σωμα • SWMA • sōma

Search: σωματι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σωματισῶμασωματ·ι(neu) dat sg

σῶμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocσωμα[GNT][LXX]σωμα[τ]
Nom
Acc
Datσωματι[GNT][LXX]σωματ·ι
Genσωματος[GNT][LXX]σωματ·ος
PlVocσωματα[GNT][LXX]σωματ·α
Nom
Acc
Datσωμασι, σωμασιν[LXX]σωμα[τ]·σι(ν), σωμα[τ]·σι(ν)
Genσωματων[GNT][LXX]σωματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:21:52 EDT