συντασσω • SUNTASSW • suntassō

Search: συνεταξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεταξενσυντάσσωσυν·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεταξενσυντάσσωσυν·ε·τασσ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντασσω[LXX]συν·τασσ·ωσυντασσομαισυν·τασσ·ομαι
2ndσυντασσειςσυν·τασσ·ειςσυντασσῃ, συντασσει[LXX], συντασσεσαισυν·τασσ·ῃ, συν·τασσ·ει classical, συν·τασσ·εσαι alt
3rdσυντασσει[LXX]συν·τασσ·εισυντασσεται[LXX]συν·τασσ·εται
Pl1stσυντασσομενσυν·τασσ·ομενσυντασσομεθασυν·τασσ·ομεθα
2ndσυντασσετεσυν·τασσ·ετεσυντασσεσθεσυν·τασσ·εσθε
3rdσυντασσουσιν, συντασσουσισυν·τασσ·ουσι(ν)συντασσονταισυν·τασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντασσω[LXX]συν·τασσ·ωσυντασσωμαισυν·τασσ·ωμαι
2ndσυντασσῃςσυν·τασσ·ῃςσυντασσῃσυν·τασσ·ῃ
3rdσυντασσῃσυν·τασσ·ῃσυντασσηταισυν·τασσ·ηται
Pl1stσυντασσωμενσυν·τασσ·ωμενσυντασσωμεθασυν·τασσ·ωμεθα
2ndσυντασσητεσυν·τασσ·ητεσυντασσησθεσυν·τασσ·ησθε
3rdσυντασσωσιν, συντασσωσισυν·τασσ·ωσι(ν)συντασσωνταισυν·τασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντασσοιμισυν·τασσ·οιμισυντασσοιμηνσυν·τασσ·οιμην
2ndσυντασσοιςσυν·τασσ·οιςσυντασσοιοσυν·τασσ·οιο
3rdσυντασσοισυν·τασσ·οισυντασσοιτοσυν·τασσ·οιτο
Pl1stσυντασσοιμενσυν·τασσ·οιμενσυντασσοιμεθασυν·τασσ·οιμεθα
2ndσυντασσοιτεσυν·τασσ·οιτεσυντασσοισθεσυν·τασσ·οισθε
3rdσυντασσοιεν, συντασσοισανσυν·τασσ·οιεν, συν·τασσ·οισαν altσυντασσοιντοσυν·τασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντασσεσυν·τασσ·εσυντασσουσυν·τασσ·ου
3rdσυντασσετωσυν·τασσ·ετωσυντασσεσθωσυν·τασσ·εσθω
Pl1st
2ndσυντασσετεσυν·τασσ·ετεσυντασσεσθεσυν·τασσ·εσθε
3rdσυντασσετωσαν, συντασσοντωνσυν·τασσ·ετωσαν, συν·τασσ·οντων classicalσυντασσεσθωσαν, συντασσεσθωνσυν·τασσ·εσθωσαν, συν·τασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντασσειν​συν·τασσ·ειν​συντασσεσθαι​συν·τασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντασσουσασυντασσονσυν·τασσ·ουσ·ασυν·τασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντασσων[LXX]συν·τασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντασσουσανσυντασσοντασυν·τασσ·ουσ·ανσυν·τασσ·ο[υ]ντ·α
Datσυντασσουσῃσυντασσοντισυν·τασσ·ουσ·ῃσυν·τασσ·ο[υ]ντ·ι
Genσυντασσουσηςσυντασσοντοςσυν·τασσ·ουσ·ηςσυν·τασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντασσουσαισυντασσοντεςσυντασσοντασυν·τασσ·ουσ·αισυν·τασσ·ο[υ]ντ·εςσυν·τασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντασσουσαςσυντασσονταςσυν·τασσ·ουσ·αςσυν·τασσ·ο[υ]ντ·ας
Datσυντασσουσαιςσυντασσουσι, συντασσουσινσυν·τασσ·ουσ·αιςσυν·τασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντασσουσωνσυντασσοντωνσυν·τασσ·ουσ·ωνσυν·τασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντασσομενησυντασσομενεσυν·τασσ·ομεν·ησυν·τασσ·ομεν·ε
Nomσυντασσομενοςσυν·τασσ·ομεν·ος
Accσυντασσομενηνσυντασσομενονσυν·τασσ·ομεν·ηνσυν·τασσ·ομεν·ον
Datσυντασσομενῃσυντασσομενῳσυν·τασσ·ομεν·ῃσυν·τασσ·ομεν·ῳ
Genσυντασσομενηςσυντασσομενουσυν·τασσ·ομεν·ηςσυν·τασσ·ομεν·ου
PlVocσυντασσομεναισυντασσομενοι[LXX]συντασσομενασυν·τασσ·ομεν·αισυν·τασσ·ομεν·οισυν·τασσ·ομεν·α
Nom
Accσυντασσομεναςσυντασσομενουςσυν·τασσ·ομεν·αςσυν·τασσ·ομεν·ους
Datσυντασσομεναιςσυντασσομενοις[LXX]συν·τασσ·ομεν·αιςσυν·τασσ·ομεν·οις
Genσυντασσομενωνσυντασσομενωνσυν·τασσ·ομεν·ωνσυν·τασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετασσονσυν·ε·τασσ·ονσυνετασσομηνσυν·ε·τασσ·ομην
2ndσυνετασσεςσυν·ε·τασσ·εςσυνετασσουσυν·ε·τασσ·ου
3rdσυνετασσεν, συνετασσεσυν·ε·τασσ·ε(ν)συνετασσετοσυν·ε·τασσ·ετο
Pl1stσυνετασσομενσυν·ε·τασσ·ομενσυνετασσομεθασυν·ε·τασσ·ομεθα
2ndσυνετασσετεσυν·ε·τασσ·ετεσυνετασσεσθεσυν·ε·τασσ·εσθε
3rdσυνετασσον, συνετασσοσανσυν·ε·τασσ·ον, συν·ε·τασσ·οσαν altσυνετασσοντοσυν·ε·τασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνταξω[LXX]συν·τασσ·σωσυνταξομαισυν·τασσ·σομαι
2ndσυνταξεις[LXX]συν·τασσ·σειςσυνταξῃ, συνταξει[LXX], συνταξεσαισυν·τασσ·σῃ, συν·τασσ·σει classical, συν·τασσ·σεσαι alt
3rdσυνταξει[LXX]συν·τασσ·σεισυνταξεταισυν·τασσ·σεται
Pl1stσυνταξομενσυν·τασσ·σομενσυνταξομεθασυν·τασσ·σομεθα
2ndσυνταξετεσυν·τασσ·σετεσυνταξεσθεσυν·τασσ·σεσθε
3rdσυνταξουσιν, συνταξουσισυν·τασσ·σουσι(ν)συνταξονταισυν·τασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνταξοιμισυν·τασσ·σοιμισυνταξοιμηνσυν·τασσ·σοιμην
2ndσυνταξοιςσυν·τασσ·σοιςσυνταξοιοσυν·τασσ·σοιο
3rdσυνταξοισυν·τασσ·σοισυνταξοιτοσυν·τασσ·σοιτο
Pl1stσυνταξοιμενσυν·τασσ·σοιμενσυνταξοιμεθασυν·τασσ·σοιμεθα
2ndσυνταξοιτεσυν·τασσ·σοιτεσυνταξοισθεσυν·τασσ·σοισθε
3rdσυνταξοιενσυν·τασσ·σοιενσυνταξοιντοσυν·τασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνταξειν​συν·τασσ·σειν​συνταξεσθαι​συν·τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταξουσασυνταξον[LXX]συν·τασσ·σουσ·ασυν·τασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυνταξωνσυν·τασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυνταξουσανσυνταξοντασυν·τασσ·σουσ·ανσυν·τασσ·σο[υ]ντ·α
Datσυνταξουσῃσυνταξοντισυν·τασσ·σουσ·ῃσυν·τασσ·σο[υ]ντ·ι
Genσυνταξουσηςσυνταξοντοςσυν·τασσ·σουσ·ηςσυν·τασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυνταξουσαισυνταξοντεςσυνταξοντασυν·τασσ·σουσ·αισυν·τασσ·σο[υ]ντ·εςσυν·τασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνταξουσαςσυνταξονταςσυν·τασσ·σουσ·αςσυν·τασσ·σο[υ]ντ·ας
Datσυνταξουσαιςσυνταξουσι, συνταξουσινσυν·τασσ·σουσ·αιςσυν·τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυνταξουσωνσυνταξοντωνσυν·τασσ·σουσ·ωνσυν·τασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταξομενησυνταξομενεσυν·τασσ·σομεν·ησυν·τασσ·σομεν·ε
Nomσυνταξομενοςσυν·τασσ·σομεν·ος
Accσυνταξομενηνσυνταξομενονσυν·τασσ·σομεν·ηνσυν·τασσ·σομεν·ον
Datσυνταξομενῃσυνταξομενῳσυν·τασσ·σομεν·ῃσυν·τασσ·σομεν·ῳ
Genσυνταξομενηςσυνταξομενουσυν·τασσ·σομεν·ηςσυν·τασσ·σομεν·ου
PlVocσυνταξομεναισυνταξομενοισυνταξομενασυν·τασσ·σομεν·αισυν·τασσ·σομεν·οισυν·τασσ·σομεν·α
Nom
Accσυνταξομεναςσυνταξομενουςσυν·τασσ·σομεν·αςσυν·τασσ·σομεν·ους
Datσυνταξομεναιςσυνταξομενοιςσυν·τασσ·σομεν·αιςσυν·τασσ·σομεν·οις
Genσυνταξομενωνσυνταξομενωνσυν·τασσ·σομεν·ωνσυν·τασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεταξα[LXX]συν·ε·τασσ·σασυνεταξαμηνσυν·ε·τασσ·σαμην
2ndσυνεταξαςσυν·ε·τασσ·σαςσυνεταξωσυν·ε·τασσ·σω
3rdσυνεταξεν[GNT][LXX], συνεταξε[LXX]συν·ε·τασσ·σε(ν)συνεταξατοσυν·ε·τασσ·σατο
Pl1stσυνεταξαμενσυν·ε·τασσ·σαμενσυνεταξαμεθασυν·ε·τασσ·σαμεθα
2ndσυνεταξατεσυν·ε·τασσ·σατεσυνεταξασθεσυν·ε·τασσ·σασθε
3rdσυνεταξαν[LXX]συν·ε·τασσ·σανσυνεταξαντο[LXX]συν·ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνταξω[LXX]συν·τασσ·σωσυνταξωμαισυν·τασσ·σωμαι
2ndσυνταξῃςσυν·τασσ·σῃςσυνταξῃσυν·τασσ·σῃ
3rdσυνταξῃσυν·τασσ·σῃσυνταξηταισυν·τασσ·σηται
Pl1stσυνταξωμενσυν·τασσ·σωμενσυνταξωμεθασυν·τασσ·σωμεθα
2ndσυνταξητεσυν·τασσ·σητεσυνταξησθεσυν·τασσ·σησθε
3rdσυνταξωσιν, συνταξωσισυν·τασσ·σωσι(ν)συνταξωνταισυν·τασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνταξαιμισυν·τασσ·σαιμισυνταξαιμηνσυν·τασσ·σαιμην
2ndσυνταξαις, συνταξειαςσυν·τασσ·σαις, συν·τασσ·σειας classicalσυνταξαιοσυν·τασσ·σαιο
3rdσυνταξαι, συνταξειεσυν·τασσ·σαι, συν·τασσ·σειε classicalσυνταξαιτοσυν·τασσ·σαιτο
Pl1stσυνταξαιμενσυν·τασσ·σαιμενσυνταξαιμεθασυν·τασσ·σαιμεθα
2ndσυνταξαιτεσυν·τασσ·σαιτεσυνταξαισθεσυν·τασσ·σαισθε
3rdσυνταξαιεν, συνταξαισαν, συνταξειαν, συνταξειενσυν·τασσ·σαιεν, συν·τασσ·σαισαν alt, συν·τασσ·σειαν classical, συν·τασσ·σειεν classicalσυνταξαιντοσυν·τασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνταξον[LXX]συν·τασσ·σονσυνταξαισυν·τασσ·σαι
3rdσυνταξατωσυν·τασσ·σατωσυνταξασθωσυν·τασσ·σασθω
Pl1st
2ndσυνταξατεσυν·τασσ·σατεσυνταξασθεσυν·τασσ·σασθε
3rdσυνταξατωσαν, συνταξαντωνσυν·τασσ·σατωσαν, συν·τασσ·σαντων classicalσυνταξασθωσαν, συνταξασθωνσυν·τασσ·σασθωσαν, συν·τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνταξαι​συν·τασσ·σαι​συνταξασθαι​συν·τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταξασασυνταξαςσυνταξανσυν·τασσ·σασ·ασυν·τασσ·σα[ντ]·ςσυν·τασσ·σαν[τ]
Nom
Accσυνταξασανσυνταξαντασυν·τασσ·σασ·ανσυν·τασσ·σαντ·α
Datσυνταξασῃσυνταξαντισυν·τασσ·σασ·ῃσυν·τασσ·σαντ·ι
Genσυνταξασηςσυνταξαντος[LXX]συν·τασσ·σασ·ηςσυν·τασσ·σαντ·ος
PlVocσυνταξασαισυνταξαντεςσυνταξαντασυν·τασσ·σασ·αισυν·τασσ·σαντ·εςσυν·τασσ·σαντ·α
Nom
Accσυνταξασαςσυνταξανταςσυν·τασσ·σασ·αςσυν·τασσ·σαντ·ας
Datσυνταξασαιςσυνταξασι, συνταξασινσυν·τασσ·σασ·αιςσυν·τασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνταξασωνσυνταξαντωνσυν·τασσ·σασ·ωνσυν·τασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταξαμενησυνταξαμενεσυν·τασσ·σαμεν·ησυν·τασσ·σαμεν·ε
Nomσυνταξαμενοςσυν·τασσ·σαμεν·ος
Accσυνταξαμενηνσυνταξαμενονσυν·τασσ·σαμεν·ηνσυν·τασσ·σαμεν·ον
Datσυνταξαμενῃσυνταξαμενῳσυν·τασσ·σαμεν·ῃσυν·τασσ·σαμεν·ῳ
Genσυνταξαμενηςσυνταξαμενουσυν·τασσ·σαμεν·ηςσυν·τασσ·σαμεν·ου
PlVocσυνταξαμεναισυνταξαμενοισυνταξαμενασυν·τασσ·σαμεν·αισυν·τασσ·σαμεν·οισυν·τασσ·σαμεν·α
Nom
Accσυνταξαμεναςσυνταξαμενουςσυν·τασσ·σαμεν·αςσυν·τασσ·σαμεν·ους
Datσυνταξαμεναιςσυνταξαμενοιςσυν·τασσ·σαμεν·αιςσυν·τασσ·σαμεν·οις
Genσυνταξαμενωνσυνταξαμενωνσυν·τασσ·σαμεν·ωνσυν·τασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταχα[LXX]συν·τετασσ·κασυντεταγμαισυν·τετασσ·μαι
2ndσυντεταχας, συντεταχεςσυν·τετασσ·κας, συν·τετασσ·κες altσυντεταξαισυν·τετασσ·σαι
3rdσυντεταχεν, συντεταχεσυν·τετασσ·κε(ν)συντετακται[LXX]συν·τετασσ·ται
Pl1stσυντεταχαμενσυν·τετασσ·καμενσυντεταγμεθασυν·τετασσ·μεθα
2ndσυντεταχατεσυν·τετασσ·κατεσυντεταχθεσυν·τετασσ·σθε
3rdσυντεταχασιν, συντεταχασι, συντεταχανσυν·τετασσ·κασι(ν), συν·τετασσ·καν altσυντεταχαταισυν·τετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταξομαισυν·τετασσ·σομαι
2ndσυντεταξῃ, συντεταξεισυν·τετασσ·σῃ, συν·τετασσ·σει classical
3rdσυντεταξεταισυν·τετασσ·σεται
Pl1stσυντεταξομεθασυν·τετασσ·σομεθα
2ndσυντεταξεσθεσυν·τετασσ·σεσθε
3rdσυντεταξονταισυν·τετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταχωσυν·τετασσ·κω
2ndσυντεταχῃςσυν·τετασσ·κῃς
3rdσυντεταχῃσυν·τετασσ·κῃ
Pl1stσυντεταχωμενσυν·τετασσ·κωμεν
2ndσυντεταχητεσυν·τετασσ·κητε
3rdσυντεταχωσιν, συντεταχωσισυν·τετασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταχοιμι, συντεταχοιηνσυν·τετασσ·κοιμι, συν·τετασσ·κοιην classical
2ndσυντεταχοις, συντεταχοιηςσυν·τετασσ·κοις, συν·τετασσ·κοιης classical
3rdσυντεταχοι, συντεταχοιησυν·τετασσ·κοι, συν·τετασσ·κοιη classical
Pl1stσυντεταχοιμενσυν·τετασσ·κοιμεν
2ndσυντεταχοιτεσυν·τετασσ·κοιτε
3rdσυντεταχοιενσυν·τετασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταξοιμηνσυν·τετασσ·σοιμην
2ndσυντεταξοιοσυν·τετασσ·σοιο
3rdσυντεταξοιτοσυν·τετασσ·σοιτο
Pl1stσυντεταξοιμεθασυν·τετασσ·σοιμεθα
2ndσυντεταξοισθεσυν·τετασσ·σοισθε
3rdσυντεταξοιντοσυν·τετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντεταχεσυν·τετασσ·κεσυντεταξοσυν·τετασσ·σο
3rdσυντεταχετωσυν·τετασσ·κετωσυντεταχθωσυν·τετασσ·σθω
Pl1st
2ndσυντεταχετεσυν·τετασσ·κετεσυντεταχθεσυν·τετασσ·σθε
3rdσυντεταχετωσανσυν·τετασσ·κετωσανσυντεταχθωσαν, συντεταχθωνσυν·τετασσ·σθωσαν, συν·τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντεταχεναι​συν·τετασσ·κεναι​συντεταχθαι​συν·τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντεταξεσθαι​συν·τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντεταχυιασυντεταχοςσυν·τετασσ·κυι·ασυν·τετασσ·κο[τ]·ς
Nomσυντεταχωςσυν·τετασσ·κο[τ]·^ς
Accσυντεταχυιανσυντεταχοτασυν·τετασσ·κυι·ανσυν·τετασσ·κοτ·α
Datσυντεταχυιᾳσυντεταχοτισυν·τετασσ·κυι·ᾳσυν·τετασσ·κοτ·ι
Genσυντεταχυιαςσυντεταχοτοςσυν·τετασσ·κυι·αςσυν·τετασσ·κοτ·ος
PlVocσυντεταχυιαισυντεταχοτεςσυντεταχοτασυν·τετασσ·κυι·αισυν·τετασσ·κοτ·εςσυν·τετασσ·κοτ·α
Nom
Accσυντεταχυιαςσυντεταχοταςσυν·τετασσ·κυι·αςσυν·τετασσ·κοτ·ας
Datσυντεταχυιαιςσυντεταχοσι, συντεταχοσινσυν·τετασσ·κυι·αιςσυν·τετασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genσυντεταχυιωνσυντεταχοτωνσυν·τετασσ·κυι·ωνσυν·τετασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντεταγμενησυντεταγμενεσυν·τετασσ·μεν·ησυν·τετασσ·μεν·ε
Nomσυντεταγμενοςσυν·τετασσ·μεν·ος
Accσυντεταγμενηνσυντεταγμενονσυν·τετασσ·μεν·ηνσυν·τετασσ·μεν·ον
Datσυντεταγμενῃσυντεταγμενῳσυν·τετασσ·μεν·ῃσυν·τετασσ·μεν·ῳ
Genσυντεταγμενηςσυντεταγμενουσυν·τετασσ·μεν·ηςσυν·τετασσ·μεν·ου
PlVocσυντεταγμεναισυντεταγμενοισυντεταγμενασυν·τετασσ·μεν·αισυν·τετασσ·μεν·οισυν·τετασσ·μεν·α
Nom
Accσυντεταγμεναςσυντεταγμενουςσυν·τετασσ·μεν·αςσυν·τετασσ·μεν·ους
Datσυντεταγμεναιςσυντεταγμενοιςσυν·τετασσ·μεν·αιςσυν·τετασσ·μεν·οις
Genσυντεταγμενωνσυντεταγμενωνσυν·τετασσ·μεν·ωνσυν·τετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετεταχειν, συνετεταχησυν·ε·τετασσ·κειν, συν·ε·τετασσ·κη classicalσυνετεταγμηνσυν·ε·τετασσ·μην
2ndσυνετεταχεις, συνετεταχηςσυν·ε·τετασσ·κεις, συν·ε·τετασσ·κης classicalσυνετεταξοσυν·ε·τετασσ·σο
3rdσυνετεταχεισυν·ε·τετασσ·κεισυνετετακτοσυν·ε·τετασσ·το
Pl1stσυνετεταχειμεν, συνετεταχεμενσυν·ε·τετασσ·κειμεν, συν·ε·τετασσ·κεμεν classicalσυνετεταγμεθασυν·ε·τετασσ·μεθα
2ndσυνετεταχειτε, συνετεταχετεσυν·ε·τετασσ·κειτε, συν·ε·τετασσ·κετε classicalσυνετεταχθεσυν·ε·τετασσ·σθε
3rdσυνετεταχεισαν, συνετεταχεσανσυν·ε·τετασσ·κεισαν, συν·ε·τετασσ·κεσαν classicalσυνετεταχατοσυν·ε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεταχειν, συντεταχησυν·[ε]·τετασσ·κειν, συν·[ε]·τετασσ·κη classicalσυντεταγμηνσυν·[ε]·τετασσ·μην
2ndσυντεταχεις, συντεταχηςσυν·[ε]·τετασσ·κεις, συν·[ε]·τετασσ·κης classicalσυντεταξοσυν·[ε]·τετασσ·σο
3rdσυντεταχεισυν·[ε]·τετασσ·κεισυντετακτοσυν·[ε]·τετασσ·το
Pl1stσυντεταχειμεν, συντεταχεμενσυν·[ε]·τετασσ·κειμεν, συν·[ε]·τετασσ·κεμεν classicalσυντεταγμεθασυν·[ε]·τετασσ·μεθα
2ndσυντεταχειτε, συντεταχετεσυν·[ε]·τετασσ·κειτε, συν·[ε]·τετασσ·κετε classicalσυντεταχθεσυν·[ε]·τετασσ·σθε
3rdσυντεταχεισαν, συντεταχεσανσυν·[ε]·τετασσ·κεισαν, συν·[ε]·τετασσ·κεσαν classicalσυντεταχατοσυν·[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεταγην, συνεταχθηνσυν·ε·ταγ·[θ]ην, συν·ε·τασσ·θην
2ndσυνεταγης, συνεταχθηςσυν·ε·ταγ·[θ]ης, συν·ε·τασσ·θης
3rdσυνεταγη[LXX], συνεταχθησυν·ε·ταγ·[θ]η, συν·ε·τασσ·θη
Pl1stσυνεταγημεν, συνεταχθημενσυν·ε·ταγ·[θ]ημεν, συν·ε·τασσ·θημεν
2ndσυνεταγητε, συνεταχθητεσυν·ε·ταγ·[θ]ητε, συν·ε·τασσ·θητε
3rdσυνεταγησαν, συνεταχθησανσυν·ε·ταγ·[θ]ησαν, συν·ε·τασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυνταγησομαι, συνταχθησομαισυν·ταγ·[θ]ησομαι, συν·τασσ·θησομαι
2ndσυνταγησῃ, συνταγησει, συνταχθησῃ, συνταχθησεισυν·ταγ·[θ]ησῃ, συν·ταγ·[θ]ησει classical, συν·τασσ·θησῃ, συν·τασσ·θησει classical
3rdσυνταγησεται, συνταχθησεταισυν·ταγ·[θ]ησεται, συν·τασσ·θησεται
Pl1stσυνταγησομεθα, συνταχθησομεθασυν·ταγ·[θ]ησομεθα, συν·τασσ·θησομεθα
2ndσυνταγησεσθε, συνταχθησεσθεσυν·ταγ·[θ]ησεσθε, συν·τασσ·θησεσθε
3rdσυνταγησονται, συνταχθησονταισυν·ταγ·[θ]ησονται, συν·τασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνταγω, συνταχθωσυν·ταγ·[θ]ω, συν·τασσ·θω
2ndσυνταγῃς, συνταχθῃςσυν·ταγ·[θ]ῃς, συν·τασσ·θῃς
3rdσυνταγῃ[LXX], συνταχθῃσυν·ταγ·[θ]ῃ, συν·τασσ·θῃ
Pl1stσυνταγωμεν, συνταχθωμενσυν·ταγ·[θ]ωμεν, συν·τασσ·θωμεν
2ndσυνταγητε, συνταχθητεσυν·ταγ·[θ]ητε, συν·τασσ·θητε
3rdσυνταγωσιν, συνταγωσι, συνταχθωσιν, συνταχθωσισυν·ταγ·[θ]ωσι(ν), συν·τασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνταγειην, συνταχθειηνσυν·ταγ·[θ]ειην, συν·τασσ·θειην
2ndσυνταγειης, συνταχθειηςσυν·ταγ·[θ]ειης, συν·τασσ·θειης
3rdσυνταγειη, συνταχθειησυν·ταγ·[θ]ειη, συν·τασσ·θειη
Pl1stσυνταγειημεν, συνταγειμεν, συνταχθειημεν, συνταχθειμενσυν·ταγ·[θ]ειημεν, συν·ταγ·[θ]ειμεν classical, συν·τασσ·θειημεν, συν·τασσ·θειμεν classical
2ndσυνταγειητε, συνταγειτε, συνταχθειητε, συνταχθειτεσυν·ταγ·[θ]ειητε, συν·ταγ·[θ]ειτε classical, συν·τασσ·θειητε, συν·τασσ·θειτε classical
3rdσυνταγειησαν, συνταγειεν, συνταχθειησαν, συνταχθειενσυν·ταγ·[θ]ειησαν, συν·ταγ·[θ]ειεν classical, συν·τασσ·θειησαν, συν·τασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυνταγησοιμην, συνταχθησοιμηνσυν·ταγ·[θ]ησοιμην, συν·τασσ·θησοιμην
2ndσυνταγησοιο, συνταχθησοιοσυν·ταγ·[θ]ησοιο, συν·τασσ·θησοιο
3rdσυνταγησοιτο, συνταχθησοιτοσυν·ταγ·[θ]ησοιτο, συν·τασσ·θησοιτο
Pl1stσυνταγησοιμεθα, συνταχθησοιμεθασυν·ταγ·[θ]ησοιμεθα, συν·τασσ·θησοιμεθα
2ndσυνταγησοισθε, συνταχθησοισθεσυν·ταγ·[θ]ησοισθε, συν·τασσ·θησοισθε
3rdσυνταγησοιντο, συνταχθησοιντοσυν·ταγ·[θ]ησοιντο, συν·τασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνταγηθι, συνταχθητισυν·ταγ·[θ]ητι, συν·τασσ·θητι
3rdσυνταγητω, συνταχθητωσυν·ταγ·[θ]ητω, συν·τασσ·θητω
Pl1st
2ndσυνταγητε, συνταχθητεσυν·ταγ·[θ]ητε, συν·τασσ·θητε
3rdσυνταγητωσαν, συνταγεντων, συνταχθητωσαν, συνταχθεντωνσυν·ταγ·[θ]ητωσαν, συν·ταγ·[θ]εντων classical, συν·τασσ·θητωσαν, συν·τασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συνταγηναι, συνταχθηναι​συν·ταγ·[θ]ηναι, συν·τασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συνταγησεσθαι, συνταχθησεσθαι​συν·ταγ·[θ]ησεσθαι, συν·τασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταγεισα, συνταχθεισασυνταγεις, συνταχθειςσυνταγεν, συνταχθεν[LXX]συν·ταγ·[θ]εισ·α, συν·τασσ·θεισ·ασυν·ταγ·[θ]ει[ντ]·ς, συν·τασσ·θει[ντ]·ςσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ν[τ], συν·τασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυνταγεισαν, συνταχθεισανσυνταγεντα, συνταχθεντασυν·ταγ·[θ]εισ·αν, συν·τασσ·θεισ·ανσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, συν·τασσ·θε[ι]ντ·α
Datσυνταγεισῃ, συνταχθεισῃσυνταγεντι, συνταχθεντισυν·ταγ·[θ]εισ·ῃ, συν·τασσ·θεισ·ῃσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, συν·τασσ·θε[ι]ντ·ι
Genσυνταγεισης, συνταχθεισηςσυνταγεντος[LXX], συνταχθεντοςσυν·ταγ·[θ]εισ·ης, συν·τασσ·θεισ·ηςσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, συν·τασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυνταγεισαι, συνταχθεισαισυνταγεντες, συνταχθεντεςσυνταγεντα, συνταχθεντασυν·ταγ·[θ]εισ·αι, συν·τασσ·θεισ·αισυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, συν·τασσ·θε[ι]ντ·εςσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·α, συν·τασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυνταγεισας, συνταχθεισαςσυνταγεντας, συνταχθενταςσυν·ταγ·[θ]εισ·ας, συν·τασσ·θεισ·αςσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, συν·τασσ·θε[ι]ντ·ας
Datσυνταγεισαις, συνταχθεισαιςσυνταγεισι, συνταγεισιν, συνταχθεισι, συνταχθεισινσυν·ταγ·[θ]εισ·αις, συν·τασσ·θεισ·αιςσυν·ταγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), συν·τασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυνταγεισων, συνταχθεισωνσυνταγεντων, συνταχθεντωνσυν·ταγ·[θ]εισ·ων, συν·τασσ·θεισ·ωνσυν·ταγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, συν·τασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνταγησομενη, συνταχθησομενησυνταγησομενε, συνταχθησομενεσυν·ταγ·[θ]ησομεν·η, συν·τασσ·θησομεν·ησυν·ταγ·[θ]ησομεν·ε, συν·τασσ·θησομεν·ε
Nomσυνταγησομενος, συνταχθησομενοςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ος, συν·τασσ·θησομεν·ος
Accσυνταγησομενην, συνταχθησομενηνσυνταγησομενον, συνταχθησομενονσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ην, συν·τασσ·θησομεν·ηνσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ον, συν·τασσ·θησομεν·ον
Datσυνταγησομενῃ, συνταχθησομενῃσυνταγησομενῳ, συνταχθησομενῳσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ῃ, συν·τασσ·θησομεν·ῃσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ῳ, συν·τασσ·θησομεν·ῳ
Genσυνταγησομενης, συνταχθησομενηςσυνταγησομενου, συνταχθησομενουσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ης, συν·τασσ·θησομεν·ηςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ου, συν·τασσ·θησομεν·ου
PlVocσυνταγησομεναι, συνταχθησομεναισυνταγησομενοι, συνταχθησομενοισυνταγησομενα, συνταχθησομενασυν·ταγ·[θ]ησομεν·αι, συν·τασσ·θησομεν·αισυν·ταγ·[θ]ησομεν·οι, συν·τασσ·θησομεν·οισυν·ταγ·[θ]ησομεν·α, συν·τασσ·θησομεν·α
Nom
Accσυνταγησομενας, συνταχθησομεναςσυνταγησομενους, συνταχθησομενουςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ας, συν·τασσ·θησομεν·αςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ους, συν·τασσ·θησομεν·ους
Datσυνταγησομεναις, συνταχθησομεναιςσυνταγησομενοις, συνταχθησομενοιςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·αις, συν·τασσ·θησομεν·αιςσυν·ταγ·[θ]ησομεν·οις, συν·τασσ·θησομεν·οις
Genσυνταγησομενων, συνταχθησομενωνσυνταγησομενων, συνταχθησομενωνσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ων, συν·τασσ·θησομεν·ωνσυν·ταγ·[θ]ησομεν·ου, συν·τασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 26-Sep-2020 11:12:58 EDT