρασσ·ο[υ]ντ·α
Datταρασσουσῃταρασσοντιταρασσ·ουσ·ῃταρασσ·ο[υ]ντ·ι
Genταρασσουσηςταρασσοντοςταρασσ·ουσ·ηςταρασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocταρασσουσαιταρασσοντες[GNT][LXX]ταρασσονταταρασσ·ουσ·αιταρασσ·ο[υ]ντ·εςταρασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accταρασσουσαςταρασσοντας[LXX]ταρασσ·ουσ·αςταρασσ·ο[υ]ντ·ας
Datταρασσουσαιςταρασσουσι, ταρασσουσιν[LXX]ταρασσ·ουσ·αιςταρασσ·ου[ντ]·σι(ν), ταρασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genταρασσουσωνταρασσοντωνταρασσ·ουσ·ωνταρασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταρασσομενηταρασσομενεταρασσ·ομεν·ηταρασσ·ομεν·ε
Nomταρασσομενοςταρασσ·ομεν·ος
Accταρασσομενηνταρασσομενονταρασσ·ομεν·ηνταρασσ·ομεν·ον
Datταρασσομενῃταρασσομενῳταρασσ·ομεν·ῃταρασσ·ομεν·ῳ
Genταρασσομενηςταρασσομενουταρασσ·ομεν·ηςταρασσ·ομεν·ου
PlVocταρασσομεναιταρασσομενοιταρασσομεναταρασσ·ομεν·αιταρασσ·ομεν·οιταρασσ·ομεν·α
Nom
Accταρασσομεναςταρασσομενους[LXX]ταρασσ·ομεν·αςταρασσ·ομεν·ους
Datταρασσομεναιςταρασσομενοις[LXX]ταρασσ·ομεν·αιςταρασσ·ομεν·οις
Genταρασσομενωνταρασσομενωνταρασσ·ομεν·ωνταρασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεταρασσον[LXX]ε·ταρασσ·ονεταρασσομηνε·ταρασσ·ομην
2ndεταρασσες[LXX]ε·ταρασσ·εςεταρασσουε·ταρασσ·ου
3rdεταρασσεν[GNT], εταρασσεε·ταρασσ·ε(ν), ε·ταρασσ·ε(ν)εταρασσετο[LXX]ε·ταρασσ·ετο
Pl1stεταρασσομενε·ταρασσ·ομενεταρασσομεθαε·ταρασσ·ομεθα
2ndεταρασσετε[LXX]ε·ταρασσ·ετεεταρασσεσθεε·ταρασσ·εσθε
3rdεταρασσον[LXX], εταρασσοσανε·ταρασσ·ον, ε·ταρασσ·οσαν altεταρασσοντοε·ταρασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταραξωταρασσ·σωταραξομαιταρασσ·σομαι
2ndταραξεις[LXX]ταρασσ·σειςταραξῃ[LXX], ταραξει[LXX], ταραξεσαιταρασσ·σῃ, ταρασσ·σει classical, ταρασσ·σεσαι alt
3rdταραξει[LXX]ταρασσ·σειταραξεταιταρασσ·σεται
Pl1stταραξομενταρασσ·σομενταραξομεθαταρασσ·σομεθα
2ndταραξετεταρασσ·σετεταραξεσθεταρασσ·σεσθε
3rdταραξουσιν[LXX], ταραξουσιταρασσ·σουσι(ν), ταρασσ·σουσι(ν)ταραξονταιταρασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταραξοιμιταρασσ·σοιμιταραξοιμηνταρασσ·σοιμην
2ndταραξοιςταρασσ·σοιςταραξοιοταρασσ·σοιο
3rdταραξοιταρασσ·σοιταραξοιτοταρασσ·σοιτο
Pl1stταραξοιμενταρασσ·σοιμενταραξοιμεθαταρασσ·σοιμεθα
2ndταραξοιτεταρασσ·σοιτεταραξοισθεταρασσ·σοισθε
3rdταραξοιενταρασσ·σοιενταραξοιντοταρασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταραξειν​ταρασσ·σειν​ταραξεσθαι​ταρασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραξουσαταραξονταρασσ·σουσ·αταρασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomταραξωνταρασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accταραξουσανταραξονταταρασσ·σουσ·ανταρασσ·σο[υ]ντ·α
Datταραξουσῃταραξοντιταρασσ·σουσ·ῃταρασσ·σο[υ]ντ·ι
Genταραξουσηςταραξοντοςταρασσ·σουσ·ηςταρασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocταραξουσαιταραξοντεςταραξονταταρασσ·σουσ·αιταρασσ·σο[υ]ντ·εςταρασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accταραξουσαςταραξονταςταρασσ·σουσ·αςταρασσ·σο[υ]ντ·ας
Datταραξουσαιςταραξουσι, ταραξουσιν[LXX]ταρασσ·σουσ·αιςταρασσ·σου[ντ]·σι(ν), ταρασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genταραξουσωνταραξοντωνταρασσ·σουσ·ωνταρασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραξομενηταραξομενεταρασσ·σομεν·ηταρασσ·σομεν·ε
Nomταραξομενοςταρασσ·σομεν·ος
Accταραξομενηνταραξομενονταρασσ·σομεν·ηνταρασσ·σομεν·ον
Datταραξομενῃταραξομενῳταρασσ·σομεν·ῃταρασσ·σομεν·ῳ
Genταραξομενηςταραξομενουταρασσ·σομεν·ηςταρασσ·σομεν·ου
PlVocταραξομεναιταραξομενοιταραξομεναταρασσ·σομεν·αιταρασσ·σομεν·οιταρασσ·σομεν·α
Nom
Accταραξομεναςταραξομενουςταρασσ·σομεν·αςταρασσ·σομεν·ους
Datταραξομεναιςταραξομενοιςταρασσ·σομεν·αιςταρασσ·σομεν·οις
Genταραξομενωνταραξομενωνταρασσ·σομεν·ωνταρασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεταραξαε·ταρασσ·σαεταραξαμηνε·ταρασσ·σαμην
2ndεταραξας[LXX]ε·ταρασσ·σαςεταραξωε·ταρασσ·σω
3rdεταραξεν[GNT][LXX], εταραξεε·ταρασσ·σε(ν), ε·ταρασσ·σε(ν)εταραξατοε·ταρασσ·σατο
Pl1stεταραξαμενε·ταρασσ·σαμενεταραξαμεθαε·ταρασσ·σαμεθα
2ndεταραξατεε·ταρασσ·σατεεταραξασθεε·ταρασσ·σασθε
3rdεταραξαν[GNT]ε·ταρασσ·σανεταραξαντοε·ταρασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταραξωταρασσ·σωταραξωμαιταρασσ·σωμαι
2ndταραξῃςταρασσ·σῃςταραξῃ[LXX]ταρασσ·σῃ
3rdταραξῃ[LXX]ταρασσ·σῃταραξηταιταρασσ·σηται
Pl1stταραξωμενταρασσ·σωμενταραξωμεθαταρασσ·σωμεθα
2ndταραξητεταρασσ·σητεταραξησθεταρασσ·σησθε
3rdταραξωσιν, ταραξωσιταρασσ·σωσι(ν)ταραξωνταιταρασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταραξαιμιταρασσ·σαιμιταραξαιμηνταρασσ·σαιμην
2ndταραξαις, ταραξειαςταρασσ·σαις, ταρασσ·σειας classicalταραξαιοταρασσ·σαιο
3rdταραξαι[LXX], ταραξειεταρασσ·σαι, ταρασσ·σειε classicalταραξαιτοταρασσ·σαιτο
Pl1stταραξαιμενταρασσ·σαιμενταραξαιμεθαταρασσ·σαιμεθα
2ndταραξαιτεταρασσ·σαιτεταραξαισθεταρασσ·σαισθε
3rdταραξαιεν, ταραξαισαν, ταραξειαν, ταραξειενταρασσ·σαιεν, ταρασσ·σαισαν alt, ταρασσ·σειαν classical, ταρασσ·σειεν classicalταραξαιντοταρασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndταραξονταρασσ·σονταραξαι[LXX]ταρασσ·σαι
3rdταραξατωταρασσ·σατωταραξασθωταρασσ·σασθω
Pl1st
2ndταραξατεταρασσ·σατεταραξασθεταρασσ·σασθε
3rdταραξατωσαν, ταραξαντωνταρασσ·σατωσαν, ταρασσ·σαντων classicalταραξασθωσαν, ταραξασθωνταρασσ·σασθωσαν, ταρασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταραξαι[LXX]​ταρασσ·σαιταραξασθαι​ταρασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραξασαταραξας[LXX]ταραξανταρασσ·σασ·αταρασσ·σα[ντ]·ςταρασσ·σαν[τ]
Nom
Accταραξασανταραξανταταρασσ·σασ·ανταρασσ·σαντ·α
Datταραξασῃταραξαντιταρασσ·σασ·ῃταρασσ·σαντ·ι
Genταραξασηςταραξαντοςταρασσ·σασ·ηςταρασσ·σαντ·ος
PlVocταραξασαιταραξαντεςταραξανταταρασσ·σασ·αιταρασσ·σαντ·εςταρασσ·σαντ·α
Nom
Accταραξασαςταραξανταςταρασσ·σασ·αςταρασσ·σαντ·ας
Datταραξασαιςταραξασι, ταραξασινταρασσ·σασ·αιςταρασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genταραξασωνταραξαντωνταρασσ·σασ·ωνταρασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραξαμενηταραξαμενεταρασσ·σαμεν·ηταρασσ·σαμεν·ε
Nomταραξαμενοςταρασσ·σαμεν·ος
Accταραξαμενηνταραξαμενονταρασσ·σαμεν·ηνταρασσ·σαμεν·ον
Datταραξαμενῃταραξαμενῳταρασσ·σαμεν·ῃταρασσ·σαμεν·ῳ
Genταραξαμενηςταραξαμενουταρασσ·σαμεν·ηςταρασσ·σαμεν·ου
PlVocταραξαμεναιταραξαμενοιταραξαμεναταρασσ·σαμεν·αιταρασσ·σαμεν·οιταρασσ·σαμεν·α
Nom
Accταραξαμεναςταραξαμενουςταρασσ·σαμεν·αςταρασσ·σαμεν·ους
Datταραξαμεναιςταραξαμενοιςταρασσ·σαμεν·αιςταρασσ·σαμεν·οις
Genταραξαμενωνταραξαμενωνταρασσ·σαμεν·ωνταρασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταραγμαιτεταρασσ·μαι
2ndτεταραξαιτεταρασσ·σαι
3rdτεταρακται[GNT][LXX]τεταρασσ·ται
Pl1stτεταραγμεθατεταρασσ·μεθα
2ndτεταραχθετεταρασσ·σθε
3rdτεταραχαταιτεταρασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταραξομαιτεταρασσ·σομαι
2ndτεταραξῃ, τεταραξειτεταρασσ·σῃ, τεταρασσ·σει classical
3rdτεταραξεταιτεταρασσ·σεται
Pl1stτεταραξομεθατεταρασσ·σομεθα
2ndτεταραξεσθετεταρασσ·σεσθε
3rdτεταραξονταιτεταρασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταραξοιμηντεταρασσ·σοιμην
2ndτεταραξοιοτεταρασσ·σοιο
3rdτεταραξοιτοτεταρασσ·σοιτο
Pl1stτεταραξοιμεθατεταρασσ·σοιμεθα
2ndτεταραξοισθετεταρασσ·σοισθε
3rdτεταραξοιντοτεταρασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεταραξοτεταρασσ·σο
3rdτεταραχθωτεταρασσ·σθω
Pl1st
2ndτεταραχθετεταρασσ·σθε
3rdτεταραχθωσαν, τεταραχθωντεταρασσ·σθωσαν, τεταρασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταραχθαι​τεταρασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταραξεσθαι​τεταρασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεταραγμενη[LXX]τεταραγμενετεταρασσ·μεν·ητεταρασσ·μεν·ε
Nomτεταραγμενος[LXX]τεταρασσ·μεν·ος
Accτεταραγμενηντεταραγμενον[LXX]τεταρασσ·μεν·ηντεταρασσ·μεν·ον
Datτεταραγμενῃτεταραγμενῳτεταρασσ·μεν·ῃτεταρασσ·μεν·ῳ
Genτεταραγμενηςτεταραγμενουτεταρασσ·μεν·ηςτεταρασσ·μεν·ου
PlVocτεταραγμεναι[LXX]τεταραγμενοι[GNT][LXX]τεταραγμενατεταρασσ·μεν·αιτεταρασσ·μεν·οιτεταρασσ·μεν·α
Nom
Accτεταραγμεναςτεταραγμενουςτεταρασσ·μεν·αςτεταρασσ·μεν·ους
Datτεταραγμεναιςτεταραγμενοιςτεταρασσ·μεν·αιςτεταρασσ·μεν·οις
Genτεταραγμενωντεταραγμενωντεταρασσ·μεν·ωντεταρασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεταραγμηνε·τεταρασσ·μην
2ndετεταραξοε·τεταρασσ·σο
3rdετεταρακτοε·τεταρασσ·το
Pl1stετεταραγμεθαε·τεταρασσ·μεθα
2ndετεταραχθεε·τεταρασσ·σθε
3rdετεταραχατοε·τεταρασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταραγμην[ε]·τεταρασσ·μην
2ndτεταραξο[ε]·τεταρασσ·σο
3rdτεταρακτο[ε]·τεταρασσ·το
Pl1stτεταραγμεθα[ε]·τεταρασσ·μεθα
2ndτεταραχθε[ε]·τεταρασσ·σθε
3rdτεταραχατο[ε]·τεταρασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεταραχθην[LXX]ε·ταρασσ·θην
2ndεταραχθηςε·ταρασσ·θης
3rdεταραχθη[GNT][LXX]ε·ταρασσ·θη
Pl1stεταραχθημεν[LXX]ε·ταρασσ·θημεν
2ndεταραχθητεε·ταρασσ·θητε
3rdεταραχθησαν[GNT][LXX]ε·ταρασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταραχθησομαιταρασσ·θησομαι
2ndταραχθησῃ, ταραχθησειταρασσ·θησῃ, ταρασσ·θησει classical
3rdταραχθησεται[LXX]ταρασσ·θησεται
Pl1stταραχθησομεθαταρασσ·θησομεθα
2ndταραχθησεσθε[LXX]ταρασσ·θησεσθε
3rdταραχθησονται[LXX]ταρασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταραχθωταρασσ·θω
2ndταραχθῃςταρασσ·θῃς
3rdταραχθῃ[GNT]ταρασσ·θῃ
Pl1stταραχθωμενταρασσ·θωμεν
2ndταραχθητε[GNT][LXX]ταρασσ·θητε
3rdταραχθωσιν, ταραχθωσιταρασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταραχθειηνταρασσ·θειην
2ndταραχθειηςταρασσ·θειης
3rdταραχθειηταρασσ·θειη
Pl1stταραχθειημεν, ταραχθειμενταρασσ·θειημεν, ταρασσ·θειμεν classical
2ndταραχθειητε, ταραχθειτεταρασσ·θειητε, ταρασσ·θειτε classical
3rdταραχθειησαν[LXX], ταραχθειενταρασσ·θειησαν, ταρασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταραχθησοιμηνταρασσ·θησοιμην
2ndταραχθησοιοταρασσ·θησοιο
3rdταραχθησοιτοταρασσ·θησοιτο
Pl1stταραχθησοιμεθαταρασσ·θησοιμεθα
2ndταραχθησοισθεταρασσ·θησοισθε
3rdταραχθησοιντοταρασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndταραχθητιταρασσ·θητι
3rdταραχθητωταρασσ·θητω
Pl1st
2ndταραχθητε[GNT][LXX]ταρασσ·θητε
3rdταραχθητωσαν[LXX], ταραχθεντωνταρασσ·θητωσαν, ταρασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ταραχθηναι[LXX]​ταρασσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ταραχθησεσθαι​ταρασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραχθεισαταραχθειςταραχθενταρασσ·θεισ·αταρασσ·θει[ντ]·ςταρασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accταραχθεισανταραχθενταταρασσ·θεισ·ανταρασσ·θε[ι]ντ·α
Datταραχθεισῃταραχθεντιταρασσ·θεισ·ῃταρασσ·θε[ι]ντ·ι
Genταραχθεισηςταραχθεντος[LXX]ταρασσ·θεισ·ηςταρασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocταραχθεισαιταραχθεντες[LXX]ταραχθενταταρασσ·θεισ·αιταρασσ·θε[ι]ντ·εςταρασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accταραχθεισαςταραχθενταςταρασσ·θεισ·αςταρασσ·θε[ι]ντ·ας
Datταραχθεισαιςταραχθεισι, ταραχθεισινταρασσ·θεισ·αιςταρασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genταραχθεισωνταραχθεντωνταρασσ·θεισ·ωνταρασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταραχθησομενηταραχθησομενεταρασσ·θησομεν·ηταρασσ·θησομεν·ε
Nomταραχθησομενοςταρασσ·θησομεν·ος
Accταραχθησομενηνταραχθησομενονταρασσ·θησομεν·ηνταρασσ·θησομεν·ον
Datταραχθησομενῃταραχθησομενῳταρασσ·θησομεν·ῃταρασσ·θησομεν·ῳ
Genταραχθησομενηςταραχθησομενουταρασσ·θησομεν·ηςταρασσ·θησομεν·ου
PlVocταραχθησομεναιταραχθησομενοιταραχθησομεναταρασσ·θησομεν·αιταρασσ·θησομεν·οιταρασσ·θησομεν·α
Nom
Accταραχθησομεναςταραχθησομενουςταρασσ·θησομεν·αςταρασσ·θησομεν·ους
Datταραχθησομεναιςταραχθησομενοιςταρασσ·θησομεν·αιςταρασσ·θησομεν·οις
Genταραχθησομενωνταραχθησομενωνταρασσ·θησομεν·ωνταρασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 22:51:22 EST