συντριβω • SUNTRIBW • suntribō

Search: συντριβησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συντριβησεταισυντρίβωσυν·τριβ·[θ]ησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συντριβησεταισυντρίβωσυν·τριβ·[θ]ησεταιfut θη ind 3rd sg

συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριβω[LXX]συν·τριβ·ωσυντριβομαισυν·τριβ·ομαι
2ndσυντριβειςσυν·τριβ·ειςσυντριβῃ[LXX], συντριβει[LXX], συντριβεσαισυν·τριβ·ῃ, συν·τριβ·ει classical, συν·τριβ·εσαι alt
3rdσυντριβει[LXX]συν·τριβ·εισυντριβεται[GNT][LXX]συν·τριβ·εται
Pl1stσυντριβομενσυν·τριβ·ομενσυντριβομεθασυν·τριβ·ομεθα
2ndσυντριβετεσυν·τριβ·ετεσυντριβεσθεσυν·τριβ·εσθε
3rdσυντριβουσιν, συντριβουσισυν·τριβ·ουσι(ν)συντριβονταισυν·τριβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριβω[LXX]συν·τριβ·ωσυντριβωμαισυν·τριβ·ωμαι
2ndσυντριβῃςσυν·τριβ·ῃςσυντριβῃ[LXX]συν·τριβ·ῃ
3rdσυντριβῃ[LXX]συν·τριβ·ῃσυντριβηταισυν·τριβ·ηται
Pl1stσυντριβωμενσυν·τριβ·ωμενσυντριβωμεθασυν·τριβ·ωμεθα
2ndσυντριβητε[LXX]συν·τριβ·ητεσυντριβησθεσυν·τριβ·ησθε
3rdσυντριβωσιν, συντριβωσι[LXX]συν·τριβ·ωσι(ν), συν·τριβ·ωσι(ν)συντριβωνται[LXX]συν·τριβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριβοιμισυν·τριβ·οιμισυντριβοιμηνσυν·τριβ·οιμην
2ndσυντριβοιςσυν·τριβ·οιςσυντριβοιοσυν·τριβ·οιο
3rdσυντριβοισυν·τριβ·οισυντριβοιτοσυν·τριβ·οιτο
Pl1stσυντριβοιμενσυν·τριβ·οιμενσυντριβοιμεθασυν·τριβ·οιμεθα
2ndσυντριβοιτεσυν·τριβ·οιτεσυντριβοισθεσυν·τριβ·οισθε
3rdσυντριβοιεν, συντριβοισανσυν·τριβ·οιεν, συν·τριβ·οισαν altσυντριβοιντοσυν·τριβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντριβεσυν·τριβ·εσυντριβουσυν·τριβ·ου
3rdσυντριβετωσυν·τριβ·ετωσυντριβεσθωσυν·τριβ·εσθω
Pl1st
2ndσυντριβετεσυν·τριβ·ετεσυντριβεσθεσυν·τριβ·εσθε
3rdσυντριβετωσαν, συντριβοντωνσυν·τριβ·ετωσαν, συν·τριβ·οντων classicalσυντριβεσθωσαν, συντριβεσθωνσυν·τριβ·εσθωσαν, συν·τριβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντριβειν​συν·τριβ·ειν​συντριβεσθαι​συν·τριβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριβουσασυντριβον[GNT][LXX]συν·τριβ·ουσ·ασυν·τριβ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντριβων[LXX]συν·τριβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντριβουσανσυντριβοντα[LXX]συν·τριβ·ουσ·ανσυν·τριβ·ο[υ]ντ·α
Datσυντριβουσῃσυντριβοντισυν·τριβ·ουσ·ῃσυν·τριβ·ο[υ]ντ·ι
Genσυντριβουσηςσυντριβοντος[LXX]συν·τριβ·ουσ·ηςσυν·τριβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντριβουσαισυντριβοντεςσυντριβοντα[LXX]συν·τριβ·ουσ·αισυν·τριβ·ο[υ]ντ·εςσυν·τριβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντριβουσαςσυντριβονταςσυν·τριβ·ουσ·αςσυν·τριβ·ο[υ]ντ·ας
Datσυντριβουσαιςσυντριβουσι, συντριβουσινσυν·τριβ·ουσ·αιςσυν·τριβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντριβουσωνσυντριβοντωνσυν·τριβ·ουσ·ωνσυν·τριβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριβομενησυντριβομενεσυν·τριβ·ομεν·ησυν·τριβ·ομεν·ε
Nomσυντριβομενοςσυν·τριβ·ομεν·ος
Accσυντριβομενηνσυντριβομενον[LXX]συν·τριβ·ομεν·ηνσυν·τριβ·ομεν·ον
Datσυντριβομενῃσυντριβομενῳσυν·τριβ·ομεν·ῃσυν·τριβ·ομεν·ῳ
Genσυντριβομενηςσυντριβομενουσυν·τριβ·ομεν·ηςσυν·τριβ·ομεν·ου
PlVocσυντριβομεναισυντριβομενοισυντριβομενασυν·τριβ·ομεν·αισυν·τριβ·ομεν·οισυν·τριβ·ομεν·α
Nom
Accσυντριβομεναςσυντριβομενουςσυν·τριβ·ομεν·αςσυν·τριβ·ομεν·ους
Datσυντριβομεναιςσυντριβομενοιςσυν·τριβ·ομεν·αιςσυν·τριβ·ομεν·οις
Genσυντριβομενωνσυντριβομενωνσυν·τριβ·ομεν·ωνσυν·τριβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετριβονσυν·ε·τριβ·ονσυνετριβομηνσυν·ε·τριβ·ομην
2ndσυνετριβεςσυν·ε·τριβ·εςσυνετριβουσυν·ε·τριβ·ου
3rdσυνετριβεν, συνετριβεσυν·ε·τριβ·ε(ν)συνετριβετοσυν·ε·τριβ·ετο
Pl1stσυνετριβομενσυν·ε·τριβ·ομενσυνετριβομεθασυν·ε·τριβ·ομεθα
2ndσυνετριβετεσυν·ε·τριβ·ετεσυνετριβεσθεσυν·ε·τριβ·εσθε
3rdσυνετριβον, συνετριβοσανσυν·ε·τριβ·ον, συν·ε·τριβ·οσαν altσυνετριβοντοσυν·ε·τριβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριψω[LXX]συν·τριβ·σωσυντριψομαισυν·τριβ·σομαι
2ndσυντριψεις[LXX]συν·τριβ·σειςσυντριψῃ[LXX], συντριψει[GNT][LXX], συντριψεσαισυν·τριβ·σῃ, συν·τριβ·σει classical, συν·τριβ·σεσαι alt
3rdσυντριψει[GNT][LXX]συν·τριβ·σεισυντριψεταισυν·τριβ·σεται
Pl1stσυντριψομενσυν·τριβ·σομενσυντριψομεθασυν·τριβ·σομεθα
2ndσυντριψετε[LXX]συν·τριβ·σετεσυντριψεσθεσυν·τριβ·σεσθε
3rdσυντριψουσιν[LXX], συντριψουσισυν·τριβ·σουσι(ν), συν·τριβ·σουσι(ν)συντριψονταισυν·τριβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριψοιμισυν·τριβ·σοιμισυντριψοιμηνσυν·τριβ·σοιμην
2ndσυντριψοιςσυν·τριβ·σοιςσυντριψοιοσυν·τριβ·σοιο
3rdσυντριψοισυν·τριβ·σοισυντριψοιτοσυν·τριβ·σοιτο
Pl1stσυντριψοιμενσυν·τριβ·σοιμενσυντριψοιμεθασυν·τριβ·σοιμεθα
2ndσυντριψοιτεσυν·τριβ·σοιτεσυντριψοισθεσυν·τριβ·σοισθε
3rdσυντριψοιενσυν·τριβ·σοιενσυντριψοιντοσυν·τριβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντριψειν​συν·τριβ·σειν​συντριψεσθαι​συν·τριβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριψουσασυντριψον[LXX]συν·τριβ·σουσ·ασυν·τριβ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυντριψωνσυν·τριβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυντριψουσανσυντριψοντασυν·τριβ·σουσ·ανσυν·τριβ·σο[υ]ντ·α
Datσυντριψουσῃσυντριψοντισυν·τριβ·σουσ·ῃσυν·τριβ·σο[υ]ντ·ι
Genσυντριψουσηςσυντριψοντοςσυν·τριβ·σουσ·ηςσυν·τριβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυντριψουσαισυντριψοντεςσυντριψοντασυν·τριβ·σουσ·αισυν·τριβ·σο[υ]ντ·εςσυν·τριβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντριψουσαςσυντριψονταςσυν·τριβ·σουσ·αςσυν·τριβ·σο[υ]ντ·ας
Datσυντριψουσαιςσυντριψουσι, συντριψουσιν[LXX]συν·τριβ·σουσ·αιςσυν·τριβ·σου[ντ]·σι(ν), συν·τριβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυντριψουσωνσυντριψοντωνσυν·τριβ·σουσ·ωνσυν·τριβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριψομενησυντριψομενεσυν·τριβ·σομεν·ησυν·τριβ·σομεν·ε
Nomσυντριψομενοςσυν·τριβ·σομεν·ος
Accσυντριψομενηνσυντριψομενονσυν·τριβ·σομεν·ηνσυν·τριβ·σομεν·ον
Datσυντριψομενῃσυντριψομενῳσυν·τριβ·σομεν·ῃσυν·τριβ·σομεν·ῳ
Genσυντριψομενηςσυντριψομενουσυν·τριβ·σομεν·ηςσυν·τριβ·σομεν·ου
PlVocσυντριψομεναισυντριψομενοισυντριψομενασυν·τριβ·σομεν·αισυν·τριβ·σομεν·οισυν·τριβ·σομεν·α
Nom
Accσυντριψομεναςσυντριψομενουςσυν·τριβ·σομεν·αςσυν·τριβ·σομεν·ους
Datσυντριψομεναιςσυντριψομενοιςσυν·τριβ·σομεν·αιςσυν·τριβ·σομεν·οις
Genσυντριψομενωνσυντριψομενωνσυν·τριβ·σομεν·ωνσυν·τριβ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετριψα[LXX]συν·ε·τριβ·σασυνετριψαμηνσυν·ε·τριβ·σαμην
2ndσυνετριψας[LXX]συν·ε·τριβ·σαςσυνετριψωσυν·ε·τριβ·σω
3rdσυνετριψεν[LXX], συνετριψε[LXX]συν·ε·τριβ·σε(ν)συνετριψατοσυν·ε·τριβ·σατο
Pl1stσυνετριψαμενσυν·ε·τριβ·σαμενσυνετριψαμεθασυν·ε·τριβ·σαμεθα
2ndσυνετριψατεσυν·ε·τριβ·σατεσυνετριψασθεσυν·ε·τριβ·σασθε
3rdσυνετριψαν[LXX]συν·ε·τριβ·σανσυνετριψαντοσυν·ε·τριβ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριψω[LXX]συν·τριβ·σωσυντριψωμαισυν·τριβ·σωμαι
2ndσυντριψῃςσυν·τριβ·σῃςσυντριψῃ[LXX]συν·τριβ·σῃ
3rdσυντριψῃ[LXX]συν·τριβ·σῃσυντριψηταισυν·τριβ·σηται
Pl1stσυντριψωμενσυν·τριβ·σωμενσυντριψωμεθασυν·τριβ·σωμεθα
2ndσυντριψητεσυν·τριβ·σητεσυντριψησθεσυν·τριβ·σησθε
3rdσυντριψωσιν, συντριψωσισυν·τριβ·σωσι(ν)συντριψωνταισυν·τριβ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντριψαιμισυν·τριβ·σαιμισυντριψαιμηνσυν·τριβ·σαιμην
2ndσυντριψαις, συντριψειαςσυν·τριβ·σαις, συν·τριβ·σειας classicalσυντριψαιοσυν·τριβ·σαιο
3rdσυντριψαι[LXX], συντριψειεσυν·τριβ·σαι, συν·τριβ·σειε classicalσυντριψαιτοσυν·τριβ·σαιτο
Pl1stσυντριψαιμενσυν·τριβ·σαιμενσυντριψαιμεθασυν·τριβ·σαιμεθα
2ndσυντριψαιτεσυν·τριβ·σαιτεσυντριψαισθεσυν·τριβ·σαισθε
3rdσυντριψαιεν, συντριψαισαν, συντριψειαν, συντριψειενσυν·τριβ·σαιεν, συν·τριβ·σαισαν alt, συν·τριβ·σειαν classical, συν·τριβ·σειεν classicalσυντριψαιντοσυν·τριβ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντριψον[LXX]συν·τριβ·σονσυντριψαι[LXX]συν·τριβ·σαι
3rdσυντριψατωσυν·τριβ·σατωσυντριψασθωσυν·τριβ·σασθω
Pl1st
2ndσυντριψατεσυν·τριβ·σατεσυντριψασθεσυν·τριβ·σασθε
3rdσυντριψατωσαν, συντριψαντωνσυν·τριβ·σατωσαν, συν·τριβ·σαντων classicalσυντριψασθωσαν, συντριψασθωνσυν·τριβ·σασθωσαν, συν·τριβ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντριψαι[LXX]​συν·τριβ·σαισυντριψασθαι​συν·τριβ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριψασα[GNT]συντριψας[LXX]συντριψανσυν·τριβ·σασ·ασυν·τριβ·σα[ντ]·ςσυν·τριβ·σαν[τ]
Nom
Accσυντριψασανσυντριψαντασυν·τριβ·σασ·ανσυν·τριβ·σαντ·α
Datσυντριψασῃσυντριψαντισυν·τριβ·σασ·ῃσυν·τριβ·σαντ·ι
Genσυντριψασηςσυντριψαντοςσυν·τριβ·σασ·ηςσυν·τριβ·σαντ·ος
PlVocσυντριψασαισυντριψαντεςσυντριψαντασυν·τριβ·σασ·αισυν·τριβ·σαντ·εςσυν·τριβ·σαντ·α
Nom
Accσυντριψασαςσυντριψανταςσυν·τριβ·σασ·αςσυν·τριβ·σαντ·ας
Datσυντριψασαιςσυντριψασι, συντριψασινσυν·τριβ·σασ·αιςσυν·τριβ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυντριψασωνσυντριψαντωνσυν·τριβ·σασ·ωνσυν·τριβ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριψαμενησυντριψαμενεσυν·τριβ·σαμεν·ησυν·τριβ·σαμεν·ε
Nomσυντριψαμενοςσυν·τριβ·σαμεν·ος
Accσυντριψαμενηνσυντριψαμενονσυν·τριβ·σαμεν·ηνσυν·τριβ·σαμεν·ον
Datσυντριψαμενῃσυντριψαμενῳσυν·τριβ·σαμεν·ῃσυν·τριβ·σαμεν·ῳ
Genσυντριψαμενηςσυντριψαμενουσυν·τριβ·σαμεν·ηςσυν·τριβ·σαμεν·ου
PlVocσυντριψαμεναισυντριψαμενοισυντριψαμενασυν·τριβ·σαμεν·αισυν·τριβ·σαμεν·οισυν·τριβ·σαμεν·α
Nom
Accσυντριψαμεναςσυντριψαμενουςσυν·τριβ·σαμεν·αςσυν·τριβ·σαμεν·ους
Datσυντριψαμεναιςσυντριψαμενοιςσυν·τριβ·σαμεν·αιςσυν·τριβ·σαμεν·οις
Genσυντριψαμενωνσυντριψαμενωνσυν·τριβ·σαμεν·ωνσυν·τριβ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετριμμαισυν·τετριβ·μαι
2ndσυντετριψαισυν·τετριβ·σαι
3rdσυντετριπταισυν·τετριβ·ται
Pl1stσυντετριμμεθασυν·τετριβ·μεθα
2ndσυντετριφθεσυν·τετριβ·σθε
3rdσυντετριφαταισυν·τετριβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετριψομαισυν·τετριβ·σομαι
2ndσυντετριψῃ, συντετριψεισυν·τετριβ·σῃ, συν·τετριβ·σει classical
3rdσυντετριψεταισυν·τετριβ·σεται
Pl1stσυντετριψομεθασυν·τετριβ·σομεθα
2ndσυντετριψεσθεσυν·τετριβ·σεσθε
3rdσυντετριψονταισυν·τετριβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετριψοιμηνσυν·τετριβ·σοιμην
2ndσυντετριψοιοσυν·τετριβ·σοιο
3rdσυντετριψοιτοσυν·τετριβ·σοιτο
Pl1stσυντετριψοιμεθασυν·τετριβ·σοιμεθα
2ndσυντετριψοισθεσυν·τετριβ·σοισθε
3rdσυντετριψοιντοσυν·τετριβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντετριψοσυν·τετριβ·σο
3rdσυντετριφθωσυν·τετριβ·σθω
Pl1st
2ndσυντετριφθεσυν·τετριβ·σθε
3rdσυντετριφθωσαν, συντετριφθωνσυν·τετριβ·σθωσαν, συν·τετριβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετριφθαι[GNT]​συν·τετριβ·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετριψεσθαι​συν·τετριβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντετριμμενησυντετριμμενεσυν·τετριβ·μεν·ησυν·τετριβ·μεν·ε
Nomσυντετριμμενος[LXX]συν·τετριβ·μεν·ος
Accσυντετριμμενην[LXX]συντετριμμενον[GNT][LXX]συν·τετριβ·μεν·ηνσυν·τετριβ·μεν·ον
Datσυντετριμμενῃ[LXX]συντετριμμενῳσυν·τετριβ·μεν·ῃσυν·τετριβ·μεν·ῳ
Genσυντετριμμενηςσυντετριμμενουσυν·τετριβ·μεν·ηςσυν·τετριβ·μεν·ου
PlVocσυντετριμμεναισυντετριμμενοισυντετριμμενασυν·τετριβ·μεν·αισυν·τετριβ·μεν·οισυν·τετριβ·μεν·α
Nom
Accσυντετριμμεναςσυντετριμμενους[GNT][LXX]συν·τετριβ·μεν·αςσυν·τετριβ·μεν·ους
Datσυντετριμμεναιςσυντετριμμενοις[LXX]συν·τετριβ·μεν·αιςσυν·τετριβ·μεν·οις
Genσυντετριμμενων[LXX]συντετριμμενων[LXX]συν·τετριβ·μεν·ωνσυν·τετριβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετετριμμηνσυν·ε·τετριβ·μην
2ndσυνετετριψοσυν·ε·τετριβ·σο
3rdσυνετετριπτοσυν·ε·τετριβ·το
Pl1stσυνετετριμμεθασυν·ε·τετριβ·μεθα
2ndσυνετετριφθεσυν·ε·τετριβ·σθε
3rdσυνετετριφατοσυν·ε·τετριβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετριμμηνσυν·[ε]·τετριβ·μην
2ndσυντετριψοσυν·[ε]·τετριβ·σο
3rdσυντετριπτοσυν·[ε]·τετριβ·το
Pl1stσυντετριμμεθασυν·[ε]·τετριβ·μεθα
2ndσυντετριφθεσυν·[ε]·τετριβ·σθε
3rdσυντετριφατοσυν·[ε]·τετριβ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνετριβηνσυν·ε·τριβ·[θ]ην
2ndσυνετριβης[LXX]συν·ε·τριβ·[θ]ης
3rdσυνετριβη[LXX]συν·ε·τριβ·[θ]η
Pl1stσυνετριβημενσυν·ε·τριβ·[θ]ημεν
2ndσυνετριβητεσυν·ε·τριβ·[θ]ητε
3rdσυνετριβησαν[LXX]συν·ε·τριβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντριβησομαισυν·τριβ·[θ]ησομαι
2ndσυντριβησῃ, συντριβησεισυν·τριβ·[θ]ησῃ, συν·τριβ·[θ]ησει classical
3rdσυντριβησεται[GNT][LXX]συν·τριβ·[θ]ησεται
Pl1stσυντριβησομεθασυν·τριβ·[θ]ησομεθα
2ndσυντριβησεσθεσυν·τριβ·[θ]ησεσθε
3rdσυντριβησονται[LXX]συν·τριβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντριβω[LXX]συν·τριβ·[θ]ω
2ndσυντριβῃςσυν·τριβ·[θ]ῃς
3rdσυντριβῃ[LXX]συν·τριβ·[θ]ῃ
Pl1stσυντριβωμενσυν·τριβ·[θ]ωμεν
2ndσυντριβητε[LXX]συν·τριβ·[θ]ητε
3rdσυντριβωσιν, συντριβωσι[LXX]συν·τριβ·[θ]ωσι(ν), συν·τριβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντριβειηνσυν·τριβ·[θ]ειην
2ndσυντριβειηςσυν·τριβ·[θ]ειης
3rdσυντριβειη[LXX]συν·τριβ·[θ]ειη
Pl1stσυντριβειημεν, συντριβειμενσυν·τριβ·[θ]ειημεν, συν·τριβ·[θ]ειμεν classical
2ndσυντριβειητε, συντριβειτεσυν·τριβ·[θ]ειητε, συν·τριβ·[θ]ειτε classical
3rdσυντριβειησαν[LXX], συντριβειενσυν·τριβ·[θ]ειησαν, συν·τριβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντριβησοιμηνσυν·τριβ·[θ]ησοιμην
2ndσυντριβησοιοσυν·τριβ·[θ]ησοιο
3rdσυντριβησοιτοσυν·τριβ·[θ]ησοιτο
Pl1stσυντριβησοιμεθασυν·τριβ·[θ]ησοιμεθα
2ndσυντριβησοισθεσυν·τριβ·[θ]ησοισθε
3rdσυντριβησοιντοσυν·τριβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντριβηθισυν·τριβ·[θ]ητι
3rdσυντριβητω[LXX]συν·τριβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσυντριβητε[LXX]συν·τριβ·[θ]ητε
3rdσυντριβητωσαν, συντριβεντωνσυν·τριβ·[θ]ητωσαν, συν·τριβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συντριβηναι[LXX]​συν·τριβ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συντριβησεσθαι​συν·τριβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριβεισασυντριβειςσυντριβεν[LXX]συν·τριβ·[θ]εισ·ασυν·τριβ·[θ]ει[ντ]·ςσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυντριβεισανσυντριβεντα[LXX]συν·τριβ·[θ]εισ·ανσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσυντριβεισῃσυντριβεντισυν·τριβ·[θ]εισ·ῃσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσυντριβεισηςσυντριβεντος[LXX]συν·τριβ·[θ]εισ·ηςσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσυντριβεισαισυντριβεντεςσυντριβεντα[LXX]συν·τριβ·[θ]εισ·αισυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·εςσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσυντριβεισαςσυντριβεντας[LXX]συν·τριβ·[θ]εισ·αςσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσυντριβεισαιςσυντριβεισι, συντριβεισινσυν·τριβ·[θ]εισ·αιςσυν·τριβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσυντριβεισωνσυντριβεντωνσυν·τριβ·[θ]εισ·ωνσυν·τριβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντριβησομενησυντριβησομενεσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ησυν·τριβ·[θ]ησομεν·ε
Nomσυντριβησομενοςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ος
Accσυντριβησομενηνσυντριβησομενονσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ηνσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ον
Datσυντριβησομενῃσυντριβησομενῳσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ῃσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσυντριβησομενηςσυντριβησομενουσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ηςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσυντριβησομεναισυντριβησομενοισυντριβησομενασυν·τριβ·[θ]ησομεν·αισυν·τριβ·[θ]ησομεν·οισυν·τριβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσυντριβησομεναςσυντριβησομενουςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·αςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ους
Datσυντριβησομεναιςσυντριβησομενοιςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·αιςσυν·τριβ·[θ]ησομεν·οις
Genσυντριβησομενωνσυντριβησομενωνσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ωνσυν·τριβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 04-Dec-2020 18:18:12 EST