σφραγιζω • SFRAGIZW • sphragizō

Search: σφραγισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σφραγισαι; σφραγισαι; σφραγισαισφραγίζωσφραγι·σαι; σφραγι·σαι; σφραγι·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σφραγισαισφραγίζωσφραγι·σαι1aor mp imp 2nd sg
σφραγισαισφραγίζωσφραγι·σαι1aor act opt 3rd sg
σφραγισαισφραγίζωσφραγι·σαι1aor act inf

σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγιζωσφραγιζ·ωσφραγιζομαισφραγιζ·ομαι
2ndσφραγιζειςσφραγιζ·ειςσφραγιζῃ, σφραγιζει, σφραγιζεσαισφραγιζ·ῃ, σφραγιζ·ει classical, σφραγιζ·εσαι alt
3rdσφραγιζεισφραγιζ·εισφραγιζεταισφραγιζ·εται
Pl1stσφραγιζομενσφραγιζ·ομενσφραγιζομεθασφραγιζ·ομεθα
2ndσφραγιζετεσφραγιζ·ετεσφραγιζεσθεσφραγιζ·εσθε
3rdσφραγιζουσιν, σφραγιζουσισφραγιζ·ουσι(ν)σφραγιζονταισφραγιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγιζωσφραγιζ·ωσφραγιζωμαισφραγιζ·ωμαι
2ndσφραγιζῃςσφραγιζ·ῃςσφραγιζῃσφραγιζ·ῃ
3rdσφραγιζῃσφραγιζ·ῃσφραγιζηταισφραγιζ·ηται
Pl1stσφραγιζωμενσφραγιζ·ωμενσφραγιζωμεθασφραγιζ·ωμεθα
2ndσφραγιζητεσφραγιζ·ητεσφραγιζησθεσφραγιζ·ησθε
3rdσφραγιζωσιν, σφραγιζωσισφραγιζ·ωσι(ν)σφραγιζωνταισφραγιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγιζοιμισφραγιζ·οιμισφραγιζοιμηνσφραγιζ·οιμην
2ndσφραγιζοιςσφραγιζ·οιςσφραγιζοιοσφραγιζ·οιο
3rdσφραγιζοισφραγιζ·οισφραγιζοιτοσφραγιζ·οιτο
Pl1stσφραγιζοιμενσφραγιζ·οιμενσφραγιζοιμεθασφραγιζ·οιμεθα
2ndσφραγιζοιτεσφραγιζ·οιτεσφραγιζοισθεσφραγιζ·οισθε
3rdσφραγιζοιεν, σφραγιζοισανσφραγιζ·οιεν, σφραγιζ·οισαν altσφραγιζοιντοσφραγιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφραγιζεσφραγιζ·εσφραγιζουσφραγιζ·ου
3rdσφραγιζετωσφραγιζ·ετωσφραγιζεσθωσφραγιζ·εσθω
Pl1st
2ndσφραγιζετεσφραγιζ·ετεσφραγιζεσθεσφραγιζ·εσθε
3rdσφραγιζετωσαν, σφραγιζοντων[LXX]σφραγιζ·ετωσαν, σφραγιζ·οντων classicalσφραγιζεσθωσαν, σφραγιζεσθωνσφραγιζ·εσθωσαν, σφραγιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφραγιζειν​σφραγιζ·ειν​σφραγιζεσθαι​σφραγιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγιζουσασφραγιζονσφραγιζ·ουσ·ασφραγιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσφραγιζωνσφραγιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσφραγιζουσανσφραγιζοντασφραγιζ·ουσ·ανσφραγιζ·ο[υ]ντ·α
Datσφραγιζουσῃσφραγιζοντισφραγιζ·ουσ·ῃσφραγιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσφραγιζουσηςσφραγιζοντοςσφραγιζ·ουσ·ηςσφραγιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσφραγιζουσαισφραγιζοντεςσφραγιζοντασφραγιζ·ουσ·αισφραγιζ·ο[υ]ντ·εςσφραγιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσφραγιζουσαςσφραγιζονταςσφραγιζ·ουσ·αςσφραγιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσφραγιζουσαιςσφραγιζουσι, σφραγιζουσινσφραγιζ·ουσ·αιςσφραγιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσφραγιζουσωνσφραγιζοντων[LXX]σφραγιζ·ουσ·ωνσφραγιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγιζομενησφραγιζομενεσφραγιζ·ομεν·ησφραγιζ·ομεν·ε
Nomσφραγιζομενοςσφραγιζ·ομεν·ος
Accσφραγιζομενηνσφραγιζομενονσφραγιζ·ομεν·ηνσφραγιζ·ομεν·ον
Datσφραγιζομενῃσφραγιζομενῳσφραγιζ·ομεν·ῃσφραγιζ·ομεν·ῳ
Genσφραγιζομενηςσφραγιζομενουσφραγιζ·ομεν·ηςσφραγιζ·ομεν·ου
PlVocσφραγιζομεναισφραγιζομενοι[LXX]σφραγιζομενασφραγιζ·ομεν·αισφραγιζ·ομεν·οισφραγιζ·ομεν·α
Nom
Accσφραγιζομεναςσφραγιζομενουςσφραγιζ·ομεν·αςσφραγιζ·ομεν·ους
Datσφραγιζομεναιςσφραγιζομενοιςσφραγιζ·ομεν·αιςσφραγιζ·ομεν·οις
Genσφραγιζομενωνσφραγιζομενωνσφραγιζ·ομεν·ωνσφραγιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγιζονε·σφραγιζ·ονεσφραγιζομηνε·σφραγιζ·ομην
2ndεσφραγιζεςε·σφραγιζ·εςεσφραγιζουε·σφραγιζ·ου
3rdεσφραγιζεν, εσφραγιζεε·σφραγιζ·ε(ν)εσφραγιζετοε·σφραγιζ·ετο
Pl1stεσφραγιζομενε·σφραγιζ·ομενεσφραγιζομεθαε·σφραγιζ·ομεθα
2ndεσφραγιζετεε·σφραγιζ·ετεεσφραγιζεσθεε·σφραγιζ·εσθε
3rdεσφραγιζον, εσφραγιζοσανε·σφραγιζ·ον, ε·σφραγιζ·οσαν altεσφραγιζοντοε·σφραγιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγιωσφραγι(ε)·[σ]ωσφραγιουμαισφραγι(ε)·[σ]ομαι
2ndσφραγιειςσφραγι(ε)·[σ]ειςσφραγιῃ[LXX], σφραγιει, σφραγιεισαισφραγι(ε)·[σ]ῃ, σφραγι(ε)·[σ]ει classical, σφραγι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσφραγιεισφραγι(ε)·[σ]εισφραγιειταισφραγι(ε)·[σ]εται
Pl1stσφραγιουμενσφραγι(ε)·[σ]ομενσφραγιουμεθασφραγι(ε)·[σ]ομεθα
2ndσφραγιειτεσφραγι(ε)·[σ]ετεσφραγιεισθεσφραγι(ε)·[σ]εσθε
3rdσφραγιουσιν, σφραγιουσισφραγι(ε)·[σ]ουσι(ν)σφραγιουνταισφραγι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγιοιμισφραγι(ε)·[σ]οιμισφραγιοιμηνσφραγι(ε)·[σ]οιμην
2ndσφραγιοιςσφραγι(ε)·[σ]οιςσφραγιοιοσφραγι(ε)·[σ]οιο
3rdσφραγιοισφραγι(ε)·[σ]οισφραγιοιτοσφραγι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσφραγιοιμενσφραγι(ε)·[σ]οιμενσφραγιοιμεθασφραγι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσφραγιοιτεσφραγι(ε)·[σ]οιτεσφραγιοισθεσφραγι(ε)·[σ]οισθε
3rdσφραγιοιενσφραγι(ε)·[σ]οιενσφραγιοιντοσφραγι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφραγιειν​σφραγι(ε)·[σ]ειν​σφραγιεισθαι​σφραγι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγιουσασφραγιουνσφραγι(ε)·[σ]ουσ·ασφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσφραγιωνσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσφραγιουσανσφραγιουντασφραγι(ε)·[σ]ουσ·ανσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσφραγιουσῃσφραγιουντισφραγι(ε)·[σ]ουσ·ῃσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσφραγιουσηςσφραγιουντοςσφραγι(ε)·[σ]ουσ·ηςσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσφραγιουσαισφραγιουντεςσφραγιουντασφραγι(ε)·[σ]ουσ·αισφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσφραγιουσαςσφραγιουνταςσφραγι(ε)·[σ]ουσ·αςσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσφραγιουσαιςσφραγιουσι, σφραγιουσινσφραγι(ε)·[σ]ουσ·αιςσφραγι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσφραγιουσωνσφραγιουντωνσφραγι(ε)·[σ]ουσ·ωνσφραγι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγιουμενησφραγιουμενεσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ησφραγι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσφραγιουμενοςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσφραγιουμενηνσφραγιουμενονσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ηνσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσφραγιουμενῃσφραγιουμενῳσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ῃσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσφραγιουμενηςσφραγιουμενουσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ηςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσφραγιουμεναισφραγιουμενοισφραγιουμενασφραγι(ε)·[σ]ομεν·αισφραγι(ε)·[σ]ομεν·οισφραγι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσφραγιουμεναςσφραγιουμενουςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·αςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσφραγιουμεναιςσφραγιουμενοιςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·αιςσφραγι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσφραγιουμενωνσφραγιουμενωνσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ωνσφραγι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισαε·σφραγι·σαεσφραγισαμην[LXX]ε·σφραγι·σαμην
2ndεσφραγισας[LXX]ε·σφραγι·σαςεσφραγισωε·σφραγι·σω
3rdεσφραγισεν[GNT], εσφραγισεε·σφραγι·σε(ν), ε·σφραγι·σε(ν)εσφραγισατο[LXX]ε·σφραγι·σατο
Pl1stεσφραγισαμενε·σφραγι·σαμενεσφραγισαμεθαε·σφραγι·σαμεθα
2ndεσφραγισατεε·σφραγι·σατεεσφραγισασθεε·σφραγι·σασθε
3rdεσφραγισαν[LXX]ε·σφραγι·σανεσφραγισαντο[LXX]ε·σφραγι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγισωσφραγι·σωσφραγισωμαισφραγι·σωμαι
2ndσφραγισῃς[GNT]σφραγι·σῃςσφραγισῃσφραγι·σῃ
3rdσφραγισῃσφραγι·σῃσφραγισηταισφραγι·σηται
Pl1stσφραγισωμεν[GNT]σφραγι·σωμενσφραγισωμεθασφραγι·σωμεθα
2ndσφραγισητεσφραγι·σητεσφραγισησθεσφραγι·σησθε
3rdσφραγισωσιν, σφραγισωσισφραγι·σωσι(ν)σφραγισωνταισφραγι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφραγισαιμισφραγι·σαιμισφραγισαιμηνσφραγι·σαιμην
2ndσφραγισαις, σφραγισειαςσφραγι·σαις, σφραγι·σειας classicalσφραγισαιοσφραγι·σαιο
3rdσφραγισαι[LXX], σφραγισειεσφραγι·σαι, σφραγι·σειε classicalσφραγισαιτοσφραγι·σαιτο
Pl1stσφραγισαιμενσφραγι·σαιμενσφραγισαιμεθασφραγι·σαιμεθα
2ndσφραγισαιτεσφραγι·σαιτεσφραγισαισθεσφραγι·σαισθε
3rdσφραγισαιεν, σφραγισαισαν, σφραγισειαν, σφραγισειενσφραγι·σαιεν, σφραγι·σαισαν alt, σφραγι·σειαν classical, σφραγι·σειεν classicalσφραγισαιντοσφραγι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφραγισον[GNT][LXX]σφραγι·σονσφραγισαι[LXX]σφραγι·σαι
3rdσφραγισατωσφραγι·σατωσφραγισασθωσφραγι·σασθω
Pl1st
2ndσφραγισατε[LXX]σφραγι·σατεσφραγισασθεσφραγι·σασθε
3rdσφραγισατωσαν, σφραγισαντωνσφραγι·σατωσαν, σφραγι·σαντων classicalσφραγισασθωσαν, σφραγισασθωνσφραγι·σασθωσαν, σφραγι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφραγισαι[LXX]​σφραγι·σαισφραγισασθαι​σφραγι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγισασασφραγισαςσφραγισανσφραγι·σασ·ασφραγι·σα[ντ]·ςσφραγι·σαν[τ]
Nom
Accσφραγισασανσφραγισαντασφραγι·σασ·ανσφραγι·σαντ·α
Datσφραγισασῃσφραγισαντισφραγι·σασ·ῃσφραγι·σαντ·ι
Genσφραγισασηςσφραγισαντοςσφραγι·σασ·ηςσφραγι·σαντ·ος
PlVocσφραγισασαισφραγισαντες[GNT]σφραγισαντασφραγι·σασ·αισφραγι·σαντ·εςσφραγι·σαντ·α
Nom
Accσφραγισασαςσφραγισανταςσφραγι·σασ·αςσφραγι·σαντ·ας
Datσφραγισασαιςσφραγισασι, σφραγισασινσφραγι·σασ·αιςσφραγι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσφραγισασωνσφραγισαντωνσφραγι·σασ·ωνσφραγι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγισαμενησφραγισαμενεσφραγι·σαμεν·ησφραγι·σαμεν·ε
Nomσφραγισαμενος[GNT][LXX]σφραγι·σαμεν·ος
Accσφραγισαμενηνσφραγισαμενονσφραγι·σαμεν·ηνσφραγι·σαμεν·ον
Datσφραγισαμενῃσφραγισαμενῳσφραγι·σαμεν·ῃσφραγι·σαμεν·ῳ
Genσφραγισαμενηςσφραγισαμενουσφραγι·σαμεν·ηςσφραγι·σαμεν·ου
PlVocσφραγισαμεναισφραγισαμενοισφραγισαμενασφραγι·σαμεν·αισφραγι·σαμεν·οισφραγι·σαμεν·α
Nom
Accσφραγισαμεναςσφραγισαμενουςσφραγι·σαμεν·αςσφραγι·σαμεν·ους
Datσφραγισαμεναιςσφραγισαμενοιςσφραγι·σαμεν·αιςσφραγι·σαμεν·οις
Genσφραγισαμενωνσφραγισαμενωνσφραγι·σαμεν·ωνσφραγι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισμαιεσφραγισ·μαι
2ndεσφραγισαιεσφραγισ·[σ]αι
3rdεσφραγισται[LXX]εσφραγισ·ται
Pl1stεσφραγισμεθαεσφραγισ·μεθα
2ndεσφραγισθεεσφραγισ·[σ]θε
3rdεσφραγιδαταιεσφραγισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισομαιεσφραγισ·[σ]ομαι
2ndεσφραγισῃ, εσφραγισειεσφραγισ·[σ]ῃ, εσφραγισ·[σ]ει classical
3rdεσφραγισεταιεσφραγισ·[σ]εται
Pl1stεσφραγισομεθαεσφραγισ·[σ]ομεθα
2ndεσφραγισεσθεεσφραγισ·[σ]εσθε
3rdεσφραγισονταιεσφραγισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισοιμηνεσφραγισ·[σ]οιμην
2ndεσφραγισοιοεσφραγισ·[σ]οιο
3rdεσφραγισοιτοεσφραγισ·[σ]οιτο
Pl1stεσφραγισοιμεθαεσφραγισ·[σ]οιμεθα
2ndεσφραγισοισθεεσφραγισ·[σ]οισθε
3rdεσφραγισοιντοεσφραγισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσφραγισοεσφραγισ·[σ]ο
3rdεσφραγισθωεσφραγισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεσφραγισθεεσφραγισ·[σ]θε
3rdεσφραγισθωσαν, εσφραγισθωνεσφραγισ·[σ]θωσαν, εσφραγισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσφραγισθαι​εσφραγισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσφραγισεσθαι​εσφραγισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσφραγισμενη[LXX]εσφραγισμενεεσφραγισ·μεν·ηεσφραγισ·μεν·ε
Nomεσφραγισμενοςεσφραγισ·μεν·ος
Accεσφραγισμενηνεσφραγισμενον[LXX]εσφραγισ·μεν·ηνεσφραγισ·μεν·ον
Datεσφραγισμενῃεσφραγισμενῳεσφραγισ·μεν·ῃεσφραγισ·μεν·ῳ
Genεσφραγισμενηςεσφραγισμενου[LXX]εσφραγισ·μεν·ηςεσφραγισ·μεν·ου
PlVocεσφραγισμεναι[GNT]εσφραγισμενοι[GNT][LXX]εσφραγισμενα[LXX]εσφραγισ·μεν·αιεσφραγισ·μεν·οιεσφραγισ·μεν·α
Nom
Accεσφραγισμεναςεσφραγισμενουςεσφραγισ·μεν·αςεσφραγισ·μεν·ους
Datεσφραγισμεναιςεσφραγισμενοιςεσφραγισ·μεν·αιςεσφραγισ·μεν·οις
Genεσφραγισμενων[GNT]εσφραγισμενων[GNT]εσφραγισ·μεν·ωνεσφραγισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισμηνε·εσφραγισ·μην
2ndεσφραγισοε·εσφραγισ·[σ]ο
3rdεσφραγιστοε·εσφραγισ·το
Pl1stεσφραγισμεθαε·εσφραγισ·μεθα
2ndεσφραγισθεε·εσφραγισ·[σ]θε
3rdεσφραγιδατοε·εσφραγισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσφραγισθηνε·σφραγισ·θην
2ndεσφραγισθηςε·σφραγισ·θης
3rdεσφραγισθη[LXX]ε·σφραγισ·θη
Pl1stεσφραγισθημενε·σφραγισ·θημεν
2ndεσφραγισθητε[GNT]ε·σφραγισ·θητε
3rdεσφραγισθησανε·σφραγισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσφραγισθησομαισφραγισ·θησομαι
2ndσφραγισθησῃ, σφραγισθησεισφραγισ·θησῃ, σφραγισ·θησει classical
3rdσφραγισθησεταισφραγισ·θησεται
Pl1stσφραγισθησομεθασφραγισ·θησομεθα
2ndσφραγισθησεσθεσφραγισ·θησεσθε
3rdσφραγισθησονταισφραγισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσφραγισθωσφραγισ·θω
2ndσφραγισθῃςσφραγισ·θῃς
3rdσφραγισθῃ[LXX]σφραγισ·θῃ
Pl1stσφραγισθωμενσφραγισ·θωμεν
2ndσφραγισθητεσφραγισ·θητε
3rdσφραγισθωσιν, σφραγισθωσισφραγισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσφραγισθειηνσφραγισ·θειην
2ndσφραγισθειηςσφραγισ·θειης
3rdσφραγισθειησφραγισ·θειη
Pl1stσφραγισθειημεν, σφραγισθειμενσφραγισ·θειημεν, σφραγισ·θειμεν classical
2ndσφραγισθειητε, σφραγισθειτεσφραγισ·θειητε, σφραγισ·θειτε classical
3rdσφραγισθειησαν, σφραγισθειενσφραγισ·θειησαν, σφραγισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσφραγισθησοιμηνσφραγισ·θησοιμην
2ndσφραγισθησοιοσφραγισ·θησοιο
3rdσφραγισθησοιτοσφραγισ·θησοιτο
Pl1stσφραγισθησοιμεθασφραγισ·θησοιμεθα
2ndσφραγισθησοισθεσφραγισ·θησοισθε
3rdσφραγισθησοιντοσφραγισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφραγισθητισφραγισ·θητι
3rdσφραγισθητωσφραγισ·θητω
Pl1st
2ndσφραγισθητεσφραγισ·θητε
3rdσφραγισθητωσαν, σφραγισθεντωνσφραγισ·θητωσαν, σφραγισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σφραγισθηναι​σφραγισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σφραγισθησεσθαι​σφραγισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγισθεισασφραγισθειςσφραγισθενσφραγισ·θεισ·ασφραγισ·θει[ντ]·ςσφραγισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσφραγισθεισανσφραγισθεντασφραγισ·θεισ·ανσφραγισ·θε[ι]ντ·α
Datσφραγισθεισῃσφραγισθεντισφραγισ·θεισ·ῃσφραγισ·θε[ι]ντ·ι
Genσφραγισθεισηςσφραγισθεντοςσφραγισ·θεισ·ηςσφραγισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσφραγισθεισαισφραγισθεντεςσφραγισθεντασφραγισ·θεισ·αισφραγισ·θε[ι]ντ·εςσφραγισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσφραγισθεισαςσφραγισθενταςσφραγισ·θεισ·αςσφραγισ·θε[ι]ντ·ας
Datσφραγισθεισαιςσφραγισθεισι, σφραγισθεισινσφραγισ·θεισ·αιςσφραγισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσφραγισθεισωνσφραγισθεντωνσφραγισ·θεισ·ωνσφραγισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφραγισθησομενησφραγισθησομενεσφραγισ·θησομεν·ησφραγισ·θησομεν·ε
Nomσφραγισθησομενοςσφραγισ·θησομεν·ος
Accσφραγισθησομενηνσφραγισθησομενονσφραγισ·θησομεν·ηνσφραγισ·θησομεν·ον
Datσφραγισθησομενῃσφραγισθησομενῳσφραγισ·θησομεν·ῃσφραγισ·θησομεν·ῳ
Genσφραγισθησομενηςσφραγισθησομενουσφραγισ·θησομεν·ηςσφραγισ·θησομεν·ου
PlVocσφραγισθησομεναισφραγισθησομενοισφραγισθησομενασφραγισ·θησομεν·αισφραγισ·θησομεν·οισφραγισ·θησομεν·α
Nom
Accσφραγισθησομεναςσφραγισθησομενουςσφραγισ·θησομεν·αςσφραγισ·θησομεν·ους
Datσφραγισθησομεναιςσφραγισθησομενοιςσφραγισ·θησομεν·αιςσφραγισ·θησομεν·οις
Genσφραγισθησομενωνσφραγισθησομενωνσφραγισ·θησομεν·ωνσφραγισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 02:22:04 EST