συνοικιζω • SUNOIKIZW • sunoikizō

Search: συνῳκισατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνῳκισατεσυνοικίζωσυν·ε·οικι·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνῳκισατεσυνοικίζωσυν·ε·οικι·σατε1aor act ind 2nd pl

συν·οικίζω [LXX] (-, -, συν+οικι·σ-, -, συν+ῳκισ-, συν+οικισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισασυν·ε·οικι·σασυνῳκισαμηνσυν·ε·οικι·σαμην
2ndσυνῳκισαςσυν·ε·οικι·σαςσυνῳκισωσυν·ε·οικι·σω
3rdσυνῳκισεν, συνῳκισεσυν·ε·οικι·σε(ν)συνῳκισατοσυν·ε·οικι·σατο
Pl1stσυνῳκισαμεν[LXX]συν·ε·οικι·σαμενσυνῳκισαμεθασυν·ε·οικι·σαμεθα
2ndσυνῳκισατε[LXX]συν·ε·οικι·σατεσυνῳκισασθεσυν·ε·οικι·σασθε
3rdσυνῳκισαν[LXX]συν·ε·οικι·σανσυνῳκισαντοσυν·ε·οικι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισωσυν·οικι·σωσυνοικισωμαισυν·οικι·σωμαι
2ndσυνοικισῃςσυν·οικι·σῃςσυνοικισῃσυν·οικι·σῃ
3rdσυνοικισῃσυν·οικι·σῃσυνοικισηταισυν·οικι·σηται
Pl1stσυνοικισωμενσυν·οικι·σωμενσυνοικισωμεθασυν·οικι·σωμεθα
2ndσυνοικισητε[LXX]συν·οικι·σητεσυνοικισησθεσυν·οικι·σησθε
3rdσυνοικισωσιν, συνοικισωσισυν·οικι·σωσι(ν)συνοικισωνταισυν·οικι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισαιμισυν·οικι·σαιμισυνοικισαιμηνσυν·οικι·σαιμην
2ndσυνοικισαις, συνοικισειαςσυν·οικι·σαις, συν·οικι·σειας classicalσυνοικισαιοσυν·οικι·σαιο
3rdσυνοικισαι, συνοικισειεσυν·οικι·σαι, συν·οικι·σειε classicalσυνοικισαιτοσυν·οικι·σαιτο
Pl1stσυνοικισαιμενσυν·οικι·σαιμενσυνοικισαιμεθασυν·οικι·σαιμεθα
2ndσυνοικισαιτεσυν·οικι·σαιτεσυνοικισαισθεσυν·οικι·σαισθε
3rdσυνοικισαιεν, συνοικισαισαν, συνοικισειαν, συνοικισειενσυν·οικι·σαιεν, συν·οικι·σαισαν alt, συν·οικι·σειαν classical, συν·οικι·σειεν classicalσυνοικισαιντοσυν·οικι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνοικισονσυν·οικι·σονσυνοικισαισυν·οικι·σαι
3rdσυνοικισατωσυν·οικι·σατωσυνοικισασθωσυν·οικι·σασθω
Pl1st
2ndσυνοικισατεσυν·οικι·σατεσυνοικισασθεσυν·οικι·σασθε
3rdσυνοικισατωσαν, συνοικισαντωνσυν·οικι·σατωσαν, συν·οικι·σαντων classicalσυνοικισασθωσαν, συνοικισασθωνσυν·οικι·σασθωσαν, συν·οικι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνοικισαι​συν·οικι·σαι​συνοικισασθαι​συν·οικι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοικισασασυνοικισαςσυνοικισανσυν·οικι·σασ·ασυν·οικι·σα[ντ]·ςσυν·οικι·σαν[τ]
Nom
Accσυνοικισασανσυνοικισαντασυν·οικι·σασ·ανσυν·οικι·σαντ·α
Datσυνοικισασῃσυνοικισαντισυν·οικι·σασ·ῃσυν·οικι·σαντ·ι
Genσυνοικισασηςσυνοικισαντοςσυν·οικι·σασ·ηςσυν·οικι·σαντ·ος
PlVocσυνοικισασαισυνοικισαντεςσυνοικισαντασυν·οικι·σασ·αισυν·οικι·σαντ·εςσυν·οικι·σαντ·α
Nom
Accσυνοικισασαςσυνοικισανταςσυν·οικι·σασ·αςσυν·οικι·σαντ·ας
Datσυνοικισασαιςσυνοικισασι, συνοικισασινσυν·οικι·σασ·αιςσυν·οικι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνοικισασωνσυνοικισαντωνσυν·οικι·σασ·ωνσυν·οικι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοικισαμενησυνοικισαμενεσυν·οικι·σαμεν·ησυν·οικι·σαμεν·ε
Nomσυνοικισαμενοςσυν·οικι·σαμεν·ος
Accσυνοικισαμενηνσυνοικισαμενονσυν·οικι·σαμεν·ηνσυν·οικι·σαμεν·ον
Datσυνοικισαμενῃσυνοικισαμενῳσυν·οικι·σαμεν·ῃσυν·οικι·σαμεν·ῳ
Genσυνοικισαμενηςσυνοικισαμενουσυν·οικι·σαμεν·ηςσυν·οικι·σαμεν·ου
PlVocσυνοικισαμεναισυνοικισαμενοισυνοικισαμενασυν·οικι·σαμεν·αισυν·οικι·σαμεν·οισυν·οικι·σαμεν·α
Nom
Accσυνοικισαμεναςσυνοικισαμενουςσυν·οικι·σαμεν·αςσυν·οικι·σαμεν·ους
Datσυνοικισαμεναιςσυνοικισαμενοιςσυν·οικι·σαμεν·αιςσυν·οικι·σαμεν·οις
Genσυνοικισαμενωνσυνοικισαμενωνσυν·οικι·σαμεν·ωνσυν·οικι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισμαισυν·ῳκισ·μαι
2ndσυνῳκισαισυν·ῳκισ·[σ]αι
3rdσυνῳκισταισυν·ῳκισ·ται
Pl1stσυνῳκισμεθασυν·ῳκισ·μεθα
2ndσυνῳκισθεσυν·ῳκισ·[σ]θε
3rdσυνῳκιδαταισυν·ῳκισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισομαισυν·ῳκισ·[σ]ομαι
2ndσυνῳκισῃ, συνῳκισεισυν·ῳκισ·[σ]ῃ, συν·ῳκισ·[σ]ει classical
3rdσυνῳκισεταισυν·ῳκισ·[σ]εται
Pl1stσυνῳκισομεθασυν·ῳκισ·[σ]ομεθα
2ndσυνῳκισεσθεσυν·ῳκισ·[σ]εσθε
3rdσυνῳκισονταισυν·ῳκισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισοιμηνσυν·ῳκισ·[σ]οιμην
2ndσυνῳκισοιοσυν·ῳκισ·[σ]οιο
3rdσυνῳκισοιτοσυν·ῳκισ·[σ]οιτο
Pl1stσυνῳκισοιμεθασυν·ῳκισ·[σ]οιμεθα
2ndσυνῳκισοισθεσυν·ῳκισ·[σ]οισθε
3rdσυνῳκισοιντοσυν·ῳκισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνῳκισοσυν·ῳκισ·[σ]ο
3rdσυνῳκισθωσυν·ῳκισ·[σ]θω
Pl1st
2ndσυνῳκισθεσυν·ῳκισ·[σ]θε
3rdσυνῳκισθωσαν, συνῳκισθωνσυν·ῳκισ·[σ]θωσαν, συν·ῳκισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνῳκισθαι​συν·ῳκισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνῳκισεσθαι​συν·ῳκισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνῳκισμενησυνῳκισμενεσυν·ῳκισ·μεν·ησυν·ῳκισ·μεν·ε
Nomσυνῳκισμενοςσυν·ῳκισ·μεν·ος
Accσυνῳκισμενηνσυνῳκισμενονσυν·ῳκισ·μεν·ηνσυν·ῳκισ·μεν·ον
Datσυνῳκισμενῃσυνῳκισμενῳσυν·ῳκισ·μεν·ῃσυν·ῳκισ·μεν·ῳ
Genσυνῳκισμενης[LXX]συνῳκισμενουσυν·ῳκισ·μεν·ηςσυν·ῳκισ·μεν·ου
PlVocσυνῳκισμεναισυνῳκισμενοισυνῳκισμενασυν·ῳκισ·μεν·αισυν·ῳκισ·μεν·οισυν·ῳκισ·μεν·α
Nom
Accσυνῳκισμεναςσυνῳκισμενουςσυν·ῳκισ·μεν·αςσυν·ῳκισ·μεν·ους
Datσυνῳκισμεναιςσυνῳκισμενοιςσυν·ῳκισ·μεν·αιςσυν·ῳκισ·μεν·οις
Genσυνῳκισμενωνσυνῳκισμενωνσυν·ῳκισ·μεν·ωνσυν·ῳκισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισμηνσυν·ε·ῳκισ·μην
2ndσυνῳκισοσυν·ε·ῳκισ·[σ]ο
3rdσυνῳκιστοσυν·ε·ῳκισ·το
Pl1stσυνῳκισμεθασυν·ε·ῳκισ·μεθα
2ndσυνῳκισθεσυν·ε·ῳκισ·[σ]θε
3rdσυνῳκιδατοσυν·ε·ῳκισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνῳκισθηνσυν·ε·οικισ·θην
2ndσυνῳκισθηςσυν·ε·οικισ·θης
3rdσυνῳκισθησυν·ε·οικισ·θη
Pl1stσυνῳκισθημενσυν·ε·οικισ·θημεν
2ndσυνῳκισθητεσυν·ε·οικισ·θητε
3rdσυνῳκισθησανσυν·ε·οικισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισθησομαισυν·οικισ·θησομαι
2ndσυνοικισθησῃ[LXX], συνοικισθησεισυν·οικισ·θησῃ, συν·οικισ·θησει classical
3rdσυνοικισθησεται[LXX]συν·οικισ·θησεται
Pl1stσυνοικισθησομεθασυν·οικισ·θησομεθα
2ndσυνοικισθησεσθεσυν·οικισ·θησεσθε
3rdσυνοικισθησονταισυν·οικισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισθωσυν·οικισ·θω
2ndσυνοικισθῃςσυν·οικισ·θῃς
3rdσυνοικισθῃσυν·οικισ·θῃ
Pl1stσυνοικισθωμενσυν·οικισ·θωμεν
2ndσυνοικισθητεσυν·οικισ·θητε
3rdσυνοικισθωσιν, συνοικισθωσισυν·οικισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισθειηνσυν·οικισ·θειην
2ndσυνοικισθειηςσυν·οικισ·θειης
3rdσυνοικισθειησυν·οικισ·θειη
Pl1stσυνοικισθειημεν, συνοικισθειμενσυν·οικισ·θειημεν, συν·οικισ·θειμεν classical
2ndσυνοικισθειητε, συνοικισθειτεσυν·οικισ·θειητε, συν·οικισ·θειτε classical
3rdσυνοικισθειησαν, συνοικισθειενσυν·οικισ·θειησαν, συν·οικισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυνοικισθησοιμηνσυν·οικισ·θησοιμην
2ndσυνοικισθησοιοσυν·οικισ·θησοιο
3rdσυνοικισθησοιτοσυν·οικισ·θησοιτο
Pl1stσυνοικισθησοιμεθασυν·οικισ·θησοιμεθα
2ndσυνοικισθησοισθεσυν·οικισ·θησοισθε
3rdσυνοικισθησοιντοσυν·οικισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνοικισθητισυν·οικισ·θητι
3rdσυνοικισθητωσυν·οικισ·θητω
Pl1st
2ndσυνοικισθητεσυν·οικισ·θητε
3rdσυνοικισθητωσαν, συνοικισθεντωνσυν·οικισ·θητωσαν, συν·οικισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συνοικισθηναι​συν·οικισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συνοικισθησεσθαι​συν·οικισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοικισθεισασυνοικισθειςσυνοικισθενσυν·οικισ·θεισ·ασυν·οικισ·θει[ντ]·ςσυν·οικισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυνοικισθεισανσυνοικισθεντασυν·οικισ·θεισ·ανσυν·οικισ·θε[ι]ντ·α
Datσυνοικισθεισῃσυνοικισθεντισυν·οικισ·θεισ·ῃσυν·οικισ·θε[ι]ντ·ι
Genσυνοικισθεισηςσυνοικισθεντοςσυν·οικισ·θεισ·ηςσυν·οικισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυνοικισθεισαισυνοικισθεντεςσυνοικισθεντασυν·οικισ·θεισ·αισυν·οικισ·θε[ι]ντ·εςσυν·οικισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυνοικισθεισαςσυνοικισθενταςσυν·οικισ·θεισ·αςσυν·οικισ·θε[ι]ντ·ας
Datσυνοικισθεισαιςσυνοικισθεισι, συνοικισθεισινσυν·οικισ·θεισ·αιςσυν·οικισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυνοικισθεισωνσυνοικισθεντωνσυν·οικισ·θεισ·ωνσυν·οικισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοικισθησομενησυνοικισθησομενεσυν·οικισ·θησομεν·ησυν·οικισ·θησομεν·ε
Nomσυνοικισθησομενοςσυν·οικισ·θησομεν·ος
Accσυνοικισθησομενηνσυνοικισθησομενονσυν·οικισ·θησομεν·ηνσυν·οικισ·θησομεν·ον
Datσυνοικισθησομενῃσυνοικισθησομενῳσυν·οικισ·θησομεν·ῃσυν·οικισ·θησομεν·ῳ
Genσυνοικισθησομενηςσυνοικισθησομενουσυν·οικισ·θησομεν·ηςσυν·οικισ·θησομεν·ου
PlVocσυνοικισθησομεναισυνοικισθησομενοισυνοικισθησομενασυν·οικισ·θησομεν·αισυν·οικισ·θησομεν·οισυν·οικισ·θησομεν·α
Nom
Accσυνοικισθησομεναςσυνοικισθησομενουςσυν·οικισ·θησομεν·αςσυν·οικισ·θησομεν·ους
Datσυνοικισθησομεναιςσυνοικισθησομενοιςσυν·οικισ·θησομεν·αιςσυν·οικισ·θησομεν·οις
Genσυνοικισθησομενωνσυνοικισθησομενωνσυν·οικισ·θησομεν·ωνσυν·οικισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2019 12:04:54 EDT