συνιημι • SUNIHMI • suniēmi

Search: συνηκα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνηκασυνίημισυν·ε·η·κα1aor act ind 1st sg

συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιουμαισυν·ι(ε)·ομαι
2ndσυνιεις[GNT][LXX]συν·ι(ε)·ειςσυνιῃ, συνιει[LXX], συνιεισαισυν·ι(ε)·ῃ, συν·ι(ε)·ει classical, συν·ι(ε)·εσαι alt
3rdσυνιει[LXX]συν·ι(ε)·εισυνιειταισυν·ι(ε)·εται
Pl1stσυνιουμενσυν·ι(ε)·ομενσυνιουμεθασυν·ι(ε)·ομεθα
2ndσυνιειτεσυν·ι(ε)·ετεσυνιεισθεσυν·ι(ε)·εσθε
3rdσυνιουσιν[GNT][LXX], συνιουσισυν·ι(ε)·ουσι(ν), συν·ι(ε)·ουσι(ν)συνιουνταισυν·ι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιημισυν·ι(ε)·^μισυνιεμαισυν·ι(ε)·μαι
2ndσυνιης, συνιηθασυν·ι(ε)·^ς, συν·ι(ε)·^θα classicalσυνιεσαισυν·ι(ε)·σαι
3rdσυνιησιν, συνιησισυν·ι(ε)·^σι(ν)συνιεταισυν·ι(ε)·ται
Pl1stσυνιεμενσυν·ι(ε)·μενσυνιεμεθασυν·ι(ε)·μεθα
2ndσυνιετε[GNT][LXX]συν·ι(ε)·τεσυνιεσθεσυν·ι(ε)·σθε
3rdσυνιασιν[GNT], συνιασισυν·ι·ασι(ν) (instead of συν·ι(ε)·ασι(ν) > συνιεασιν), συν·ι·ασι(ν) (instead of συν·ι(ε)·ασι(ν) > συνιεασι)συνιενταισυν·ι(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιωσυν·ι(ε)·ωσυνιωμαισυν·ι(ε)·ωμαι
2ndσυνιῃς[LXX]συν·ι(ε)·ῃςσυνιῃσυν·ι(ε)·ῃ
3rdσυνιῃσυν·ι(ε)·ῃσυνιηταισυν·ι(ε)·ηται
Pl1stσυνιωμενσυν·ι(ε)·ωμενσυνιωμεθασυν·ι(ε)·ωμεθα
2ndσυνιητεσυν·ι(ε)·ητεσυνιησθεσυν·ι(ε)·ησθε
3rdσυνιωσιν[GNT], συνιωσισυν·ι(ε)·ωσι(ν), συν·ι(ε)·ωσι(ν)συνιωνταισυν·ι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιοιμισυν·ι(ε)·οιμισυνιοιμηνσυν·ι(ε)·οιμην
2ndσυνιοιςσυν·ι(ε)·οιςσυνιοιοσυν·ι(ε)·οιο
3rdσυνιοισυν·ι(ε)·οισυνιοιτοσυν·ι(ε)·οιτο
Pl1stσυνιοιμενσυν·ι(ε)·οιμενσυνιοιμεθασυν·ι(ε)·οιμεθα
2ndσυνιοιτεσυν·ι(ε)·οιτεσυνιοισθεσυν·ι(ε)·οισθε
3rdσυνιοιεν, συνιοισανσυν·ι(ε)·οιεν, συν·ι(ε)·οισαν altσυνιοιντοσυν·ι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιειηνσυν·ι(ε)·ιηνσυνιειμηνσυν·ι(ε)·ιμην
2ndσυνιειηςσυν·ι(ε)·ιηςσυνιειοσυν·ι(ε)·ιο
3rdσυνιειησυν·ι(ε)·ιησυνιειτοσυν·ι(ε)·ιτο
Pl1stσυνιειημεν, συνιειμενσυν·ι(ε)·ιημεν, συν·ι(ε)·ιμεν classicalσυνιειμεθασυν·ι(ε)·ιμεθα
2ndσυνιειητε, συνιειτεσυν·ι(ε)·ιητε, συν·ι(ε)·ιτε classicalσυνιεισθεσυν·ι(ε)·ισθε
3rdσυνιειησαν, συνιειενσυν·ι(ε)·ιησαν, συν·ι(ε)·ιεν classicalσυνιειντοσυν·ι(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνιει[LXX]συν·ι(ε)·εσυνιουσυν·ι(ε)·ου
3rdσυνιειτωσυν·ι(ε)·ετωσυνιεισθωσυν·ι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυνιειτεσυν·ι(ε)·ετεσυνιεισθεσυν·ι(ε)·εσθε
3rdσυνιειτωσαν, συνιουντωνσυν·ι(ε)·ετωσαν, συν·ι(ε)·οντων classicalσυνιεισθωσαν, συνιεισθωνσυν·ι(ε)·εσθωσαν, συν·ι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνιεθι, συνιεςσυν·ι(ε)·θι, συν·ι(ε)·ςσυνιεσοσυν·ι(ε)·σο
3rdσυνιετωσυν·ι(ε)·τωσυνιεσθωσυν·ι(ε)·σθω
Pl1st
2ndσυνιετε[GNT][LXX]συν·ι(ε)·τεσυνιεσθεσυν·ι(ε)·σθε
3rdσυνιετωσαν, συνιεντων[LXX]συν·ι(ε)·τωσαν, συν·ι(ε)·ντων classicalσυνιεσθωσαν, συνιεσθωνσυν·ι(ε)·σθωσαν, συν·ι(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνιειν[LXX]​συν·ι(ε)·εινσυνιεισθαι​συν·ι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνιεναι[GNT][LXX], συνιειναι​συν·ι(ε)·ναι, συν·ι(ε)·εναι​συνιεσθαι​συν·ι(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιουσασυνιουνσυν·ι(ε)·ουσ·ασυν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνιων[GNT][LXX]συν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνιουσανσυνιουντασυν·ι(ε)·ουσ·ανσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυνιουσῃσυνιουντισυν·ι(ε)·ουσ·ῃσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυνιουσηςσυνιουντοςσυν·ι(ε)·ουσ·ηςσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνιουσαισυνιουντεςσυνιουντασυν·ι(ε)·ουσ·αισυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνιουσαςσυνιουνταςσυν·ι(ε)·ουσ·αςσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυνιουσαιςσυνιουσι, συνιουσιν[GNT][LXX]συν·ι(ε)·ουσ·αιςσυν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνιουσωνσυνιουντωνσυν·ι(ε)·ουσ·ωνσυν·ι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιουμενησυνιουμενεσυν·ι(ε)·ομεν·ησυν·ι(ε)·ομεν·ε
Nomσυνιουμενοςσυν·ι(ε)·ομεν·ος
Accσυνιουμενηνσυνιουμενονσυν·ι(ε)·ομεν·ηνσυν·ι(ε)·ομεν·ον
Datσυνιουμενῃσυνιουμενῳσυν·ι(ε)·ομεν·ῃσυν·ι(ε)·ομεν·ῳ
Genσυνιουμενηςσυνιουμενουσυν·ι(ε)·ομεν·ηςσυν·ι(ε)·ομεν·ου
PlVocσυνιουμεναισυνιουμενοισυνιουμενασυν·ι(ε)·ομεν·αισυν·ι(ε)·ομεν·οισυν·ι(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυνιουμεναςσυνιουμενουςσυν·ι(ε)·ομεν·αςσυν·ι(ε)·ομεν·ους
Datσυνιουμεναιςσυνιουμενοιςσυν·ι(ε)·ομεν·αιςσυν·ι(ε)·ομεν·οις
Genσυνιουμενωνσυνιουμενωνσυν·ι(ε)·ομεν·ωνσυν·ι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιεισασυνιεις[GNT][LXX]συνιενσυν·ι(ε)·εσ·ασυν·ι(ε)·[ντ]·ςσυν·ι(ε)·ν[τ]
Nom
Accσυνιεισανσυνιεντασυν·ι(ε)·εσ·ανσυν·ι(ε)·ντ·α
Datσυνιεισῃσυνιεντισυν·ι(ε)·εσ·ῃσυν·ι(ε)·ντ·ι
Genσυνιεισηςσυνιεντος[GNT]συν·ι(ε)·εσ·ηςσυν·ι(ε)·ντ·ος
PlVocσυνιεισαισυνιεντες[GNT][LXX]συνιεντασυν·ι(ε)·εσ·αισυν·ι(ε)·ντ·εςσυν·ι(ε)·ντ·α
Nom
Accσυνιεισαςσυνιεντας[LXX]συν·ι(ε)·εσ·αςσυν·ι(ε)·ντ·ας
Datσυνιεισαιςσυνιεισι, συνιεισινσυν·ι(ε)·εσ·αιςσυν·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνιεισι, συν·ι(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνιεισιν
Genσυνιεισωνσυνιεντων[LXX]συν·ι(ε)·εσ·ωνσυν·ι(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιεμενησυνιεμενεσυν·ι(ε)·μεν·ησυν·ι(ε)·μεν·ε
Nomσυνιεμενοςσυν·ι(ε)·μεν·ος
Accσυνιεμενηνσυνιεμενονσυν·ι(ε)·μεν·ηνσυν·ι(ε)·μεν·ον
Datσυνιεμενῃσυνιεμενῳσυν·ι(ε)·μεν·ῃσυν·ι(ε)·μεν·ῳ
Genσυνιεμενηςσυνιεμενουσυν·ι(ε)·μεν·ηςσυν·ι(ε)·μεν·ου
PlVocσυνιεμεναισυνιεμενοισυνιεμενασυν·ι(ε)·μεν·αισυν·ι(ε)·μεν·οισυν·ι(ε)·μεν·α
Nom
Accσυνιεμεναςσυνιεμενουςσυν·ι(ε)·μεν·αςσυν·ι(ε)·μεν·ους
Datσυνιεμεναιςσυνιεμενοιςσυν·ι(ε)·μεν·αιςσυν·ι(ε)·μεν·οις
Genσυνιεμενωνσυνιεμενωνσυν·ι(ε)·μεν·ωνσυν·ι(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιουνσυν·ε·ι(ε)·ονσυνιουμηνσυν·ε·ι(ε)·ομην
2ndσυνιεις[GNT][LXX]συν·ε·ι(ε)·εςσυνιουσυν·ε·ι(ε)·ου
3rdσυνιει[LXX]συν·ε·ι(ε)·εσυνιειτοσυν·ε·ι(ε)·ετο
Pl1stσυνιουμενσυν·ε·ι(ε)·ομενσυνιουμεθασυν·ε·ι(ε)·ομεθα
2ndσυνιειτεσυν·ε·ι(ε)·ετεσυνιεισθεσυν·ε·ι(ε)·εσθε
3rdσυνιουν, συνιουσανσυν·ε·ι(ε)·ον, συν·ε·ι(ε)·οσαν altσυνιουντοσυν·ε·ι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιηνσυν·ε·ι(ε)·^νσυνιεμηνσυν·ε·ι(ε)·μην
2ndσυνιης, συνιησθασυν·ε·ι(ε)·^ς, συν·ε·ι(ε)·^σθα classicalσυνιεσοσυν·ε·ι(ε)·σο
3rdσυνιησυν·ε·ι(ε)·^συνιετοσυν·ε·ι(ε)·το
Pl1stσυνιεμενσυν·ε·ι(ε)·μενσυνιεμεθασυν·ε·ι(ε)·μεθα
2ndσυνιετε[GNT][LXX]συν·ε·ι(ε)·τεσυνιεσθεσυν·ε·ι(ε)·σθε
3rdσυνιεσανσυν·ε·ι(ε)·σανσυνιεντοσυν·ε·ι(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησω[LXX]συν·η·σωσυνησομαισυν·η·σομαι
2ndσυνησεις[LXX]συν·η·σειςσυνησῃ, συνησει[LXX], συνησεσαισυν·η·σῃ, συν·η·σει classical, συν·η·σεσαι alt
3rdσυνησει[LXX]συν·η·σεισυνησεταισυν·η·σεται
Pl1stσυνησομενσυν·η·σομενσυνησομεθασυν·η·σομεθα
2ndσυνησετεσυν·η·σετεσυνησεσθεσυν·η·σεσθε
3rdσυνησουσιν[GNT][LXX], συνησουσισυν·η·σουσι(ν), συν·η·σουσι(ν)συνησονταισυν·η·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησοιμισυν·η·σοιμισυνησοιμηνσυν·η·σοιμην
2ndσυνησοιςσυν·η·σοιςσυνησοιοσυν·η·σοιο
3rdσυνησοισυν·η·σοισυνησοιτοσυν·η·σοιτο
Pl1stσυνησοιμενσυν·η·σοιμενσυνησοιμεθασυν·η·σοιμεθα
2ndσυνησοιτεσυν·η·σοιτεσυνησοισθεσυν·η·σοισθε
3rdσυνησοιενσυν·η·σοιενσυνησοιντοσυν·η·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνησειν​συν·η·σειν​συνησεσθαι​συν·η·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνησουσασυνησονσυν·η·σουσ·ασυν·η·σο[υ]ν[τ]
Nomσυνησωνσυν·η·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυνησουσανσυνησοντασυν·η·σουσ·ανσυν·η·σο[υ]ντ·α
Datσυνησουσῃσυνησοντισυν·η·σουσ·ῃσυν·η·σο[υ]ντ·ι
Genσυνησουσηςσυνησοντοςσυν·η·σουσ·ηςσυν·η·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυνησουσαισυνησοντεςσυνησοντασυν·η·σουσ·αισυν·η·σο[υ]ντ·εςσυν·η·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνησουσαςσυνησονταςσυν·η·σουσ·αςσυν·η·σο[υ]ντ·ας
Datσυνησουσαιςσυνησουσι, συνησουσιν[GNT][LXX]συν·η·σουσ·αιςσυν·η·σου[ντ]·σι(ν), συν·η·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυνησουσωνσυνησοντωνσυν·η·σουσ·ωνσυν·η·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνησομενησυνησομενεσυν·η·σομεν·ησυν·η·σομεν·ε
Nomσυνησομενοςσυν·η·σομεν·ος
Accσυνησομενηνσυνησομενονσυν·η·σομεν·ηνσυν·η·σομεν·ον
Datσυνησομενῃσυνησομενῳσυν·η·σομεν·ῃσυν·η·σομεν·ῳ
Genσυνησομενηςσυνησομενουσυν·η·σομεν·ηςσυν·η·σομεν·ου
PlVocσυνησομεναισυνησομενοισυνησομενασυν·η·σομεν·αισυν·η·σομεν·οισυν·η·σομεν·α
Nom
Accσυνησομεναςσυνησομενουςσυν·η·σομεν·αςσυν·η·σομεν·ους
Datσυνησομεναιςσυνησομενοιςσυν·η·σομεν·αιςσυν·η·σομεν·οις
Genσυνησομενωνσυνησομενωνσυν·η·σομεν·ωνσυν·η·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηκα[LXX]συν·ε·η·κασυνηκαμηνσυν·ε·η·καμην
2ndσυνηκας[LXX], συνηκεςσυν·ε·η·κας, συν·ε·η·κες altσυνηκωσυν·ε·η·κω
3rdσυνηκεν[LXX], συνηκεσυν·ε·η·κε(ν), συν·ε·η·κε(ν)συνηκατοσυν·ε·η·κατο
Pl1stσυνηκαμενσυν·ε·η·καμενσυνηκαμεθασυν·ε·η·καμεθα
2ndσυνηκατε[GNT]συν·ε·η·κατεσυνηκασθεσυν·ε·η·κασθε
3rdσυνηκαν[GNT][LXX]συν·ε·η·κανσυνηκαντοσυν·ε·η·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησω[LXX]συν·η·σωσυνησωμαισυν·η·σωμαι
2ndσυνησῃςσυν·η·σῃςσυνησῃσυν·η·σῃ
3rdσυνησῃσυν·η·σῃσυνησηταισυν·η·σηται
Pl1stσυνησωμενσυν·η·σωμενσυνησωμεθασυν·η·σωμεθα
2ndσυνησητεσυν·η·σητεσυνησησθεσυν·η·σησθε
3rdσυνησωσιν, συνησωσισυν·η·σωσι(ν)συνησωνταισυν·η·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησαιμισυν·η·σαιμισυνησαιμηνσυν·η·σαιμην
2ndσυνησαις, συνησειαςσυν·η·σαις, συν·η·σειας classicalσυνησαιοσυν·η·σαιο
3rdσυνησαι, συνησειεσυν·η·σαι, συν·η·σειε classicalσυνησαιτοσυν·η·σαιτο
Pl1stσυνησαιμενσυν·η·σαιμενσυνησαιμεθασυν·η·σαιμεθα
2ndσυνησαιτεσυν·η·σαιτεσυνησαισθεσυν·η·σαισθε
3rdσυνησαιεν, συνησαισαν, συνησειαν, συνησειενσυν·η·σαιεν, συν·η·σαισαν alt, συν·η·σειαν classical, συν·η·σειεν classicalσυνησαιντοσυν·η·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνησονσυν·η·σονσυνησαισυν·η·σαι
3rdσυνησατωσυν·η·σατωσυνησασθωσυν·η·σασθω
Pl1st
2ndσυνησατεσυν·η·σατεσυνησασθεσυν·η·σασθε
3rdσυνησατωσαν, συνησαντωνσυν·η·σατωσαν, συν·η·σαντων classicalσυνησασθωσαν, συνησασθωνσυν·η·σασθωσαν, συν·η·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνησαι​συν·η·σαι​συνησασθαι​συν·η·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνησασασυνησαςσυνησαν[GNT]συν·η·σασ·ασυν·η·σα[ντ]·ςσυν·η·σαν[τ]
Nom
Accσυνησασανσυνησαντασυν·η·σασ·ανσυν·η·σαντ·α
Datσυνησασῃσυνησαντισυν·η·σασ·ῃσυν·η·σαντ·ι
Genσυνησασηςσυνησαντοςσυν·η·σασ·ηςσυν·η·σαντ·ος
PlVocσυνησασαισυνησαντεςσυνησαντασυν·η·σασ·αισυν·η·σαντ·εςσυν·η·σαντ·α
Nom
Accσυνησασαςσυνησανταςσυν·η·σασ·αςσυν·η·σαντ·ας
Datσυνησασαιςσυνησασι, συνησασινσυν·η·σασ·αιςσυν·η·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνησασωνσυνησαντωνσυν·η·σασ·ωνσυν·η·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνησαμενησυνησαμενεσυν·η·σαμεν·ησυν·η·σαμεν·ε
Nomσυνησαμενοςσυν·η·σαμεν·ος
Accσυνησαμενηνσυνησαμενονσυν·η·σαμεν·ηνσυν·η·σαμεν·ον
Datσυνησαμενῃσυνησαμενῳσυν·η·σαμεν·ῃσυν·η·σαμεν·ῳ
Genσυνησαμενηςσυνησαμενουσυν·η·σαμεν·ηςσυν·η·σαμεν·ου
PlVocσυνησαμεναισυνησαμενοισυνησαμενασυν·η·σαμεν·αισυν·η·σαμεν·οισυν·η·σαμεν·α
Nom
Accσυνησαμεναςσυνησαμενουςσυν·η·σαμεν·αςσυν·η·σαμεν·ους
Datσυνησαμεναιςσυνησαμενοιςσυν·η·σαμεν·αιςσυν·η·σαμεν·οις
Genσυνησαμενωνσυνησαμενωνσυν·η·σαμεν·ωνσυν·η·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειονσυν·ε·(ε)·ονσυνειομηνσυν·ε·(ε)·ομην
2ndσυνειεςσυν·ε·(ε)·εςσυνειουσυν·ε·(ε)·ου
3rdσυνειεν, συνειεσυν·ε·(ε)·εσυνειετοσυν·ε·(ε)·ετο
Pl1stσυνειομενσυν·ε·(ε)·ομενσυνειομεθασυν·ε·(ε)·ομεθα
2ndσυνειετεσυν·ε·(ε)·ετεσυνειεσθεσυν·ε·(ε)·εσθε
3rdσυνειον, συνειοσανσυν·ε·(ε)·ον, συν·ε·(ε)·οσαν altσυνειοντοσυν·ε·(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεεινσυν·ε·(ε)·^νσυνειμηνσυν·ε·(ε)·μην
2ndσυνεεις, συνεεισθασυν·ε·(ε)·^ς, συν·ε·(ε)·^σθα classicalσυνεισοσυν·ε·(ε)·σο
3rdσυνεεισυν·ε·(ε)·^συνειτοσυν·ε·(ε)·το
Pl1stσυνειμενσυν·ε·(ε)·μενσυνειμεθασυν·ε·(ε)·μεθα
2ndσυνειτεσυν·ε·(ε)·τεσυνεισθεσυν·ε·(ε)·σθε
3rdσυνεισανσυν·ε·(ε)·σανσυνειντοσυν·ε·(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνω[LXX]συν·(ε)·ωσυνωμαισυν·(ε)·ωμαι
2ndσυνῃς[LXX]συν·(ε)·ῃςσυνῃ[LXX]συν·(ε)·ῃ
3rdσυνῃ[LXX]συν·(ε)·ῃσυνηταισυν·(ε)·ηται
Pl1stσυνωμενσυν·(ε)·ωμενσυνωμεθασυν·(ε)·ωμεθα
2ndσυνητε[GNT][LXX]συν·(ε)·ητεσυνησθεσυν·(ε)·ησθε
3rdσυνωσιν[GNT][LXX], συνωσισυν·(ε)·ωσι(ν), συν·(ε)·ωσι(ν)συνωνταισυν·(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοιμισυν·(ε)·οιμισυνοιμηνσυν·(ε)·οιμην
2ndσυνοιςσυν·(ε)·οιςσυνοιοσυν·(ε)·οιο
3rdσυνοισυν·(ε)·οισυνοιτοσυν·(ε)·οιτο
Pl1stσυνοιμενσυν·(ε)·οιμενσυνοιμεθασυν·(ε)·οιμεθα
2ndσυνοιτεσυν·(ε)·οιτεσυνοισθεσυν·(ε)·οισθε
3rdσυνοιεν, συνοισανσυν·(ε)·οιεν, συν·(ε)·οισαν altσυνοιντοσυν·(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειηνσυν·(ε)·ιηνσυνειμηνσυν·(ε)·ιμην
2ndσυνειηςσυν·(ε)·ιηςσυνειοσυν·(ε)·ιο
3rdσυνειησυν·(ε)·ιησυνειτοσυν·(ε)·ιτο
Pl1stσυνειημεν, συνειμενσυν·(ε)·ιημεν, συν·(ε)·ιμεν classicalσυνειμεθασυν·(ε)·ιμεθα
2ndσυνειητε, συνειτεσυν·(ε)·ιητε, συν·(ε)·ιτε classicalσυνεισθεσυν·(ε)·ισθε
3rdσυνειησαν, συνειενσυν·(ε)·ιησαν, συν·(ε)·ιεν classicalσυνειντοσυν·(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεισυν·(ε)·εσυνουσυν·(ε)·ου
3rdσυνειτωσυν·(ε)·ετωσυνεισθωσυν·(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυνειτεσυν·(ε)·ετεσυνεισθεσυν·(ε)·εσθε
3rdσυνειτωσαν, συνουντωνσυν·(ε)·ετωσαν, συν·(ε)·οντων classicalσυνεισθωσαν, συνεισθωνσυν·(ε)·εσθωσαν, συν·(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεθι, συνες[LXX]συν·(ε)·θι, συν·(ε)·ςσυνεσοσυν·(ε)·σο
3rdσυνετω[LXX]συν·(ε)·τωσυνεσθωσυν·(ε)·σθω
Pl1st
2ndσυνετε[GNT][LXX]συν·(ε)·τεσυνεσθεσυν·(ε)·σθε
3rdσυνετωσαν, συνεντωνσυν·(ε)·τωσαν, συν·(ε)·ντων classicalσυνεσθωσαν, συνεσθωνσυν·(ε)·σθωσαν, συν·(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνειν​συν·(ε)·ειν​συνεισθαι​συν·(ε)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεναι, συνειναι​συν·(ε)·ναι, συν·(ε)·εναι​συνεσθαι​συν·(ε)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνουσασυνουνσυν·(ε)·ουσ·ασυν·(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνωνσυν·(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνουσανσυνουντασυν·(ε)·ουσ·ανσυν·(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυνουσῃσυνουντισυν·(ε)·ουσ·ῃσυν·(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυνουσης[LXX]συνουντοςσυν·(ε)·ουσ·ηςσυν·(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνουσαισυνουντεςσυνουντασυν·(ε)·ουσ·αισυν·(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνουσαςσυνουνταςσυν·(ε)·ουσ·αςσυν·(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυνουσαιςσυνουσι, συνουσιν[LXX]συν·(ε)·ουσ·αιςσυν·(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνουσωνσυνουντωνσυν·(ε)·ουσ·ωνσυν·(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνουμενησυνουμενεσυν·(ε)·ομεν·ησυν·(ε)·ομεν·ε
Nomσυνουμενοςσυν·(ε)·ομεν·ος
Accσυνουμενηνσυνουμενονσυν·(ε)·ομεν·ηνσυν·(ε)·ομεν·ον
Datσυνουμενῃσυνουμενῳσυν·(ε)·ομεν·ῃσυν·(ε)·ομεν·ῳ
Genσυνουμενηςσυνουμενουσυν·(ε)·ομεν·ηςσυν·(ε)·ομεν·ου
PlVocσυνουμεναισυνουμενοισυνουμενασυν·(ε)·ομεν·αισυν·(ε)·ομεν·οισυν·(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυνουμεναςσυνουμενουςσυν·(ε)·ομεν·αςσυν·(ε)·ομεν·ους
Datσυνουμεναιςσυνουμενοιςσυν·(ε)·ομεν·αιςσυν·(ε)·ομεν·οις
Genσυνουμενωνσυνουμενωνσυν·(ε)·ομεν·ωνσυν·(ε)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεισασυνειςσυνενσυν·(ε)·εσ·ασυν·(ε)·[ντ]·ςσυν·(ε)·ν[τ]
Nom
Accσυνεισανσυνεντασυν·(ε)·εσ·ανσυν·(ε)·ντ·α
Datσυνεισῃσυνεντισυν·(ε)·εσ·ῃσυν·(ε)·ντ·ι
Genσυνεισηςσυνεντοςσυν·(ε)·εσ·ηςσυν·(ε)·ντ·ος
PlVocσυνεισαισυνεντεςσυνεντασυν·(ε)·εσ·αισυν·(ε)·ντ·εςσυν·(ε)·ντ·α
Nom
Accσυνεισαςσυνενταςσυν·(ε)·εσ·αςσυν·(ε)·ντ·ας
Datσυνεισαιςσυνεισι, συνεισινσυν·(ε)·εσ·αιςσυν·(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεισι, συν·(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνεισιν
Genσυνεισωνσυνεντωνσυν·(ε)·εσ·ωνσυν·(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεμενησυνεμενεσυν·(ε)·μεν·ησυν·(ε)·μεν·ε
Nomσυνεμενοςσυν·(ε)·μεν·ος
Accσυνεμενηνσυνεμενονσυν·(ε)·μεν·ηνσυν·(ε)·μεν·ον
Datσυνεμενῃσυνεμενῳσυν·(ε)·μεν·ῃσυν·(ε)·μεν·ῳ
Genσυνεμενηςσυνεμενουσυν·(ε)·μεν·ηςσυν·(ε)·μεν·ου
PlVocσυνεμεναισυνεμενοισυνεμενασυν·(ε)·μεν·αισυν·(ε)·μεν·οισυν·(ε)·μεν·α
Nom
Accσυνεμεναςσυνεμενουςσυν·(ε)·μεν·αςσυν·(ε)·μεν·ους
Datσυνεμεναιςσυνεμενοιςσυν·(ε)·μεν·αιςσυν·(ε)·μεν·οις
Genσυνεμενωνσυνεμενωνσυν·(ε)·μεν·ωνσυν·(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 10:07:32 EDT