σωτηριος • SWTHRIOS • sōtērios

Search: σωτηριον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σωτηριον; σωτηριον; σωτηριονσωτήριοςσωτηρι·ον; σωτηρι·ον; σωτηρι·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg

σωτήριος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωτηριεσωτηρι·ε
Nomσωτηριος[GNT]σωτηρι·ος
Accσωτηριον[GNT][LXX]σωτηρι·ον
Datσωτηριῳ[LXX]σωτηρι·ῳ
Genσωτηριου[GNT][LXX]σωτηρι·ου
PlVocσωτηριοι[LXX]σωτηρια[GNT][LXX]σωτηρι·οισωτηρι·α
Nom
Accσωτηριουςσωτηρι·ους
Datσωτηριοιςσωτηρι·οις
Genσωτηριων[LXX]σωτηρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:05:15 EST