σφαζω • SFAZW • sphazō

Search: σφαγηναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σφαγηναισφάζωσφαγ·[θ]ηναιaor θη inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σφαγηναισφάζωσφαγ·[θ]ηναιaor θη inf

σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαζωσφαζ·ωσφαζομαισφαζ·ομαι
2ndσφαζειςσφαζ·ειςσφαζῃ, σφαζει, σφαζεσαισφαζ·ῃ, σφαζ·ει classical, σφαζ·εσαι alt
3rdσφαζεισφαζ·εισφαζεταισφαζ·εται
Pl1stσφαζομενσφαζ·ομενσφαζομεθασφαζ·ομεθα
2ndσφαζετε[LXX]σφαζ·ετεσφαζεσθεσφαζ·εσθε
3rdσφαζουσιν[LXX], σφαζουσισφαζ·ουσι(ν), σφαζ·ουσι(ν)σφαζονταισφαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαζωσφαζ·ωσφαζωμαισφαζ·ωμαι
2ndσφαζῃςσφαζ·ῃςσφαζῃσφαζ·ῃ
3rdσφαζῃσφαζ·ῃσφαζηταισφαζ·ηται
Pl1stσφαζωμενσφαζ·ωμενσφαζωμεθασφαζ·ωμεθα
2ndσφαζητεσφαζ·ητεσφαζησθεσφαζ·ησθε
3rdσφαζωσιν[LXX], σφαζωσισφαζ·ωσι(ν), σφαζ·ωσι(ν)σφαζωνταισφαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαζοιμισφαζ·οιμισφαζοιμηνσφαζ·οιμην
2ndσφαζοιςσφαζ·οιςσφαζοιοσφαζ·οιο
3rdσφαζοισφαζ·οισφαζοιτοσφαζ·οιτο
Pl1stσφαζοιμενσφαζ·οιμενσφαζοιμεθασφαζ·οιμεθα
2ndσφαζοιτεσφαζ·οιτεσφαζοισθεσφαζ·οισθε
3rdσφαζοιεν, σφαζοισανσφαζ·οιεν, σφαζ·οισαν altσφαζοιντοσφαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφαζε[LXX]σφαζ·εσφαζουσφαζ·ου
3rdσφαζετω[LXX]σφαζ·ετωσφαζεσθωσφαζ·εσθω
Pl1st
2ndσφαζετε[LXX]σφαζ·ετεσφαζεσθεσφαζ·εσθε
3rdσφαζετωσαν, σφαζοντωνσφαζ·ετωσαν, σφαζ·οντων classicalσφαζεσθωσαν, σφαζεσθωνσφαζ·εσθωσαν, σφαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφαζειν[LXX]​σφαζ·εινσφαζεσθαι​σφαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαζουσασφαζονσφαζ·ουσ·ασφαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσφαζωνσφαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσφαζουσανσφαζοντασφαζ·ουσ·ανσφαζ·ο[υ]ντ·α
Datσφαζουσῃσφαζοντισφαζ·ουσ·ῃσφαζ·ο[υ]ντ·ι
Genσφαζουσηςσφαζοντοςσφαζ·ουσ·ηςσφαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσφαζουσαισφαζοντες[LXX]σφαζοντασφαζ·ουσ·αισφαζ·ο[υ]ντ·εςσφαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσφαζουσαςσφαζονταςσφαζ·ουσ·αςσφαζ·ο[υ]ντ·ας
Datσφαζουσαιςσφαζουσι, σφαζουσιν[LXX]σφαζ·ουσ·αιςσφαζ·ου[ντ]·σι(ν), σφαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσφαζουσωνσφαζοντωνσφαζ·ουσ·ωνσφαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαζομενησφαζομενεσφαζ·ομεν·ησφαζ·ομεν·ε
Nomσφαζομενοςσφαζ·ομεν·ος
Accσφαζομενηνσφαζομενονσφαζ·ομεν·ηνσφαζ·ομεν·ον
Datσφαζομενῃσφαζομενῳσφαζ·ομεν·ῃσφαζ·ομεν·ῳ
Genσφαζομενηςσφαζομενουσφαζ·ομεν·ηςσφαζ·ομεν·ου
PlVocσφαζομεναισφαζομενοισφαζομενασφαζ·ομεν·αισφαζ·ομεν·οισφαζ·ομεν·α
Nom
Accσφαζομεναςσφαζομενουςσφαζ·ομεν·αςσφαζ·ομεν·ους
Datσφαζομεναιςσφαζομενοιςσφαζ·ομεν·αιςσφαζ·ομεν·οις
Genσφαζομενωνσφαζομενωνσφαζ·ομεν·ωνσφαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαζον[LXX]ε·σφαζ·ονεσφαζομηνε·σφαζ·ομην
2ndεσφαζεςε·σφαζ·εςεσφαζουε·σφαζ·ου
3rdεσφαζεν, εσφαζεε·σφαζ·ε(ν)εσφαζετοε·σφαζ·ετο
Pl1stεσφαζομενε·σφαζ·ομενεσφαζομεθαε·σφαζ·ομεθα
2ndεσφαζετεε·σφαζ·ετεεσφαζεσθεε·σφαζ·εσθε
3rdεσφαζον[LXX], εσφαζοσανε·σφαζ·ον, ε·σφαζ·οσαν altεσφαζοντοε·σφαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαξω[LXX]σφαγ·σωσφαξομαισφαγ·σομαι
2ndσφαξεις[LXX]σφαγ·σειςσφαξῃ[LXX], σφαξει[LXX], σφαξεσαισφαγ·σῃ, σφαγ·σει classical, σφαγ·σεσαι alt
3rdσφαξει[LXX]σφαγ·σεισφαξεταισφαγ·σεται
Pl1stσφαξομενσφαγ·σομενσφαξομεθασφαγ·σομεθα
2ndσφαξετεσφαγ·σετεσφαξεσθεσφαγ·σεσθε
3rdσφαξουσιν[GNT][LXX], σφαξουσι[LXX]σφαγ·σουσι(ν)σφαξονταισφαγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαξοιμισφαγ·σοιμισφαξοιμηνσφαγ·σοιμην
2ndσφαξοιςσφαγ·σοιςσφαξοιοσφαγ·σοιο
3rdσφαξοισφαγ·σοισφαξοιτοσφαγ·σοιτο
Pl1stσφαξοιμενσφαγ·σοιμενσφαξοιμεθασφαγ·σοιμεθα
2ndσφαξοιτεσφαγ·σοιτεσφαξοισθεσφαγ·σοισθε
3rdσφαξοιενσφαγ·σοιενσφαξοιντοσφαγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφαξειν​σφαγ·σειν​σφαξεσθαι​σφαγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαξουσασφαξον[LXX]σφαγ·σουσ·ασφαγ·σο[υ]ν[τ]
Nomσφαξωνσφαγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσφαξουσανσφαξοντασφαγ·σουσ·ανσφαγ·σο[υ]ντ·α
Datσφαξουσῃσφαξοντισφαγ·σουσ·ῃσφαγ·σο[υ]ντ·ι
Genσφαξουσηςσφαξοντοςσφαγ·σουσ·ηςσφαγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσφαξουσαισφαξοντεςσφαξοντασφαγ·σουσ·αισφαγ·σο[υ]ντ·εςσφαγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσφαξουσαςσφαξονταςσφαγ·σουσ·αςσφαγ·σο[υ]ντ·ας
Datσφαξουσαιςσφαξουσι[LXX], σφαξουσιν[GNT][LXX]σφαγ·σουσ·αιςσφαγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσφαξουσωνσφαξοντωνσφαγ·σουσ·ωνσφαγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαξομενησφαξομενεσφαγ·σομεν·ησφαγ·σομεν·ε
Nomσφαξομενοςσφαγ·σομεν·ος
Accσφαξομενηνσφαξομενονσφαγ·σομεν·ηνσφαγ·σομεν·ον
Datσφαξομενῃσφαξομενῳσφαγ·σομεν·ῃσφαγ·σομεν·ῳ
Genσφαξομενηςσφαξομενουσφαγ·σομεν·ηςσφαγ·σομεν·ου
PlVocσφαξομεναισφαξομενοισφαξομενασφαγ·σομεν·αισφαγ·σομεν·οισφαγ·σομεν·α
Nom
Accσφαξομεναςσφαξομενουςσφαγ·σομεν·αςσφαγ·σομεν·ους
Datσφαξομεναιςσφαξομενοιςσφαγ·σομεν·αιςσφαγ·σομεν·οις
Genσφαξομενωνσφαξομενωνσφαγ·σομεν·ωνσφαγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαξαε·σφαγ·σαεσφαξαμηνε·σφαγ·σαμην
2ndεσφαξας[LXX]ε·σφαγ·σαςεσφαξωε·σφαγ·σω
3rdεσφαξεν[GNT][LXX], εσφαξεε·σφαγ·σε(ν), ε·σφαγ·σε(ν)εσφαξατοε·σφαγ·σατο
Pl1stεσφαξαμενε·σφαγ·σαμενεσφαξαμεθαε·σφαγ·σαμεθα
2ndεσφαξατεε·σφαγ·σατεεσφαξασθεε·σφαγ·σασθε
3rdεσφαξαν[LXX]ε·σφαγ·σανεσφαξαντοε·σφαγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαξω[LXX]σφαγ·σωσφαξωμαισφαγ·σωμαι
2ndσφαξῃς[LXX]σφαγ·σῃςσφαξῃ[LXX]σφαγ·σῃ
3rdσφαξῃ[LXX]σφαγ·σῃσφαξηταισφαγ·σηται
Pl1stσφαξωμενσφαγ·σωμενσφαξωμεθασφαγ·σωμεθα
2ndσφαξητεσφαγ·σητεσφαξησθεσφαγ·σησθε
3rdσφαξωσιν[GNT], σφαξωσισφαγ·σωσι(ν), σφαγ·σωσι(ν)σφαξωνταισφαγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσφαξαιμισφαγ·σαιμισφαξαιμηνσφαγ·σαιμην
2ndσφαξαις, σφαξειαςσφαγ·σαις, σφαγ·σειας classicalσφαξαιοσφαγ·σαιο
3rdσφαξαι[LXX], σφαξειεσφαγ·σαι, σφαγ·σειε classicalσφαξαιτοσφαγ·σαιτο
Pl1stσφαξαιμενσφαγ·σαιμενσφαξαιμεθασφαγ·σαιμεθα
2ndσφαξαιτεσφαγ·σαιτεσφαξαισθεσφαγ·σαισθε
3rdσφαξαιεν, σφαξαισαν, σφαξειαν, σφαξειενσφαγ·σαιεν, σφαγ·σαισαν alt, σφαγ·σειαν classical, σφαγ·σειεν classicalσφαξαιντοσφαγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφαξον[LXX]σφαγ·σονσφαξαι[LXX]σφαγ·σαι
3rdσφαξατωσφαγ·σατωσφαξασθωσφαγ·σασθω
Pl1st
2ndσφαξατεσφαγ·σατεσφαξασθεσφαγ·σασθε
3rdσφαξατωσαν, σφαξαντωνσφαγ·σατωσαν, σφαγ·σαντων classicalσφαξασθωσαν, σφαξασθωνσφαγ·σασθωσαν, σφαγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σφαξαι[LXX]​σφαγ·σαισφαξασθαι​σφαγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαξασασφαξαςσφαξανσφαγ·σασ·ασφαγ·σα[ντ]·ςσφαγ·σαν[τ]
Nom
Accσφαξασανσφαξαντασφαγ·σασ·ανσφαγ·σαντ·α
Datσφαξασῃσφαξαντισφαγ·σασ·ῃσφαγ·σαντ·ι
Genσφαξασηςσφαξαντοςσφαγ·σασ·ηςσφαγ·σαντ·ος
PlVocσφαξασαισφαξαντεςσφαξαντασφαγ·σασ·αισφαγ·σαντ·εςσφαγ·σαντ·α
Nom
Accσφαξασαςσφαξανταςσφαγ·σασ·αςσφαγ·σαντ·ας
Datσφαξασαιςσφαξασι, σφαξασινσφαγ·σασ·αιςσφαγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσφαξασωνσφαξαντωνσφαγ·σασ·ωνσφαγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαξαμενησφαξαμενεσφαγ·σαμεν·ησφαγ·σαμεν·ε
Nomσφαξαμενοςσφαγ·σαμεν·ος
Accσφαξαμενηνσφαξαμενονσφαγ·σαμεν·ηνσφαγ·σαμεν·ον
Datσφαξαμενῃσφαξαμενῳσφαγ·σαμεν·ῃσφαγ·σαμεν·ῳ
Genσφαξαμενηςσφαξαμενουσφαγ·σαμεν·ηςσφαγ·σαμεν·ου
PlVocσφαξαμεναισφαξαμενοισφαξαμενασφαγ·σαμεν·αισφαγ·σαμεν·οισφαγ·σαμεν·α
Nom
Accσφαξαμεναςσφαξαμενουςσφαγ·σαμεν·αςσφαγ·σαμεν·ους
Datσφαξαμεναιςσφαξαμενοιςσφαγ·σαμεν·αιςσφαγ·σαμεν·οις
Genσφαξαμενωνσφαξαμενωνσφαγ·σαμεν·ωνσφαγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαγμαιεσφαγ·μαι
2ndεσφαξαιεσφαγ·σαι
3rdεσφακταιεσφαγ·ται
Pl1stεσφαγμεθαεσφαγ·μεθα
2ndεσφαχθεεσφαγ·σθε
3rdεσφαχαταιεσφαγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαξομαιεσφαγ·σομαι
2ndεσφαξῃ, εσφαξειεσφαγ·σῃ, εσφαγ·σει classical
3rdεσφαξεταιεσφαγ·σεται
Pl1stεσφαξομεθαεσφαγ·σομεθα
2ndεσφαξεσθεεσφαγ·σεσθε
3rdεσφαξονταιεσφαγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαξοιμηνεσφαγ·σοιμην
2ndεσφαξοιοεσφαγ·σοιο
3rdεσφαξοιτοεσφαγ·σοιτο
Pl1stεσφαξοιμεθαεσφαγ·σοιμεθα
2ndεσφαξοισθεεσφαγ·σοισθε
3rdεσφαξοιντοεσφαγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσφαξοεσφαγ·σο
3rdεσφαχθωεσφαγ·σθω
Pl1st
2ndεσφαχθεεσφαγ·σθε
3rdεσφαχθωσαν, εσφαχθωνεσφαγ·σθωσαν, εσφαγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσφαχθαι​εσφαγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσφαξεσθαι​εσφαγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσφαγμενηεσφαγμενεεσφαγ·μεν·ηεσφαγ·μεν·ε
Nomεσφαγμενος[LXX]εσφαγ·μεν·ος
Accεσφαγμενην[GNT]εσφαγμενον[GNT]εσφαγ·μεν·ηνεσφαγ·μεν·ον
Datεσφαγμενῃεσφαγμενῳεσφαγ·μεν·ῃεσφαγ·μεν·ῳ
Genεσφαγμενηςεσφαγμενου[GNT][LXX]εσφαγ·μεν·ηςεσφαγ·μεν·ου
PlVocεσφαγμεναιεσφαγμενοιεσφαγμεναεσφαγ·μεν·αιεσφαγ·μεν·οιεσφαγ·μεν·α
Nom
Accεσφαγμεναςεσφαγμενουςεσφαγ·μεν·αςεσφαγ·μεν·ους
Datεσφαγμεναιςεσφαγμενοιςεσφαγ·μεν·αιςεσφαγ·μεν·οις
Genεσφαγμενων[GNT][LXX]εσφαγμενων[GNT][LXX]εσφαγ·μεν·ωνεσφαγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσφαγμηνε·εσφαγ·μην
2ndεσφαξοε·εσφαγ·σο
3rdεσφακτοε·εσφαγ·το
Pl1stεσφαγμεθαε·εσφαγ·μεθα
2ndεσφαχθεε·εσφαγ·σθε
3rdεσφαχατοε·εσφαγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσφαγηνε·σφαγ·[θ]ην
2ndεσφαγης[GNT]ε·σφαγ·[θ]ης
3rdεσφαγηε·σφαγ·[θ]η
Pl1stεσφαγημενε·σφαγ·[θ]ημεν
2ndεσφαγητεε·σφαγ·[θ]ητε
3rdεσφαγησανε·σφαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσφαγησομαισφαγ·[θ]ησομαι
2ndσφαγησῃ, σφαγησεισφαγ·[θ]ησῃ, σφαγ·[θ]ησει classical
3rdσφαγησεταισφαγ·[θ]ησεται
Pl1stσφαγησομεθασφαγ·[θ]ησομεθα
2ndσφαγησεσθεσφαγ·[θ]ησεσθε
3rdσφαγησονται[LXX]σφαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσφαγωσφαγ·[θ]ω
2ndσφαγῃςσφαγ·[θ]ῃς
3rdσφαγῃ[LXX]σφαγ·[θ]ῃ
Pl1stσφαγωμενσφαγ·[θ]ωμεν
2ndσφαγητεσφαγ·[θ]ητε
3rdσφαγωσιν, σφαγωσισφαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσφαγειηνσφαγ·[θ]ειην
2ndσφαγειηςσφαγ·[θ]ειης
3rdσφαγειησφαγ·[θ]ειη
Pl1stσφαγειημεν, σφαγειμενσφαγ·[θ]ειημεν, σφαγ·[θ]ειμεν classical
2ndσφαγειητε, σφαγειτεσφαγ·[θ]ειητε, σφαγ·[θ]ειτε classical
3rdσφαγειησαν, σφαγειενσφαγ·[θ]ειησαν, σφαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσφαγησοιμηνσφαγ·[θ]ησοιμην
2ndσφαγησοιοσφαγ·[θ]ησοιο
3rdσφαγησοιτοσφαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stσφαγησοιμεθασφαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndσφαγησοισθεσφαγ·[θ]ησοισθε
3rdσφαγησοιντοσφαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσφαγηθισφαγ·[θ]ητι
3rdσφαγητωσφαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσφαγητεσφαγ·[θ]ητε
3rdσφαγητωσαν, σφαγεντωνσφαγ·[θ]ητωσαν, σφαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σφαγηναι[LXX]​σφαγ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σφαγησεσθαι​σφαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαγεισασφαγειςσφαγενσφαγ·[θ]εισ·ασφαγ·[θ]ει[ντ]·ςσφαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσφαγεισανσφαγεντασφαγ·[θ]εισ·ανσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσφαγεισῃσφαγεντισφαγ·[θ]εισ·ῃσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσφαγεισηςσφαγεντος[LXX]σφαγ·[θ]εισ·ηςσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσφαγεισαισφαγεντεςσφαγεντασφαγ·[θ]εισ·αισφαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσφαγεισαςσφαγενταςσφαγ·[θ]εισ·αςσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσφαγεισαιςσφαγεισι, σφαγεισινσφαγ·[θ]εισ·αιςσφαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσφαγεισωνσφαγεντωνσφαγ·[θ]εισ·ωνσφαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσφαγησομενησφαγησομενεσφαγ·[θ]ησομεν·ησφαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomσφαγησομενοςσφαγ·[θ]ησομεν·ος
Accσφαγησομενηνσφαγησομενονσφαγ·[θ]ησομεν·ηνσφαγ·[θ]ησομεν·ον
Datσφαγησομενῃσφαγησομενῳσφαγ·[θ]ησομεν·ῃσφαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσφαγησομενηςσφαγησομενουσφαγ·[θ]ησομεν·ηςσφαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσφαγησομεναισφαγησομενοισφαγησομενασφαγ·[θ]ησομεν·αισφαγ·[θ]ησομεν·οισφαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσφαγησομεναςσφαγησομενουςσφαγ·[θ]ησομεν·αςσφαγ·[θ]ησομεν·ους
Datσφαγησομεναιςσφαγησομενοιςσφαγ·[θ]ησομεν·αιςσφαγ·[θ]ησομεν·οις
Genσφαγησομενωνσφαγησομενωνσφαγ·[θ]ησομεν·ωνσφαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:03:41 EST