σῳζω • SWiZW • sō(i)zō

Search: σεσωκας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σεσωκαςσῴζωσεσω·καςperf act ind 2nd sg

σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσῳζωσῳζ·ωσῳζομαισῳζ·ομαι
2ndσῳζεις[LXX]σῳζ·ειςσῳζῃ[LXX], σῳζει[GNT][LXX], σῳζεσαισῳζ·ῃ, σῳζ·ει classical, σῳζ·εσαι alt
3rdσῳζει[GNT][LXX]σῳζ·εισῳζεται[GNT][LXX]σῳζ·εται
Pl1stσῳζομενσῳζ·ομενσῳζομεθασῳζ·ομεθα
2ndσῳζετε[GNT][LXX]σῳζ·ετεσῳζεσθε[GNT]σῳζ·εσθε
3rdσῳζουσιν[LXX], σῳζουσισῳζ·ουσι(ν), σῳζ·ουσι(ν)σῳζονταισῳζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσῳζωσῳζ·ωσῳζωμαισῳζ·ωμαι
2ndσῳζῃςσῳζ·ῃςσῳζῃ[LXX]σῳζ·ῃ
3rdσῳζῃ[LXX]σῳζ·ῃσῳζηταισῳζ·ηται
Pl1stσῳζωμεν[LXX]σῳζ·ωμενσῳζωμεθασῳζ·ωμεθα
2ndσῳζητεσῳζ·ητεσῳζησθεσῳζ·ησθε
3rdσῳζωσιν, σῳζωσισῳζ·ωσι(ν)σῳζωνταισῳζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσῳζοιμισῳζ·οιμισῳζοιμηνσῳζ·οιμην
2ndσῳζοιςσῳζ·οιςσῳζοιο[LXX]σῳζ·οιο
3rdσῳζοισῳζ·οισῳζοιτο[LXX]σῳζ·οιτο
Pl1stσῳζοιμενσῳζ·οιμενσῳζοιμεθασῳζ·οιμεθα
2ndσῳζοιτεσῳζ·οιτεσῳζοισθεσῳζ·οισθε
3rdσῳζοιεν, σῳζοισανσῳζ·οιεν, σῳζ·οισαν altσῳζοιντοσῳζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσῳζε[LXX]σῳζ·εσῳζου[LXX]σῳζ·ου
3rdσῳζετωσῳζ·ετωσῳζεσθωσῳζ·εσθω
Pl1st
2ndσῳζετε[GNT][LXX]σῳζ·ετεσῳζεσθε[GNT]σῳζ·εσθε
3rdσῳζετωσαν, σῳζοντωνσῳζ·ετωσαν, σῳζ·οντων classicalσῳζεσθωσαν, σῳζεσθωνσῳζ·εσθωσαν, σῳζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σῳζειν[GNT][LXX]​σῳζ·εινσῳζεσθαι[GNT][LXX]​σῳζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσῳζουσασῳζον[LXX]σῳζ·ουσ·ασῳζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσῳζων[LXX]σῳζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσῳζουσαν[LXX]σῳζοντα[LXX]σῳζ·ουσ·ανσῳζ·ο[υ]ντ·α
Datσῳζουσῃσῳζοντι[LXX]σῳζ·ουσ·ῃσῳζ·ο[υ]ντ·ι
Genσῳζουσηςσῳζοντος[LXX]σῳζ·ουσ·ηςσῳζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσῳζουσαισῳζοντεςσῳζοντα[LXX]σῳζ·ουσ·αισῳζ·ο[υ]ντ·εςσῳζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσῳζουσαςσῳζονταςσῳζ·ουσ·αςσῳζ·ο[υ]ντ·ας
Datσῳζουσαιςσῳζουσι, σῳζουσιν[LXX]σῳζ·ουσ·αιςσῳζ·ου[ντ]·σι(ν), σῳζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσῳζουσωνσῳζοντωνσῳζ·ουσ·ωνσῳζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσῳζομενησῳζομενεσῳζ·ομεν·ησῳζ·ομεν·ε
Nomσῳζομενος[LXX]σῳζ·ομεν·ος
Accσῳζομενηνσῳζομενον[LXX]σῳζ·ομεν·ηνσῳζ·ομεν·ον
Datσῳζομενῃσῳζομενῳσῳζ·ομεν·ῃσῳζ·ομεν·ῳ
Genσῳζομενηςσῳζομενουσῳζ·ομεν·ηςσῳζ·ομεν·ου
PlVocσῳζομεναισῳζομενοι[GNT][LXX]σῳζομενασῳζ·ομεν·αισῳζ·ομεν·οισῳζ·ομεν·α
Nom
Accσῳζομεναςσῳζομενους[GNT]σῳζ·ομεν·αςσῳζ·ομεν·ους
Datσῳζομεναιςσῳζομενοις[GNT]σῳζ·ομεν·αιςσῳζ·ομεν·οις
Genσῳζομενωνσῳζομενωνσῳζ·ομεν·ωνσῳζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσῳζονε·σῳζ·ονεσῳζομηνε·σῳζ·ομην
2ndεσῳζεςε·σῳζ·εςεσῳζουε·σῳζ·ου
3rdεσῳζεν[LXX], εσῳζεε·σῳζ·ε(ν), ε·σῳζ·ε(ν)εσῳζετο[LXX]ε·σῳζ·ετο
Pl1stεσῳζομενε·σῳζ·ομενεσῳζομεθαε·σῳζ·ομεθα
2ndεσῳζετεε·σῳζ·ετεεσῳζεσθεε·σῳζ·εσθε
3rdεσῳζον, εσῳζοσανε·σῳζ·ον, ε·σῳζ·οσαν altεσῳζοντο[GNT]ε·σῳζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσωσω[GNT][LXX]σω·σωσωσομαισω·σομαι
2ndσωσεις[GNT][LXX]σω·σειςσωσῃ[LXX], σωσει[GNT][LXX], σωσεσαισω·σῃ, σω·σει classical, σω·σεσαι alt
3rdσωσει[GNT][LXX]σω·σεισωσεταισω·σεται
Pl1stσωσομενσω·σομενσωσομεθασω·σομεθα
2ndσωσετε[LXX]σω·σετεσωσεσθεσω·σεσθε
3rdσωσουσιν[LXX], σωσουσισω·σουσι(ν), σω·σουσι(ν)σωσονταισω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσωσοιμισω·σοιμισωσοιμηνσω·σοιμην
2ndσωσοιςσω·σοιςσωσοιοσω·σοιο
3rdσωσοισω·σοισωσοιτοσω·σοιτο
Pl1stσωσοιμενσω·σοιμενσωσοιμεθασω·σοιμεθα
2ndσωσοιτεσω·σοιτεσωσοισθεσω·σοισθε
3rdσωσοιενσω·σοιενσωσοιντοσω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σωσειν​σω·σειν​σωσεσθαι​σω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωσουσασωσον[GNT][LXX]σω·σουσ·ασω·σο[υ]ν[τ]
Nomσωσων[GNT]σω·σο[υ]ν[τ]·^
Accσωσουσανσωσοντασω·σουσ·ανσω·σο[υ]ντ·α
Datσωσουσῃσωσοντισω·σουσ·ῃσω·σο[υ]ντ·ι
Genσωσουσηςσωσοντοςσω·σουσ·ηςσω·σο[υ]ντ·ος
PlVocσωσουσαισωσοντεςσωσοντασω·σουσ·αισω·σο[υ]ντ·εςσω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσωσουσαςσωσονταςσω·σουσ·αςσω·σο[υ]ντ·ας
Datσωσουσαιςσωσουσι, σωσουσιν[LXX]σω·σουσ·αιςσω·σου[ντ]·σι(ν), σω·σου[ντ]·σι(ν)
Genσωσουσωνσωσοντωνσω·σουσ·ωνσω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωσομενησωσομενεσω·σομεν·ησω·σομεν·ε
Nomσωσομενοςσω·σομεν·ος
Accσωσομενηνσωσομενονσω·σομεν·ηνσω·σομεν·ον
Datσωσομενῃσωσομενῳσω·σομεν·ῃσω·σομεν·ῳ
Genσωσομενηςσωσομενουσω·σομεν·ηςσω·σομεν·ου
PlVocσωσομεναισωσομενοισωσομενασω·σομεν·αισω·σομεν·οισω·σομεν·α
Nom
Accσωσομεναςσωσομενουςσω·σομεν·αςσω·σομεν·ους
Datσωσομεναιςσωσομενοιςσω·σομεν·αιςσω·σομεν·οις
Genσωσομενωνσωσομενωνσω·σομεν·ωνσω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσωσα[LXX]ε·σω·σαεσωσαμηνε·σω·σαμην
2ndεσωσας[LXX]ε·σω·σαςεσωσωε·σω·σω
3rdεσωσεν[GNT][LXX], εσωσε[LXX]ε·σω·σε(ν)εσωσατοε·σω·σατο
Pl1stεσωσαμενε·σω·σαμενεσωσαμεθαε·σω·σαμεθα
2ndεσωσατε[LXX]ε·σω·σατεεσωσασθεε·σω·σασθε
3rdεσωσαν[LXX]ε·σω·σανεσωσαντοε·σω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσωσω[GNT][LXX]σω·σωσωσωμαισω·σωμαι
2ndσωσῃς[LXX]σω·σῃςσωσῃ[LXX]σω·σῃ
3rdσωσῃ[LXX]σω·σῃσωσηταισω·σηται
Pl1stσωσωμενσω·σωμενσωσωμεθασω·σωμεθα
2ndσωσητεσω·σητεσωσησθεσω·σησθε
3rdσωσωσιν, σωσωσισω·σωσι(ν)σωσωνταισω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσωσαιμισω·σαιμισωσαιμηνσω·σαιμην
2ndσωσαις, σωσειαςσω·σαις, σω·σειας classicalσωσαιοσω·σαιο
3rdσωσαι[GNT][LXX], σωσειεσω·σαι, σω·σειε classicalσωσαιτοσω·σαιτο
Pl1stσωσαιμενσω·σαιμενσωσαιμεθασω·σαιμεθα
2ndσωσαιτεσω·σαιτεσωσαισθεσω·σαισθε
3rdσωσαιεν, σωσαισαν, σωσειαν, σωσειενσω·σαιεν, σω·σαισαν alt, σω·σειαν classical, σω·σειεν classicalσωσαιντοσω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσωσον[GNT][LXX]σω·σονσωσαι[GNT][LXX]σω·σαι
3rdσωσατω[GNT][LXX]σω·σατωσωσασθωσω·σασθω
Pl1st
2ndσωσατε[LXX]σω·σατεσωσασθεσω·σασθε
3rdσωσατωσαν[LXX], σωσαντωνσω·σατωσαν, σω·σαντων classicalσωσασθωσαν, σωσασθωνσω·σασθωσαν, σω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σωσαι[GNT][LXX]​σω·σαισωσασθαι​σω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωσασασωσας[GNT][LXX]σωσαν[LXX]σω·σασ·ασω·σα[ντ]·ςσω·σαν[τ]
Nom
Accσωσασανσωσαντασω·σασ·ανσω·σαντ·α
Datσωσασῃσωσαντισω·σασ·ῃσω·σαντ·ι
Genσωσασηςσωσαντος[GNT]σω·σασ·ηςσω·σαντ·ος
PlVocσωσασαισωσαντεςσωσαντασω·σασ·αισω·σαντ·εςσω·σαντ·α
Nom
Accσωσασαςσωσανταςσω·σασ·αςσω·σαντ·ας
Datσωσασαιςσωσασι, σωσασινσω·σασ·αιςσω·σα[ντ]·σι(ν)
Genσωσασωνσωσαντωνσω·σασ·ωνσω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωσαμενησωσαμενεσω·σαμεν·ησω·σαμεν·ε
Nomσωσαμενοςσω·σαμεν·ος
Accσωσαμενηνσωσαμενονσω·σαμεν·ηνσω·σαμεν·ον
Datσωσαμενῃσωσαμενῳσω·σαμεν·ῃσω·σαμεν·ῳ
Genσωσαμενηςσωσαμενουσω·σαμεν·ηςσω·σαμεν·ου
PlVocσωσαμεναισωσαμενοισωσαμενασω·σαμεν·αισω·σαμεν·οισω·σαμεν·α
Nom
Accσωσαμεναςσωσαμενουςσω·σαμεν·αςσω·σαμεν·ους
Datσωσαμεναιςσωσαμενοιςσω·σαμεν·αιςσω·σαμεν·οις
Genσωσαμενωνσωσαμενωνσω·σαμεν·ωνσω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσωκασεσω·κασεσωμαι, σεσῳσμαι, σεσωσμαισεσω·μαι, σεσῳσ·μαι, σεσωσ·μαι
2ndσεσωκας[LXX], σεσωκεςσεσω·κας, σεσω·κες altσεσωσαι, σεσῳσαισεσω·σαι, σεσῳσ·[σ]αι, σεσωσ·[σ]αι
3rdσεσωκεν[GNT], σεσωκε[LXX]σεσω·κε(ν)σεσωται[GNT], σεσῳσται, σεσωσται[GNT]σεσω·ται, σεσῳσ·ται, σεσωσ·ται
Pl1stσεσωκαμενσεσω·καμενσεσωμεθα, σεσῳσμεθα, σεσωσμεθασεσω·μεθα, σεσῳσ·μεθα, σεσωσ·μεθα
2ndσεσωκατεσεσω·κατεσεσωσθε, σεσῳσθεσεσω·σθε, σεσῳσ·[σ]θε, σεσωσ·[σ]θε
3rdσεσωκασιν, σεσωκασι, σεσωκανσεσω·κασι(ν), σεσω·καν altσεσωνται, σεσῳδαται, σεσωδαταισεσω·νται, σεσῳσ·νται, σεσωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσωσομαι, σεσῳσομαισεσω·σομαι, σεσῳσ·[σ]ομαι, σεσωσ·[σ]ομαι
2ndσεσωσῃ, σεσωσει, σεσῳσῃ, σεσῳσεισεσω·σῃ, σεσω·σει classical, σεσῳσ·[σ]ῃ, σεσωσ·[σ]ῃ, σεσῳσ·[σ]ει classical, σεσωσ·[σ]ει classical
3rdσεσωσεται, σεσῳσεταισεσω·σεται, σεσῳσ·[σ]εται, σεσωσ·[σ]εται
Pl1stσεσωσομεθα, σεσῳσομεθασεσω·σομεθα, σεσῳσ·[σ]ομεθα, σεσωσ·[σ]ομεθα
2ndσεσωσεσθε, σεσῳσεσθεσεσω·σεσθε, σεσῳσ·[σ]εσθε, σεσωσ·[σ]εσθε
3rdσεσωσονται, σεσῳσονταισεσω·σονται, σεσῳσ·[σ]ονται, σεσωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσωκωσεσω·κω
2ndσεσωκῃςσεσω·κῃς
3rdσεσωκῃσεσω·κῃ
Pl1stσεσωκωμενσεσω·κωμεν
2ndσεσωκητεσεσω·κητε
3rdσεσωκωσιν, σεσωκωσισεσω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσωκοιμι, σεσωκοιηνσεσω·κοιμι, σεσω·κοιην classical
2ndσεσωκοις, σεσωκοιηςσεσω·κοις, σεσω·κοιης classical
3rdσεσωκοι, σεσωκοιησεσω·κοι, σεσω·κοιη classical
Pl1stσεσωκοιμενσεσω·κοιμεν
2ndσεσωκοιτεσεσω·κοιτε
3rdσεσωκοιενσεσω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσωσοιμην, σεσῳσοιμηνσεσω·σοιμην, σεσῳσ·[σ]οιμην, σεσωσ·[σ]οιμην
2ndσεσωσοιο, σεσῳσοιοσεσω·σοιο, σεσῳσ·[σ]οιο, σεσωσ·[σ]οιο
3rdσεσωσοιτο, σεσῳσοιτοσεσω·σοιτο, σεσῳσ·[σ]οιτο, σεσωσ·[σ]οιτο
Pl1stσεσωσοιμεθα, σεσῳσοιμεθασεσω·σοιμεθα, σεσῳσ·[σ]οιμεθα, σεσωσ·[σ]οιμεθα
2ndσεσωσοισθε, σεσῳσοισθεσεσω·σοισθε, σεσῳσ·[σ]οισθε, σεσωσ·[σ]οισθε
3rdσεσωσοιντο, σεσῳσοιντοσεσω·σοιντο, σεσῳσ·[σ]οιντο, σεσωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσωκε[LXX]σεσω·κεσεσωσο, σεσῳσοσεσω·σο, σεσῳσ·[σ]ο, σεσωσ·[σ]ο
3rdσεσωκετωσεσω·κετωσεσωσθω, σεσῳσθωσεσω·σθω, σεσῳσ·[σ]θω, σεσωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndσεσωκετεσεσω·κετεσεσωσθε, σεσῳσθεσεσω·σθε, σεσῳσ·[σ]θε, σεσωσ·[σ]θε
3rdσεσωκετωσανσεσω·κετωσανσεσωσθωσαν, σεσωσθων, σεσῳσθωσαν, σεσῳσθωνσεσω·σθωσαν, σεσω·σθων classical, σεσῳσ·[σ]θωσαν, σεσωσ·[σ]θωσαν, σεσῳσ·[σ]θων classical, σεσωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσωκεναι​σεσω·κεναι​σεσωσθαι, σεσῳσθαι​σεσω·σθαι, σεσῳσ·[σ]θαι, σεσωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσωσεσθαι, σεσῳσεσθαι​σεσω·σεσθαι, σεσῳσ·[σ]εσθαι, σεσωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσωκυιασεσωκοςσεσω·κυι·ασεσω·κο[τ]·ς
Nomσεσωκωςσεσω·κο[τ]·^ς
Accσεσωκυιανσεσωκοτασεσω·κυι·ανσεσω·κοτ·α
Datσεσωκυιᾳσεσωκοτισεσω·κυι·ᾳσεσω·κοτ·ι
Genσεσωκυιαςσεσωκοτοςσεσω·κυι·αςσεσω·κοτ·ος
PlVocσεσωκυιαισεσωκοτεςσεσωκοτασεσω·κυι·αισεσω·κοτ·εςσεσω·κοτ·α
Nom
Accσεσωκυιαςσεσωκοταςσεσω·κυι·αςσεσω·κοτ·ας
Datσεσωκυιαιςσεσωκοσι, σεσωκοσινσεσω·κυι·αιςσεσω·κο[τ]·σι(ν)
Genσεσωκυιωνσεσωκοτωνσεσω·κυι·ωνσεσω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσωμενη, σεσῳσμενη[LXX], σεσωσμενησεσωμενε, σεσῳσμενε, σεσωσμενεσεσω·μεν·η, σεσῳσ·μεν·η, σεσωσ·μεν·ησεσω·μεν·ε, σεσῳσ·μεν·ε, σεσωσ·μεν·ε
Nomσεσωμενος, σεσῳσμενος[LXX], σεσωσμενοςσεσω·μεν·ος, σεσῳσ·μεν·ος, σεσωσ·μεν·ος
Accσεσωμενην, σεσῳσμενην, σεσωσμενηνσεσωμενον, σεσῳσμενον[LXX], σεσωσμενον[LXX]σεσω·μεν·ην, σεσῳσ·μεν·ην, σεσωσ·μεν·ηνσεσω·μεν·ον, σεσῳσ·μεν·ον, σεσωσ·μεν·ον
Datσεσωμενῃ, σεσῳσμενῃ, σεσωσμενῃσεσωμενῳ, σεσῳσμενῳ, σεσωσμενῳσεσω·μεν·ῃ, σεσῳσ·μεν·ῃ, σεσωσ·μεν·ῃσεσω·μεν·ῳ, σεσῳσ·μεν·ῳ, σεσωσ·μεν·ῳ
Genσεσωμενης, σεσῳσμενης, σεσωσμενηςσεσωμενου, σεσῳσμενου, σεσωσμενουσεσω·μεν·ης, σεσῳσ·μεν·ης, σεσωσ·μεν·ηςσεσω·μεν·ου, σεσῳσ·μεν·ου, σεσωσ·μεν·ου
PlVocσεσωμεναι, σεσῳσμεναι, σεσωσμεναισεσωμενοι, σεσῳσμενοι[GNT][LXX], σεσωσμενοι[GNT]σεσωμενα, σεσῳσμενα, σεσωσμενασεσω·μεν·αι, σεσῳσ·μεν·αι, σεσωσ·μεν·αισεσω·μεν·οι, σεσῳσ·μεν·οι, σεσωσ·μεν·οισεσω·μεν·α, σεσῳσ·μεν·α, σεσωσ·μεν·α
Nom
Accσεσωμενας, σεσῳσμενας, σεσωσμεναςσεσωμενους, σεσῳσμενους[LXX], σεσωσμενουςσεσω·μεν·ας, σεσῳσ·μεν·ας, σεσωσ·μεν·αςσεσω·μεν·ους, σεσῳσ·μεν·ους, σεσωσ·μεν·ους
Datσεσωμεναις, σεσῳσμεναις, σεσωσμεναιςσεσωμενοις, σεσῳσμενοις, σεσωσμενοιςσεσω·μεν·αις, σεσῳσ·μεν·αις, σεσωσ·μεν·αιςσεσω·μεν·οις, σεσῳσ·μεν·οις, σεσωσ·μεν·οις
Genσεσωμενων, σεσῳσμενων, σεσωσμενωνσεσωμενων, σεσῳσμενων, σεσωσμενωνσεσω·μεν·ων, σεσῳσ·μεν·ων, σεσωσ·μεν·ωνσεσω·μεν·ων, σεσῳσ·μεν·ων, σεσωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσωκειν, εσεσωκηε·σεσω·κειν, ε·σεσω·κη classicalεσεσωμην, εσεσῳσμην, εσεσωσμηνε·σεσω·μην, ε·σεσῳσ·μην, ε·σεσωσ·μην
2ndεσεσωκεις, εσεσωκηςε·σεσω·κεις, ε·σεσω·κης classicalεσεσωσο, εσεσῳσοε·σεσω·σο, ε·σεσῳσ·[σ]ο, ε·σεσωσ·[σ]ο
3rdεσεσωκειε·σεσω·κειεσεσωτο, εσεσῳστο, εσεσωστοε·σεσω·το, ε·σεσῳσ·το, ε·σεσωσ·το
Pl1stεσεσωκειμεν, εσεσωκεμενε·σεσω·κειμεν, ε·σεσω·κεμεν classicalεσεσωμεθα, εσεσῳσμεθα, εσεσωσμεθαε·σεσω·μεθα, ε·σεσῳσ·μεθα, ε·σεσωσ·μεθα
2ndεσεσωκειτε, εσεσωκετεε·σεσω·κειτε, ε·σεσω·κετε classicalεσεσωσθε, εσεσῳσθεε·σεσω·σθε, ε·σεσῳσ·[σ]θε, ε·σεσωσ·[σ]θε
3rdεσεσωκεισαν, εσεσωκεσανε·σεσω·κεισαν, ε·σεσω·κεσαν classicalεσεσωντο, εσεσῳδατο, εσεσωδατοε·σεσω·ντο, ε·σεσῳσ·ντο, ε·σεσωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσωθην[LXX]ε·σω·θην
2ndεσωθηςε·σω·θης
3rdεσωθη[GNT][LXX]ε·σω·θη
Pl1stεσωθημεν[GNT]ε·σω·θημεν
2ndεσωθητεε·σω·θητε
3rdεσωθησαν[LXX]ε·σω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσωθησομαι[GNT][LXX]σω·θησομαι
2ndσωθησῃ[GNT][LXX], σωθησεισω·θησῃ, σω·θησει classical
3rdσωθησεται[GNT][LXX]σω·θησεται
Pl1stσωθησομεθα[GNT][LXX]σω·θησομεθα
2ndσωθησεσθε[LXX]σω·θησεσθε
3rdσωθησονται[LXX]σω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσωθω[GNT][LXX]σω·θω
2ndσωθῃς[LXX]σω·θῃς
3rdσωθῃ[GNT][LXX]σω·θῃ
Pl1stσωθωμενσω·θωμεν
2ndσωθητε[GNT][LXX]σω·θητε
3rdσωθωσιν[GNT], σωθωσι[LXX]σω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσωθειηνσω·θειην
2ndσωθειηςσω·θειης
3rdσωθειησω·θειη
Pl1stσωθειημεν, σωθειμενσω·θειημεν, σω·θειμεν classical
2ndσωθειητε, σωθειτεσω·θειητε, σω·θειτε classical
3rdσωθειησαν, σωθειενσω·θειησαν, σω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσωθησοιμηνσω·θησοιμην
2ndσωθησοιοσω·θησοιο
3rdσωθησοιτοσω·θησοιτο
Pl1stσωθησοιμεθασω·θησοιμεθα
2ndσωθησοισθεσω·θησοισθε
3rdσωθησοιντοσω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσωθητι[LXX]σω·θητι
3rdσωθητω[LXX]σω·θητω
Pl1st
2ndσωθητε[GNT][LXX]σω·θητε
3rdσωθητωσαν, σωθεντων[LXX]σω·θητωσαν, σω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σωθηναι[GNT][LXX]​σω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σωθησεσθαι​σω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωθεισασωθεις[LXX]σωθενσω·θεισ·ασω·θει[ντ]·ςσω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσωθεισανσωθεντασω·θεισ·ανσω·θε[ι]ντ·α
Datσωθεισῃσωθεντισω·θεισ·ῃσω·θε[ι]ντ·ι
Genσωθεισηςσωθεντος[LXX]σω·θεισ·ηςσω·θε[ι]ντ·ος
PlVocσωθεισαισωθεντες[LXX]σωθεντασω·θεισ·αισω·θε[ι]ντ·εςσω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσωθεισαςσωθενταςσω·θεισ·αςσω·θε[ι]ντ·ας
Datσωθεισαιςσωθεισι, σωθεισινσω·θεισ·αιςσω·θει[ντ]·σι(ν)
Genσωθεισωνσωθεντων[LXX]σω·θεισ·ωνσω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωθησομενησωθησομενεσω·θησομεν·ησω·θησομεν·ε
Nomσωθησομενοςσω·θησομεν·ος
Accσωθησομενηνσωθησομενονσω·θησομεν·ηνσω·θησομεν·ον
Datσωθησομενῃσωθησομενῳσω·θησομεν·ῃσω·θησομεν·ῳ
Genσωθησομενηςσωθησομενουσω·θησομεν·ηςσω·θησομεν·ου
PlVocσωθησομεναισωθησομενοισωθησομενασω·θησομεν·αισω·θησομεν·οισω·θησομεν·α
Nom
Accσωθησομεναςσωθησομενουςσω·θησομεν·αςσω·θησομεν·ους
Datσωθησομεναιςσωθησομενοιςσω·θησομεν·αιςσω·θησομεν·οις
Genσωθησομενωνσωθησομενωνσω·θησομεν·ωνσω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 19:52:35 EDT