συναλλασσω • SUNALLASSW • sunallassō

Search: συνηλλασσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνηλλασσενσυναλλάσσωσυν·ε·αλλασσ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνηλλασσενσυναλλάσσωσυν·ε·αλλασσ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

συν·αλλάσσω (συν+αλλασσ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναλλασσωσυν·αλλασσ·ωσυναλλασσομαισυν·αλλασσ·ομαι
2ndσυναλλασσειςσυν·αλλασσ·ειςσυναλλασσῃ, συναλλασσει, συναλλασσεσαισυν·αλλασσ·ῃ, συν·αλλασσ·ει classical, συν·αλλασσ·εσαι alt
3rdσυναλλασσεισυν·αλλασσ·εισυναλλασσεταισυν·αλλασσ·εται
Pl1stσυναλλασσομενσυν·αλλασσ·ομενσυναλλασσομεθασυν·αλλασσ·ομεθα
2ndσυναλλασσετεσυν·αλλασσ·ετεσυναλλασσεσθεσυν·αλλασσ·εσθε
3rdσυναλλασσουσιν, συναλλασσουσισυν·αλλασσ·ουσι(ν)συναλλασσονταισυν·αλλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναλλασσωσυν·αλλασσ·ωσυναλλασσωμαισυν·αλλασσ·ωμαι
2ndσυναλλασσῃςσυν·αλλασσ·ῃςσυναλλασσῃσυν·αλλασσ·ῃ
3rdσυναλλασσῃσυν·αλλασσ·ῃσυναλλασσηταισυν·αλλασσ·ηται
Pl1stσυναλλασσωμενσυν·αλλασσ·ωμενσυναλλασσωμεθασυν·αλλασσ·ωμεθα
2ndσυναλλασσητεσυν·αλλασσ·ητεσυναλλασσησθεσυν·αλλασσ·ησθε
3rdσυναλλασσωσιν, συναλλασσωσισυν·αλλασσ·ωσι(ν)συναλλασσωνταισυν·αλλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναλλασσοιμισυν·αλλασσ·οιμισυναλλασσοιμηνσυν·αλλασσ·οιμην
2ndσυναλλασσοιςσυν·αλλασσ·οιςσυναλλασσοιοσυν·αλλασσ·οιο
3rdσυναλλασσοισυν·αλλασσ·οισυναλλασσοιτοσυν·αλλασσ·οιτο
Pl1stσυναλλασσοιμενσυν·αλλασσ·οιμενσυναλλασσοιμεθασυν·αλλασσ·οιμεθα
2ndσυναλλασσοιτεσυν·αλλασσ·οιτεσυναλλασσοισθεσυν·αλλασσ·οισθε
3rdσυναλλασσοιεν, συναλλασσοισανσυν·αλλασσ·οιεν, συν·αλλασσ·οισαν altσυναλλασσοιντοσυν·αλλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναλλασσεσυν·αλλασσ·εσυναλλασσουσυν·αλλασσ·ου
3rdσυναλλασσετωσυν·αλλασσ·ετωσυναλλασσεσθωσυν·αλλασσ·εσθω
Pl1st
2ndσυναλλασσετεσυν·αλλασσ·ετεσυναλλασσεσθεσυν·αλλασσ·εσθε
3rdσυναλλασσετωσαν, συναλλασσοντωνσυν·αλλασσ·ετωσαν, συν·αλλασσ·οντων classicalσυναλλασσεσθωσαν, συναλλασσεσθωνσυν·αλλασσ·εσθωσαν, συν·αλλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναλλασσειν​συν·αλλασσ·ειν​συναλλασσεσθαι​συν·αλλασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναλλασσουσασυναλλασσονσυν·αλλασσ·ουσ·ασυν·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυναλλασσωνσυν·αλλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναλλασσουσανσυναλλασσοντασυν·αλλασσ·ουσ·ανσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Datσυναλλασσουσῃσυναλλασσοντισυν·αλλασσ·ουσ·ῃσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genσυναλλασσουσηςσυναλλασσοντοςσυν·αλλασσ·ουσ·ηςσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναλλασσουσαισυναλλασσοντεςσυναλλασσοντασυν·αλλασσ·ουσ·αισυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·εςσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναλλασσουσαςσυναλλασσονταςσυν·αλλασσ·ουσ·αςσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datσυναλλασσουσαιςσυναλλασσουσι, συναλλασσουσινσυν·αλλασσ·ουσ·αιςσυν·αλλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναλλασσουσωνσυναλλασσοντωνσυν·αλλασσ·ουσ·ωνσυν·αλλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναλλασσομενησυναλλασσομενεσυν·αλλασσ·ομεν·ησυν·αλλασσ·ομεν·ε
Nomσυναλλασσομενοςσυν·αλλασσ·ομεν·ος
Accσυναλλασσομενηνσυναλλασσομενονσυν·αλλασσ·ομεν·ηνσυν·αλλασσ·ομεν·ον
Datσυναλλασσομενῃσυναλλασσομενῳσυν·αλλασσ·ομεν·ῃσυν·αλλασσ·ομεν·ῳ
Genσυναλλασσομενηςσυναλλασσομενουσυν·αλλασσ·ομεν·ηςσυν·αλλασσ·ομεν·ου
PlVocσυναλλασσομεναισυναλλασσομενοισυναλλασσομενασυν·αλλασσ·ομεν·αισυν·αλλασσ·ομεν·οισυν·αλλασσ·ομεν·α
Nom
Accσυναλλασσομεναςσυναλλασσομενουςσυν·αλλασσ·ομεν·αςσυν·αλλασσ·ομεν·ους
Datσυναλλασσομεναιςσυναλλασσομενοιςσυν·αλλασσ·ομεν·αιςσυν·αλλασσ·ομεν·οις
Genσυναλλασσομενωνσυναλλασσομενωνσυν·αλλασσ·ομεν·ωνσυν·αλλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνηλλασσονσυν·ε·αλλασσ·ονσυνηλλασσομηνσυν·ε·αλλασσ·ομην
2ndσυνηλλασσεςσυν·ε·αλλασσ·εςσυνηλλασσουσυν·ε·αλλασσ·ου
3rdσυνηλλασσεν[GNT], συνηλλασσεσυν·ε·αλλασσ·ε(ν), συν·ε·αλλασσ·ε(ν)συνηλλασσετοσυν·ε·αλλασσ·ετο
Pl1stσυνηλλασσομενσυν·ε·αλλασσ·ομενσυνηλλασσομεθασυν·ε·αλλασσ·ομεθα
2ndσυνηλλασσετεσυν·ε·αλλασσ·ετεσυνηλλασσεσθεσυν·ε·αλλασσ·εσθε
3rdσυνηλλασσον, συνηλλασσοσανσυν·ε·αλλασσ·ον, συν·ε·αλλασσ·οσαν altσυνηλλασσοντοσυν·ε·αλλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 00:24:39 EST