θνῃσκω • QNHiSKW • thnē(i)skō

Search: τεθνηκοτα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθνηκοτα; τεθνηκοταθνῄσκωτεθνη·κοτ·α; τεθνη·κοτ·αperf act ptcp mas acc sg; perf act ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθνηκοταθνῄσκωτεθνη·κοτ·αperf act ptcp mas acc sg
τεθνηκοταθνῄσκωτεθνη·κοτ·αperf act ptcp neu nom|acc|voc pl

θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνηκατεθνη·κατεθναμαιτεθνα·μαι
2ndτεθνηκας, τεθνηκεςτεθνη·κας, τεθνη·κες altτεθνασαιτεθνα·σαι
3rdτεθνηκεν[GNT][LXX], τεθνηκετεθνη·κε(ν), τεθνη·κε(ν)τεθναταιτεθνα·ται
Pl1stτεθνηκαμεντεθνη·καμεντεθναμεθατεθνα·μεθα
2ndτεθνηκατετεθνη·κατετεθνασθετεθνα·σθε
3rdτεθνηκασιν[GNT][LXX], τεθνηκασι, τεθνηκαντεθνη·κασι(ν), τεθνη·κασι(ν), τεθνη·καν altτεθνανταιτεθνα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνασομαιτεθνα·σομαι
2ndτεθνασῃ, τεθνασειτεθνα·σῃ, τεθνα·σει classical
3rdτεθνασεταιτεθνα·σεται
Pl1stτεθνασομεθατεθνα·σομεθα
2ndτεθνασεσθετεθνα·σεσθε
3rdτεθνασονταιτεθνα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνηκωτεθνη·κω
2ndτεθνηκῃςτεθνη·κῃς
3rdτεθνηκῃτεθνη·κῃ
Pl1stτεθνηκωμεντεθνη·κωμεν
2ndτεθνηκητετεθνη·κητε
3rdτεθνηκωσιν, τεθνηκωσιτεθνη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνηκοιμι, τεθνηκοιηντεθνη·κοιμι, τεθνη·κοιην classical
2ndτεθνηκοις, τεθνηκοιηςτεθνη·κοις, τεθνη·κοιης classical
3rdτεθνηκοι, τεθνηκοιητεθνη·κοι, τεθνη·κοιη classical
Pl1stτεθνηκοιμεντεθνη·κοιμεν
2ndτεθνηκοιτετεθνη·κοιτε
3rdτεθνηκοιεντεθνη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνασοιμηντεθνα·σοιμην
2ndτεθνασοιοτεθνα·σοιο
3rdτεθνασοιτοτεθνα·σοιτο
Pl1stτεθνασοιμεθατεθνα·σοιμεθα
2ndτεθνασοισθετεθνα·σοισθε
3rdτεθνασοιντοτεθνα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθνηκετεθνη·κετεθνασοτεθνα·σο
3rdτεθνηκετωτεθνη·κετωτεθνασθωτεθνα·σθω
Pl1st
2ndτεθνηκετετεθνη·κετετεθνασθετεθνα·σθε
3rdτεθνηκετωσαντεθνη·κετωσαντεθνασθωσαν, τεθνασθωντεθνα·σθωσαν, τεθνα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθνηκεναι[GNT][LXX], τεθναναι[GNT][LXX]​τεθνη·κεναι, irreg. τεθνα·[κε]ναι (for τεθνη·κεναι)τεθνασθαι​τεθνα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθνασεσθαι​τεθνα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθνηκυιατεθνηκος[LXX]τεθνη·κυι·ατεθνη·κο[τ]·ς
Nomτεθνηκως[GNT][LXX]τεθνη·κο[τ]·^ς
Accτεθνηκυιαντεθνηκοτα[GNT][LXX]τεθνη·κυι·αντεθνη·κοτ·α
Datτεθνηκυιᾳτεθνηκοτι[LXX]τεθνη·κυι·ᾳτεθνη·κοτ·ι
Genτεθνηκυιαςτεθνηκοτος[GNT][LXX]τεθνη·κυι·αςτεθνη·κοτ·ος
PlVocτεθνηκυιαιτεθνηκοτες[LXX]τεθνηκοτα[GNT][LXX]τεθνη·κυι·αιτεθνη·κοτ·εςτεθνη·κοτ·α
Nom
Accτεθνηκυιαςτεθνηκοτας[LXX]τεθνη·κυι·αςτεθνη·κοτ·ας
Datτεθνηκυιαιςτεθνηκοσι, τεθνηκοσιντεθνη·κυι·αιςτεθνη·κο[τ]·σι(ν)
Genτεθνηκυιωντεθνηκοτων[LXX]τεθνη·κυι·ωντεθνη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθναμενητεθναμενετεθνα·μεν·ητεθνα·μεν·ε
Nomτεθναμενοςτεθνα·μεν·ος
Accτεθναμενηντεθναμενοντεθνα·μεν·ηντεθνα·μεν·ον
Datτεθναμενῃτεθναμενῳτεθνα·μεν·ῃτεθνα·μεν·ῳ
Genτεθναμενηςτεθναμενουτεθνα·μεν·ηςτεθνα·μεν·ου
PlVocτεθναμεναιτεθναμενοιτεθναμενατεθνα·μεν·αιτεθνα·μεν·οιτεθνα·μεν·α
Nom
Accτεθναμεναςτεθναμενουςτεθνα·μεν·αςτεθνα·μεν·ους
Datτεθναμεναιςτεθναμενοιςτεθνα·μεν·αιςτεθνα·μεν·οις
Genτεθναμενωντεθναμενωντεθνα·μεν·ωντεθνα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθνηκειν, ετεθνηκηε·τεθνη·κειν, ε·τεθνη·κη classicalετεθναμηνε·τεθνα·μην
2ndετεθνηκεις, ετεθνηκηςε·τεθνη·κεις, ε·τεθνη·κης classicalετεθνασοε·τεθνα·σο
3rdετεθνηκει[GNT]ε·τεθνη·κειετεθνατοε·τεθνα·το
Pl1stετεθνηκειμεν, ετεθνηκεμενε·τεθνη·κειμεν, ε·τεθνη·κεμεν classicalετεθναμεθαε·τεθνα·μεθα
2ndετεθνηκειτε, ετεθνηκετεε·τεθνη·κειτε, ε·τεθνη·κετε classicalετεθνασθεε·τεθνα·σθε
3rdετεθνηκεισαν, ετεθνηκεσανε·τεθνη·κεισαν, ε·τεθνη·κεσαν classicalετεθναντοε·τεθνα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθνηκειν, τεθνηκη[ε]·τεθνη·κειν, [ε]·τεθνη·κη classicalτεθναμην[ε]·τεθνα·μην
2ndτεθνηκεις, τεθνηκης[ε]·τεθνη·κεις, [ε]·τεθνη·κης classicalτεθνασο[ε]·τεθνα·σο
3rdτεθνηκει[LXX][ε]·τεθνη·κειτεθνατο[ε]·τεθνα·το
Pl1stτεθνηκειμεν, τεθνηκεμεν[ε]·τεθνη·κειμεν, [ε]·τεθνη·κεμεν classicalτεθναμεθα[ε]·τεθνα·μεθα
2ndτεθνηκειτε, τεθνηκετε[ε]·τεθνη·κειτε, [ε]·τεθνη·κετε classicalτεθνασθε[ε]·τεθνα·σθε
3rdτεθνηκεισαν, τεθνηκεσαν[ε]·τεθνη·κεισαν, [ε]·τεθνη·κεσαν classicalτεθναντο[ε]·τεθνα·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:37:23 EST