τελεω • TELEW • teleō

Search: τελεσθεισα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τελεσθεισατελέωτελεσ·θεισ·αaor θη ptcp fem nom|voc sg

τελέω (τελ(ε)-, τελε·σ-, τελε·σ-, τετελε·κ-, τετελεσ-, τελεσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελωτελ(ε)·ωτελουμαιτελ(ε)·ομαι
2ndτελειςτελ(ε)·ειςτελῃ, τελει[GNT][LXX], τελεισαιτελ(ε)·ῃ, τελ(ε)·ει classical, τελ(ε)·εσαι alt
3rdτελει[GNT][LXX]τελ(ε)·ειτελειται[GNT]τελ(ε)·εται
Pl1stτελουμεντελ(ε)·ομεντελουμεθατελ(ε)·ομεθα
2ndτελειτε[GNT]τελ(ε)·ετετελεισθετελ(ε)·εσθε
3rdτελουσιν, τελουσιτελ(ε)·ουσι(ν)τελουνταιτελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελωτελ(ε)·ωτελωμαιτελ(ε)·ωμαι
2ndτελῃςτελ(ε)·ῃςτελῃτελ(ε)·ῃ
3rdτελῃτελ(ε)·ῃτεληταιτελ(ε)·ηται
Pl1stτελωμεντελ(ε)·ωμεντελωμεθατελ(ε)·ωμεθα
2ndτελητετελ(ε)·ητετελησθετελ(ε)·ησθε
3rdτελωσιν, τελωσιτελ(ε)·ωσι(ν)τελωνταιτελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελοιμιτελ(ε)·οιμιτελοιμηντελ(ε)·οιμην
2ndτελοιςτελ(ε)·οιςτελοιοτελ(ε)·οιο
3rdτελοιτελ(ε)·οιτελοιτοτελ(ε)·οιτο
Pl1stτελοιμεντελ(ε)·οιμεντελοιμεθατελ(ε)·οιμεθα
2ndτελοιτετελ(ε)·οιτετελοισθετελ(ε)·οισθε
3rdτελοιεν, τελοισαντελ(ε)·οιεν, τελ(ε)·οισαν altτελοιντοτελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελει[GNT][LXX]τελ(ε)·ετελουτελ(ε)·ου
3rdτελειτωτελ(ε)·ετωτελεισθωτελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndτελειτε[GNT]τελ(ε)·ετετελεισθετελ(ε)·εσθε
3rdτελειτωσαν, τελουντωντελ(ε)·ετωσαν, τελ(ε)·οντων classicalτελεισθωσαν, τελεισθωντελ(ε)·εσθωσαν, τελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελειν​τελ(ε)·ειν​τελεισθαι​τελ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελουσα[GNT]τελουντελ(ε)·ουσ·ατελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomτελων[LXX]τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτελουσαντελουντατελ(ε)·ουσ·αντελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datτελουσῃτελουντιτελ(ε)·ουσ·ῃτελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genτελουσηςτελουντοςτελ(ε)·ουσ·ηςτελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτελουσαιτελουντεςτελουντατελ(ε)·ουσ·αιτελ(ε)·ο[υ]ντ·εςτελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτελουσαςτελουνταςτελ(ε)·ουσ·αςτελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datτελουσαιςτελουσι, τελουσιντελ(ε)·ουσ·αιςτελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτελουσωντελουντωντελ(ε)·ουσ·ωντελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελουμενητελουμενετελ(ε)·ομεν·ητελ(ε)·ομεν·ε
Nomτελουμενοςτελ(ε)·ομεν·ος
Accτελουμενηντελουμενοντελ(ε)·ομεν·ηντελ(ε)·ομεν·ον
Datτελουμενῃτελουμενῳτελ(ε)·ομεν·ῃτελ(ε)·ομεν·ῳ
Genτελουμενηςτελουμενουτελ(ε)·ομεν·ηςτελ(ε)·ομεν·ου
PlVocτελουμεναιτελουμενοιτελουμενατελ(ε)·ομεν·αιτελ(ε)·ομεν·οιτελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accτελουμεναςτελουμενουςτελ(ε)·ομεν·αςτελ(ε)·ομεν·ους
Datτελουμεναιςτελουμενοιςτελ(ε)·ομεν·αιςτελ(ε)·ομεν·οις
Genτελουμενωντελουμενωντελ(ε)·ομεν·ωντελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελουνε·τελ(ε)·ονετελουμηνε·τελ(ε)·ομην
2ndετελειςε·τελ(ε)·εςετελουε·τελ(ε)·ου
3rdετελειε·τελ(ε)·εετελειτοε·τελ(ε)·ετο
Pl1stετελουμενε·τελ(ε)·ομενετελουμεθαε·τελ(ε)·ομεθα
2ndετελειτεε·τελ(ε)·ετεετελεισθεε·τελ(ε)·εσθε
3rdετελουν, ετελουσανε·τελ(ε)·ον, ε·τελ(ε)·οσαν altετελουντοε·τελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελεσωτελε·σωτελεσομαιτελε·σομαι
2ndτελεσειςτελε·σειςτελεσῃ[LXX], τελεσει, τελεσεσαιτελε·σῃ, τελε·σει classical, τελε·σεσαι alt
3rdτελεσειτελε·σειτελεσεταιτελε·σεται
Pl1stτελεσομεντελε·σομεντελεσομεθατελε·σομεθα
2ndτελεσετετελε·σετετελεσεσθετελε·σεσθε
3rdτελεσουσιν, τελεσουσιτελε·σουσι(ν)τελεσονταιτελε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελεσοιμιτελε·σοιμιτελεσοιμηντελε·σοιμην
2ndτελεσοιςτελε·σοιςτελεσοιοτελε·σοιο
3rdτελεσοιτελε·σοιτελεσοιτοτελε·σοιτο
Pl1stτελεσοιμεντελε·σοιμεντελεσοιμεθατελε·σοιμεθα
2ndτελεσοιτετελε·σοιτετελεσοισθετελε·σοισθε
3rdτελεσοιεντελε·σοιεντελεσοιντοτελε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελεσειν​τελε·σειν​τελεσεσθαι​τελε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσουσατελεσοντελε·σουσ·ατελε·σο[υ]ν[τ]
Nomτελεσωντελε·σο[υ]ν[τ]·^
Accτελεσουσαντελεσοντα[LXX]τελε·σουσ·αντελε·σο[υ]ντ·α
Datτελεσουσῃτελεσοντιτελε·σουσ·ῃτελε·σο[υ]ντ·ι
Genτελεσουσηςτελεσοντοςτελε·σουσ·ηςτελε·σο[υ]ντ·ος
PlVocτελεσουσαιτελεσοντεςτελεσοντα[LXX]τελε·σουσ·αιτελε·σο[υ]ντ·εςτελε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτελεσουσαςτελεσονταςτελε·σουσ·αςτελε·σο[υ]ντ·ας
Datτελεσουσαιςτελεσουσι, τελεσουσιντελε·σουσ·αιςτελε·σου[ντ]·σι(ν)
Genτελεσουσωντελεσοντωντελε·σουσ·ωντελε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσομενητελεσομενετελε·σομεν·ητελε·σομεν·ε
Nomτελεσομενοςτελε·σομεν·ος
Accτελεσομενηντελεσομενοντελε·σομεν·ηντελε·σομεν·ον
Datτελεσομενῃτελεσομενῳτελε·σομεν·ῃτελε·σομεν·ῳ
Genτελεσομενηςτελεσομενουτελε·σομεν·ηςτελε·σομεν·ου
PlVocτελεσομεναιτελεσομενοιτελεσομενατελε·σομεν·αιτελε·σομεν·οιτελε·σομεν·α
Nom
Accτελεσομεναςτελεσομενουςτελε·σομεν·αςτελε·σομεν·ους
Datτελεσομεναιςτελεσομενοιςτελε·σομεν·αιςτελε·σομεν·οις
Genτελεσομενωντελεσομενωντελε·σομεν·ωντελε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελεσαε·τελε·σαετελεσαμηνε·τελε·σαμην
2ndετελεσαςε·τελε·σαςετελεσωε·τελε·σω
3rdετελεσεν[GNT], ετελεσεε·τελε·σε(ν), ε·τελε·σε(ν)ετελεσατοε·τελε·σατο
Pl1stετελεσαμενε·τελε·σαμενετελεσαμεθαε·τελε·σαμεθα
2ndετελεσατεε·τελε·σατεετελεσασθεε·τελε·σασθε
3rdετελεσαν[GNT][LXX]ε·τελε·σανετελεσαντοε·τελε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελεσωτελε·σωτελεσωμαιτελε·σωμαι
2ndτελεσῃςτελε·σῃςτελεσῃ[LXX]τελε·σῃ
3rdτελεσῃ[LXX]τελε·σῃτελεσηταιτελε·σηται
Pl1stτελεσωμεντελε·σωμεντελεσωμεθατελε·σωμεθα
2ndτελεσητε[GNT]τελε·σητετελεσησθετελε·σησθε
3rdτελεσωσιν[GNT][LXX], τελεσωσιτελε·σωσι(ν), τελε·σωσι(ν)τελεσωνταιτελε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελεσαιμιτελε·σαιμιτελεσαιμηντελε·σαιμην
2ndτελεσαις, τελεσειαςτελε·σαις, τελε·σειας classicalτελεσαιοτελε·σαιο
3rdτελεσαι[LXX], τελεσειετελε·σαι, τελε·σειε classicalτελεσαιτοτελε·σαιτο
Pl1stτελεσαιμεντελε·σαιμεντελεσαιμεθατελε·σαιμεθα
2ndτελεσαιτετελε·σαιτετελεσαισθετελε·σαισθε
3rdτελεσαιεν, τελεσαισαν, τελεσειαν, τελεσειεντελε·σαιεν, τελε·σαισαν alt, τελε·σειαν classical, τελε·σειεν classicalτελεσαιντοτελε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελεσοντελε·σοντελεσαι[LXX]τελε·σαι
3rdτελεσατωτελε·σατωτελεσασθωτελε·σασθω
Pl1st
2ndτελεσατετελε·σατετελεσασθετελε·σασθε
3rdτελεσατωσαν, τελεσαντωντελε·σατωσαν, τελε·σαντων classicalτελεσασθωσαν, τελεσασθωντελε·σασθωσαν, τελε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελεσαι[LXX]​τελε·σαιτελεσασθαι​τελε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσασατελεσαςτελεσαντελε·σασ·ατελε·σα[ντ]·ςτελε·σαν[τ]
Nom
Accτελεσασαντελεσαντατελε·σασ·αντελε·σαντ·α
Datτελεσασῃτελεσαντιτελε·σασ·ῃτελε·σαντ·ι
Genτελεσασηςτελεσαντοςτελε·σασ·ηςτελε·σαντ·ος
PlVocτελεσασαιτελεσαντεςτελεσαντατελε·σασ·αιτελε·σαντ·εςτελε·σαντ·α
Nom
Accτελεσασαςτελεσανταςτελε·σασ·αςτελε·σαντ·ας
Datτελεσασαιςτελεσασι, τελεσασιντελε·σασ·αιςτελε·σα[ντ]·σι(ν)
Genτελεσασωντελεσαντωντελε·σασ·ωντελε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσαμενητελεσαμενετελε·σαμεν·ητελε·σαμεν·ε
Nomτελεσαμενοςτελε·σαμεν·ος
Accτελεσαμενηντελεσαμενοντελε·σαμεν·ηντελε·σαμεν·ον
Datτελεσαμενῃτελεσαμενῳτελε·σαμεν·ῃτελε·σαμεν·ῳ
Genτελεσαμενηςτελεσαμενουτελε·σαμεν·ηςτελε·σαμεν·ου
PlVocτελεσαμεναιτελεσαμενοιτελεσαμενατελε·σαμεν·αιτελε·σαμεν·οιτελε·σαμεν·α
Nom
Accτελεσαμεναςτελεσαμενουςτελε·σαμεν·αςτελε·σαμεν·ους
Datτελεσαμεναιςτελεσαμενοιςτελε·σαμεν·αιςτελε·σαμεν·οις
Genτελεσαμενωντελεσαμενωντελε·σαμεν·ωντελε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεκα[GNT]τετελε·κατετελεσμαιτετελεσ·μαι
2ndτετελεκας, τετελεκεςτετελε·κας, τετελε·κες altτετελεσαιτετελεσ·[σ]αι
3rdτετελεκεν, τετελεκετετελε·κε(ν)τετελεσται[GNT][LXX]τετελεσ·ται
Pl1stτετελεκαμεντετελε·καμεντετελεσμεθατετελεσ·μεθα
2ndτετελεκατετετελε·κατετετελεσθετετελεσ·[σ]θε
3rdτετελεκασιν, τετελεκασι, τετελεκαντετελε·κασι(ν), τετελε·καν altτετελεδαταιτετελεσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεσομαιτετελεσ·[σ]ομαι
2ndτετελεσῃ, τετελεσειτετελεσ·[σ]ῃ, τετελεσ·[σ]ει classical
3rdτετελεσεταιτετελεσ·[σ]εται
Pl1stτετελεσομεθατετελεσ·[σ]ομεθα
2ndτετελεσεσθετετελεσ·[σ]εσθε
3rdτετελεσονταιτετελεσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεκωτετελε·κω
2ndτετελεκῃςτετελε·κῃς
3rdτετελεκῃτετελε·κῃ
Pl1stτετελεκωμεντετελε·κωμεν
2ndτετελεκητετετελε·κητε
3rdτετελεκωσιν, τετελεκωσιτετελε·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεκοιμι, τετελεκοιηντετελε·κοιμι, τετελε·κοιην classical
2ndτετελεκοις, τετελεκοιηςτετελε·κοις, τετελε·κοιης classical
3rdτετελεκοι, τετελεκοιητετελε·κοι, τετελε·κοιη classical
Pl1stτετελεκοιμεντετελε·κοιμεν
2ndτετελεκοιτετετελε·κοιτε
3rdτετελεκοιεντετελε·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεσοιμηντετελεσ·[σ]οιμην
2ndτετελεσοιοτετελεσ·[σ]οιο
3rdτετελεσοιτοτετελεσ·[σ]οιτο
Pl1stτετελεσοιμεθατετελεσ·[σ]οιμεθα
2ndτετελεσοισθετετελεσ·[σ]οισθε
3rdτετελεσοιντοτετελεσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετελεκετετελε·κετετελεσοτετελεσ·[σ]ο
3rdτετελεκετωτετελε·κετωτετελεσθωτετελεσ·[σ]θω
Pl1st
2ndτετελεκετετετελε·κετετετελεσθετετελεσ·[σ]θε
3rdτετελεκετωσαντετελε·κετωσαντετελεσθωσαν, τετελεσθωντετελεσ·[σ]θωσαν, τετελεσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετελεκεναι​τετελε·κεναι​τετελεσθαι​τετελεσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετελεσεσθαι​τετελεσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετελεκυιατετελεκοςτετελε·κυι·ατετελε·κο[τ]·ς
Nomτετελεκως[LXX]τετελε·κο[τ]·^ς
Accτετελεκυιαντετελεκοτατετελε·κυι·αντετελε·κοτ·α
Datτετελεκυιᾳτετελεκοτιτετελε·κυι·ᾳτετελε·κοτ·ι
Genτετελεκυιαςτετελεκοτοςτετελε·κυι·αςτετελε·κοτ·ος
PlVocτετελεκυιαιτετελεκοτεςτετελεκοτατετελε·κυι·αιτετελε·κοτ·εςτετελε·κοτ·α
Nom
Accτετελεκυιαςτετελεκοταςτετελε·κυι·αςτετελε·κοτ·ας
Datτετελεκυιαιςτετελεκοσι, τετελεκοσιντετελε·κυι·αιςτετελε·κο[τ]·σι(ν)
Genτετελεκυιωντετελεκοτωντετελε·κυι·ωντετελε·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετελεσμενητετελεσμενετετελεσ·μεν·ητετελεσ·μεν·ε
Nomτετελεσμενοςτετελεσ·μεν·ος
Accτετελεσμενηντετελεσμενον[LXX]τετελεσ·μεν·ηντετελεσ·μεν·ον
Datτετελεσμενῃτετελεσμενῳτετελεσ·μεν·ῃτετελεσ·μεν·ῳ
Genτετελεσμενηςτετελεσμενουτετελεσ·μεν·ηςτετελεσ·μεν·ου
PlVocτετελεσμεναιτετελεσμενοιτετελεσμενατετελεσ·μεν·αιτετελεσ·μεν·οιτετελεσ·μεν·α
Nom
Accτετελεσμεναςτετελεσμενουςτετελεσ·μεν·αςτετελεσ·μεν·ους
Datτετελεσμεναιςτετελεσμενοιςτετελεσ·μεν·αιςτετελεσ·μεν·οις
Genτετελεσμενων[LXX]τετελεσμενων[LXX]τετελεσ·μεν·ωντετελεσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετελεκειν, ετετελεκηε·τετελε·κειν, ε·τετελε·κη classicalετετελεσμηνε·τετελεσ·μην
2ndετετελεκεις, ετετελεκηςε·τετελε·κεις, ε·τετελε·κης classicalετετελεσοε·τετελεσ·[σ]ο
3rdετετελεκειε·τετελε·κειετετελεστοε·τετελεσ·το
Pl1stετετελεκειμεν, ετετελεκεμενε·τετελε·κειμεν, ε·τετελε·κεμεν classicalετετελεσμεθαε·τετελεσ·μεθα
2ndετετελεκειτε, ετετελεκετεε·τετελε·κειτε, ε·τετελε·κετε classicalετετελεσθεε·τετελεσ·[σ]θε
3rdετετελεκεισαν, ετετελεκεσανε·τετελε·κεισαν, ε·τετελε·κεσαν classicalετετελεδατοε·τετελεσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελεκειν, τετελεκη[ε]·τετελε·κειν, [ε]·τετελε·κη classicalτετελεσμην[ε]·τετελεσ·μην
2ndτετελεκεις, τετελεκης[ε]·τετελε·κεις, [ε]·τετελε·κης classicalτετελεσο[ε]·τετελεσ·[σ]ο
3rdτετελεκει[ε]·τετελε·κειτετελεστο[ε]·τετελεσ·το
Pl1stτετελεκειμεν, τετελεκεμεν[ε]·τετελε·κειμεν, [ε]·τετελε·κεμεν classicalτετελεσμεθα[ε]·τετελεσ·μεθα
2ndτετελεκειτε, τετελεκετε[ε]·τετελε·κειτε, [ε]·τετελε·κετε classicalτετελεσθε[ε]·τετελεσ·[σ]θε
3rdτετελεκεισαν, τετελεκεσαν[ε]·τετελε·κεισαν, [ε]·τετελε·κεσαν classicalτετελεδατο[ε]·τετελεσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετελεσθηνε·τελεσ·θην
2ndετελεσθηςε·τελεσ·θης
3rdετελεσθη[GNT][LXX]ε·τελεσ·θη
Pl1stετελεσθημενε·τελεσ·θημεν
2ndετελεσθητεε·τελεσ·θητε
3rdετελεσθησαν[LXX]ε·τελεσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτελεσθησομαιτελεσ·θησομαι
2ndτελεσθησῃ, τελεσθησειτελεσ·θησῃ, τελεσ·θησει classical
3rdτελεσθησεται[GNT][LXX]τελεσ·θησεται
Pl1stτελεσθησομεθατελεσ·θησομεθα
2ndτελεσθησεσθετελεσ·θησεσθε
3rdτελεσθησονται[GNT]τελεσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτελεσθωτελεσ·θω
2ndτελεσθῃςτελεσ·θῃς
3rdτελεσθῃ[GNT]τελεσ·θῃ
Pl1stτελεσθωμεντελεσ·θωμεν
2ndτελεσθητετελεσ·θητε
3rdτελεσθωσιν[GNT], τελεσθωσιτελεσ·θωσι(ν), τελεσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτελεσθειηντελεσ·θειην
2ndτελεσθειηςτελεσ·θειης
3rdτελεσθειητελεσ·θειη
Pl1stτελεσθειημεν, τελεσθειμεντελεσ·θειημεν, τελεσ·θειμεν classical
2ndτελεσθειητε, τελεσθειτετελεσ·θειητε, τελεσ·θειτε classical
3rdτελεσθειησαν, τελεσθειεντελεσ·θειησαν, τελεσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτελεσθησοιμηντελεσ·θησοιμην
2ndτελεσθησοιοτελεσ·θησοιο
3rdτελεσθησοιτοτελεσ·θησοιτο
Pl1stτελεσθησοιμεθατελεσ·θησοιμεθα
2ndτελεσθησοισθετελεσ·θησοισθε
3rdτελεσθησοιντοτελεσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελεσθητιτελεσ·θητι
3rdτελεσθητω[LXX]τελεσ·θητω
Pl1st
2ndτελεσθητετελεσ·θητε
3rdτελεσθητωσαν, τελεσθεντων[LXX]τελεσ·θητωσαν, τελεσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τελεσθηναι[GNT][LXX]​τελεσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τελεσθησεσθαι​τελεσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσθεισα[LXX]τελεσθειςτελεσθεντελεσ·θεισ·ατελεσ·θει[ντ]·ςτελεσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτελεσθεισαντελεσθεντατελεσ·θεισ·αντελεσ·θε[ι]ντ·α
Datτελεσθεισῃτελεσθεντιτελεσ·θεισ·ῃτελεσ·θε[ι]ντ·ι
Genτελεσθεισηςτελεσθεντοςτελεσ·θεισ·ηςτελεσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocτελεσθεισαιτελεσθεντεςτελεσθεντατελεσ·θεισ·αιτελεσ·θε[ι]ντ·εςτελεσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτελεσθεισαςτελεσθενταςτελεσ·θεισ·αςτελεσ·θε[ι]ντ·ας
Datτελεσθεισαιςτελεσθεισι, τελεσθεισιντελεσ·θεισ·αιςτελεσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genτελεσθεισωντελεσθεντων[LXX]τελεσ·θεισ·ωντελεσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεσθησομενητελεσθησομενετελεσ·θησομεν·ητελεσ·θησομεν·ε
Nomτελεσθησομενοςτελεσ·θησομεν·ος
Accτελεσθησομενηντελεσθησομενοντελεσ·θησομεν·ηντελεσ·θησομεν·ον
Datτελεσθησομενῃτελεσθησομενῳτελεσ·θησομεν·ῃτελεσ·θησομεν·ῳ
Genτελεσθησομενηςτελεσθησομενουτελεσ·θησομεν·ηςτελεσ·θησομεν·ου
PlVocτελεσθησομεναιτελεσθησομενοιτελεσθησομενατελεσ·θησομεν·αιτελεσ·θησομεν·οιτελεσ·θησομεν·α
Nom
Accτελεσθησομεναςτελεσθησομενουςτελεσ·θησομεν·αςτελεσ·θησομεν·ους
Datτελεσθησομεναιςτελεσθησομενοιςτελεσ·θησομεν·αιςτελεσ·θησομεν·οις
Genτελεσθησομενωντελεσθησομενωντελεσ·θησομεν·ωντελεσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:55:56 EDT