θεμελιοω • QEMELIOW • themelioō

Search: τεθεμελιωμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθεμελιωμενοιθεμελιόωτεθεμελιω·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεθεμελιωμενοιθεμελιόωτεθεμελιω·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl

θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθεμελι(ο)·ωθεμελιουμαιθεμελι(ο)·ομαι
2ndθεμελιοιςθεμελι(ο)·ειςθεμελιοι[GNT][LXX], θεμελιουσαιθεμελι(ο)·ῃ, θεμελι(ο)·ει classical, θεμελι(ο)·εσαι alt
3rdθεμελιοι[GNT][LXX]θεμελι(ο)·ειθεμελιουταιθεμελι(ο)·εται
Pl1stθεμελιουμενθεμελι(ο)·ομενθεμελιουμεθαθεμελι(ο)·ομεθα
2ndθεμελιουτε[LXX]θεμελι(ο)·ετεθεμελιουσθεθεμελι(ο)·εσθε
3rdθεμελιουσιν, θεμελιουσιθεμελι(ο)·ουσι(ν)θεμελιουνταιθεμελι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθεμελι(ο)·ωθεμελιωμαιθεμελι(ο)·ωμαι
2ndθεμελιοιςθεμελι(ο)·ῃςθεμελιοι[GNT][LXX]θεμελι(ο)·ῃ
3rdθεμελιοι[GNT][LXX]θεμελι(ο)·ῃθεμελιωταιθεμελι(ο)·ηται
Pl1stθεμελιωμενθεμελι(ο)·ωμενθεμελιωμεθαθεμελι(ο)·ωμεθα
2ndθεμελιωτεθεμελι(ο)·ητεθεμελιωσθεθεμελι(ο)·ησθε
3rdθεμελιωσιν, θεμελιωσιθεμελι(ο)·ωσι(ν)θεμελιωνταιθεμελι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιοιμιθεμελι(ο)·οιμιθεμελιοιμηνθεμελι(ο)·οιμην
2ndθεμελιοιςθεμελι(ο)·οιςθεμελιοιοθεμελι(ο)·οιο
3rdθεμελιοι[GNT][LXX]θεμελι(ο)·οιθεμελιοιτοθεμελι(ο)·οιτο
Pl1stθεμελιοιμενθεμελι(ο)·οιμενθεμελιοιμεθαθεμελι(ο)·οιμεθα
2ndθεμελιοιτεθεμελι(ο)·οιτεθεμελιοισθεθεμελι(ο)·οισθε
3rdθεμελιοιεν, θεμελιοισανθεμελι(ο)·οιεν, θεμελι(ο)·οισαν altθεμελιοιντοθεμελι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεμελιου[GNT][LXX]θεμελι(ο)·εθεμελιου[GNT][LXX]θεμελι(ο)·ου
3rdθεμελιουτωθεμελι(ο)·ετωθεμελιουσθωθεμελι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndθεμελιουτε[LXX]θεμελι(ο)·ετεθεμελιουσθεθεμελι(ο)·εσθε
3rdθεμελιουτωσαν, θεμελιουντωνθεμελι(ο)·ετωσαν, θεμελι(ο)·οντων classicalθεμελιουσθωσαν, θεμελιουσθωνθεμελι(ο)·εσθωσαν, θεμελι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεμελιουν[LXX]​θεμελι(ο)·εινθεμελιουσθαι[LXX]​θεμελι(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιουσαθεμελιουν[LXX]θεμελι(ο)·ουσ·αθεμελι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomθεμελιων[LXX]θεμελι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθεμελιουσανθεμελιουνταθεμελι(ο)·ουσ·ανθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datθεμελιουσῃθεμελιουντιθεμελι(ο)·ουσ·ῃθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genθεμελιουσηςθεμελιουντοςθεμελι(ο)·ουσ·ηςθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθεμελιουσαιθεμελιουντεςθεμελιουνταθεμελι(ο)·ουσ·αιθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·εςθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθεμελιουσαςθεμελιουνταςθεμελι(ο)·ουσ·αςθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datθεμελιουσαιςθεμελιουσι, θεμελιουσινθεμελι(ο)·ουσ·αιςθεμελι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθεμελιουσωνθεμελιουντωνθεμελι(ο)·ουσ·ωνθεμελι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιουμενηθεμελιουμενεθεμελι(ο)·ομεν·ηθεμελι(ο)·ομεν·ε
Nomθεμελιουμενοςθεμελι(ο)·ομεν·ος
Accθεμελιουμενηνθεμελιουμενονθεμελι(ο)·ομεν·ηνθεμελι(ο)·ομεν·ον
Datθεμελιουμενῃθεμελιουμενῳθεμελι(ο)·ομεν·ῃθεμελι(ο)·ομεν·ῳ
Genθεμελιουμενηςθεμελιουμενουθεμελι(ο)·ομεν·ηςθεμελι(ο)·ομεν·ου
PlVocθεμελιουμεναιθεμελιουμενοιθεμελιουμεναθεμελι(ο)·ομεν·αιθεμελι(ο)·ομεν·οιθεμελι(ο)·ομεν·α
Nom
Accθεμελιουμεναςθεμελιουμενουςθεμελι(ο)·ομεν·αςθεμελι(ο)·ομεν·ους
Datθεμελιουμεναιςθεμελιουμενοιςθεμελι(ο)·ομεν·αιςθεμελι(ο)·ομεν·οις
Genθεμελιουμενωνθεμελιουμενωνθεμελι(ο)·ομεν·ωνθεμελι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεμελιουνε·θεμελι(ο)·ονεθεμελιουμηνε·θεμελι(ο)·ομην
2ndεθεμελιουςε·θεμελι(ο)·εςεθεμελιουε·θεμελι(ο)·ου
3rdεθεμελιουε·θεμελι(ο)·εεθεμελιουτοε·θεμελι(ο)·ετο
Pl1stεθεμελιουμενε·θεμελι(ο)·ομενεθεμελιουμεθαε·θεμελι(ο)·ομεθα
2ndεθεμελιουτεε·θεμελι(ο)·ετεεθεμελιουσθεε·θεμελι(ο)·εσθε
3rdεθεμελιουν, εθεμελιουσανε·θεμελι(ο)·ον, ε·θεμελι(ο)·οσαν altεθεμελιουντοε·θεμελι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωσω[LXX]θεμελιω·σωθεμελιωσομαιθεμελιω·σομαι
2ndθεμελιωσειςθεμελιω·σειςθεμελιωσῃ, θεμελιωσει[GNT][LXX], θεμελιωσεσαιθεμελιω·σῃ, θεμελιω·σει classical, θεμελιω·σεσαι alt
3rdθεμελιωσει[GNT][LXX]θεμελιω·σειθεμελιωσεταιθεμελιω·σεται
Pl1stθεμελιωσομενθεμελιω·σομενθεμελιωσομεθαθεμελιω·σομεθα
2ndθεμελιωσετεθεμελιω·σετεθεμελιωσεσθεθεμελιω·σεσθε
3rdθεμελιωσουσιν, θεμελιωσουσιθεμελιω·σουσι(ν)θεμελιωσονταιθεμελιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωσοιμιθεμελιω·σοιμιθεμελιωσοιμηνθεμελιω·σοιμην
2ndθεμελιωσοιςθεμελιω·σοιςθεμελιωσοιοθεμελιω·σοιο
3rdθεμελιωσοιθεμελιω·σοιθεμελιωσοιτοθεμελιω·σοιτο
Pl1stθεμελιωσοιμενθεμελιω·σοιμενθεμελιωσοιμεθαθεμελιω·σοιμεθα
2ndθεμελιωσοιτεθεμελιω·σοιτεθεμελιωσοισθεθεμελιω·σοισθε
3rdθεμελιωσοιενθεμελιω·σοιενθεμελιωσοιντοθεμελιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεμελιωσειν​θεμελιω·σειν​θεμελιωσεσθαι​θεμελιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωσουσαθεμελιωσονθεμελιω·σουσ·αθεμελιω·σο[υ]ν[τ]
Nomθεμελιωσωνθεμελιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accθεμελιωσουσανθεμελιωσονταθεμελιω·σουσ·ανθεμελιω·σο[υ]ντ·α
Datθεμελιωσουσῃθεμελιωσοντιθεμελιω·σουσ·ῃθεμελιω·σο[υ]ντ·ι
Genθεμελιωσουσηςθεμελιωσοντοςθεμελιω·σουσ·ηςθεμελιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocθεμελιωσουσαιθεμελιωσοντεςθεμελιωσονταθεμελιω·σουσ·αιθεμελιω·σο[υ]ντ·εςθεμελιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθεμελιωσουσαςθεμελιωσονταςθεμελιω·σουσ·αςθεμελιω·σο[υ]ντ·ας
Datθεμελιωσουσαιςθεμελιωσουσι, θεμελιωσουσινθεμελιω·σουσ·αιςθεμελιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genθεμελιωσουσωνθεμελιωσοντωνθεμελιω·σουσ·ωνθεμελιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωσομενηθεμελιωσομενεθεμελιω·σομεν·ηθεμελιω·σομεν·ε
Nomθεμελιωσομενοςθεμελιω·σομεν·ος
Accθεμελιωσομενηνθεμελιωσομενονθεμελιω·σομεν·ηνθεμελιω·σομεν·ον
Datθεμελιωσομενῃθεμελιωσομενῳθεμελιω·σομεν·ῃθεμελιω·σομεν·ῳ
Genθεμελιωσομενηςθεμελιωσομενουθεμελιω·σομεν·ηςθεμελιω·σομεν·ου
PlVocθεμελιωσομεναιθεμελιωσομενοιθεμελιωσομεναθεμελιω·σομεν·αιθεμελιω·σομεν·οιθεμελιω·σομεν·α
Nom
Accθεμελιωσομεναςθεμελιωσομενουςθεμελιω·σομεν·αςθεμελιω·σομεν·ους
Datθεμελιωσομεναιςθεμελιωσομενοιςθεμελιω·σομεν·αιςθεμελιω·σομεν·οις
Genθεμελιωσομενωνθεμελιωσομενωνθεμελιω·σομεν·ωνθεμελιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθεμελιωσα[LXX]ε·θεμελιω·σαεθεμελιωσαμηνε·θεμελιω·σαμην
2ndεθεμελιωσας[GNT][LXX]ε·θεμελιω·σαςεθεμελιωσωε·θεμελιω·σω
3rdεθεμελιωσεν[LXX], εθεμελιωσεε·θεμελιω·σε(ν), ε·θεμελιω·σε(ν)εθεμελιωσατοε·θεμελιω·σατο
Pl1stεθεμελιωσαμενε·θεμελιω·σαμενεθεμελιωσαμεθαε·θεμελιω·σαμεθα
2ndεθεμελιωσατεε·θεμελιω·σατεεθεμελιωσασθεε·θεμελιω·σασθε
3rdεθεμελιωσαν[LXX]ε·θεμελιω·σανεθεμελιωσαντοε·θεμελιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωσω[LXX]θεμελιω·σωθεμελιωσωμαιθεμελιω·σωμαι
2ndθεμελιωσῃςθεμελιω·σῃςθεμελιωσῃθεμελιω·σῃ
3rdθεμελιωσῃθεμελιω·σῃθεμελιωσηταιθεμελιω·σηται
Pl1stθεμελιωσωμενθεμελιω·σωμενθεμελιωσωμεθαθεμελιω·σωμεθα
2ndθεμελιωσητεθεμελιω·σητεθεμελιωσησθεθεμελιω·σησθε
3rdθεμελιωσωσιν, θεμελιωσωσιθεμελιω·σωσι(ν)θεμελιωσωνταιθεμελιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωσαιμιθεμελιω·σαιμιθεμελιωσαιμηνθεμελιω·σαιμην
2ndθεμελιωσαις, θεμελιωσειαςθεμελιω·σαις, θεμελιω·σειας classicalθεμελιωσαιοθεμελιω·σαιο
3rdθεμελιωσαι, θεμελιωσειεθεμελιω·σαι, θεμελιω·σειε classicalθεμελιωσαιτοθεμελιω·σαιτο
Pl1stθεμελιωσαιμενθεμελιω·σαιμενθεμελιωσαιμεθαθεμελιω·σαιμεθα
2ndθεμελιωσαιτεθεμελιω·σαιτεθεμελιωσαισθεθεμελιω·σαισθε
3rdθεμελιωσαιεν, θεμελιωσαισαν, θεμελιωσειαν, θεμελιωσειενθεμελιω·σαιεν, θεμελιω·σαισαν alt, θεμελιω·σειαν classical, θεμελιω·σειεν classicalθεμελιωσαιντοθεμελιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεμελιωσονθεμελιω·σονθεμελιωσαιθεμελιω·σαι
3rdθεμελιωσατωθεμελιω·σατωθεμελιωσασθωθεμελιω·σασθω
Pl1st
2ndθεμελιωσατεθεμελιω·σατεθεμελιωσασθεθεμελιω·σασθε
3rdθεμελιωσατωσαν, θεμελιωσαντωνθεμελιω·σατωσαν, θεμελιω·σαντων classicalθεμελιωσασθωσαν, θεμελιωσασθωνθεμελιω·σασθωσαν, θεμελιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θεμελιωσαι​θεμελιω·σαι​θεμελιωσασθαι​θεμελιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωσασαθεμελιωσαςθεμελιωσανθεμελιω·σασ·αθεμελιω·σα[ντ]·ςθεμελιω·σαν[τ]
Nom
Accθεμελιωσασανθεμελιωσαντα[LXX]θεμελιω·σασ·ανθεμελιω·σαντ·α
Datθεμελιωσασῃθεμελιωσαντιθεμελιω·σασ·ῃθεμελιω·σαντ·ι
Genθεμελιωσασηςθεμελιωσαντοςθεμελιω·σασ·ηςθεμελιω·σαντ·ος
PlVocθεμελιωσασαιθεμελιωσαντεςθεμελιωσαντα[LXX]θεμελιω·σασ·αιθεμελιω·σαντ·εςθεμελιω·σαντ·α
Nom
Accθεμελιωσασαςθεμελιωσανταςθεμελιω·σασ·αςθεμελιω·σαντ·ας
Datθεμελιωσασαιςθεμελιωσασι, θεμελιωσασινθεμελιω·σασ·αιςθεμελιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genθεμελιωσασωνθεμελιωσαντωνθεμελιω·σασ·ωνθεμελιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωσαμενηθεμελιωσαμενεθεμελιω·σαμεν·ηθεμελιω·σαμεν·ε
Nomθεμελιωσαμενοςθεμελιω·σαμεν·ος
Accθεμελιωσαμενηνθεμελιωσαμενονθεμελιω·σαμεν·ηνθεμελιω·σαμεν·ον
Datθεμελιωσαμενῃθεμελιωσαμενῳθεμελιω·σαμεν·ῃθεμελιω·σαμεν·ῳ
Genθεμελιωσαμενηςθεμελιωσαμενουθεμελιω·σαμεν·ηςθεμελιω·σαμεν·ου
PlVocθεμελιωσαμεναιθεμελιωσαμενοιθεμελιωσαμεναθεμελιω·σαμεν·αιθεμελιω·σαμεν·οιθεμελιω·σαμεν·α
Nom
Accθεμελιωσαμεναςθεμελιωσαμενουςθεμελιω·σαμεν·αςθεμελιω·σαμεν·ους
Datθεμελιωσαμεναιςθεμελιωσαμενοιςθεμελιω·σαμεν·αιςθεμελιω·σαμεν·οις
Genθεμελιωσαμενωνθεμελιωσαμενωνθεμελιω·σαμεν·ωνθεμελιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεμελιωμαιτεθεμελιω·μαι
2ndτεθεμελιωσαιτεθεμελιω·σαι
3rdτεθεμελιωται[LXX]τεθεμελιω·ται
Pl1stτεθεμελιωμεθατεθεμελιω·μεθα
2ndτεθεμελιωσθετεθεμελιω·σθε
3rdτεθεμελιωνταιτεθεμελιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεμελιωσομαιτεθεμελιω·σομαι
2ndτεθεμελιωσῃ, τεθεμελιωσειτεθεμελιω·σῃ, τεθεμελιω·σει classical
3rdτεθεμελιωσεταιτεθεμελιω·σεται
Pl1stτεθεμελιωσομεθατεθεμελιω·σομεθα
2ndτεθεμελιωσεσθετεθεμελιω·σεσθε
3rdτεθεμελιωσονταιτεθεμελιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεμελιωσοιμηντεθεμελιω·σοιμην
2ndτεθεμελιωσοιοτεθεμελιω·σοιο
3rdτεθεμελιωσοιτοτεθεμελιω·σοιτο
Pl1stτεθεμελιωσοιμεθατεθεμελιω·σοιμεθα
2ndτεθεμελιωσοισθετεθεμελιω·σοισθε
3rdτεθεμελιωσοιντοτεθεμελιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθεμελιωσοτεθεμελιω·σο
3rdτεθεμελιωσθωτεθεμελιω·σθω
Pl1st
2ndτεθεμελιωσθετεθεμελιω·σθε
3rdτεθεμελιωσθωσαν, τεθεμελιωσθωντεθεμελιω·σθωσαν, τεθεμελιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεμελιωσθαι​τεθεμελιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεμελιωσεσθαι​τεθεμελιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεμελιωμενητεθεμελιωμενετεθεμελιω·μεν·ητεθεμελιω·μεν·ε
Nomτεθεμελιωμενοςτεθεμελιω·μεν·ος
Accτεθεμελιωμενην[LXX]τεθεμελιωμενον[LXX]τεθεμελιω·μεν·ηντεθεμελιω·μεν·ον
Datτεθεμελιωμενῃτεθεμελιωμενῳτεθεμελιω·μεν·ῃτεθεμελιω·μεν·ῳ
Genτεθεμελιωμενηςτεθεμελιωμενουτεθεμελιω·μεν·ηςτεθεμελιω·μεν·ου
PlVocτεθεμελιωμεναιτεθεμελιωμενοι[GNT][LXX]τεθεμελιωμενατεθεμελιω·μεν·αιτεθεμελιω·μεν·οιτεθεμελιω·μεν·α
Nom
Accτεθεμελιωμεναςτεθεμελιωμενουςτεθεμελιω·μεν·αςτεθεμελιω·μεν·ους
Datτεθεμελιωμεναιςτεθεμελιωμενοιςτεθεμελιω·μεν·αιςτεθεμελιω·μεν·οις
Genτεθεμελιωμενωντεθεμελιωμενωντεθεμελιω·μεν·ωντεθεμελιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθεμελιωμηνε·τεθεμελιω·μην
2ndετεθεμελιωσοε·τεθεμελιω·σο
3rdετεθεμελιωτοε·τεθεμελιω·το
Pl1stετεθεμελιωμεθαε·τεθεμελιω·μεθα
2ndετεθεμελιωσθεε·τεθεμελιω·σθε
3rdετεθεμελιωντοε·τεθεμελιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεμελιωμην[ε]·τεθεμελιω·μην
2ndτεθεμελιωσο[ε]·τεθεμελιω·σο
3rdτεθεμελιωτο[GNT][ε]·τεθεμελιω·το
Pl1stτεθεμελιωμεθα[ε]·τεθεμελιω·μεθα
2ndτεθεμελιωσθε[ε]·τεθεμελιω·σθε
3rdτεθεμελιωντο[ε]·τεθεμελιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθεμελιωθηνε·θεμελιω·θην
2ndεθεμελιωθηςε·θεμελιω·θης
3rdεθεμελιωθη[LXX]ε·θεμελιω·θη
Pl1stεθεμελιωθημενε·θεμελιω·θημεν
2ndεθεμελιωθητεε·θεμελιω·θητε
3rdεθεμελιωθησανε·θεμελιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθησομαιθεμελιω·θησομαι
2ndθεμελιωθησῃ, θεμελιωθησειθεμελιω·θησῃ, θεμελιω·θησει classical
3rdθεμελιωθησεταιθεμελιω·θησεται
Pl1stθεμελιωθησομεθαθεμελιω·θησομεθα
2ndθεμελιωθησεσθεθεμελιω·θησεσθε
3rdθεμελιωθησονταιθεμελιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθωθεμελιω·θω
2ndθεμελιωθῃςθεμελιω·θῃς
3rdθεμελιωθῃθεμελιω·θῃ
Pl1stθεμελιωθωμενθεμελιω·θωμεν
2ndθεμελιωθητεθεμελιω·θητε
3rdθεμελιωθωσιν, θεμελιωθωσιθεμελιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθειηνθεμελιω·θειην
2ndθεμελιωθειηςθεμελιω·θειης
3rdθεμελιωθειηθεμελιω·θειη
Pl1stθεμελιωθειημεν, θεμελιωθειμενθεμελιω·θειημεν, θεμελιω·θειμεν classical
2ndθεμελιωθειητε, θεμελιωθειτεθεμελιω·θειητε, θεμελιω·θειτε classical
3rdθεμελιωθειησαν, θεμελιωθειενθεμελιω·θειησαν, θεμελιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθεμελιωθησοιμηνθεμελιω·θησοιμην
2ndθεμελιωθησοιοθεμελιω·θησοιο
3rdθεμελιωθησοιτοθεμελιω·θησοιτο
Pl1stθεμελιωθησοιμεθαθεμελιω·θησοιμεθα
2ndθεμελιωθησοισθεθεμελιω·θησοισθε
3rdθεμελιωθησοιντοθεμελιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθεμελιωθητιθεμελιω·θητι
3rdθεμελιωθητωθεμελιω·θητω
Pl1st
2ndθεμελιωθητεθεμελιω·θητε
3rdθεμελιωθητωσαν, θεμελιωθεντωνθεμελιω·θητωσαν, θεμελιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θεμελιωθηναι​θεμελιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θεμελιωθησεσθαι​θεμελιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωθεισαθεμελιωθειςθεμελιωθενθεμελιω·θεισ·αθεμελιω·θει[ντ]·ςθεμελιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθεμελιωθεισανθεμελιωθενταθεμελιω·θεισ·ανθεμελιω·θε[ι]ντ·α
Datθεμελιωθεισῃθεμελιωθεντιθεμελιω·θεισ·ῃθεμελιω·θε[ι]ντ·ι
Genθεμελιωθεισηςθεμελιωθεντοςθεμελιω·θεισ·ηςθεμελιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocθεμελιωθεισαιθεμελιωθεντεςθεμελιωθενταθεμελιω·θεισ·αιθεμελιω·θε[ι]ντ·εςθεμελιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθεμελιωθεισαςθεμελιωθενταςθεμελιω·θεισ·αςθεμελιω·θε[ι]ντ·ας
Datθεμελιωθεισαιςθεμελιωθεισι, θεμελιωθεισινθεμελιω·θεισ·αιςθεμελιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genθεμελιωθεισωνθεμελιωθεντωνθεμελιω·θεισ·ωνθεμελιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθεμελιωθησομενηθεμελιωθησομενεθεμελιω·θησομεν·ηθεμελιω·θησομεν·ε
Nomθεμελιωθησομενοςθεμελιω·θησομεν·ος
Accθεμελιωθησομενηνθεμελιωθησομενονθεμελιω·θησομεν·ηνθεμελιω·θησομεν·ον
Datθεμελιωθησομενῃθεμελιωθησομενῳθεμελιω·θησομεν·ῃθεμελιω·θησομεν·ῳ
Genθεμελιωθησομενηςθεμελιωθησομενουθεμελιω·θησομεν·ηςθεμελιω·θησομεν·ου
PlVocθεμελιωθησομεναιθεμελιωθησομενοιθεμελιωθησομεναθεμελιω·θησομεν·αιθεμελιω·θησομεν·οιθεμελιω·θησομεν·α
Nom
Accθεμελιωθησομεναςθεμελιωθησομενουςθεμελιω·θησομεν·αςθεμελιω·θησομεν·ους
Datθεμελιωθησομεναιςθεμελιωθησομενοιςθεμελιω·θησομεν·αιςθεμελιω·θησομεν·οις
Genθεμελιωθησομενωνθεμελιωθησομενωνθεμελιω·θησομεν·ωνθεμελιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:58:47 EST