συντρεχω • SUNTRECW SUNTREXW • suntrechō

Search: συνεδραμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεδραμον; συνεδραμονσυντρέχωσυν·ε·δραμ·ον; συν·ε·δραμ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεδραμονσυντρέχωσυν·ε·δραμ·ον2aor act ind 1st sg
συνεδραμονσυντρέχωσυν·ε·δραμ·ον2aor act ind 3rd pl

συν·τρέχω (συν+τρεχ-, συν+δραμ(ε)·[σ]-, 2nd συν+δραμ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντρεχωσυν·τρεχ·ωσυντρεχομαισυν·τρεχ·ομαι
2ndσυντρεχειςσυν·τρεχ·ειςσυντρεχῃ, συντρεχει, συντρεχεσαισυν·τρεχ·ῃ, συν·τρεχ·ει classical, συν·τρεχ·εσαι alt
3rdσυντρεχεισυν·τρεχ·εισυντρεχεταισυν·τρεχ·εται
Pl1stσυντρεχομενσυν·τρεχ·ομενσυντρεχομεθασυν·τρεχ·ομεθα
2ndσυντρεχετεσυν·τρεχ·ετεσυντρεχεσθεσυν·τρεχ·εσθε
3rdσυντρεχουσιν, συντρεχουσισυν·τρεχ·ουσι(ν)συντρεχονταισυν·τρεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντρεχωσυν·τρεχ·ωσυντρεχωμαισυν·τρεχ·ωμαι
2ndσυντρεχῃςσυν·τρεχ·ῃςσυντρεχῃσυν·τρεχ·ῃ
3rdσυντρεχῃσυν·τρεχ·ῃσυντρεχηταισυν·τρεχ·ηται
Pl1stσυντρεχωμενσυν·τρεχ·ωμενσυντρεχωμεθασυν·τρεχ·ωμεθα
2ndσυντρεχητεσυν·τρεχ·ητεσυντρεχησθεσυν·τρεχ·ησθε
3rdσυντρεχωσιν, συντρεχωσισυν·τρεχ·ωσι(ν)συντρεχωνταισυν·τρεχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντρεχοιμισυν·τρεχ·οιμισυντρεχοιμηνσυν·τρεχ·οιμην
2ndσυντρεχοιςσυν·τρεχ·οιςσυντρεχοιοσυν·τρεχ·οιο
3rdσυντρεχοισυν·τρεχ·οισυντρεχοιτοσυν·τρεχ·οιτο
Pl1stσυντρεχοιμενσυν·τρεχ·οιμενσυντρεχοιμεθασυν·τρεχ·οιμεθα
2ndσυντρεχοιτεσυν·τρεχ·οιτεσυντρεχοισθεσυν·τρεχ·οισθε
3rdσυντρεχοιεν, συντρεχοισανσυν·τρεχ·οιεν, συν·τρεχ·οισαν altσυντρεχοιντοσυν·τρεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντρεχεσυν·τρεχ·εσυντρεχουσυν·τρεχ·ου
3rdσυντρεχετωσυν·τρεχ·ετωσυντρεχεσθωσυν·τρεχ·εσθω
Pl1st
2ndσυντρεχετεσυν·τρεχ·ετεσυντρεχεσθεσυν·τρεχ·εσθε
3rdσυντρεχετωσαν, συντρεχοντων[GNT]συν·τρεχ·ετωσαν, συν·τρεχ·οντων classicalσυντρεχεσθωσαν, συντρεχεσθωνσυν·τρεχ·εσθωσαν, συν·τρεχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντρεχειν​συν·τρεχ·ειν​συντρεχεσθαι​συν·τρεχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντρεχουσασυντρεχονσυν·τρεχ·ουσ·ασυν·τρεχ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντρεχωνσυν·τρεχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντρεχουσανσυντρεχοντασυν·τρεχ·ουσ·ανσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·α
Datσυντρεχουσῃσυντρεχοντισυν·τρεχ·ουσ·ῃσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·ι
Genσυντρεχουσηςσυντρεχοντοςσυν·τρεχ·ουσ·ηςσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντρεχουσαισυντρεχοντεςσυντρεχοντασυν·τρεχ·ουσ·αισυν·τρεχ·ο[υ]ντ·εςσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντρεχουσαςσυντρεχονταςσυν·τρεχ·ουσ·αςσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·ας
Datσυντρεχουσαιςσυντρεχουσι, συντρεχουσινσυν·τρεχ·ουσ·αιςσυν·τρεχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντρεχουσωνσυντρεχοντων[GNT]συν·τρεχ·ουσ·ωνσυν·τρεχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντρεχομενησυντρεχομενεσυν·τρεχ·ομεν·ησυν·τρεχ·ομεν·ε
Nomσυντρεχομενοςσυν·τρεχ·ομεν·ος
Accσυντρεχομενηνσυντρεχομενονσυν·τρεχ·ομεν·ηνσυν·τρεχ·ομεν·ον
Datσυντρεχομενῃσυντρεχομενῳσυν·τρεχ·ομεν·ῃσυν·τρεχ·ομεν·ῳ
Genσυντρεχομενηςσυντρεχομενουσυν·τρεχ·ομεν·ηςσυν·τρεχ·ομεν·ου
PlVocσυντρεχομεναισυντρεχομενοισυντρεχομενασυν·τρεχ·ομεν·αισυν·τρεχ·ομεν·οισυν·τρεχ·ομεν·α
Nom
Accσυντρεχομεναςσυντρεχομενουςσυν·τρεχ·ομεν·αςσυν·τρεχ·ομεν·ους
Datσυντρεχομεναιςσυντρεχομενοιςσυν·τρεχ·ομεν·αιςσυν·τρεχ·ομεν·οις
Genσυντρεχομενωνσυντρεχομενωνσυν·τρεχ·ομεν·ωνσυν·τρεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετρεχον[LXX]συν·ε·τρεχ·ονσυνετρεχομηνσυν·ε·τρεχ·ομην
2ndσυνετρεχες[LXX]συν·ε·τρεχ·εςσυνετρεχουσυν·ε·τρεχ·ου
3rdσυνετρεχεν, συνετρεχεσυν·ε·τρεχ·ε(ν)συνετρεχετοσυν·ε·τρεχ·ετο
Pl1stσυνετρεχομενσυν·ε·τρεχ·ομενσυνετρεχομεθασυν·ε·τρεχ·ομεθα
2ndσυνετρεχετεσυν·ε·τρεχ·ετεσυνετρεχεσθεσυν·ε·τρεχ·εσθε
3rdσυνετρεχον[LXX], συνετρεχοσανσυν·ε·τρεχ·ον, συν·ε·τρεχ·οσαν altσυνετρεχοντοσυν·ε·τρεχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνδραμωσυν·δραμ(ε)·[σ]ωσυνδραμουμαισυν·δραμ(ε)·[σ]ομαι
2ndσυνδραμειςσυν·δραμ(ε)·[σ]ειςσυνδραμῃ, συνδραμει, συνδραμεισαισυν·δραμ(ε)·[σ]ῃ, συν·δραμ(ε)·[σ]ει classical, συν·δραμ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσυνδραμεισυν·δραμ(ε)·[σ]εισυνδραμειταισυν·δραμ(ε)·[σ]εται
Pl1stσυνδραμουμενσυν·δραμ(ε)·[σ]ομενσυνδραμουμεθασυν·δραμ(ε)·[σ]ομεθα
2ndσυνδραμειτεσυν·δραμ(ε)·[σ]ετεσυνδραμεισθεσυν·δραμ(ε)·[σ]εσθε
3rdσυνδραμουσιν, συνδραμουσισυν·δραμ(ε)·[σ]ουσι(ν)συνδραμουνται[LXX]συν·δραμ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνδραμοιμισυν·δραμ(ε)·[σ]οιμισυνδραμοιμηνσυν·δραμ(ε)·[σ]οιμην
2ndσυνδραμοιςσυν·δραμ(ε)·[σ]οιςσυνδραμοιοσυν·δραμ(ε)·[σ]οιο
3rdσυνδραμοισυν·δραμ(ε)·[σ]οισυνδραμοιτοσυν·δραμ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσυνδραμοιμενσυν·δραμ(ε)·[σ]οιμενσυνδραμοιμεθασυν·δραμ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσυνδραμοιτεσυν·δραμ(ε)·[σ]οιτεσυνδραμοισθεσυν·δραμ(ε)·[σ]οισθε
3rdσυνδραμοιενσυν·δραμ(ε)·[σ]οιενσυνδραμοιντοσυν·δραμ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνδραμειν​συν·δραμ(ε)·[σ]ειν​συνδραμεισθαι​συν·δραμ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνδραμουσασυνδραμουνσυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·ασυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσυνδραμωνσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνδραμουσανσυνδραμουντασυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·ανσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσυνδραμουσῃσυνδραμουντισυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·ῃσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσυνδραμουσηςσυνδραμουντοςσυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·ηςσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνδραμουσαισυνδραμουντεςσυνδραμουντασυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·αισυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνδραμουσαςσυνδραμουνταςσυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·αςσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσυνδραμουσαιςσυνδραμουσι, συνδραμουσινσυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·αιςσυν·δραμ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνδραμουσωνσυνδραμουντωνσυν·δραμ(ε)·[σ]ουσ·ωνσυν·δραμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνδραμουμενησυνδραμουμενεσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ησυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσυνδραμουμενοςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσυνδραμουμενηνσυνδραμουμενονσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ηνσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσυνδραμουμενῃσυνδραμουμενῳσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ῃσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσυνδραμουμενηςσυνδραμουμενουσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ηςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσυνδραμουμεναισυνδραμουμενοισυνδραμουμενασυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·αισυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·οισυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσυνδραμουμεναςσυνδραμουμενουςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·αςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσυνδραμουμεναιςσυνδραμουμενοιςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·αιςσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσυνδραμουμενωνσυνδραμουμενωνσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ωνσυν·δραμ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεδραμον[GNT][LXX]συν·ε·δραμ·ονσυνεδραμομηνσυν·ε·δραμ·ομην
2ndσυνεδραμεςσυν·ε·δραμ·εςσυνεδραμουσυν·ε·δραμ·ου
3rdσυνεδραμεν[GNT][LXX], συνεδραμεσυν·ε·δραμ·ε(ν), συν·ε·δραμ·ε(ν)συνεδραμετοσυν·ε·δραμ·ετο
Pl1stσυνεδραμομενσυν·ε·δραμ·ομενσυνεδραμομεθασυν·ε·δραμ·ομεθα
2ndσυνεδραμετεσυν·ε·δραμ·ετεσυνεδραμεσθεσυν·ε·δραμ·εσθε
3rdσυνεδραμον[GNT][LXX], συνεδραμοσανσυν·ε·δραμ·ον, συν·ε·δραμ·οσαν altσυνεδραμοντοσυν·ε·δραμ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνδραμωσυν·δραμ·ωσυνδραμωμαισυν·δραμ·ωμαι
2ndσυνδραμῃςσυν·δραμ·ῃςσυνδραμῃσυν·δραμ·ῃ
3rdσυνδραμῃσυν·δραμ·ῃσυνδραμηταισυν·δραμ·ηται
Pl1stσυνδραμωμενσυν·δραμ·ωμενσυνδραμωμεθασυν·δραμ·ωμεθα
2ndσυνδραμητεσυν·δραμ·ητεσυνδραμησθεσυν·δραμ·ησθε
3rdσυνδραμωσιν, συνδραμωσισυν·δραμ·ωσι(ν)συνδραμωνταισυν·δραμ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνδραμοιμισυν·δραμ·οιμισυνδραμοιμηνσυν·δραμ·οιμην
2ndσυνδραμοιςσυν·δραμ·οιςσυνδραμοιοσυν·δραμ·οιο
3rdσυνδραμοισυν·δραμ·οισυνδραμοιτοσυν·δραμ·οιτο
Pl1stσυνδραμοιμενσυν·δραμ·οιμενσυνδραμοιμεθασυν·δραμ·οιμεθα
2ndσυνδραμοιτεσυν·δραμ·οιτεσυνδραμοισθεσυν·δραμ·οισθε
3rdσυνδραμοιεν, συνδραμοισανσυν·δραμ·οιεν, συν·δραμ·οισαν altσυνδραμοιντοσυν·δραμ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνδραμεσυν·δραμ·εσυνδραμουσυν·δραμ·ου
3rdσυνδραμετωσυν·δραμ·ετωσυνδραμεσθωσυν·δραμ·εσθω
Pl1st
2ndσυνδραμετεσυν·δραμ·ετεσυνδραμεσθεσυν·δραμ·εσθε
3rdσυνδραμετωσαν, συνδραμοντωνσυν·δραμ·ετωσαν, συν·δραμ·οντων classicalσυνδραμεσθωσαν, συνδραμεσθωνσυν·δραμ·εσθωσαν, συν·δραμ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνδραμειν​συν·δραμ·ειν​συνδραμεσθαι​συν·δραμ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνδραμουσασυνδραμονσυν·δραμ·ουσ·ασυν·δραμ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνδραμωνσυν·δραμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνδραμουσανσυνδραμοντασυν·δραμ·ουσ·ανσυν·δραμ·ο[υ]ντ·α
Datσυνδραμουσῃσυνδραμοντισυν·δραμ·ουσ·ῃσυν·δραμ·ο[υ]ντ·ι
Genσυνδραμουσηςσυνδραμοντοςσυν·δραμ·ουσ·ηςσυν·δραμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνδραμουσαισυνδραμοντες[LXX]συνδραμοντασυν·δραμ·ουσ·αισυν·δραμ·ο[υ]ντ·εςσυν·δραμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνδραμουσαςσυνδραμονταςσυν·δραμ·ουσ·αςσυν·δραμ·ο[υ]ντ·ας
Datσυνδραμουσαιςσυνδραμουσι, συνδραμουσινσυν·δραμ·ουσ·αιςσυν·δραμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνδραμουσωνσυνδραμοντωνσυν·δραμ·ουσ·ωνσυν·δραμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνδραμομενησυνδραμομενεσυν·δραμ·ομεν·ησυν·δραμ·ομεν·ε
Nomσυνδραμομενοςσυν·δραμ·ομεν·ος
Accσυνδραμομενηνσυνδραμομενονσυν·δραμ·ομεν·ηνσυν·δραμ·ομεν·ον
Datσυνδραμομενῃσυνδραμομενῳσυν·δραμ·ομεν·ῃσυν·δραμ·ομεν·ῳ
Genσυνδραμομενηςσυνδραμομενουσυν·δραμ·ομεν·ηςσυν·δραμ·ομεν·ου
PlVocσυνδραμομεναισυνδραμομενοισυνδραμομενασυν·δραμ·ομεν·αισυν·δραμ·ομεν·οισυν·δραμ·ομεν·α
Nom
Accσυνδραμομεναςσυνδραμομενουςσυν·δραμ·ομεν·αςσυν·δραμ·ομεν·ους
Datσυνδραμομεναιςσυνδραμομενοιςσυν·δραμ·ομεν·αιςσυν·δραμ·ομεν·οις
Genσυνδραμομενωνσυνδραμομενωνσυν·δραμ·ομεν·ωνσυν·δραμ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:50:55 EST