συντιθημι • SUNTIQHMI • suntithēmi

Search: συνεθεντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεθεντοσυντίθημισυν·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεθεντοσυντίθημισυν·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl

συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεθηκασυν·ε·θη·κασυνεθηκαμηνσυν·ε·θη·καμην
2ndσυνεθηκας, συνεθηκεςσυν·ε·θη·κας, συν·ε·θη·κες altσυνεθηκωσυν·ε·θη·κω
3rdσυνεθηκεν, συνεθηκεσυν·ε·θη·κε(ν)συνεθηκατοσυν·ε·θη·κατο
Pl1stσυνεθηκαμενσυν·ε·θη·καμενσυνεθηκαμεθασυν·ε·θη·καμεθα
2ndσυνεθηκατεσυν·ε·θη·κατεσυνεθηκασθεσυν·ε·θη·κασθε
3rdσυνεθηκαν[LXX]συν·ε·θη·κανσυνεθηκαντοσυν·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνθησωσυν·θη·σωσυνθησωμαισυν·θη·σωμαι
2ndσυνθησῃςσυν·θη·σῃςσυνθησῃσυν·θη·σῃ
3rdσυνθησῃσυν·θη·σῃσυνθησηταισυν·θη·σηται
Pl1stσυνθησωμενσυν·θη·σωμενσυνθησωμεθασυν·θη·σωμεθα
2ndσυνθησητεσυν·θη·σητεσυνθησησθεσυν·θη·σησθε
3rdσυνθησωσιν, συνθησωσισυν·θη·σωσι(ν)συνθησωνταισυν·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνθησαιμισυν·θη·σαιμισυνθησαιμηνσυν·θη·σαιμην
2ndσυνθησαις, συνθησειαςσυν·θη·σαις, συν·θη·σειας classicalσυνθησαιοσυν·θη·σαιο
3rdσυνθησαι, συνθησειεσυν·θη·σαι, συν·θη·σειε classicalσυνθησαιτοσυν·θη·σαιτο
Pl1stσυνθησαιμενσυν·θη·σαιμενσυνθησαιμεθασυν·θη·σαιμεθα
2ndσυνθησαιτεσυν·θη·σαιτεσυνθησαισθεσυν·θη·σαισθε
3rdσυνθησαιεν, συνθησαισαν, συνθησειαν, συνθησειενσυν·θη·σαιεν, συν·θη·σαισαν alt, συν·θη·σειαν classical, συν·θη·σειεν classicalσυνθησαιντοσυν·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνθησονσυν·θη·σονσυνθησαισυν·θη·σαι
3rdσυνθησατωσυν·θη·σατωσυνθησασθωσυν·θη·σασθω
Pl1st
2ndσυνθησατεσυν·θη·σατεσυνθησασθεσυν·θη·σασθε
3rdσυνθησατωσαν, συνθησαντωνσυν·θη·σατωσαν, συν·θη·σαντων classicalσυνθησασθωσαν, συνθησασθωνσυν·θη·σασθωσαν, συν·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνθησαι​συν·θη·σαι​συνθησασθαι​συν·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνθησασασυνθησαςσυνθησανσυν·θη·σασ·ασυν·θη·σα[ντ]·ςσυν·θη·σαν[τ]
Nom
Accσυνθησασανσυνθησαντασυν·θη·σασ·ανσυν·θη·σαντ·α
Datσυνθησασῃσυνθησαντισυν·θη·σασ·ῃσυν·θη·σαντ·ι
Genσυνθησασηςσυνθησαντοςσυν·θη·σασ·ηςσυν·θη·σαντ·ος
PlVocσυνθησασαισυνθησαντεςσυνθησαντασυν·θη·σασ·αισυν·θη·σαντ·εςσυν·θη·σαντ·α
Nom
Accσυνθησασαςσυνθησανταςσυν·θη·σασ·αςσυν·θη·σαντ·ας
Datσυνθησασαιςσυνθησασι, συνθησασινσυν·θη·σασ·αιςσυν·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνθησασωνσυνθησαντωνσυν·θη·σασ·ωνσυν·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνθησαμενησυνθησαμενεσυν·θη·σαμεν·ησυν·θη·σαμεν·ε
Nomσυνθησαμενοςσυν·θη·σαμεν·ος
Accσυνθησαμενηνσυνθησαμενονσυν·θη·σαμεν·ηνσυν·θη·σαμεν·ον
Datσυνθησαμενῃσυνθησαμενῳσυν·θη·σαμεν·ῃσυν·θη·σαμεν·ῳ
Genσυνθησαμενηςσυνθησαμενουσυν·θη·σαμεν·ηςσυν·θη·σαμεν·ου
PlVocσυνθησαμεναισυνθησαμενοισυνθησαμενασυν·θη·σαμεν·αισυν·θη·σαμεν·οισυν·θη·σαμεν·α
Nom
Accσυνθησαμεναςσυνθησαμενουςσυν·θη·σαμεν·αςσυν·θη·σαμεν·ους
Datσυνθησαμεναιςσυνθησαμενοιςσυν·θη·σαμεν·αιςσυν·θη·σαμεν·οις
Genσυνθησαμενωνσυνθησαμενωνσυν·θη·σαμεν·ωνσυν·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεθουμηνσυν·ε·θ(ε)·ομην
2ndσυνεθου[LXX]συν·ε·θ(ε)·ου
3rdσυνεθειτοσυν·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stσυνεθουμεθασυν·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndσυνεθεισθεσυν·ε·θ(ε)·εσθε
3rdσυνεθουντοσυν·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεθεμηνσυν·ε·θ(ε)·μην
2ndσυνεθεσοσυν·ε·θ(ε)·σο
3rdσυνεθετο[LXX]συν·ε·θ(ε)·το
Pl1stσυνεθεμενσυν·ε·θ(ε)·μενσυνεθεμεθασυν·ε·θ(ε)·μεθα
2ndσυνεθετεσυν·ε·θ(ε)·τεσυνεθεσθε[LXX]συν·ε·θ(ε)·σθε
3rdσυνεθεσανσυν·ε·θ(ε)·σανσυνεθεντο[GNT][LXX]συν·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνθωσυν·θ(ε)·ωσυνθωμαισυν·θ(ε)·ωμαι
2ndσυνθῃςσυν·θ(ε)·ῃςσυνθῃσυν·θ(ε)·ῃ
3rdσυνθῃσυν·θ(ε)·ῃσυνθηταισυν·θ(ε)·ηται
Pl1stσυνθωμενσυν·θ(ε)·ωμενσυνθωμεθα[LXX]συν·θ(ε)·ωμεθα
2ndσυνθητεσυν·θ(ε)·ητεσυνθησθεσυν·θ(ε)·ησθε
3rdσυνθωσιν, συνθωσισυν·θ(ε)·ωσι(ν)συνθωνταισυν·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνθοιμηνσυν·θ(ε)·οιμην
2ndσυνθοιοσυν·θ(ε)·οιο
3rdσυνθοιτοσυν·θ(ε)·οιτο
Pl1stσυνθοιμεθασυν·θ(ε)·οιμεθα
2ndσυνθοισθεσυν·θ(ε)·οισθε
3rdσυνθοιντοσυν·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνθειηνσυν·θ(ε)·ιηνσυνθειμηνσυν·θ(ε)·ιμην
2ndσυνθειηςσυν·θ(ε)·ιηςσυνθειοσυν·θ(ε)·ιο
3rdσυνθειησυν·θ(ε)·ιησυνθειτοσυν·θ(ε)·ιτο
Pl1stσυνθειημεν, συνθειμενσυν·θ(ε)·ιημεν, συν·θ(ε)·ιμεν classicalσυνθειμεθασυν·θ(ε)·ιμεθα
2ndσυνθειητε, συνθειτεσυν·θ(ε)·ιητε, συν·θ(ε)·ιτε classicalσυνθεισθεσυν·θ(ε)·ισθε
3rdσυνθειησαν, συνθειενσυν·θ(ε)·ιησαν, συν·θ(ε)·ιεν classicalσυνθειντοσυν·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνθουσυν·θ(ε)·ου
3rdσυνθεισθωσυν·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυνθεισθεσυν·θ(ε)·εσθε
3rdσυνθεισθωσαν, συνθεισθωνσυν·θ(ε)·εσθωσαν, συν·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνθεθι, συνθεςσυν·θ(ε)·θι, συν·θ(ε)·ςσυνθεσοσυν·θ(ε)·σο
3rdσυνθετωσυν·θ(ε)·τωσυνθεσθωσυν·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndσυνθετεσυν·θ(ε)·τεσυνθεσθεσυν·θ(ε)·σθε
3rdσυνθετωσαν, συνθεντωνσυν·θ(ε)·τωσαν, συν·θ(ε)·ντων classicalσυνθεσθωσαν, συνθεσθωνσυν·θ(ε)·σθωσαν, συν·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνθεναι, συνθειναι​συν·θ(ε)·ναι, συν·θ(ε)·εναι​συνθεσθαι[LXX]​συν·θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνθεισασυνθειςσυνθενσυν·θ(ε)·εσ·ασυν·θ(ε)·[ντ]·ςσυν·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accσυνθεισανσυνθεντασυν·θ(ε)·εσ·ανσυν·θ(ε)·ντ·α
Datσυνθεισῃσυνθεντισυν·θ(ε)·εσ·ῃσυν·θ(ε)·ντ·ι
Genσυνθεισηςσυνθεντοςσυν·θ(ε)·εσ·ηςσυν·θ(ε)·ντ·ος
PlVocσυνθεισαισυνθεντεςσυνθεντασυν·θ(ε)·εσ·αισυν·θ(ε)·ντ·εςσυν·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accσυνθεισαςσυνθενταςσυν·θ(ε)·εσ·αςσυν·θ(ε)·ντ·ας
Datσυνθεισαιςσυνθεισι, συνθεισινσυν·θ(ε)·εσ·αιςσυν·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνθεισι, συν·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > συνθεισιν
Genσυνθεισωνσυνθεντωνσυν·θ(ε)·εσ·ωνσυν·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνθεμενησυνθεμενεσυν·θ(ε)·μεν·ησυν·θ(ε)·μεν·ε
Nomσυνθεμενοςσυν·θ(ε)·μεν·ος
Accσυνθεμενηνσυνθεμενον[LXX]συν·θ(ε)·μεν·ηνσυν·θ(ε)·μεν·ον
Datσυνθεμενῃσυνθεμενῳσυν·θ(ε)·μεν·ῃσυν·θ(ε)·μεν·ῳ
Genσυνθεμενηςσυνθεμενουσυν·θ(ε)·μεν·ηςσυν·θ(ε)·μεν·ου
PlVocσυνθεμεναισυνθεμενοι[LXX]συνθεμενασυν·θ(ε)·μεν·αισυν·θ(ε)·μεν·οισυν·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accσυνθεμεναςσυνθεμενουςσυν·θ(ε)·μεν·αςσυν·θ(ε)·μεν·ους
Datσυνθεμεναιςσυνθεμενοιςσυν·θ(ε)·μεν·αιςσυν·θ(ε)·μεν·οις
Genσυνθεμενωνσυνθεμενωνσυν·θ(ε)·μεν·ωνσυν·θ(ε)·μεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεθειμαισυν·τεθει·μαι
2ndσυντεθεισαισυν·τεθει·σαι
3rdσυντεθειταισυν·τεθει·ται
Pl1stσυντεθειμεθασυν·τεθει·μεθα
2ndσυντεθεισθεσυν·τεθει·σθε
3rdσυντεθεινταισυν·τεθει·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεθεισομαισυν·τεθει·σομαι
2ndσυντεθεισῃ, συντεθεισεισυν·τεθει·σῃ, συν·τεθει·σει classical
3rdσυντεθεισεταισυν·τεθει·σεται
Pl1stσυντεθεισομεθασυν·τεθει·σομεθα
2ndσυντεθεισεσθεσυν·τεθει·σεσθε
3rdσυντεθεισονταισυν·τεθει·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεθεισοιμηνσυν·τεθει·σοιμην
2ndσυντεθεισοιοσυν·τεθει·σοιο
3rdσυντεθεισοιτοσυν·τεθει·σοιτο
Pl1stσυντεθεισοιμεθασυν·τεθει·σοιμεθα
2ndσυντεθεισοισθεσυν·τεθει·σοισθε
3rdσυντεθεισοιντοσυν·τεθει·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντεθεισοσυν·τεθει·σο
3rdσυντεθεισθωσυν·τεθει·σθω
Pl1st
2ndσυντεθεισθεσυν·τεθει·σθε
3rdσυντεθεισθωσαν, συντεθεισθωνσυν·τεθει·σθωσαν, συν·τεθει·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντεθεισθαι​συν·τεθει·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντεθεισεσθαι​συν·τεθει·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντεθειμενησυντεθειμενεσυν·τεθει·μεν·ησυν·τεθει·μεν·ε
Nomσυντεθειμενοςσυν·τεθει·μεν·ος
Accσυντεθειμενηνσυντεθειμενονσυν·τεθει·μεν·ηνσυν·τεθει·μεν·ον
Datσυντεθειμενῃσυντεθειμενῳσυν·τεθει·μεν·ῃσυν·τεθει·μεν·ῳ
Genσυντεθειμενηςσυντεθειμενουσυν·τεθει·μεν·ηςσυν·τεθει·μεν·ου
PlVocσυντεθειμεναισυντεθειμενοισυντεθειμενασυν·τεθει·μεν·αισυν·τεθει·μεν·οισυν·τεθει·μεν·α
Nom
Accσυντεθειμεναςσυντεθειμενουςσυν·τεθει·μεν·αςσυν·τεθει·μεν·ους
Datσυντεθειμεναιςσυντεθειμενοιςσυν·τεθει·μεν·αιςσυν·τεθει·μεν·οις
Genσυντεθειμενωνσυντεθειμενωνσυν·τεθει·μεν·ωνσυν·τεθει·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετεθειμηνσυν·ε·τεθει·μην
2ndσυνετεθεισοσυν·ε·τεθει·σο
3rdσυνετεθειτοσυν·ε·τεθει·το
Pl1stσυνετεθειμεθασυν·ε·τεθει·μεθα
2ndσυνετεθεισθεσυν·ε·τεθει·σθε
3rdσυνετεθειντο[GNT]συν·ε·τεθει·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεθειμηνσυν·[ε]·τεθει·μην
2ndσυντεθεισοσυν·[ε]·τεθει·σο
3rdσυντεθειτοσυν·[ε]·τεθει·το
Pl1stσυντεθειμεθασυν·[ε]·τεθει·μεθα
2ndσυντεθεισθεσυν·[ε]·τεθει·σθε
3rdσυντεθειντοσυν·[ε]·τεθει·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 14:16:47 EST