σχιζω • SCIZW SXIZW • schizō

Search: σχισας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σχισαςσχίζωσχι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σχισαςσχίζωσχι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχιζωσχιζ·ωσχιζομαισχιζ·ομαι
2ndσχιζειςσχιζ·ειςσχιζῃ[LXX], σχιζει[GNT], σχιζεσαισχιζ·ῃ, σχιζ·ει classical, σχιζ·εσαι alt
3rdσχιζει[GNT]σχιζ·εισχιζεταισχιζ·εται
Pl1stσχιζομενσχιζ·ομενσχιζομεθασχιζ·ομεθα
2ndσχιζετεσχιζ·ετεσχιζεσθεσχιζ·εσθε
3rdσχιζουσιν[LXX], σχιζουσισχιζ·ουσι(ν), σχιζ·ουσι(ν)σχιζονταισχιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχιζωσχιζ·ωσχιζωμαισχιζ·ωμαι
2ndσχιζῃςσχιζ·ῃςσχιζῃ[LXX]σχιζ·ῃ
3rdσχιζῃ[LXX]σχιζ·ῃσχιζηταισχιζ·ηται
Pl1stσχιζωμενσχιζ·ωμενσχιζωμεθασχιζ·ωμεθα
2ndσχιζητεσχιζ·ητεσχιζησθεσχιζ·ησθε
3rdσχιζωσιν, σχιζωσισχιζ·ωσι(ν)σχιζωνταισχιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχιζοιμισχιζ·οιμισχιζοιμηνσχιζ·οιμην
2ndσχιζοιςσχιζ·οιςσχιζοιοσχιζ·οιο
3rdσχιζοισχιζ·οισχιζοιτοσχιζ·οιτο
Pl1stσχιζοιμενσχιζ·οιμενσχιζοιμεθασχιζ·οιμεθα
2ndσχιζοιτεσχιζ·οιτεσχιζοισθεσχιζ·οισθε
3rdσχιζοιεν, σχιζοισανσχιζ·οιεν, σχιζ·οισαν altσχιζοιντοσχιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσχιζεσχιζ·εσχιζουσχιζ·ου
3rdσχιζετωσχιζ·ετωσχιζεσθωσχιζ·εσθω
Pl1st
2ndσχιζετεσχιζ·ετεσχιζεσθεσχιζ·εσθε
3rdσχιζετωσαν, σχιζοντωνσχιζ·ετωσαν, σχιζ·οντων classicalσχιζεσθωσαν, σχιζεσθωνσχιζ·εσθωσαν, σχιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σχιζειν​σχιζ·ειν​σχιζεσθαι​σχιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχιζουσασχιζονσχιζ·ουσ·ασχιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσχιζων[LXX]σχιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσχιζουσανσχιζοντασχιζ·ουσ·ανσχιζ·ο[υ]ντ·α
Datσχιζουσῃσχιζοντισχιζ·ουσ·ῃσχιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσχιζουσηςσχιζοντοςσχιζ·ουσ·ηςσχιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσχιζουσαισχιζοντεςσχιζοντασχιζ·ουσ·αισχιζ·ο[υ]ντ·εςσχιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσχιζουσαςσχιζονταςσχιζ·ουσ·αςσχιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσχιζουσαιςσχιζουσι, σχιζουσιν[LXX]σχιζ·ουσ·αιςσχιζ·ου[ντ]·σι(ν), σχιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσχιζουσωνσχιζοντωνσχιζ·ουσ·ωνσχιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχιζομενησχιζομενεσχιζ·ομεν·ησχιζ·ομεν·ε
Nomσχιζομενοςσχιζ·ομεν·ος
Accσχιζομενηνσχιζομενον[LXX]σχιζ·ομεν·ηνσχιζ·ομεν·ον
Datσχιζομενῃσχιζομενῳσχιζ·ομεν·ῃσχιζ·ομεν·ῳ
Genσχιζομενηςσχιζομενουσχιζ·ομεν·ηςσχιζ·ομεν·ου
PlVocσχιζομεναισχιζομενοισχιζομενασχιζ·ομεν·αισχιζ·ομεν·οισχιζ·ομεν·α
Nom
Accσχιζομεναςσχιζομενους[GNT]σχιζ·ομεν·αςσχιζ·ομεν·ους
Datσχιζομεναιςσχιζομενοιςσχιζ·ομεν·αιςσχιζ·ομεν·οις
Genσχιζομενωνσχιζομενωνσχιζ·ομεν·ωνσχιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχιζονε·σχιζ·ονεσχιζομηνε·σχιζ·ομην
2ndεσχιζεςε·σχιζ·εςεσχιζουε·σχιζ·ου
3rdεσχιζεν, εσχιζεε·σχιζ·ε(ν)εσχιζετοε·σχιζ·ετο
Pl1stεσχιζομενε·σχιζ·ομενεσχιζομεθαε·σχιζ·ομεθα
2ndεσχιζετεε·σχιζ·ετεεσχιζεσθεε·σχιζ·εσθε
3rdεσχιζον, εσχιζοσανε·σχιζ·ον, ε·σχιζ·οσαν altεσχιζοντο[LXX]ε·σχιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχισωσχι·σωσχισομαισχι·σομαι
2ndσχισειςσχι·σειςσχισῃ, σχισει[GNT][LXX], σχισεσαισχι·σῃ, σχι·σει classical, σχι·σεσαι alt
3rdσχισει[GNT][LXX]σχι·σεισχισεταισχι·σεται
Pl1stσχισομενσχι·σομενσχισομεθασχι·σομεθα
2ndσχισετεσχι·σετεσχισεσθεσχι·σεσθε
3rdσχισουσιν, σχισουσισχι·σουσι(ν)σχισονταισχι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχισοιμισχι·σοιμισχισοιμηνσχι·σοιμην
2ndσχισοιςσχι·σοιςσχισοιοσχι·σοιο
3rdσχισοισχι·σοισχισοιτοσχι·σοιτο
Pl1stσχισοιμενσχι·σοιμενσχισοιμεθασχι·σοιμεθα
2ndσχισοιτεσχι·σοιτεσχισοισθεσχι·σοισθε
3rdσχισοιενσχι·σοιενσχισοιντοσχι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σχισειν​σχι·σειν​σχισεσθαι​σχι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισουσασχισονσχι·σουσ·ασχι·σο[υ]ν[τ]
Nomσχισωνσχι·σο[υ]ν[τ]·^
Accσχισουσανσχισοντασχι·σουσ·ανσχι·σο[υ]ντ·α
Datσχισουσῃσχισοντισχι·σουσ·ῃσχι·σο[υ]ντ·ι
Genσχισουσηςσχισοντοςσχι·σουσ·ηςσχι·σο[υ]ντ·ος
PlVocσχισουσαισχισοντεςσχισοντασχι·σουσ·αισχι·σο[υ]ντ·εςσχι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσχισουσαςσχισονταςσχι·σουσ·αςσχι·σο[υ]ντ·ας
Datσχισουσαιςσχισουσι, σχισουσινσχι·σουσ·αιςσχι·σου[ντ]·σι(ν)
Genσχισουσωνσχισοντωνσχι·σουσ·ωνσχι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισομενησχισομενεσχι·σομεν·ησχι·σομεν·ε
Nomσχισομενοςσχι·σομεν·ος
Accσχισομενηνσχισομενονσχι·σομεν·ηνσχι·σομεν·ον
Datσχισομενῃσχισομενῳσχι·σομεν·ῃσχι·σομεν·ῳ
Genσχισομενηςσχισομενουσχι·σομεν·ηςσχι·σομεν·ου
PlVocσχισομεναισχισομενοισχισομενασχι·σομεν·αισχι·σομεν·οισχι·σομεν·α
Nom
Accσχισομεναςσχισομενουςσχι·σομεν·αςσχι·σομεν·ους
Datσχισομεναιςσχισομενοιςσχι·σομεν·αιςσχι·σομεν·οις
Genσχισομενωνσχισομενωνσχι·σομεν·ωνσχι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχισαε·σχι·σαεσχισαμηνε·σχι·σαμην
2ndεσχισαςε·σχι·σαςεσχισωε·σχι·σω
3rdεσχισεν[LXX], εσχισεε·σχι·σε(ν), ε·σχι·σε(ν)εσχισατοε·σχι·σατο
Pl1stεσχισαμενε·σχι·σαμενεσχισαμεθαε·σχι·σαμεθα
2ndεσχισατεε·σχι·σατεεσχισασθεε·σχι·σασθε
3rdεσχισανε·σχι·σανεσχισαντοε·σχι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχισωσχι·σωσχισωμαισχι·σωμαι
2ndσχισῃςσχι·σῃςσχισῃσχι·σῃ
3rdσχισῃσχι·σῃσχισηταισχι·σηται
Pl1stσχισωμεν[GNT]σχι·σωμενσχισωμεθασχι·σωμεθα
2ndσχισητεσχι·σητεσχισησθεσχι·σησθε
3rdσχισωσιν, σχισωσισχι·σωσι(ν)σχισωνταισχι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχισαιμισχι·σαιμισχισαιμηνσχι·σαιμην
2ndσχισαις, σχισειαςσχι·σαις, σχι·σειας classicalσχισαιοσχι·σαιο
3rdσχισαι, σχισειεσχι·σαι, σχι·σειε classicalσχισαιτοσχι·σαιτο
Pl1stσχισαιμενσχι·σαιμενσχισαιμεθασχι·σαιμεθα
2ndσχισαιτεσχι·σαιτεσχισαισθεσχι·σαισθε
3rdσχισαιεν, σχισαισαν, σχισειαν, σχισειενσχι·σαιεν, σχι·σαισαν alt, σχι·σειαν classical, σχι·σειεν classicalσχισαιντοσχι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσχισονσχι·σονσχισαισχι·σαι
3rdσχισατωσχι·σατωσχισασθωσχι·σασθω
Pl1st
2ndσχισατεσχι·σατεσχισασθεσχι·σασθε
3rdσχισατωσαν, σχισαντωνσχι·σατωσαν, σχι·σαντων classicalσχισασθωσαν, σχισασθωνσχι·σασθωσαν, σχι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σχισαι​σχι·σαι​σχισασθαι​σχι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισασασχισας[GNT][LXX]σχισανσχι·σασ·ασχι·σα[ντ]·ςσχι·σαν[τ]
Nom
Accσχισασανσχισαντασχι·σασ·ανσχι·σαντ·α
Datσχισασῃσχισαντισχι·σασ·ῃσχι·σαντ·ι
Genσχισασηςσχισαντοςσχι·σασ·ηςσχι·σαντ·ος
PlVocσχισασαισχισαντεςσχισαντασχι·σασ·αισχι·σαντ·εςσχι·σαντ·α
Nom
Accσχισασαςσχισανταςσχι·σασ·αςσχι·σαντ·ας
Datσχισασαιςσχισασι, σχισασινσχι·σασ·αιςσχι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσχισασωνσχισαντωνσχι·σασ·ωνσχι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισαμενησχισαμενεσχι·σαμεν·ησχι·σαμεν·ε
Nomσχισαμενοςσχι·σαμεν·ος
Accσχισαμενηνσχισαμενονσχι·σαμεν·ηνσχι·σαμεν·ον
Datσχισαμενῃσχισαμενῳσχι·σαμεν·ῃσχι·σαμεν·ῳ
Genσχισαμενηςσχισαμενουσχι·σαμεν·ηςσχι·σαμεν·ου
PlVocσχισαμεναισχισαμενοισχισαμενασχι·σαμεν·αισχι·σαμεν·οισχι·σαμεν·α
Nom
Accσχισαμεναςσχισαμενουςσχι·σαμεν·αςσχι·σαμεν·ους
Datσχισαμεναιςσχισαμενοιςσχι·σαμεν·αιςσχι·σαμεν·οις
Genσχισαμενωνσχισαμενωνσχι·σαμεν·ωνσχι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχισμαιεσχισ·μαι
2ndεσχισαιεσχισ·[σ]αι
3rdεσχισταιεσχισ·ται
Pl1stεσχισμεθαεσχισ·μεθα
2ndεσχισθεεσχισ·[σ]θε
3rdεσχιδαταιεσχισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχισομαιεσχισ·[σ]ομαι
2ndεσχισῃ, εσχισειεσχισ·[σ]ῃ, εσχισ·[σ]ει classical
3rdεσχισεταιεσχισ·[σ]εται
Pl1stεσχισομεθαεσχισ·[σ]ομεθα
2ndεσχισεσθεεσχισ·[σ]εσθε
3rdεσχισονταιεσχισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχισοιμηνεσχισ·[σ]οιμην
2ndεσχισοιοεσχισ·[σ]οιο
3rdεσχισοιτοεσχισ·[σ]οιτο
Pl1stεσχισοιμεθαεσχισ·[σ]οιμεθα
2ndεσχισοισθεεσχισ·[σ]οισθε
3rdεσχισοιντοεσχισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσχισοεσχισ·[σ]ο
3rdεσχισθωεσχισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεσχισθεεσχισ·[σ]θε
3rdεσχισθωσαν, εσχισθωνεσχισ·[σ]θωσαν, εσχισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσχισθαι​εσχισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσχισεσθαι​εσχισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσχισμενηεσχισμενεεσχισ·μεν·ηεσχισ·μεν·ε
Nomεσχισμενοςεσχισ·μεν·ος
Accεσχισμενηνεσχισμενονεσχισ·μεν·ηνεσχισ·μεν·ον
Datεσχισμενῃεσχισμενῳεσχισ·μεν·ῃεσχισ·μεν·ῳ
Genεσχισμενηςεσχισμενουεσχισ·μεν·ηςεσχισ·μεν·ου
PlVocεσχισμεναιεσχισμενοι[LXX]εσχισμεναεσχισ·μεν·αιεσχισ·μεν·οιεσχισ·μεν·α
Nom
Accεσχισμεναςεσχισμενουςεσχισ·μεν·αςεσχισ·μεν·ους
Datεσχισμεναιςεσχισμενοιςεσχισ·μεν·αιςεσχισ·μεν·οις
Genεσχισμενωνεσχισμενωνεσχισ·μεν·ωνεσχισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχισμηνε·εσχισ·μην
2ndεσχισοε·εσχισ·[σ]ο
3rdεσχιστοε·εσχισ·το
Pl1stεσχισμεθαε·εσχισ·μεθα
2ndεσχισθεε·εσχισ·[σ]θε
3rdεσχιδατοε·εσχισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσχισθηνε·σχισ·θην
2ndεσχισθηςε·σχισ·θης
3rdεσχισθη[GNT][LXX]ε·σχισ·θη
Pl1stεσχισθημενε·σχισ·θημεν
2ndεσχισθητεε·σχισ·θητε
3rdεσχισθησαν[GNT]ε·σχισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσχισθησομαισχισ·θησομαι
2ndσχισθησῃ, σχισθησεισχισ·θησῃ, σχισ·θησει classical
3rdσχισθησεται[LXX]σχισ·θησεται
Pl1stσχισθησομεθασχισ·θησομεθα
2ndσχισθησεσθεσχισ·θησεσθε
3rdσχισθησονταισχισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσχισθωσχισ·θω
2ndσχισθῃςσχισ·θῃς
3rdσχισθῃσχισ·θῃ
Pl1stσχισθωμενσχισ·θωμεν
2ndσχισθητεσχισ·θητε
3rdσχισθωσιν, σχισθωσισχισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσχισθειηνσχισ·θειην
2ndσχισθειηςσχισ·θειης
3rdσχισθειησχισ·θειη
Pl1stσχισθειημεν, σχισθειμενσχισ·θειημεν, σχισ·θειμεν classical
2ndσχισθειητε, σχισθειτεσχισ·θειητε, σχισ·θειτε classical
3rdσχισθειησαν, σχισθειενσχισ·θειησαν, σχισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσχισθησοιμηνσχισ·θησοιμην
2ndσχισθησοιοσχισ·θησοιο
3rdσχισθησοιτοσχισ·θησοιτο
Pl1stσχισθησοιμεθασχισ·θησοιμεθα
2ndσχισθησοισθεσχισ·θησοισθε
3rdσχισθησοιντοσχισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσχισθητισχισ·θητι
3rdσχισθητωσχισ·θητω
Pl1st
2ndσχισθητεσχισ·θητε
3rdσχισθητωσαν, σχισθεντωνσχισ·θητωσαν, σχισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σχισθηναι​σχισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σχισθησεσθαι​σχισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισθεισασχισθειςσχισθενσχισ·θεισ·ασχισ·θει[ντ]·ςσχισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσχισθεισανσχισθεντασχισ·θεισ·ανσχισ·θε[ι]ντ·α
Datσχισθεισῃσχισθεντισχισ·θεισ·ῃσχισ·θε[ι]ντ·ι
Genσχισθεισηςσχισθεντοςσχισ·θεισ·ηςσχισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσχισθεισαισχισθεντεςσχισθεντασχισ·θεισ·αισχισ·θε[ι]ντ·εςσχισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσχισθεισαςσχισθενταςσχισ·θεισ·αςσχισ·θε[ι]ντ·ας
Datσχισθεισαιςσχισθεισι, σχισθεισινσχισ·θεισ·αιςσχισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσχισθεισωνσχισθεντωνσχισ·θεισ·ωνσχισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχισθησομενησχισθησομενεσχισ·θησομεν·ησχισ·θησομεν·ε
Nomσχισθησομενοςσχισ·θησομεν·ος
Accσχισθησομενηνσχισθησομενονσχισ·θησομεν·ηνσχισ·θησομεν·ον
Datσχισθησομενῃσχισθησομενῳσχισ·θησομεν·ῃσχισ·θησομεν·ῳ
Genσχισθησομενηςσχισθησομενουσχισ·θησομεν·ηςσχισ·θησομεν·ου
PlVocσχισθησομεναισχισθησομενοισχισθησομενασχισ·θησομεν·αισχισ·θησομεν·οισχισ·θησομεν·α
Nom
Accσχισθησομεναςσχισθησομενουςσχισ·θησομεν·αςσχισ·θησομεν·ους
Datσχισθησομεναιςσχισθησομενοιςσχισ·θησομεν·αιςσχισ·θησομεν·οις
Genσχισθησομενωνσχισθησομενωνσχισ·θησομεν·ωνσχισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 03:12:42 EST