τελειος • TELEIOS • teleios

Search: τελεια

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τελειᾳ; τελεια; τελειατέλειοςτελει·ᾳ; τελει·α; τελει·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg

τέλειος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεια[GNT][LXX]τελειετελει·ατελει·ε
Nomτελειος[GNT][LXX]τελει·ος
Accτελειαν[LXX]τελειον[GNT][LXX]τελει·αντελει·ον
Datτελειᾳ[LXX]τελειῳτελει·ᾳτελει·ῳ
Genτελειας[LXX]τελειου[LXX]τελει·αςτελει·ου
PlVocτελειαι[LXX]τελειοι[GNT]τελεια[GNT][LXX]τελει·αιτελει·οιτελει·α
Nom
Accτελειας[LXX]τελειουςτελει·αςτελει·ους
Datτελειαιςτελειοις[GNT][LXX]τελει·αιςτελει·οις
Genτελειων[GNT][LXX]τελει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 17-Jun-2021 17:08:22 EDT