συριζω • SURIZW • surizō

Search: συριει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συριει; συριεισυρίζωσυρι(ε)·[σ]ει; συρι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συριεισυρίζωσυρι(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
συριεισυρίζωσυρι(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυριζωσυριζ·ωσυριζομαισυριζ·ομαι
2ndσυριζειςσυριζ·ειςσυριζῃ, συριζει, συριζεσαισυριζ·ῃ, συριζ·ει classical, συριζ·εσαι alt
3rdσυριζεισυριζ·εισυριζεταισυριζ·εται
Pl1stσυριζομενσυριζ·ομενσυριζομεθασυριζ·ομεθα
2ndσυριζετεσυριζ·ετεσυριζεσθεσυριζ·εσθε
3rdσυριζουσιν, συριζουσισυριζ·ουσι(ν)συριζονταισυριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυριζωσυριζ·ωσυριζωμαισυριζ·ωμαι
2ndσυριζῃςσυριζ·ῃςσυριζῃσυριζ·ῃ
3rdσυριζῃσυριζ·ῃσυριζηταισυριζ·ηται
Pl1stσυριζωμενσυριζ·ωμενσυριζωμεθασυριζ·ωμεθα
2ndσυριζητεσυριζ·ητεσυριζησθεσυριζ·ησθε
3rdσυριζωσιν, συριζωσισυριζ·ωσι(ν)συριζωνταισυριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυριζοιμισυριζ·οιμισυριζοιμηνσυριζ·οιμην
2ndσυριζοιςσυριζ·οιςσυριζοιοσυριζ·οιο
3rdσυριζοισυριζ·οισυριζοιτοσυριζ·οιτο
Pl1stσυριζοιμενσυριζ·οιμενσυριζοιμεθασυριζ·οιμεθα
2ndσυριζοιτεσυριζ·οιτεσυριζοισθεσυριζ·οισθε
3rdσυριζοιεν, συριζοισανσυριζ·οιεν, συριζ·οισαν altσυριζοιντοσυριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυριζεσυριζ·εσυριζουσυριζ·ου
3rdσυριζετωσυριζ·ετωσυριζεσθωσυριζ·εσθω
Pl1st
2ndσυριζετεσυριζ·ετεσυριζεσθεσυριζ·εσθε
3rdσυριζετωσαν, συριζοντωνσυριζ·ετωσαν, συριζ·οντων classicalσυριζεσθωσαν, συριζεσθωνσυριζ·εσθωσαν, συριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συριζειν​συριζ·ειν​συριζεσθαι​συριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυριζουσασυριζον[LXX]συριζ·ουσ·ασυριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυριζωνσυριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυριζουσανσυριζοντασυριζ·ουσ·ανσυριζ·ο[υ]ντ·α
Datσυριζουσῃσυριζοντισυριζ·ουσ·ῃσυριζ·ο[υ]ντ·ι
Genσυριζουσηςσυριζοντος[LXX]συριζ·ουσ·ηςσυριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυριζουσαισυριζοντεςσυριζοντασυριζ·ουσ·αισυριζ·ο[υ]ντ·εςσυριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυριζουσαςσυριζονταςσυριζ·ουσ·αςσυριζ·ο[υ]ντ·ας
Datσυριζουσαιςσυριζουσι, συριζουσινσυριζ·ουσ·αιςσυριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυριζουσωνσυριζοντωνσυριζ·ουσ·ωνσυριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυριζομενησυριζομενεσυριζ·ομεν·ησυριζ·ομεν·ε
Nomσυριζομενοςσυριζ·ομεν·ος
Accσυριζομενηνσυριζομενονσυριζ·ομεν·ηνσυριζ·ομεν·ον
Datσυριζομενῃσυριζομενῳσυριζ·ομεν·ῃσυριζ·ομεν·ῳ
Genσυριζομενηςσυριζομενουσυριζ·ομεν·ηςσυριζ·ομεν·ου
PlVocσυριζομεναισυριζομενοισυριζομενασυριζ·ομεν·αισυριζ·ομεν·οισυριζ·ομεν·α
Nom
Accσυριζομεναςσυριζομενουςσυριζ·ομεν·αςσυριζ·ομεν·ους
Datσυριζομεναιςσυριζομενοιςσυριζ·ομεν·αιςσυριζ·ομεν·οις
Genσυριζομενωνσυριζομενωνσυριζ·ομεν·ωνσυριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσυριζονε·συριζ·ονεσυριζομηνε·συριζ·ομην
2ndεσυριζεςε·συριζ·εςεσυριζουε·συριζ·ου
3rdεσυριζεν, εσυριζεε·συριζ·ε(ν)εσυριζετοε·συριζ·ετο
Pl1stεσυριζομενε·συριζ·ομενεσυριζομεθαε·συριζ·ομεθα
2ndεσυριζετεε·συριζ·ετεεσυριζεσθεε·συριζ·εσθε
3rdεσυριζον, εσυριζοσανε·συριζ·ον, ε·συριζ·οσαν altεσυριζοντοε·συριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυριωσυρι(ε)·[σ]ωσυριουμαισυρι(ε)·[σ]ομαι
2ndσυριειςσυρι(ε)·[σ]ειςσυριῃ, συριει[LXX], συριεισαισυρι(ε)·[σ]ῃ, συρι(ε)·[σ]ει classical, συρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσυριει[LXX]συρι(ε)·[σ]εισυριειταισυρι(ε)·[σ]εται
Pl1stσυριουμενσυρι(ε)·[σ]ομενσυριουμεθασυρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndσυριειτεσυρι(ε)·[σ]ετεσυριεισθεσυρι(ε)·[σ]εσθε
3rdσυριουσιν[LXX], συριουσισυρι(ε)·[σ]ουσι(ν), συρι(ε)·[σ]ουσι(ν)συριουνταισυρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυριοιμισυρι(ε)·[σ]οιμισυριοιμηνσυρι(ε)·[σ]οιμην
2ndσυριοιςσυρι(ε)·[σ]οιςσυριοιοσυρι(ε)·[σ]οιο
3rdσυριοισυρι(ε)·[σ]οισυριοιτοσυρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσυριοιμενσυρι(ε)·[σ]οιμενσυριοιμεθασυρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσυριοιτεσυρι(ε)·[σ]οιτεσυριοισθεσυρι(ε)·[σ]οισθε
3rdσυριοιενσυρι(ε)·[σ]οιενσυριοιντοσυρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συριειν​συρι(ε)·[σ]ειν​συριεισθαι​συρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυριουσασυριουνσυρι(ε)·[σ]ουσ·ασυρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσυριωνσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσυριουσανσυριουντασυρι(ε)·[σ]ουσ·ανσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσυριουσῃσυριουντισυρι(ε)·[σ]ουσ·ῃσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσυριουσηςσυριουντοςσυρι(ε)·[σ]ουσ·ηςσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσυριουσαισυριουντεςσυριουντασυρι(ε)·[σ]ουσ·αισυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυριουσαςσυριουνταςσυρι(ε)·[σ]ουσ·αςσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσυριουσαιςσυριουσι, συριουσιν[LXX]συρι(ε)·[σ]ουσ·αιςσυρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), συρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσυριουσωνσυριουντωνσυρι(ε)·[σ]ουσ·ωνσυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυριουμενησυριουμενεσυρι(ε)·[σ]ομεν·ησυρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσυριουμενοςσυρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσυριουμενηνσυριουμενονσυρι(ε)·[σ]ομεν·ηνσυρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσυριουμενῃσυριουμενῳσυρι(ε)·[σ]ομεν·ῃσυρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσυριουμενηςσυριουμενουσυρι(ε)·[σ]ομεν·ηςσυρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσυριουμεναισυριουμενοισυριουμενασυρι(ε)·[σ]ομεν·αισυρι(ε)·[σ]ομεν·οισυρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσυριουμεναςσυριουμενουςσυρι(ε)·[σ]ομεν·αςσυρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσυριουμεναιςσυριουμενοιςσυρι(ε)·[σ]ομεν·αιςσυρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσυριουμενωνσυριουμενωνσυρι(ε)·[σ]ομεν·ωνσυρι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσυρισαε·συρι·σαεσυρισαμηνε·συρι·σαμην
2ndεσυρισαςε·συρι·σαςεσυρισωε·συρι·σω
3rdεσυρισεν, εσυρισεε·συρι·σε(ν)εσυρισατοε·συρι·σατο
Pl1stεσυρισαμενε·συρι·σαμενεσυρισαμεθαε·συρι·σαμεθα
2ndεσυρισατεε·συρι·σατεεσυρισασθεε·συρι·σασθε
3rdεσυρισαν[LXX]ε·συρι·σανεσυρισαντοε·συρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυρισωσυρι·σωσυρισωμαισυρι·σωμαι
2ndσυρισῃςσυρι·σῃςσυρισῃσυρι·σῃ
3rdσυρισῃσυρι·σῃσυρισηταισυρι·σηται
Pl1stσυρισωμενσυρι·σωμενσυρισωμεθασυρι·σωμεθα
2ndσυρισητεσυρι·σητεσυρισησθεσυρι·σησθε
3rdσυρισωσιν, συρισωσισυρι·σωσι(ν)συρισωνταισυρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυρισαιμισυρι·σαιμισυρισαιμηνσυρι·σαιμην
2ndσυρισαις, συρισειαςσυρι·σαις, συρι·σειας classicalσυρισαιοσυρι·σαιο
3rdσυρισαι, συρισειεσυρι·σαι, συρι·σειε classicalσυρισαιτοσυρι·σαιτο
Pl1stσυρισαιμενσυρι·σαιμενσυρισαιμεθασυρι·σαιμεθα
2ndσυρισαιτεσυρι·σαιτεσυρισαισθεσυρι·σαισθε
3rdσυρισαιεν, συρισαισαν, συρισειαν, συρισειενσυρι·σαιεν, συρι·σαισαν alt, συρι·σειαν classical, συρι·σειεν classicalσυρισαιντοσυρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυρισονσυρι·σονσυρισαισυρι·σαι
3rdσυρισατωσυρι·σατωσυρισασθωσυρι·σασθω
Pl1st
2ndσυρισατεσυρι·σατεσυρισασθεσυρι·σασθε
3rdσυρισατωσαν, συρισαντωνσυρι·σατωσαν, συρι·σαντων classicalσυρισασθωσαν, συρισασθωνσυρι·σασθωσαν, συρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συρισαι​συρι·σαι​συρισασθαι​συρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυρισασασυρισαςσυρισανσυρι·σασ·ασυρι·σα[ντ]·ςσυρι·σαν[τ]
Nom
Accσυρισασανσυρισαντασυρι·σασ·ανσυρι·σαντ·α
Datσυρισασῃσυρισαντισυρι·σασ·ῃσυρι·σαντ·ι
Genσυρισασηςσυρισαντοςσυρι·σασ·ηςσυρι·σαντ·ος
PlVocσυρισασαισυρισαντεςσυρισαντασυρι·σασ·αισυρι·σαντ·εςσυρι·σαντ·α
Nom
Accσυρισασαςσυρισανταςσυρι·σασ·αςσυρι·σαντ·ας
Datσυρισασαιςσυρισασι, συρισασινσυρι·σασ·αιςσυρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυρισασωνσυρισαντωνσυρι·σασ·ωνσυρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυρισαμενησυρισαμενεσυρι·σαμεν·ησυρι·σαμεν·ε
Nomσυρισαμενοςσυρι·σαμεν·ος
Accσυρισαμενηνσυρισαμενονσυρι·σαμεν·ηνσυρι·σαμεν·ον
Datσυρισαμενῃσυρισαμενῳσυρι·σαμεν·ῃσυρι·σαμεν·ῳ
Genσυρισαμενηςσυρισαμενουσυρι·σαμεν·ηςσυρι·σαμεν·ου
PlVocσυρισαμεναισυρισαμενοισυρισαμενασυρι·σαμεν·αισυρι·σαμεν·οισυρι·σαμεν·α
Nom
Accσυρισαμεναςσυρισαμενουςσυρι·σαμεν·αςσυρι·σαμεν·ους
Datσυρισαμεναιςσυρισαμενοιςσυρι·σαμεν·αιςσυρι·σαμεν·οις
Genσυρισαμενωνσυρισαμενωνσυρι·σαμεν·ωνσυρι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 13:34:36 EDT