θαπτω • QAPTW • thaptō

Search: ταφεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταφειςθάπτωταφ·[θ]ει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg

θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαπτω[LXX]θαπτ·ωθαπτομαιθαπτ·ομαι
2ndθαπτειςθαπτ·ειςθαπτῃ, θαπτει[LXX], θαπτεσαιθαπτ·ῃ, θαπτ·ει classical, θαπτ·εσαι alt
3rdθαπτει[LXX]θαπτ·ειθαπτεται[LXX]θαπτ·εται
Pl1stθαπτομενθαπτ·ομενθαπτομεθαθαπτ·ομεθα
2ndθαπτετεθαπτ·ετεθαπτεσθεθαπτ·εσθε
3rdθαπτουσιν[LXX], θαπτουσιθαπτ·ουσι(ν), θαπτ·ουσι(ν)θαπτονταιθαπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαπτω[LXX]θαπτ·ωθαπτωμαιθαπτ·ωμαι
2ndθαπτῃςθαπτ·ῃςθαπτῃθαπτ·ῃ
3rdθαπτῃθαπτ·ῃθαπτηταιθαπτ·ηται
Pl1stθαπτωμενθαπτ·ωμενθαπτωμεθαθαπτ·ωμεθα
2ndθαπτητεθαπτ·ητεθαπτησθεθαπτ·ησθε
3rdθαπτωσιν, θαπτωσιθαπτ·ωσι(ν)θαπτωνταιθαπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαπτοιμιθαπτ·οιμιθαπτοιμηνθαπτ·οιμην
2ndθαπτοιςθαπτ·οιςθαπτοιοθαπτ·οιο
3rdθαπτοιθαπτ·οιθαπτοιτοθαπτ·οιτο
Pl1stθαπτοιμενθαπτ·οιμενθαπτοιμεθαθαπτ·οιμεθα
2ndθαπτοιτεθαπτ·οιτεθαπτοισθεθαπτ·οισθε
3rdθαπτοιεν, θαπτοισανθαπτ·οιεν, θαπτ·οισαν altθαπτοιντοθαπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαπτεθαπτ·εθαπτουθαπτ·ου
3rdθαπτετωθαπτ·ετωθαπτεσθωθαπτ·εσθω
Pl1st
2ndθαπτετεθαπτ·ετεθαπτεσθεθαπτ·εσθε
3rdθαπτετωσαν, θαπτοντων[LXX]θαπτ·ετωσαν, θαπτ·οντων classicalθαπτεσθωσαν, θαπτεσθωνθαπτ·εσθωσαν, θαπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαπτειν[LXX]​θαπτ·εινθαπτεσθαι​θαπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαπτουσαθαπτονθαπτ·ουσ·αθαπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomθαπτων[LXX]θαπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθαπτουσανθαπτοντα[LXX]θαπτ·ουσ·ανθαπτ·ο[υ]ντ·α
Datθαπτουσῃθαπτοντιθαπτ·ουσ·ῃθαπτ·ο[υ]ντ·ι
Genθαπτουσηςθαπτοντοςθαπτ·ουσ·ηςθαπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθαπτουσαιθαπτοντες[LXX]θαπτοντα[LXX]θαπτ·ουσ·αιθαπτ·ο[υ]ντ·εςθαπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθαπτουσαςθαπτονταςθαπτ·ουσ·αςθαπτ·ο[υ]ντ·ας
Datθαπτουσαιςθαπτουσι, θαπτουσιν[LXX]θαπτ·ουσ·αιςθαπτ·ου[ντ]·σι(ν), θαπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθαπτουσωνθαπτοντων[LXX]θαπτ·ουσ·ωνθαπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαπτομενηθαπτομενεθαπτ·ομεν·ηθαπτ·ομεν·ε
Nomθαπτομενοςθαπτ·ομεν·ος
Accθαπτομενηνθαπτομενονθαπτ·ομεν·ηνθαπτ·ομεν·ον
Datθαπτομενῃθαπτομενῳθαπτ·ομεν·ῃθαπτ·ομεν·ῳ
Genθαπτομενηςθαπτομενουθαπτ·ομεν·ηςθαπτ·ομεν·ου
PlVocθαπτομεναιθαπτομενοιθαπτομεναθαπτ·ομεν·αιθαπτ·ομεν·οιθαπτ·ομεν·α
Nom
Accθαπτομεναςθαπτομενουςθαπτ·ομεν·αςθαπτ·ομεν·ους
Datθαπτομεναιςθαπτομενοιςθαπτ·ομεν·αιςθαπτ·ομεν·οις
Genθαπτομενωνθαπτομενωνθαπτ·ομεν·ωνθαπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαπτον[LXX]ε·θαπτ·ονεθαπτομηνε·θαπτ·ομην
2ndεθαπτες[LXX]ε·θαπτ·εςεθαπτουε·θαπτ·ου
3rdεθαπτεν, εθαπτεε·θαπτ·ε(ν)εθαπτετοε·θαπτ·ετο
Pl1stεθαπτομενε·θαπτ·ομενεθαπτομεθαε·θαπτ·ομεθα
2ndεθαπτετεε·θαπτ·ετεεθαπτεσθεε·θαπτ·εσθε
3rdεθαπτον[LXX], εθαπτοσανε·θαπτ·ον, ε·θαπτ·οσαν altεθαπτοντοε·θαπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαψω[LXX]θαπτ·σωθαψομαιθαπτ·σομαι
2ndθαψεις[LXX]θαπτ·σειςθαψῃ[LXX], θαψει[LXX], θαψεσαιθαπτ·σῃ, θαπτ·σει classical, θαπτ·σεσαι alt
3rdθαψει[LXX]θαπτ·σειθαψεταιθαπτ·σεται
Pl1stθαψομενθαπτ·σομενθαψομεθαθαπτ·σομεθα
2ndθαψετε[LXX]θαπτ·σετεθαψεσθεθαπτ·σεσθε
3rdθαψουσιν[LXX], θαψουσιθαπτ·σουσι(ν), θαπτ·σουσι(ν)θαψονταιθαπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαψοιμιθαπτ·σοιμιθαψοιμηνθαπτ·σοιμην
2ndθαψοιςθαπτ·σοιςθαψοιοθαπτ·σοιο
3rdθαψοιθαπτ·σοιθαψοιτοθαπτ·σοιτο
Pl1stθαψοιμενθαπτ·σοιμενθαψοιμεθαθαπτ·σοιμεθα
2ndθαψοιτεθαπτ·σοιτεθαψοισθεθαπτ·σοισθε
3rdθαψοιενθαπτ·σοιενθαψοιντοθαπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαψειν​θαπτ·σειν​θαψεσθαι​θαπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαψουσαθαψον[LXX]θαπτ·σουσ·αθαπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomθαψωνθαπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accθαψουσανθαψονταθαπτ·σουσ·ανθαπτ·σο[υ]ντ·α
Datθαψουσῃθαψοντιθαπτ·σουσ·ῃθαπτ·σο[υ]ντ·ι
Genθαψουσηςθαψοντοςθαπτ·σουσ·ηςθαπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocθαψουσαιθαψοντεςθαψονταθαπτ·σουσ·αιθαπτ·σο[υ]ντ·εςθαπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθαψουσαςθαψονταςθαπτ·σουσ·αςθαπτ·σο[υ]ντ·ας
Datθαψουσαιςθαψουσι, θαψουσιν[LXX]θαπτ·σουσ·αιςθαπτ·σου[ντ]·σι(ν), θαπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genθαψουσωνθαψοντωνθαπτ·σουσ·ωνθαπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαψομενηθαψομενεθαπτ·σομεν·ηθαπτ·σομεν·ε
Nomθαψομενοςθαπτ·σομεν·ος
Accθαψομενηνθαψομενονθαπτ·σομεν·ηνθαπτ·σομεν·ον
Datθαψομενῃθαψομενῳθαπτ·σομεν·ῃθαπτ·σομεν·ῳ
Genθαψομενηςθαψομενουθαπτ·σομεν·ηςθαπτ·σομεν·ου
PlVocθαψομεναιθαψομενοιθαψομεναθαπτ·σομεν·αιθαπτ·σομεν·οιθαπτ·σομεν·α
Nom
Accθαψομεναςθαψομενουςθαπτ·σομεν·αςθαπτ·σομεν·ους
Datθαψομεναιςθαψομενοιςθαπτ·σομεν·αιςθαπτ·σομεν·οις
Genθαψομενωνθαψομενωνθαπτ·σομεν·ωνθαπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθαψα[LXX]ε·θαπτ·σαεθαψαμηνε·θαπτ·σαμην
2ndεθαψαςε·θαπτ·σαςεθαψωε·θαπτ·σω
3rdεθαψεν[LXX], εθαψεε·θαπτ·σε(ν), ε·θαπτ·σε(ν)εθαψατοε·θαπτ·σατο
Pl1stεθαψαμενε·θαπτ·σαμενεθαψαμεθαε·θαπτ·σαμεθα
2ndεθαψατε[LXX]ε·θαπτ·σατεεθαψασθεε·θαπτ·σασθε
3rdεθαψαν[GNT][LXX]ε·θαπτ·σανεθαψαντοε·θαπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαψω[LXX]θαπτ·σωθαψωμαιθαπτ·σωμαι
2ndθαψῃς[LXX]θαπτ·σῃςθαψῃ[LXX]θαπτ·σῃ
3rdθαψῃ[LXX]θαπτ·σῃθαψηταιθαπτ·σηται
Pl1stθαψωμεν[LXX]θαπτ·σωμενθαψωμεθαθαπτ·σωμεθα
2ndθαψητεθαπτ·σητεθαψησθεθαπτ·σησθε
3rdθαψωσιν[LXX], θαψωσιθαπτ·σωσι(ν), θαπτ·σωσι(ν)θαψωνταιθαπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθαψαιμιθαπτ·σαιμιθαψαιμηνθαπτ·σαιμην
2ndθαψαις, θαψειαςθαπτ·σαις, θαπτ·σειας classicalθαψαιοθαπτ·σαιο
3rdθαψαι[GNT][LXX], θαψειεθαπτ·σαι, θαπτ·σειε classicalθαψαιτοθαπτ·σαιτο
Pl1stθαψαιμενθαπτ·σαιμενθαψαιμεθαθαπτ·σαιμεθα
2ndθαψαιτεθαπτ·σαιτεθαψαισθεθαπτ·σαισθε
3rdθαψαιεν, θαψαισαν, θαψειαν, θαψειενθαπτ·σαιεν, θαπτ·σαισαν alt, θαπτ·σειαν classical, θαπτ·σειεν classicalθαψαιντοθαπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθαψον[LXX]θαπτ·σονθαψαι[GNT][LXX]θαπτ·σαι
3rdθαψατωθαπτ·σατωθαψασθωθαπτ·σασθω
Pl1st
2ndθαψατε[LXX]θαπτ·σατεθαψασθεθαπτ·σασθε
3rdθαψατωσαν, θαψαντων[GNT]θαπτ·σατωσαν, θαπτ·σαντων classicalθαψασθωσαν, θαψασθωνθαπτ·σασθωσαν, θαπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θαψαι[GNT][LXX]​θαπτ·σαιθαψασθαι​θαπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαψασαθαψας[LXX]θαψανθαπτ·σασ·αθαπτ·σα[ντ]·ςθαπτ·σαν[τ]
Nom
Accθαψασανθαψανταθαπτ·σασ·ανθαπτ·σαντ·α
Datθαψασῃθαψαντιθαπτ·σασ·ῃθαπτ·σαντ·ι
Genθαψασηςθαψαντοςθαπτ·σασ·ηςθαπτ·σαντ·ος
PlVocθαψασαιθαψαντεςθαψανταθαπτ·σασ·αιθαπτ·σαντ·εςθαπτ·σαντ·α
Nom
Accθαψασαςθαψανταςθαπτ·σασ·αςθαπτ·σαντ·ας
Datθαψασαιςθαψασι, θαψασινθαπτ·σασ·αιςθαπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genθαψασωνθαψαντων[GNT]θαπτ·σασ·ωνθαπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθαψαμενηθαψαμενεθαπτ·σαμεν·ηθαπτ·σαμεν·ε
Nomθαψαμενοςθαπτ·σαμεν·ος
Accθαψαμενηνθαψαμενονθαπτ·σαμεν·ηνθαπτ·σαμεν·ον
Datθαψαμενῃθαψαμενῳθαπτ·σαμεν·ῃθαπτ·σαμεν·ῳ
Genθαψαμενηςθαψαμενουθαπτ·σαμεν·ηςθαπτ·σαμεν·ου
PlVocθαψαμεναιθαψαμενοιθαψαμεναθαπτ·σαμεν·αιθαπτ·σαμεν·οιθαπτ·σαμεν·α
Nom
Accθαψαμεναςθαψαμενουςθαπτ·σαμεν·αςθαπτ·σαμεν·ους
Datθαψαμεναιςθαψαμενοιςθαπτ·σαμεν·αιςθαπτ·σαμεν·οις
Genθαψαμενωνθαψαμενωνθαπτ·σαμεν·ωνθαπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαμμαιτεθαπτ·μαι
2ndτεθαψαιτεθαπτ·σαι
3rdτεθαπται[LXX]τεθαπτ·ται
Pl1stτεθαμμεθατεθαπτ·μεθα
2ndτεθαφθετεθαπτ·σθε
3rdτεθαφαταιτεθαπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαψομαιτεθαπτ·σομαι
2ndτεθαψῃ, τεθαψειτεθαπτ·σῃ, τεθαπτ·σει classical
3rdτεθαψεταιτεθαπτ·σεται
Pl1stτεθαψομεθατεθαπτ·σομεθα
2ndτεθαψεσθετεθαπτ·σεσθε
3rdτεθαψονταιτεθαπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαψοιμηντεθαπτ·σοιμην
2ndτεθαψοιοτεθαπτ·σοιο
3rdτεθαψοιτοτεθαπτ·σοιτο
Pl1stτεθαψοιμεθατεθαπτ·σοιμεθα
2ndτεθαψοισθετεθαπτ·σοισθε
3rdτεθαψοιντοτεθαπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθαψοτεθαπτ·σο
3rdτεθαφθωτεθαπτ·σθω
Pl1st
2ndτεθαφθετεθαπτ·σθε
3rdτεθαφθωσαν, τεθαφθωντεθαπτ·σθωσαν, τεθαπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθαφθαι​τεθαπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθαψεσθαι​τεθαπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθαμμενητεθαμμενετεθαπτ·μεν·ητεθαπτ·μεν·ε
Nomτεθαμμενοςτεθαπτ·μεν·ος
Accτεθαμμενηντεθαμμενοντεθαπτ·μεν·ηντεθαπτ·μεν·ον
Datτεθαμμενῃτεθαμμενῳτεθαπτ·μεν·ῃτεθαπτ·μεν·ῳ
Genτεθαμμενηςτεθαμμενουτεθαπτ·μεν·ηςτεθαπτ·μεν·ου
PlVocτεθαμμεναιτεθαμμενοιτεθαμμενατεθαπτ·μεν·αιτεθαπτ·μεν·οιτεθαπτ·μεν·α
Nom
Accτεθαμμεναςτεθαμμενουςτεθαπτ·μεν·αςτεθαπτ·μεν·ους
Datτεθαμμεναιςτεθαμμενοιςτεθαπτ·μεν·αιςτεθαπτ·μεν·οις
Genτεθαμμενωντεθαμμενωντεθαπτ·μεν·ωντεθαπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθαμμηνε·τεθαπτ·μην
2ndετεθαψοε·τεθαπτ·σο
3rdετεθαπτοε·τεθαπτ·το
Pl1stετεθαμμεθαε·τεθαπτ·μεθα
2ndετεθαφθεε·τεθαπτ·σθε
3rdετεθαφατοε·τεθαπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθαμμην[ε]·τεθαπτ·μην
2ndτεθαψο[ε]·τεθαπτ·σο
3rdτεθαπτο[ε]·τεθαπτ·το
Pl1stτεθαμμεθα[ε]·τεθαπτ·μεθα
2ndτεθαφθε[ε]·τεθαπτ·σθε
3rdτεθαφατο[ε]·τεθαπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεταφηνε·ταφ·[θ]ην
2ndεταφηςε·ταφ·[θ]ης
3rdεταφη[GNT][LXX]ε·ταφ·[θ]η
Pl1stεταφημενε·ταφ·[θ]ημεν
2ndεταφητεε·ταφ·[θ]ητε
3rdεταφησανε·ταφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταφησομαι[LXX]ταφ·[θ]ησομαι
2ndταφησῃ[LXX], ταφησειταφ·[θ]ησῃ, ταφ·[θ]ησει classical
3rdταφησεται[LXX]ταφ·[θ]ησεται
Pl1stταφησομεθαταφ·[θ]ησομεθα
2ndταφησεσθεταφ·[θ]ησεσθε
3rdταφησονται[LXX]ταφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταφωταφ·[θ]ω
2ndταφῃςταφ·[θ]ῃς
3rdταφῃ[LXX]ταφ·[θ]ῃ
Pl1stταφωμενταφ·[θ]ωμεν
2ndταφητεταφ·[θ]ητε
3rdταφωσιν, ταφωσιταφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταφειηνταφ·[θ]ειην
2ndταφειηςταφ·[θ]ειης
3rdταφειηταφ·[θ]ειη
Pl1stταφειημεν, ταφειμενταφ·[θ]ειημεν, ταφ·[θ]ειμεν classical
2ndταφειητε, ταφειτεταφ·[θ]ειητε, ταφ·[θ]ειτε classical
3rdταφειησαν, ταφειενταφ·[θ]ειησαν, ταφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταφησοιμηνταφ·[θ]ησοιμην
2ndταφησοιοταφ·[θ]ησοιο
3rdταφησοιτοταφ·[θ]ησοιτο
Pl1stταφησοιμεθαταφ·[θ]ησοιμεθα
2ndταφησοισθεταφ·[θ]ησοισθε
3rdταφησοιντοταφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndταφηθιταφ·[θ]ητι
3rdταφητωταφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndταφητεταφ·[θ]ητε
3rdταφητωσαν, ταφεντωνταφ·[θ]ητωσαν, ταφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ταφηναι​ταφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ταφησεσθαι​ταφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταφεισαταφεις[LXX]ταφενταφ·[θ]εισ·αταφ·[θ]ει[ντ]·ςταφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accταφεισανταφενταταφ·[θ]εισ·ανταφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datταφεισῃταφεντιταφ·[θ]εισ·ῃταφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genταφεισηςταφεντοςταφ·[θ]εισ·ηςταφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocταφεισαιταφεντεςταφενταταφ·[θ]εισ·αιταφ·[θ]ε[ι]ντ·εςταφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accταφεισαςταφενταςταφ·[θ]εισ·αςταφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datταφεισαιςταφεισι, ταφεισινταφ·[θ]εισ·αιςταφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genταφεισωνταφεντωνταφ·[θ]εισ·ωνταφ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταφησομενηταφησομενεταφ·[θ]ησομεν·ηταφ·[θ]ησομεν·ε
Nomταφησομενοςταφ·[θ]ησομεν·ος
Accταφησομενηνταφησομενονταφ·[θ]ησομεν·ηνταφ·[θ]ησομεν·ον
Datταφησομενῃταφησομενῳταφ·[θ]ησομεν·ῃταφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genταφησομενηςταφησομενουταφ·[θ]ησομεν·ηςταφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocταφησομεναιταφησομενοιταφησομεναταφ·[θ]ησομεν·αιταφ·[θ]ησομεν·οιταφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accταφησομεναςταφησομενουςταφ·[θ]ησομεν·αςταφ·[θ]ησομεν·ους
Datταφησομεναιςταφησομενοιςταφ·[θ]ησομεν·αιςταφ·[θ]ησομεν·οις
Genταφησομενωνταφησομενωνταφ·[θ]ησομεν·ωνταφ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:43:41 EDT