θεραπευω • QERAPEUW • therapeuō

Search: τεθεραπευμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθεραπευμενον; τεθεραπευμενονθεραπεύωτεθεραπευ·μεν·ον; τεθεραπευ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθεραπευμενονθεραπεύωτεθεραπευ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
τεθεραπευμενονθεραπεύωτεθεραπευ·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευωθεραπευ·ωθεραπευομαιθεραπευ·ομαι
2ndθεραπευειςθεραπευ·ειςθεραπευῃ, θεραπευει[GNT], θεραπευεσαιθεραπευ·ῃ, θεραπευ·ει classical, θεραπευ·εσαι alt
3rdθεραπευει[GNT]θεραπευ·ειθεραπευεται[GNT]θεραπευ·εται
Pl1stθεραπευομενθεραπευ·ομενθεραπευομεθαθεραπευ·ομεθα
2ndθεραπευετε[GNT][LXX]θεραπευ·ετεθεραπευεσθε[GNT]θεραπευ·εσθε
3rdθεραπευουσιν[LXX], θεραπευουσιθεραπευ·ουσι(ν), θεραπευ·ουσι(ν)θεραπευονταιθεραπευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευωθεραπευ·ωθεραπευωμαιθεραπευ·ωμαι
2ndθεραπευῃςθεραπευ·ῃςθεραπευῃθεραπευ·ῃ
3rdθεραπευῃθεραπευ·ῃθεραπευηταιθεραπευ·ηται
Pl1stθεραπευωμενθεραπευ·ωμενθεραπευωμεθαθεραπευ·ωμεθα
2ndθεραπευητεθεραπευ·ητεθεραπευησθεθεραπευ·ησθε
3rdθεραπευωσιν, θεραπευωσιθεραπευ·ωσι(ν)θεραπευωνταιθεραπευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευοιμιθεραπευ·οιμιθεραπευοιμηνθεραπευ·οιμην
2ndθεραπευοιςθεραπευ·οιςθεραπευοιοθεραπευ·οιο
3rdθεραπευοιθεραπευ·οιθεραπευοιτοθεραπευ·οιτο
Pl1stθεραπευοιμενθεραπευ·οιμενθεραπευοιμεθαθεραπευ·οιμεθα
2ndθεραπευοιτεθεραπευ·οιτεθεραπευοισθεθεραπευ·οισθε
3rdθεραπευοιεν, θεραπευοισανθεραπευ·οιεν, θεραπευ·οισαν altθεραπευοιντοθεραπευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεραπευεθεραπευ·εθεραπευου[LXX]θεραπευ·ου
3rdθεραπευετωθεραπευ·ετωθεραπευεσθωθεραπευ·εσθω
Pl1st
2ndθεραπευετε[GNT][LXX]θεραπευ·ετεθεραπευεσθε[GNT]θεραπευ·εσθε
3rdθεραπευετωσαν, θεραπευοντωνθεραπευ·ετωσαν, θεραπευ·οντων classicalθεραπευεσθωσαν, θεραπευεσθωνθεραπευ·εσθωσαν, θεραπευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεραπευειν[GNT][LXX]​θεραπευ·εινθεραπευεσθαι[GNT]​θεραπευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευουσα[LXX]θεραπευονθεραπευ·ουσ·αθεραπευ·ο[υ]ν[τ]
Nomθεραπευων[GNT][LXX]θεραπευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθεραπευουσανθεραπευονταθεραπευ·ουσ·ανθεραπευ·ο[υ]ντ·α
Datθεραπευουσῃθεραπευοντι[LXX]θεραπευ·ουσ·ῃθεραπευ·ο[υ]ντ·ι
Genθεραπευουσηςθεραπευοντοςθεραπευ·ουσ·ηςθεραπευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθεραπευουσαιθεραπευοντες[GNT][LXX]θεραπευονταθεραπευ·ουσ·αιθεραπευ·ο[υ]ντ·εςθεραπευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθεραπευουσαςθεραπευοντας[LXX]θεραπευ·ουσ·αςθεραπευ·ο[υ]ντ·ας
Datθεραπευουσαιςθεραπευουσι, θεραπευουσιν[LXX]θεραπευ·ουσ·αιςθεραπευ·ου[ντ]·σι(ν), θεραπευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθεραπευουσωνθεραπευοντωνθεραπευ·ουσ·ωνθεραπευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευομενηθεραπευομενεθεραπευ·ομεν·ηθεραπευ·ομεν·ε
Nomθεραπευομενοςθεραπευ·ομεν·ος
Accθεραπευομενηνθεραπευομενονθεραπευ·ομεν·ηνθεραπευ·ομεν·ον
Datθεραπευομενῃθεραπευομενῳθεραπευ·ομεν·ῃθεραπευ·ομεν·ῳ
Genθεραπευομενηςθεραπευομενουθεραπευ·ομεν·ηςθεραπευ·ομεν·ου
PlVocθεραπευομεναιθεραπευομενοιθεραπευομεναθεραπευ·ομεν·αιθεραπευ·ομεν·οιθεραπευ·ομεν·α
Nom
Accθεραπευομεναςθεραπευομενουςθεραπευ·ομεν·αςθεραπευ·ομεν·ους
Datθεραπευομεναιςθεραπευομενοιςθεραπευ·ομεν·αιςθεραπευ·ομεν·οις
Genθεραπευομενωνθεραπευομενωνθεραπευ·ομεν·ωνθεραπευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεραπευον[GNT][LXX]ε·θεραπευ·ονεθεραπευομηνε·θεραπευ·ομην
2ndεθεραπευεςε·θεραπευ·εςεθεραπευουε·θεραπευ·ου
3rdεθεραπευεν[GNT][LXX], εθεραπευεε·θεραπευ·ε(ν), ε·θεραπευ·ε(ν)εθεραπευετο[LXX]ε·θεραπευ·ετο
Pl1stεθεραπευομενε·θεραπευ·ομενεθεραπευομεθαε·θεραπευ·ομεθα
2ndεθεραπευετεε·θεραπευ·ετεεθεραπευεσθεε·θεραπευ·εσθε
3rdεθεραπευον[GNT][LXX], εθεραπευοσανε·θεραπευ·ον, ε·θεραπευ·οσαν altεθεραπευοντο[GNT]ε·θεραπευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευσω[GNT]θεραπευ·σωθεραπευσομαιθεραπευ·σομαι
2ndθεραπευσειςθεραπευ·σειςθεραπευσῃ, θεραπευσει[GNT], θεραπευσεσαιθεραπευ·σῃ, θεραπευ·σει classical, θεραπευ·σεσαι alt
3rdθεραπευσει[GNT]θεραπευ·σειθεραπευσεταιθεραπευ·σεται
Pl1stθεραπευσομενθεραπευ·σομενθεραπευσομεθαθεραπευ·σομεθα
2ndθεραπευσετεθεραπευ·σετεθεραπευσεσθεθεραπευ·σεσθε
3rdθεραπευσουσιν[LXX], θεραπευσουσιθεραπευ·σουσι(ν), θεραπευ·σουσι(ν)θεραπευσονταιθεραπευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευσοιμιθεραπευ·σοιμιθεραπευσοιμηνθεραπευ·σοιμην
2ndθεραπευσοιςθεραπευ·σοιςθεραπευσοιοθεραπευ·σοιο
3rdθεραπευσοιθεραπευ·σοιθεραπευσοιτοθεραπευ·σοιτο
Pl1stθεραπευσοιμενθεραπευ·σοιμενθεραπευσοιμεθαθεραπευ·σοιμεθα
2ndθεραπευσοιτεθεραπευ·σοιτεθεραπευσοισθεθεραπευ·σοισθε
3rdθεραπευσοιενθεραπευ·σοιενθεραπευσοιντοθεραπευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεραπευσειν​θεραπευ·σειν​θεραπευσεσθαι​θεραπευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευσουσαθεραπευσον[GNT]θεραπευ·σουσ·αθεραπευ·σο[υ]ν[τ]
Nomθεραπευσωνθεραπευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθεραπευσουσανθεραπευσονταθεραπευ·σουσ·ανθεραπευ·σο[υ]ντ·α
Datθεραπευσουσῃθεραπευσοντιθεραπευ·σουσ·ῃθεραπευ·σο[υ]ντ·ι
Genθεραπευσουσηςθεραπευσοντοςθεραπευ·σουσ·ηςθεραπευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθεραπευσουσαιθεραπευσοντεςθεραπευσονταθεραπευ·σουσ·αιθεραπευ·σο[υ]ντ·εςθεραπευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθεραπευσουσαςθεραπευσονταςθεραπευ·σουσ·αςθεραπευ·σο[υ]ντ·ας
Datθεραπευσουσαιςθεραπευσουσι, θεραπευσουσιν[LXX]θεραπευ·σουσ·αιςθεραπευ·σου[ντ]·σι(ν), θεραπευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθεραπευσουσωνθεραπευσοντωνθεραπευ·σουσ·ωνθεραπευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευσομενηθεραπευσομενεθεραπευ·σομεν·ηθεραπευ·σομεν·ε
Nomθεραπευσομενοςθεραπευ·σομεν·ος
Accθεραπευσομενηνθεραπευσομενονθεραπευ·σομεν·ηνθεραπευ·σομεν·ον
Datθεραπευσομενῃθεραπευσομενῳθεραπευ·σομεν·ῃθεραπευ·σομεν·ῳ
Genθεραπευσομενηςθεραπευσομενουθεραπευ·σομεν·ηςθεραπευ·σομεν·ου
PlVocθεραπευσομεναιθεραπευσομενοιθεραπευσομεναθεραπευ·σομεν·αιθεραπευ·σομεν·οιθεραπευ·σομεν·α
Nom
Accθεραπευσομεναςθεραπευσομενουςθεραπευ·σομεν·αςθεραπευ·σομεν·ους
Datθεραπευσομεναιςθεραπευσομενοιςθεραπευ·σομεν·αιςθεραπευ·σομεν·οις
Genθεραπευσομενωνθεραπευσομενωνθεραπευ·σομεν·ωνθεραπευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεραπευσαε·θεραπευ·σαεθεραπευσαμηνε·θεραπευ·σαμην
2ndεθεραπευσαςε·θεραπευ·σαςεθεραπευσωε·θεραπευ·σω
3rdεθεραπευσεν[GNT][LXX], εθεραπευσεε·θεραπευ·σε(ν), ε·θεραπευ·σε(ν)εθεραπευσατοε·θεραπευ·σατο
Pl1stεθεραπευσαμενε·θεραπευ·σαμενεθεραπευσαμεθαε·θεραπευ·σαμεθα
2ndεθεραπευσατεε·θεραπευ·σατεεθεραπευσασθεε·θεραπευ·σασθε
3rdεθεραπευσανε·θεραπευ·σανεθεραπευσαντοε·θεραπευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευσω[GNT]θεραπευ·σωθεραπευσωμαιθεραπευ·σωμαι
2ndθεραπευσῃςθεραπευ·σῃςθεραπευσῃθεραπευ·σῃ
3rdθεραπευσῃθεραπευ·σῃθεραπευσηταιθεραπευ·σηται
Pl1stθεραπευσωμενθεραπευ·σωμενθεραπευσωμεθαθεραπευ·σωμεθα
2ndθεραπευσητεθεραπευ·σητεθεραπευσησθεθεραπευ·σησθε
3rdθεραπευσωσιν, θεραπευσωσιθεραπευ·σωσι(ν)θεραπευσωνταιθεραπευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεραπευσαιμιθεραπευ·σαιμιθεραπευσαιμηνθεραπευ·σαιμην
2ndθεραπευσαις, θεραπευσειαςθεραπευ·σαις, θεραπευ·σειας classicalθεραπευσαιοθεραπευ·σαιο
3rdθεραπευσαι[GNT], θεραπευσειεθεραπευ·σαι, θεραπευ·σειε classicalθεραπευσαιτοθεραπευ·σαιτο
Pl1stθεραπευσαιμενθεραπευ·σαιμενθεραπευσαιμεθαθεραπευ·σαιμεθα
2ndθεραπευσαιτεθεραπευ·σαιτεθεραπευσαισθεθεραπευ·σαισθε
3rdθεραπευσαιεν, θεραπευσαισαν, θεραπευσειαν, θεραπευσειενθεραπευ·σαιεν, θεραπευ·σαισαν alt, θεραπευ·σειαν classical, θεραπευ·σειεν classicalθεραπευσαιντοθεραπευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεραπευσον[GNT]θεραπευ·σονθεραπευσαι[GNT]θεραπευ·σαι
3rdθεραπευσατωθεραπευ·σατωθεραπευσασθωθεραπευ·σασθω
Pl1st
2ndθεραπευσατεθεραπευ·σατεθεραπευσασθεθεραπευ·σασθε
3rdθεραπευσατωσαν, θεραπευσαντωνθεραπευ·σατωσαν, θεραπευ·σαντων classicalθεραπευσασθωσαν, θεραπευσασθωνθεραπευ·σασθωσαν, θεραπευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεραπευσαι[GNT]​θεραπευ·σαιθεραπευσασθαι​θεραπευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευσασαθεραπευσαςθεραπευσανθεραπευ·σασ·αθεραπευ·σα[ντ]·ςθεραπευ·σαν[τ]
Nom
Accθεραπευσασανθεραπευσανταθεραπευ·σασ·ανθεραπευ·σαντ·α
Datθεραπευσασῃθεραπευσαντιθεραπευ·σασ·ῃθεραπευ·σαντ·ι
Genθεραπευσασηςθεραπευσαντοςθεραπευ·σασ·ηςθεραπευ·σαντ·ος
PlVocθεραπευσασαιθεραπευσαντεςθεραπευσανταθεραπευ·σασ·αιθεραπευ·σαντ·εςθεραπευ·σαντ·α
Nom
Accθεραπευσασαςθεραπευσανταςθεραπευ·σασ·αςθεραπευ·σαντ·ας
Datθεραπευσασαιςθεραπευσασι, θεραπευσασινθεραπευ·σασ·αιςθεραπευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθεραπευσασωνθεραπευσαντωνθεραπευ·σασ·ωνθεραπευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευσαμενηθεραπευσαμενεθεραπευ·σαμεν·ηθεραπευ·σαμεν·ε
Nomθεραπευσαμενοςθεραπευ·σαμεν·ος
Accθεραπευσαμενηνθεραπευσαμενονθεραπευ·σαμεν·ηνθεραπευ·σαμεν·ον
Datθεραπευσαμενῃθεραπευσαμενῳθεραπευ·σαμεν·ῃθεραπευ·σαμεν·ῳ
Genθεραπευσαμενηςθεραπευσαμενουθεραπευ·σαμεν·ηςθεραπευ·σαμεν·ου
PlVocθεραπευσαμεναιθεραπευσαμενοιθεραπευσαμεναθεραπευ·σαμεν·αιθεραπευ·σαμεν·οιθεραπευ·σαμεν·α
Nom
Accθεραπευσαμεναςθεραπευσαμενουςθεραπευ·σαμεν·αςθεραπευ·σαμεν·ους
Datθεραπευσαμεναιςθεραπευσαμενοιςθεραπευ·σαμεν·αιςθεραπευ·σαμεν·οις
Genθεραπευσαμενωνθεραπευσαμενωνθεραπευ·σαμεν·ωνθεραπευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεραπευμαιτεθεραπευ·μαι
2ndτεθεραπευσαιτεθεραπευ·σαι
3rdτεθεραπευταιτεθεραπευ·ται
Pl1stτεθεραπευμεθατεθεραπευ·μεθα
2ndτεθεραπευσθετεθεραπευ·σθε
3rdτεθεραπευνταιτεθεραπευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεραπευσομαιτεθεραπευ·σομαι
2ndτεθεραπευσῃ, τεθεραπευσειτεθεραπευ·σῃ, τεθεραπευ·σει classical
3rdτεθεραπευσεταιτεθεραπευ·σεται
Pl1stτεθεραπευσομεθατεθεραπευ·σομεθα
2ndτεθεραπευσεσθετεθεραπευ·σεσθε
3rdτεθεραπευσονταιτεθεραπευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεραπευσοιμηντεθεραπευ·σοιμην
2ndτεθεραπευσοιοτεθεραπευ·σοιο
3rdτεθεραπευσοιτοτεθεραπευ·σοιτο
Pl1stτεθεραπευσοιμεθατεθεραπευ·σοιμεθα
2ndτεθεραπευσοισθετεθεραπευ·σοισθε
3rdτεθεραπευσοιντοτεθεραπευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθεραπευσοτεθεραπευ·σο
3rdτεθεραπευσθωτεθεραπευ·σθω
Pl1st
2ndτεθεραπευσθετεθεραπευ·σθε
3rdτεθεραπευσθωσαν, τεθεραπευσθωντεθεραπευ·σθωσαν, τεθεραπευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεραπευσθαι​τεθεραπευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεραπευσεσθαι​τεθεραπευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεραπευμενητεθεραπευμενετεθεραπευ·μεν·ητεθεραπευ·μεν·ε
Nomτεθεραπευμενοςτεθεραπευ·μεν·ος
Accτεθεραπευμενηντεθεραπευμενον[GNT]τεθεραπευ·μεν·ηντεθεραπευ·μεν·ον
Datτεθεραπευμενῃτεθεραπευμενῳ[GNT]τεθεραπευ·μεν·ῃτεθεραπευ·μεν·ῳ
Genτεθεραπευμενηςτεθεραπευμενουτεθεραπευ·μεν·ηςτεθεραπευ·μεν·ου
PlVocτεθεραπευμεναι[GNT]τεθεραπευμενοιτεθεραπευμενατεθεραπευ·μεν·αιτεθεραπευ·μεν·οιτεθεραπευ·μεν·α
Nom
Accτεθεραπευμεναςτεθεραπευμενουςτεθεραπευ·μεν·αςτεθεραπευ·μεν·ους
Datτεθεραπευμεναιςτεθεραπευμενοιςτεθεραπευ·μεν·αιςτεθεραπευ·μεν·οις
Genτεθεραπευμενωντεθεραπευμενωντεθεραπευ·μεν·ωντεθεραπευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθεραπευμηνε·τεθεραπευ·μην
2ndετεθεραπευσοε·τεθεραπευ·σο
3rdετεθεραπευτοε·τεθεραπευ·το
Pl1stετεθεραπευμεθαε·τεθεραπευ·μεθα
2ndετεθεραπευσθεε·τεθεραπευ·σθε
3rdετεθεραπευντοε·τεθεραπευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεραπευμην[ε]·τεθεραπευ·μην
2ndτεθεραπευσο[ε]·τεθεραπευ·σο
3rdτεθεραπευτο[ε]·τεθεραπευ·το
Pl1stτεθεραπευμεθα[ε]·τεθεραπευ·μεθα
2ndτεθεραπευσθε[ε]·τεθεραπευ·σθε
3rdτεθεραπευντο[ε]·τεθεραπευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθεραπευθηνε·θεραπευ·θην
2ndεθεραπευθηςε·θεραπευ·θης
3rdεθεραπευθη[GNT]ε·θεραπευ·θη
Pl1stεθεραπευθημενε·θεραπευ·θημεν
2ndεθεραπευθητεε·θεραπευ·θητε
3rdεθεραπευθησαν[GNT]ε·θεραπευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεραπευθησομαιθεραπευ·θησομαι
2ndθεραπευθησῃ, θεραπευθησειθεραπευ·θησῃ, θεραπευ·θησει classical
3rdθεραπευθησεταιθεραπευ·θησεται
Pl1stθεραπευθησομεθαθεραπευ·θησομεθα
2ndθεραπευθησεσθεθεραπευ·θησεσθε
3rdθεραπευθησονταιθεραπευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεραπευθωθεραπευ·θω
2ndθεραπευθῃςθεραπευ·θῃς
3rdθεραπευθῃθεραπευ·θῃ
Pl1stθεραπευθωμενθεραπευ·θωμεν
2ndθεραπευθητεθεραπευ·θητε
3rdθεραπευθωσιν, θεραπευθωσιθεραπευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεραπευθειηνθεραπευ·θειην
2ndθεραπευθειηςθεραπευ·θειης
3rdθεραπευθειηθεραπευ·θειη
Pl1stθεραπευθειημεν, θεραπευθειμενθεραπευ·θειημεν, θεραπευ·θειμεν classical
2ndθεραπευθειητε, θεραπευθειτεθεραπευ·θειητε, θεραπευ·θειτε classical
3rdθεραπευθειησαν, θεραπευθειενθεραπευ·θειησαν, θεραπευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεραπευθησοιμηνθεραπευ·θησοιμην
2ndθεραπευθησοιοθεραπευ·θησοιο
3rdθεραπευθησοιτοθεραπευ·θησοιτο
Pl1stθεραπευθησοιμεθαθεραπευ·θησοιμεθα
2ndθεραπευθησοισθεθεραπευ·θησοισθε
3rdθεραπευθησοιντοθεραπευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεραπευθητιθεραπευ·θητι
3rdθεραπευθητωθεραπευ·θητω
Pl1st
2ndθεραπευθητεθεραπευ·θητε
3rdθεραπευθητωσαν, θεραπευθεντωνθεραπευ·θητωσαν, θεραπευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θεραπευθηναι[GNT][LXX]​θεραπευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θεραπευθησεσθαι​θεραπευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευθεισαθεραπευθειςθεραπευθενθεραπευ·θεισ·αθεραπευ·θει[ντ]·ςθεραπευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθεραπευθεισανθεραπευθενταθεραπευ·θεισ·ανθεραπευ·θε[ι]ντ·α
Datθεραπευθεισῃθεραπευθεντιθεραπευ·θεισ·ῃθεραπευ·θε[ι]ντ·ι
Genθεραπευθεισηςθεραπευθεντοςθεραπευ·θεισ·ηςθεραπευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocθεραπευθεισαιθεραπευθεντεςθεραπευθενταθεραπευ·θεισ·αιθεραπευ·θε[ι]ντ·εςθεραπευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθεραπευθεισαςθεραπευθενταςθεραπευ·θεισ·αςθεραπευ·θε[ι]ντ·ας
Datθεραπευθεισαιςθεραπευθεισι, θεραπευθεισινθεραπευ·θεισ·αιςθεραπευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genθεραπευθεισωνθεραπευθεντωνθεραπευ·θεισ·ωνθεραπευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεραπευθησομενηθεραπευθησομενεθεραπευ·θησομεν·ηθεραπευ·θησομεν·ε
Nomθεραπευθησομενοςθεραπευ·θησομεν·ος
Accθεραπευθησομενηνθεραπευθησομενονθεραπευ·θησομεν·ηνθεραπευ·θησομεν·ον
Datθεραπευθησομενῃθεραπευθησομενῳθεραπευ·θησομεν·ῃθεραπευ·θησομεν·ῳ
Genθεραπευθησομενηςθεραπευθησομενουθεραπευ·θησομεν·ηςθεραπευ·θησομεν·ου
PlVocθεραπευθησομεναιθεραπευθησομενοιθεραπευθησομεναθεραπευ·θησομεν·αιθεραπευ·θησομεν·οιθεραπευ·θησομεν·α
Nom
Accθεραπευθησομεναςθεραπευθησομενουςθεραπευ·θησομεν·αςθεραπευ·θησομεν·ους
Datθεραπευθησομεναιςθεραπευθησομενοιςθεραπευ·θησομεν·αιςθεραπευ·θησομεν·οις
Genθεραπευθησομενωνθεραπευθησομενωνθεραπευ·θησομεν·ωνθεραπευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 12:11:58 EDT