σωτηριος • SWTHRIOS • sōtērios

Search: σωτηριου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σωτηριου; σωτηριου; σωτηριουσωτήριοςσωτηρι·ου; σωτηρι·ου; σωτηρι·ουneu gen sg; mas gen sg; fem gen sg

σωτήριος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσωτηριεσωτηρι·ε
Nomσωτηριος[GNT]σωτηρι·ος
Accσωτηριον[GNT][LXX]σωτηρι·ον
Datσωτηριῳ[LXX]σωτηρι·ῳ
Genσωτηριου[GNT][LXX]σωτηρι·ου
PlVocσωτηριοι[LXX]σωτηρια[GNT][LXX]σωτηρι·οισωτηρι·α
Nom
Accσωτηριουςσωτηρι·ους
Datσωτηριοιςσωτηρι·οις
Genσωτηριων[LXX]σωτηρι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 04:59:28 EST