συγκλειω • SUGKLEIW • sunkleiō

Search: συνεκλεισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεκλεισενσυγκλείωσυν·ε·κλει·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεκλεισενσυγκλείωσυν·ε·κλει·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλειωσυν·κλει·ωσυγκλειομαισυν·κλει·ομαι
2ndσυγκλειειςσυν·κλει·ειςσυγκλειῃ, συγκλειει, συγκλειεσαισυν·κλει·ῃ, συν·κλει·ει classical, συν·κλει·εσαι alt
3rdσυγκλειεισυν·κλει·εισυγκλειεταισυν·κλει·εται
Pl1stσυγκλειομενσυν·κλει·ομενσυγκλειομεθασυν·κλει·ομεθα
2ndσυγκλειετεσυν·κλει·ετεσυγκλειεσθεσυν·κλει·εσθε
3rdσυγκλειουσιν, συγκλειουσισυν·κλει·ουσι(ν)συγκλειονταισυν·κλει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλειωσυν·κλει·ωσυγκλειωμαισυν·κλει·ωμαι
2ndσυγκλειῃςσυν·κλει·ῃςσυγκλειῃσυν·κλει·ῃ
3rdσυγκλειῃσυν·κλει·ῃσυγκλειηταισυν·κλει·ηται
Pl1stσυγκλειωμενσυν·κλει·ωμενσυγκλειωμεθασυν·κλει·ωμεθα
2ndσυγκλειητεσυν·κλει·ητεσυγκλειησθεσυν·κλει·ησθε
3rdσυγκλειωσιν, συγκλειωσισυν·κλει·ωσι(ν)συγκλειωνταισυν·κλει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλειοιμισυν·κλει·οιμισυγκλειοιμηνσυν·κλει·οιμην
2ndσυγκλειοιςσυν·κλει·οιςσυγκλειοιοσυν·κλει·οιο
3rdσυγκλειοισυν·κλει·οισυγκλειοιτοσυν·κλει·οιτο
Pl1stσυγκλειοιμενσυν·κλει·οιμενσυγκλειοιμεθασυν·κλει·οιμεθα
2ndσυγκλειοιτεσυν·κλει·οιτεσυγκλειοισθεσυν·κλει·οισθε
3rdσυγκλειοιεν, συγκλειοισανσυν·κλει·οιεν, συν·κλει·οισαν altσυγκλειοιντοσυν·κλει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκλειεσυν·κλει·εσυγκλειουσυν·κλει·ου
3rdσυγκλειετωσυν·κλει·ετωσυγκλειεσθωσυν·κλει·εσθω
Pl1st
2ndσυγκλειετεσυν·κλει·ετεσυγκλειεσθεσυν·κλει·εσθε
3rdσυγκλειετωσαν, συγκλειοντωνσυν·κλει·ετωσαν, συν·κλει·οντων classicalσυγκλειεσθωσαν, συγκλειεσθωνσυν·κλει·εσθωσαν, συν·κλει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκλειειν​συν·κλει·ειν​συγκλειεσθαι​συν·κλει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλειουσασυγκλειονσυν·κλει·ουσ·ασυν·κλει·ο[υ]ν[τ]
Nomσυγκλειων[LXX]συν·κλει·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκλειουσανσυγκλειοντα[LXX]συν·κλει·ουσ·ανσυν·κλει·ο[υ]ντ·α
Datσυγκλειουσῃσυγκλειοντισυν·κλει·ουσ·ῃσυν·κλει·ο[υ]ντ·ι
Genσυγκλειουσηςσυγκλειοντοςσυν·κλει·ουσ·ηςσυν·κλει·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκλειουσαισυγκλειοντες[LXX]συγκλειοντα[LXX]συν·κλει·ουσ·αισυν·κλει·ο[υ]ντ·εςσυν·κλει·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκλειουσαςσυγκλειονταςσυν·κλει·ουσ·αςσυν·κλει·ο[υ]ντ·ας
Datσυγκλειουσαιςσυγκλειουσι, συγκλειουσινσυν·κλει·ουσ·αιςσυν·κλει·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκλειουσωνσυγκλειοντωνσυν·κλει·ουσ·ωνσυν·κλει·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλειομενησυγκλειομενεσυν·κλει·ομεν·ησυν·κλει·ομεν·ε
Nomσυγκλειομενοςσυν·κλει·ομεν·ος
Accσυγκλειομενηνσυγκλειομενονσυν·κλει·ομεν·ηνσυν·κλει·ομεν·ον
Datσυγκλειομενῃσυγκλειομενῳσυν·κλει·ομεν·ῃσυν·κλει·ομεν·ῳ
Genσυγκλειομενηςσυγκλειομενουσυν·κλει·ομεν·ηςσυν·κλει·ομεν·ου
PlVocσυγκλειομεναισυγκλειομενοι[GNT][LXX]συγκλειομενασυν·κλει·ομεν·αισυν·κλει·ομεν·οισυν·κλει·ομεν·α
Nom
Accσυγκλειομενας[LXX]συγκλειομενουςσυν·κλει·ομεν·αςσυν·κλει·ομεν·ους
Datσυγκλειομεναιςσυγκλειομενοιςσυν·κλει·ομεν·αιςσυν·κλει·ομεν·οις
Genσυγκλειομενωνσυγκλειομενωνσυν·κλει·ομεν·ωνσυν·κλει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκλειονσυν·ε·κλει·ονσυνεκλειομηνσυν·ε·κλει·ομην
2ndσυνεκλειεςσυν·ε·κλει·εςσυνεκλειουσυν·ε·κλει·ου
3rdσυνεκλειεν, συνεκλειεσυν·ε·κλει·ε(ν)συνεκλειετοσυν·ε·κλει·ετο
Pl1stσυνεκλειομενσυν·ε·κλει·ομενσυνεκλειομεθασυν·ε·κλει·ομεθα
2ndσυνεκλειετεσυν·ε·κλει·ετεσυνεκλειεσθεσυν·ε·κλει·εσθε
3rdσυνεκλειον, συνεκλειοσανσυν·ε·κλει·ον, συν·ε·κλει·οσαν altσυνεκλειοντοσυν·ε·κλει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισωσυν·κλει·σωσυγκλεισομαισυν·κλει·σομαι
2ndσυγκλεισεις[LXX]συν·κλει·σειςσυγκλεισῃ, συγκλεισει, συγκλεισεσαισυν·κλει·σῃ, συν·κλει·σει classical, συν·κλει·σεσαι alt
3rdσυγκλεισεισυν·κλει·σεισυγκλεισεταισυν·κλει·σεται
Pl1stσυγκλεισομενσυν·κλει·σομενσυγκλεισομεθασυν·κλει·σομεθα
2ndσυγκλεισετεσυν·κλει·σετεσυγκλεισεσθεσυν·κλει·σεσθε
3rdσυγκλεισουσιν, συγκλεισουσισυν·κλει·σουσι(ν)συγκλεισονταισυν·κλει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισοιμισυν·κλει·σοιμισυγκλεισοιμηνσυν·κλει·σοιμην
2ndσυγκλεισοιςσυν·κλει·σοιςσυγκλεισοιοσυν·κλει·σοιο
3rdσυγκλεισοισυν·κλει·σοισυγκλεισοιτοσυν·κλει·σοιτο
Pl1stσυγκλεισοιμενσυν·κλει·σοιμενσυγκλεισοιμεθασυν·κλει·σοιμεθα
2ndσυγκλεισοιτεσυν·κλει·σοιτεσυγκλεισοισθεσυν·κλει·σοισθε
3rdσυγκλεισοιενσυν·κλει·σοιενσυγκλεισοιντοσυν·κλει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκλεισειν​συν·κλει·σειν​συγκλεισεσθαι​συν·κλει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισουσασυγκλεισον[LXX]συν·κλει·σουσ·ασυν·κλει·σο[υ]ν[τ]
Nomσυγκλεισωνσυν·κλει·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυγκλεισουσανσυγκλεισοντασυν·κλει·σουσ·ανσυν·κλει·σο[υ]ντ·α
Datσυγκλεισουσῃσυγκλεισοντισυν·κλει·σουσ·ῃσυν·κλει·σο[υ]ντ·ι
Genσυγκλεισουσηςσυγκλεισοντοςσυν·κλει·σουσ·ηςσυν·κλει·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυγκλεισουσαισυγκλεισοντεςσυγκλεισοντασυν·κλει·σουσ·αισυν·κλει·σο[υ]ντ·εςσυν·κλει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυγκλεισουσαςσυγκλεισονταςσυν·κλει·σουσ·αςσυν·κλει·σο[υ]ντ·ας
Datσυγκλεισουσαιςσυγκλεισουσι, συγκλεισουσινσυν·κλει·σουσ·αιςσυν·κλει·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυγκλεισουσωνσυγκλεισοντωνσυν·κλει·σουσ·ωνσυν·κλει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισομενησυγκλεισομενεσυν·κλει·σομεν·ησυν·κλει·σομεν·ε
Nomσυγκλεισομενοςσυν·κλει·σομεν·ος
Accσυγκλεισομενηνσυγκλεισομενονσυν·κλει·σομεν·ηνσυν·κλει·σομεν·ον
Datσυγκλεισομενῃσυγκλεισομενῳσυν·κλει·σομεν·ῃσυν·κλει·σομεν·ῳ
Genσυγκλεισομενηςσυγκλεισομενουσυν·κλει·σομεν·ηςσυν·κλει·σομεν·ου
PlVocσυγκλεισομεναισυγκλεισομενοισυγκλεισομενασυν·κλει·σομεν·αισυν·κλει·σομεν·οισυν·κλει·σομεν·α
Nom
Accσυγκλεισομεναςσυγκλεισομενουςσυν·κλει·σομεν·αςσυν·κλει·σομεν·ους
Datσυγκλεισομεναιςσυγκλεισομενοιςσυν·κλει·σομεν·αιςσυν·κλει·σομεν·οις
Genσυγκλεισομενωνσυγκλεισομενωνσυν·κλει·σομεν·ωνσυν·κλει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκλεισασυν·ε·κλει·σασυνεκλεισαμηνσυν·ε·κλει·σαμην
2ndσυνεκλεισας[LXX]συν·ε·κλει·σαςσυνεκλεισωσυν·ε·κλει·σω
3rdσυνεκλεισεν[GNT][LXX], συνεκλεισεσυν·ε·κλει·σε(ν), συν·ε·κλει·σε(ν)συνεκλεισατοσυν·ε·κλει·σατο
Pl1stσυνεκλεισαμενσυν·ε·κλει·σαμενσυνεκλεισαμεθασυν·ε·κλει·σαμεθα
2ndσυνεκλεισατεσυν·ε·κλει·σατεσυνεκλεισασθεσυν·ε·κλει·σασθε
3rdσυνεκλεισαν[GNT][LXX]συν·ε·κλει·σανσυνεκλεισαντοσυν·ε·κλει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισωσυν·κλει·σωσυγκλεισωμαισυν·κλει·σωμαι
2ndσυγκλεισῃς[LXX]συν·κλει·σῃςσυγκλεισῃσυν·κλει·σῃ
3rdσυγκλεισῃσυν·κλει·σῃσυγκλεισηταισυν·κλει·σηται
Pl1stσυγκλεισωμενσυν·κλει·σωμενσυγκλεισωμεθασυν·κλει·σωμεθα
2ndσυγκλεισητεσυν·κλει·σητεσυγκλεισησθεσυν·κλει·σησθε
3rdσυγκλεισωσιν, συγκλεισωσισυν·κλει·σωσι(ν)συγκλεισωνταισυν·κλει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισαιμισυν·κλει·σαιμισυγκλεισαιμηνσυν·κλει·σαιμην
2ndσυγκλεισαις, συγκλεισειαςσυν·κλει·σαις, συν·κλει·σειας classicalσυγκλεισαιοσυν·κλει·σαιο
3rdσυγκλεισαι[LXX], συγκλεισειεσυν·κλει·σαι, συν·κλει·σειε classicalσυγκλεισαιτοσυν·κλει·σαιτο
Pl1stσυγκλεισαιμενσυν·κλει·σαιμενσυγκλεισαιμεθασυν·κλει·σαιμεθα
2ndσυγκλεισαιτεσυν·κλει·σαιτεσυγκλεισαισθεσυν·κλει·σαισθε
3rdσυγκλεισαιεν, συγκλεισαισαν, συγκλεισειαν, συγκλεισειενσυν·κλει·σαιεν, συν·κλει·σαισαν alt, συν·κλει·σειαν classical, συν·κλει·σειεν classicalσυγκλεισαιντοσυν·κλει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκλεισον[LXX]συν·κλει·σονσυγκλεισαι[LXX]συν·κλει·σαι
3rdσυγκλεισατωσυν·κλει·σατωσυγκλεισασθωσυν·κλει·σασθω
Pl1st
2ndσυγκλεισατεσυν·κλει·σατεσυγκλεισασθεσυν·κλει·σασθε
3rdσυγκλεισατωσαν, συγκλεισαντωνσυν·κλει·σατωσαν, συν·κλει·σαντων classicalσυγκλεισασθωσαν, συγκλεισασθωνσυν·κλει·σασθωσαν, συν·κλει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκλεισαι[LXX]​συν·κλει·σαισυγκλεισασθαι​συν·κλει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισασασυγκλεισαςσυγκλεισανσυν·κλει·σασ·ασυν·κλει·σα[ντ]·ςσυν·κλει·σαν[τ]
Nom
Accσυγκλεισασανσυγκλεισαντασυν·κλει·σασ·ανσυν·κλει·σαντ·α
Datσυγκλεισασῃσυγκλεισαντισυν·κλει·σασ·ῃσυν·κλει·σαντ·ι
Genσυγκλεισασηςσυγκλεισαντοςσυν·κλει·σασ·ηςσυν·κλει·σαντ·ος
PlVocσυγκλεισασαισυγκλεισαντες[LXX]συγκλεισαντασυν·κλει·σασ·αισυν·κλει·σαντ·εςσυν·κλει·σαντ·α
Nom
Accσυγκλεισασαςσυγκλεισανταςσυν·κλει·σασ·αςσυν·κλει·σαντ·ας
Datσυγκλεισασαιςσυγκλεισασι, συγκλεισασινσυν·κλει·σασ·αιςσυν·κλει·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυγκλεισασωνσυγκλεισαντωνσυν·κλει·σασ·ωνσυν·κλει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισαμενησυγκλεισαμενεσυν·κλει·σαμεν·ησυν·κλει·σαμεν·ε
Nomσυγκλεισαμενοςσυν·κλει·σαμεν·ος
Accσυγκλεισαμενηνσυγκλεισαμενονσυν·κλει·σαμεν·ηνσυν·κλει·σαμεν·ον
Datσυγκλεισαμενῃσυγκλεισαμενῳσυν·κλει·σαμεν·ῃσυν·κλει·σαμεν·ῳ
Genσυγκλεισαμενηςσυγκλεισαμενουσυν·κλει·σαμεν·ηςσυν·κλει·σαμεν·ου
PlVocσυγκλεισαμεναισυγκλεισαμενοισυγκλεισαμενασυν·κλει·σαμεν·αισυν·κλει·σαμεν·οισυν·κλει·σαμεν·α
Nom
Accσυγκλεισαμεναςσυγκλεισαμενουςσυν·κλει·σαμεν·αςσυν·κλει·σαμεν·ους
Datσυγκλεισαμεναιςσυγκλεισαμενοιςσυν·κλει·σαμεν·αιςσυν·κλει·σαμεν·οις
Genσυγκλεισαμενωνσυγκλεισαμενωνσυν·κλει·σαμεν·ωνσυν·κλει·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεικασυν·κεκλει·κασυγκεκλεισμαισυν·κεκλεισ·μαι
2ndσυγκεκλεικας, συγκεκλεικεςσυν·κεκλει·κας, συν·κεκλει·κες altσυγκεκλεισαισυν·κεκλεισ·[σ]αι
3rdσυγκεκλεικεν[LXX], συγκεκλεικεσυν·κεκλει·κε(ν), συν·κεκλει·κε(ν)συγκεκλεισταισυν·κεκλεισ·ται
Pl1stσυγκεκλεικαμενσυν·κεκλει·καμενσυγκεκλεισμεθασυν·κεκλεισ·μεθα
2ndσυγκεκλεικατεσυν·κεκλει·κατεσυγκεκλεισθεσυν·κεκλεισ·[σ]θε
3rdσυγκεκλεικασιν, συγκεκλεικασι, συγκεκλεικανσυν·κεκλει·κασι(ν), συν·κεκλει·καν altσυγκεκλειδαταισυν·κεκλεισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεισομαισυν·κεκλεισ·[σ]ομαι
2ndσυγκεκλεισῃ, συγκεκλεισεισυν·κεκλεισ·[σ]ῃ, συν·κεκλεισ·[σ]ει classical
3rdσυγκεκλεισεταισυν·κεκλεισ·[σ]εται
Pl1stσυγκεκλεισομεθασυν·κεκλεισ·[σ]ομεθα
2ndσυγκεκλεισεσθεσυν·κεκλεισ·[σ]εσθε
3rdσυγκεκλεισονταισυν·κεκλεισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεικωσυν·κεκλει·κω
2ndσυγκεκλεικῃςσυν·κεκλει·κῃς
3rdσυγκεκλεικῃσυν·κεκλει·κῃ
Pl1stσυγκεκλεικωμενσυν·κεκλει·κωμεν
2ndσυγκεκλεικητεσυν·κεκλει·κητε
3rdσυγκεκλεικωσιν, συγκεκλεικωσισυν·κεκλει·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεικοιμι, συγκεκλεικοιηνσυν·κεκλει·κοιμι, συν·κεκλει·κοιην classical
2ndσυγκεκλεικοις, συγκεκλεικοιηςσυν·κεκλει·κοις, συν·κεκλει·κοιης classical
3rdσυγκεκλεικοι, συγκεκλεικοιησυν·κεκλει·κοι, συν·κεκλει·κοιη classical
Pl1stσυγκεκλεικοιμενσυν·κεκλει·κοιμεν
2ndσυγκεκλεικοιτεσυν·κεκλει·κοιτε
3rdσυγκεκλεικοιενσυν·κεκλει·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεισοιμηνσυν·κεκλεισ·[σ]οιμην
2ndσυγκεκλεισοιοσυν·κεκλεισ·[σ]οιο
3rdσυγκεκλεισοιτοσυν·κεκλεισ·[σ]οιτο
Pl1stσυγκεκλεισοιμεθασυν·κεκλεισ·[σ]οιμεθα
2ndσυγκεκλεισοισθεσυν·κεκλεισ·[σ]οισθε
3rdσυγκεκλεισοιντοσυν·κεκλεισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκεκλεικεσυν·κεκλει·κεσυγκεκλεισοσυν·κεκλεισ·[σ]ο
3rdσυγκεκλεικετωσυν·κεκλει·κετωσυγκεκλεισθωσυν·κεκλεισ·[σ]θω
Pl1st
2ndσυγκεκλεικετεσυν·κεκλει·κετεσυγκεκλεισθεσυν·κεκλεισ·[σ]θε
3rdσυγκεκλεικετωσανσυν·κεκλει·κετωσανσυγκεκλεισθωσαν, συγκεκλεισθωνσυν·κεκλεισ·[σ]θωσαν, συν·κεκλεισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεκλεικεναι​συν·κεκλει·κεναι​συγκεκλεισθαι[LXX]​συν·κεκλεισ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συγκεκλεισεσθαι​συν·κεκλεισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκεκλεικυιασυγκεκλεικοςσυν·κεκλει·κυι·ασυν·κεκλει·κο[τ]·ς
Nomσυγκεκλεικωςσυν·κεκλει·κο[τ]·^ς
Accσυγκεκλεικυιανσυγκεκλεικοτασυν·κεκλει·κυι·ανσυν·κεκλει·κοτ·α
Datσυγκεκλεικυιᾳσυγκεκλεικοτισυν·κεκλει·κυι·ᾳσυν·κεκλει·κοτ·ι
Genσυγκεκλεικυιαςσυγκεκλεικοτοςσυν·κεκλει·κυι·αςσυν·κεκλει·κοτ·ος
PlVocσυγκεκλεικυιαισυγκεκλεικοτεςσυγκεκλεικοτασυν·κεκλει·κυι·αισυν·κεκλει·κοτ·εςσυν·κεκλει·κοτ·α
Nom
Accσυγκεκλεικυιαςσυγκεκλεικοτας[LXX]συν·κεκλει·κυι·αςσυν·κεκλει·κοτ·ας
Datσυγκεκλεικυιαιςσυγκεκλεικοσι, συγκεκλεικοσινσυν·κεκλει·κυι·αιςσυν·κεκλει·κο[τ]·σι(ν)
Genσυγκεκλεικυιωνσυγκεκλεικοτωνσυν·κεκλει·κυι·ωνσυν·κεκλει·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκεκλεισμενη[LXX]συγκεκλεισμενεσυν·κεκλεισ·μεν·ησυν·κεκλεισ·μεν·ε
Nomσυγκεκλεισμενοςσυν·κεκλεισ·μεν·ος
Accσυγκεκλεισμενηνσυγκεκλεισμενονσυν·κεκλεισ·μεν·ηνσυν·κεκλεισ·μεν·ον
Datσυγκεκλεισμενῃσυγκεκλεισμενῳ[LXX]συν·κεκλεισ·μεν·ῃσυν·κεκλεισ·μεν·ῳ
Genσυγκεκλεισμενηςσυγκεκλεισμενουσυν·κεκλεισ·μεν·ηςσυν·κεκλεισ·μεν·ου
PlVocσυγκεκλεισμεναισυγκεκλεισμενοι[GNT]συγκεκλεισμενα[LXX]συν·κεκλεισ·μεν·αισυν·κεκλεισ·μεν·οισυν·κεκλεισ·μεν·α
Nom
Accσυγκεκλεισμεναςσυγκεκλεισμενουςσυν·κεκλεισ·μεν·αςσυν·κεκλεισ·μεν·ους
Datσυγκεκλεισμεναιςσυγκεκλεισμενοιςσυν·κεκλεισ·μεν·αιςσυν·κεκλεισ·μεν·οις
Genσυγκεκλεισμενωνσυγκεκλεισμενωνσυν·κεκλεισ·μεν·ωνσυν·κεκλεισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεκεκλεικειν, συνεκεκλεικησυν·ε·κεκλει·κειν, συν·ε·κεκλει·κη classicalσυνεκεκλεισμηνσυν·ε·κεκλεισ·μην
2ndσυνεκεκλεικεις, συνεκεκλεικηςσυν·ε·κεκλει·κεις, συν·ε·κεκλει·κης classicalσυνεκεκλεισοσυν·ε·κεκλεισ·[σ]ο
3rdσυνεκεκλεικεισυν·ε·κεκλει·κεισυνεκεκλειστοσυν·ε·κεκλεισ·το
Pl1stσυνεκεκλεικειμεν, συνεκεκλεικεμενσυν·ε·κεκλει·κειμεν, συν·ε·κεκλει·κεμεν classicalσυνεκεκλεισμεθασυν·ε·κεκλεισ·μεθα
2ndσυνεκεκλεικειτε, συνεκεκλεικετεσυν·ε·κεκλει·κειτε, συν·ε·κεκλει·κετε classicalσυνεκεκλεισθεσυν·ε·κεκλεισ·[σ]θε
3rdσυνεκεκλεικεισαν, συνεκεκλεικεσανσυν·ε·κεκλει·κεισαν, συν·ε·κεκλει·κεσαν classicalσυνεκεκλειδατοσυν·ε·κεκλεισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυγκεκλεικειν, συγκεκλεικησυν·[ε]·κεκλει·κειν, συν·[ε]·κεκλει·κη classicalσυγκεκλεισμηνσυν·[ε]·κεκλεισ·μην
2ndσυγκεκλεικεις, συγκεκλεικηςσυν·[ε]·κεκλει·κεις, συν·[ε]·κεκλει·κης classicalσυγκεκλεισοσυν·[ε]·κεκλεισ·[σ]ο
3rdσυγκεκλεικεισυν·[ε]·κεκλει·κεισυγκεκλειστοσυν·[ε]·κεκλεισ·το
Pl1stσυγκεκλεικειμεν, συγκεκλεικεμενσυν·[ε]·κεκλει·κειμεν, συν·[ε]·κεκλει·κεμεν classicalσυγκεκλεισμεθασυν·[ε]·κεκλεισ·μεθα
2ndσυγκεκλεικειτε, συγκεκλεικετεσυν·[ε]·κεκλει·κειτε, συν·[ε]·κεκλει·κετε classicalσυγκεκλεισθεσυν·[ε]·κεκλεισ·[σ]θε
3rdσυγκεκλεικεισαν, συγκεκλεικεσανσυν·[ε]·κεκλει·κεισαν, συν·[ε]·κεκλει·κεσαν classicalσυγκεκλειδατοσυν·[ε]·κεκλεισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεκλεισθηνσυν·ε·κλεισ·θην
2ndσυνεκλεισθηςσυν·ε·κλεισ·θης
3rdσυνεκλεισθησυν·ε·κλεισ·θη
Pl1stσυνεκλεισθημενσυν·ε·κλεισ·θημεν
2ndσυνεκλεισθητεσυν·ε·κλεισ·θητε
3rdσυνεκλεισθησαν[LXX]συν·ε·κλεισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισθησομαισυν·κλεισ·θησομαι
2ndσυγκλεισθησῃ, συγκλεισθησεισυν·κλεισ·θησῃ, συν·κλεισ·θησει classical
3rdσυγκλεισθησεται[LXX]συν·κλεισ·θησεται
Pl1stσυγκλεισθησομεθασυν·κλεισ·θησομεθα
2ndσυγκλεισθησεσθεσυν·κλεισ·θησεσθε
3rdσυγκλεισθησονται[LXX]συν·κλεισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισθωσυν·κλεισ·θω
2ndσυγκλεισθῃςσυν·κλεισ·θῃς
3rdσυγκλεισθῃσυν·κλεισ·θῃ
Pl1stσυγκλεισθωμενσυν·κλεισ·θωμεν
2ndσυγκλεισθητεσυν·κλεισ·θητε
3rdσυγκλεισθωσιν, συγκλεισθωσισυν·κλεισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισθειηνσυν·κλεισ·θειην
2ndσυγκλεισθειηςσυν·κλεισ·θειης
3rdσυγκλεισθειησυν·κλεισ·θειη
Pl1stσυγκλεισθειημεν, συγκλεισθειμενσυν·κλεισ·θειημεν, συν·κλεισ·θειμεν classical
2ndσυγκλεισθειητε, συγκλεισθειτεσυν·κλεισ·θειητε, συν·κλεισ·θειτε classical
3rdσυγκλεισθειησαν, συγκλεισθειενσυν·κλεισ·θειησαν, συν·κλεισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυγκλεισθησοιμηνσυν·κλεισ·θησοιμην
2ndσυγκλεισθησοιοσυν·κλεισ·θησοιο
3rdσυγκλεισθησοιτοσυν·κλεισ·θησοιτο
Pl1stσυγκλεισθησοιμεθασυν·κλεισ·θησοιμεθα
2ndσυγκλεισθησοισθεσυν·κλεισ·θησοισθε
3rdσυγκλεισθησοιντοσυν·κλεισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυγκλεισθητισυν·κλεισ·θητι
3rdσυγκλεισθητωσυν·κλεισ·θητω
Pl1st
2ndσυγκλεισθητεσυν·κλεισ·θητε
3rdσυγκλεισθητωσαν, συγκλεισθεντωνσυν·κλεισ·θητωσαν, συν·κλεισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συγκλεισθηναι[LXX]​συν·κλεισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συγκλεισθησεσθαι​συν·κλεισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισθεισασυγκλεισθειςσυγκλεισθενσυν·κλεισ·θεισ·ασυν·κλεισ·θει[ντ]·ςσυν·κλεισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυγκλεισθεισανσυγκλεισθεντασυν·κλεισ·θεισ·ανσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·α
Datσυγκλεισθεισῃσυγκλεισθεντισυν·κλεισ·θεισ·ῃσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·ι
Genσυγκλεισθεισηςσυγκλεισθεντος[LXX]συν·κλεισ·θεισ·ηςσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυγκλεισθεισαισυγκλεισθεντεςσυγκλεισθεντασυν·κλεισ·θεισ·αισυν·κλεισ·θε[ι]ντ·εςσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυγκλεισθεισαςσυγκλεισθενταςσυν·κλεισ·θεισ·αςσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·ας
Datσυγκλεισθεισαιςσυγκλεισθεισι, συγκλεισθεισινσυν·κλεισ·θεισ·αιςσυν·κλεισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυγκλεισθεισωνσυγκλεισθεντωνσυν·κλεισ·θεισ·ωνσυν·κλεισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυγκλεισθησομενησυγκλεισθησομενεσυν·κλεισ·θησομεν·ησυν·κλεισ·θησομεν·ε
Nomσυγκλεισθησομενοςσυν·κλεισ·θησομεν·ος
Accσυγκλεισθησομενηνσυγκλεισθησομενονσυν·κλεισ·θησομεν·ηνσυν·κλεισ·θησομεν·ον
Datσυγκλεισθησομενῃσυγκλεισθησομενῳσυν·κλεισ·θησομεν·ῃσυν·κλεισ·θησομεν·ῳ
Genσυγκλεισθησομενηςσυγκλεισθησομενουσυν·κλεισ·θησομεν·ηςσυν·κλεισ·θησομεν·ου
PlVocσυγκλεισθησομεναισυγκλεισθησομενοισυγκλεισθησομενασυν·κλεισ·θησομεν·αισυν·κλεισ·θησομεν·οισυν·κλεισ·θησομεν·α
Nom
Accσυγκλεισθησομεναςσυγκλεισθησομενουςσυν·κλεισ·θησομεν·αςσυν·κλεισ·θησομεν·ους
Datσυγκλεισθησομεναιςσυγκλεισθησομενοιςσυν·κλεισ·θησομεν·αιςσυν·κλεισ·θησομεν·οις
Genσυγκλεισθησομενωνσυγκλεισθησομενωνσυν·κλεισ·θησομεν·ωνσυν·κλεισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:56:07 EST