συστεναζω • SUSTENAZW • sustenazō

Search: συστεναζει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συστεναζει; συστεναζεισυστενάζωσυν·στεναζ·ει; συν·στεναζ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συστεναζεισυστενάζωσυν·στεναζ·ειpres act ind 3rd sg
συστεναζεισυστενάζωσυν·στεναζ·ειpres mp ind 2nd sg classical

συ·στενάζω (συν+στεναζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστεναζωσυν·στεναζ·ωσυστεναζομαισυν·στεναζ·ομαι
2ndσυστεναζειςσυν·στεναζ·ειςσυστεναζῃ, συστεναζει[GNT], συστεναζεσαισυν·στεναζ·ῃ, συν·στεναζ·ει classical, συν·στεναζ·εσαι alt
3rdσυστεναζει[GNT]συν·στεναζ·εισυστεναζεταισυν·στεναζ·εται
Pl1stσυστεναζομενσυν·στεναζ·ομενσυστεναζομεθασυν·στεναζ·ομεθα
2ndσυστεναζετεσυν·στεναζ·ετεσυστεναζεσθεσυν·στεναζ·εσθε
3rdσυστεναζουσιν, συστεναζουσισυν·στεναζ·ουσι(ν)συστεναζονταισυν·στεναζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστεναζωσυν·στεναζ·ωσυστεναζωμαισυν·στεναζ·ωμαι
2ndσυστεναζῃςσυν·στεναζ·ῃςσυστεναζῃσυν·στεναζ·ῃ
3rdσυστεναζῃσυν·στεναζ·ῃσυστεναζηταισυν·στεναζ·ηται
Pl1stσυστεναζωμενσυν·στεναζ·ωμενσυστεναζωμεθασυν·στεναζ·ωμεθα
2ndσυστεναζητεσυν·στεναζ·ητεσυστεναζησθεσυν·στεναζ·ησθε
3rdσυστεναζωσιν, συστεναζωσισυν·στεναζ·ωσι(ν)συστεναζωνταισυν·στεναζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστεναζοιμισυν·στεναζ·οιμισυστεναζοιμηνσυν·στεναζ·οιμην
2ndσυστεναζοιςσυν·στεναζ·οιςσυστεναζοιοσυν·στεναζ·οιο
3rdσυστεναζοισυν·στεναζ·οισυστεναζοιτοσυν·στεναζ·οιτο
Pl1stσυστεναζοιμενσυν·στεναζ·οιμενσυστεναζοιμεθασυν·στεναζ·οιμεθα
2ndσυστεναζοιτεσυν·στεναζ·οιτεσυστεναζοισθεσυν·στεναζ·οισθε
3rdσυστεναζοιεν, συστεναζοισανσυν·στεναζ·οιεν, συν·στεναζ·οισαν altσυστεναζοιντοσυν·στεναζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστεναζεσυν·στεναζ·εσυστεναζουσυν·στεναζ·ου
3rdσυστεναζετωσυν·στεναζ·ετωσυστεναζεσθωσυν·στεναζ·εσθω
Pl1st
2ndσυστεναζετεσυν·στεναζ·ετεσυστεναζεσθεσυν·στεναζ·εσθε
3rdσυστεναζετωσαν, συστεναζοντωνσυν·στεναζ·ετωσαν, συν·στεναζ·οντων classicalσυστεναζεσθωσαν, συστεναζεσθωνσυν·στεναζ·εσθωσαν, συν·στεναζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστεναζειν​συν·στεναζ·ειν​συστεναζεσθαι​συν·στεναζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστεναζουσασυστεναζονσυν·στεναζ·ουσ·ασυν·στεναζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυστεναζωνσυν·στεναζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυστεναζουσανσυστεναζοντασυν·στεναζ·ουσ·ανσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·α
Datσυστεναζουσῃσυστεναζοντισυν·στεναζ·ουσ·ῃσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·ι
Genσυστεναζουσηςσυστεναζοντοςσυν·στεναζ·ουσ·ηςσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυστεναζουσαισυστεναζοντεςσυστεναζοντασυν·στεναζ·ουσ·αισυν·στεναζ·ο[υ]ντ·εςσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυστεναζουσαςσυστεναζονταςσυν·στεναζ·ουσ·αςσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·ας
Datσυστεναζουσαιςσυστεναζουσι, συστεναζουσινσυν·στεναζ·ουσ·αιςσυν·στεναζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυστεναζουσωνσυστεναζοντωνσυν·στεναζ·ουσ·ωνσυν·στεναζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστεναζομενησυστεναζομενεσυν·στεναζ·ομεν·ησυν·στεναζ·ομεν·ε
Nomσυστεναζομενοςσυν·στεναζ·ομεν·ος
Accσυστεναζομενηνσυστεναζομενονσυν·στεναζ·ομεν·ηνσυν·στεναζ·ομεν·ον
Datσυστεναζομενῃσυστεναζομενῳσυν·στεναζ·ομεν·ῃσυν·στεναζ·ομεν·ῳ
Genσυστεναζομενηςσυστεναζομενουσυν·στεναζ·ομεν·ηςσυν·στεναζ·ομεν·ου
PlVocσυστεναζομεναισυστεναζομενοισυστεναζομενασυν·στεναζ·ομεν·αισυν·στεναζ·ομεν·οισυν·στεναζ·ομεν·α
Nom
Accσυστεναζομεναςσυστεναζομενουςσυν·στεναζ·ομεν·αςσυν·στεναζ·ομεν·ους
Datσυστεναζομεναιςσυστεναζομενοιςσυν·στεναζ·ομεν·αιςσυν·στεναζ·ομεν·οις
Genσυστεναζομενωνσυστεναζομενωνσυν·στεναζ·ομεν·ωνσυν·στεναζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστεναζονσυν·ε·στεναζ·ονσυνεστεναζομηνσυν·ε·στεναζ·ομην
2ndσυνεστεναζεςσυν·ε·στεναζ·εςσυνεστεναζουσυν·ε·στεναζ·ου
3rdσυνεστεναζεν, συνεστεναζεσυν·ε·στεναζ·ε(ν)συνεστεναζετοσυν·ε·στεναζ·ετο
Pl1stσυνεστεναζομενσυν·ε·στεναζ·ομενσυνεστεναζομεθασυν·ε·στεναζ·ομεθα
2ndσυνεστεναζετεσυν·ε·στεναζ·ετεσυνεστεναζεσθεσυν·ε·στεναζ·εσθε
3rdσυνεστεναζον, συνεστεναζοσανσυν·ε·στεναζ·ον, συν·ε·στεναζ·οσαν altσυνεστεναζοντοσυν·ε·στεναζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Oct-2019 20:44:56 EDT