συντεμνω • SUNTEMNW • suntemnō

Search: συντετμημενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συντετμημενον; συντετμημενονσυντέμνωσυν·τετμη·μεν·ον; συν·τετμη·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συντετμημενονσυντέμνωσυν·τετμη·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
συντετμημενονσυντέμνωσυν·τετμη·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

συν·τέμνω (συν+τεμν-, -, -, -, συν+τετμη-, συν+τμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεμνωσυν·τεμν·ωσυντεμνομαισυν·τεμν·ομαι
2ndσυντεμνειςσυν·τεμν·ειςσυντεμνῃ, συντεμνει, συντεμνεσαισυν·τεμν·ῃ, συν·τεμν·ει classical, συν·τεμν·εσαι alt
3rdσυντεμνεισυν·τεμν·εισυντεμνεταισυν·τεμν·εται
Pl1stσυντεμνομενσυν·τεμν·ομενσυντεμνομεθασυν·τεμν·ομεθα
2ndσυντεμνετεσυν·τεμν·ετεσυντεμνεσθεσυν·τεμν·εσθε
3rdσυντεμνουσιν, συντεμνουσισυν·τεμν·ουσι(ν)συντεμνονταισυν·τεμν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεμνωσυν·τεμν·ωσυντεμνωμαισυν·τεμν·ωμαι
2ndσυντεμνῃςσυν·τεμν·ῃςσυντεμνῃσυν·τεμν·ῃ
3rdσυντεμνῃσυν·τεμν·ῃσυντεμνηταισυν·τεμν·ηται
Pl1stσυντεμνωμενσυν·τεμν·ωμενσυντεμνωμεθασυν·τεμν·ωμεθα
2ndσυντεμνητεσυν·τεμν·ητεσυντεμνησθεσυν·τεμν·ησθε
3rdσυντεμνωσιν, συντεμνωσισυν·τεμν·ωσι(ν)συντεμνωνταισυν·τεμν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντεμνοιμισυν·τεμν·οιμισυντεμνοιμηνσυν·τεμν·οιμην
2ndσυντεμνοιςσυν·τεμν·οιςσυντεμνοιοσυν·τεμν·οιο
3rdσυντεμνοισυν·τεμν·οισυντεμνοιτοσυν·τεμν·οιτο
Pl1stσυντεμνοιμενσυν·τεμν·οιμενσυντεμνοιμεθασυν·τεμν·οιμεθα
2ndσυντεμνοιτεσυν·τεμν·οιτεσυντεμνοισθεσυν·τεμν·οισθε
3rdσυντεμνοιεν, συντεμνοισανσυν·τεμν·οιεν, συν·τεμν·οισαν altσυντεμνοιντοσυν·τεμν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντεμνεσυν·τεμν·εσυντεμνουσυν·τεμν·ου
3rdσυντεμνετωσυν·τεμν·ετωσυντεμνεσθωσυν·τεμν·εσθω
Pl1st
2ndσυντεμνετεσυν·τεμν·ετεσυντεμνεσθεσυν·τεμν·εσθε
3rdσυντεμνετωσαν, συντεμνοντωνσυν·τεμν·ετωσαν, συν·τεμν·οντων classicalσυντεμνεσθωσαν, συντεμνεσθωνσυν·τεμν·εσθωσαν, συν·τεμν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντεμνειν​συν·τεμν·ειν​συντεμνεσθαι​συν·τεμν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντεμνουσασυντεμνονσυν·τεμν·ουσ·ασυν·τεμν·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντεμνων[GNT][LXX]συν·τεμν·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντεμνουσανσυντεμνοντασυν·τεμν·ουσ·ανσυν·τεμν·ο[υ]ντ·α
Datσυντεμνουσῃσυντεμνοντισυν·τεμν·ουσ·ῃσυν·τεμν·ο[υ]ντ·ι
Genσυντεμνουσηςσυντεμνοντοςσυν·τεμν·ουσ·ηςσυν·τεμν·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντεμνουσαισυντεμνοντες[LXX]συντεμνοντασυν·τεμν·ουσ·αισυν·τεμν·ο[υ]ντ·εςσυν·τεμν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντεμνουσαςσυντεμνονταςσυν·τεμν·ουσ·αςσυν·τεμν·ο[υ]ντ·ας
Datσυντεμνουσαιςσυντεμνουσι, συντεμνουσινσυν·τεμν·ουσ·αιςσυν·τεμν·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντεμνουσωνσυντεμνοντωνσυν·τεμν·ουσ·ωνσυν·τεμν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντεμνομενησυντεμνομενεσυν·τεμν·ομεν·ησυν·τεμν·ομεν·ε
Nomσυντεμνομενοςσυν·τεμν·ομεν·ος
Accσυντεμνομενηνσυντεμνομενονσυν·τεμν·ομεν·ηνσυν·τεμν·ομεν·ον
Datσυντεμνομενῃσυντεμνομενῳσυν·τεμν·ομεν·ῃσυν·τεμν·ομεν·ῳ
Genσυντεμνομενηςσυντεμνομενουσυν·τεμν·ομεν·ηςσυν·τεμν·ομεν·ου
PlVocσυντεμνομεναισυντεμνομενοισυντεμνομενασυν·τεμν·ομεν·αισυν·τεμν·ομεν·οισυν·τεμν·ομεν·α
Nom
Accσυντεμνομεναςσυντεμνομενουςσυν·τεμν·ομεν·αςσυν·τεμν·ομεν·ους
Datσυντεμνομεναιςσυντεμνομενοιςσυν·τεμν·ομεν·αιςσυν·τεμν·ομεν·οις
Genσυντεμνομενωνσυντεμνομενωνσυν·τεμν·ομεν·ωνσυν·τεμν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετεμνονσυν·ε·τεμν·ονσυνετεμνομηνσυν·ε·τεμν·ομην
2ndσυνετεμνεςσυν·ε·τεμν·εςσυνετεμνουσυν·ε·τεμν·ου
3rdσυνετεμνεν, συνετεμνεσυν·ε·τεμν·ε(ν)συνετεμνετοσυν·ε·τεμν·ετο
Pl1stσυνετεμνομενσυν·ε·τεμν·ομενσυνετεμνομεθασυν·ε·τεμν·ομεθα
2ndσυνετεμνετεσυν·ε·τεμν·ετεσυνετεμνεσθεσυν·ε·τεμν·εσθε
3rdσυνετεμνον, συνετεμνοσανσυν·ε·τεμν·ον, συν·ε·τεμν·οσαν altσυνετεμνοντοσυν·ε·τεμν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετμημαισυν·τετμη·μαι
2ndσυντετμησαισυν·τετμη·σαι
3rdσυντετμηται[LXX]συν·τετμη·ται
Pl1stσυντετμημεθασυν·τετμη·μεθα
2ndσυντετμησθεσυν·τετμη·σθε
3rdσυντετμηνταισυν·τετμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετμησομαισυν·τετμη·σομαι
2ndσυντετμησῃ, συντετμησεισυν·τετμη·σῃ, συν·τετμη·σει classical
3rdσυντετμησεταισυν·τετμη·σεται
Pl1stσυντετμησομεθασυν·τετμη·σομεθα
2ndσυντετμησεσθεσυν·τετμη·σεσθε
3rdσυντετμησονταισυν·τετμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετμησοιμηνσυν·τετμη·σοιμην
2ndσυντετμησοιοσυν·τετμη·σοιο
3rdσυντετμησοιτοσυν·τετμη·σοιτο
Pl1stσυντετμησοιμεθασυν·τετμη·σοιμεθα
2ndσυντετμησοισθεσυν·τετμη·σοισθε
3rdσυντετμησοιντοσυν·τετμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντετμησοσυν·τετμη·σο
3rdσυντετμησθωσυν·τετμη·σθω
Pl1st
2ndσυντετμησθεσυν·τετμη·σθε
3rdσυντετμησθωσαν, συντετμησθωνσυν·τετμη·σθωσαν, συν·τετμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετμησθαι​συν·τετμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετμησεσθαι​συν·τετμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντετμημενησυντετμημενεσυν·τετμη·μεν·ησυν·τετμη·μεν·ε
Nomσυντετμημενοςσυν·τετμη·μεν·ος
Accσυντετμημενηνσυντετμημενον[GNT][LXX]συν·τετμη·μεν·ηνσυν·τετμη·μεν·ον
Datσυντετμημενῃσυντετμημενῳσυν·τετμη·μεν·ῃσυν·τετμη·μεν·ῳ
Genσυντετμημενηςσυντετμημενου[LXX]συν·τετμη·μεν·ηςσυν·τετμη·μεν·ου
PlVocσυντετμημεναισυντετμημενοισυντετμημενα[LXX]συν·τετμη·μεν·αισυν·τετμη·μεν·οισυν·τετμη·μεν·α
Nom
Accσυντετμημεναςσυντετμημενουςσυν·τετμη·μεν·αςσυν·τετμη·μεν·ους
Datσυντετμημεναιςσυντετμημενοιςσυν·τετμη·μεν·αιςσυν·τετμη·μεν·οις
Genσυντετμημενωνσυντετμημενωνσυν·τετμη·μεν·ωνσυν·τετμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετετμημηνσυν·ε·τετμη·μην
2ndσυνετετμησοσυν·ε·τετμη·σο
3rdσυνετετμητοσυν·ε·τετμη·το
Pl1stσυνετετμημεθασυν·ε·τετμη·μεθα
2ndσυνετετμησθεσυν·ε·τετμη·σθε
3rdσυνετετμηντοσυν·ε·τετμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετμημηνσυν·[ε]·τετμη·μην
2ndσυντετμησοσυν·[ε]·τετμη·σο
3rdσυντετμητοσυν·[ε]·τετμη·το
Pl1stσυντετμημεθασυν·[ε]·τετμη·μεθα
2ndσυντετμησθεσυν·[ε]·τετμη·σθε
3rdσυντετμηντοσυν·[ε]·τετμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνετμηθηνσυν·ε·τμη·θην
2ndσυνετμηθηςσυν·ε·τμη·θης
3rdσυνετμηθησυν·ε·τμη·θη
Pl1stσυνετμηθημενσυν·ε·τμη·θημεν
2ndσυνετμηθητεσυν·ε·τμη·θητε
3rdσυνετμηθησαν[LXX]συν·ε·τμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντμηθησομαισυν·τμη·θησομαι
2ndσυντμηθησῃ, συντμηθησεισυν·τμη·θησῃ, συν·τμη·θησει classical
3rdσυντμηθησεταισυν·τμη·θησεται
Pl1stσυντμηθησομεθασυν·τμη·θησομεθα
2ndσυντμηθησεσθεσυν·τμη·θησεσθε
3rdσυντμηθησονταισυν·τμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντμηθωσυν·τμη·θω
2ndσυντμηθῃςσυν·τμη·θῃς
3rdσυντμηθῃσυν·τμη·θῃ
Pl1stσυντμηθωμενσυν·τμη·θωμεν
2ndσυντμηθητεσυν·τμη·θητε
3rdσυντμηθωσιν, συντμηθωσισυν·τμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντμηθειηνσυν·τμη·θειην
2ndσυντμηθειηςσυν·τμη·θειης
3rdσυντμηθειησυν·τμη·θειη
Pl1stσυντμηθειημεν, συντμηθειμενσυν·τμη·θειημεν, συν·τμη·θειμεν classical
2ndσυντμηθειητε, συντμηθειτεσυν·τμη·θειητε, συν·τμη·θειτε classical
3rdσυντμηθειησαν, συντμηθειενσυν·τμη·θειησαν, συν·τμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντμηθησοιμηνσυν·τμη·θησοιμην
2ndσυντμηθησοιοσυν·τμη·θησοιο
3rdσυντμηθησοιτοσυν·τμη·θησοιτο
Pl1stσυντμηθησοιμεθασυν·τμη·θησοιμεθα
2ndσυντμηθησοισθεσυν·τμη·θησοισθε
3rdσυντμηθησοιντοσυν·τμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντμηθητισυν·τμη·θητι
3rdσυντμηθητωσυν·τμη·θητω
Pl1st
2ndσυντμηθητεσυν·τμη·θητε
3rdσυντμηθητωσαν, συντμηθεντωνσυν·τμη·θητωσαν, συν·τμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συντμηθηναι​συν·τμη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συντμηθησεσθαι​συν·τμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντμηθεισασυντμηθειςσυντμηθενσυν·τμη·θεισ·ασυν·τμη·θει[ντ]·ςσυν·τμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυντμηθεισανσυντμηθεντασυν·τμη·θεισ·ανσυν·τμη·θε[ι]ντ·α
Datσυντμηθεισῃσυντμηθεντισυν·τμη·θεισ·ῃσυν·τμη·θε[ι]ντ·ι
Genσυντμηθεισηςσυντμηθεντοςσυν·τμη·θεισ·ηςσυν·τμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυντμηθεισαισυντμηθεντεςσυντμηθεντασυν·τμη·θεισ·αισυν·τμη·θε[ι]ντ·εςσυν·τμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυντμηθεισαςσυντμηθενταςσυν·τμη·θεισ·αςσυν·τμη·θε[ι]ντ·ας
Datσυντμηθεισαιςσυντμηθεισι, συντμηθεισινσυν·τμη·θεισ·αιςσυν·τμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυντμηθεισωνσυντμηθεντωνσυν·τμη·θεισ·ωνσυν·τμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντμηθησομενησυντμηθησομενεσυν·τμη·θησομεν·ησυν·τμη·θησομεν·ε
Nomσυντμηθησομενοςσυν·τμη·θησομεν·ος
Accσυντμηθησομενηνσυντμηθησομενονσυν·τμη·θησομεν·ηνσυν·τμη·θησομεν·ον
Datσυντμηθησομενῃσυντμηθησομενῳσυν·τμη·θησομεν·ῃσυν·τμη·θησομεν·ῳ
Genσυντμηθησομενηςσυντμηθησομενουσυν·τμη·θησομεν·ηςσυν·τμη·θησομεν·ου
PlVocσυντμηθησομεναισυντμηθησομενοισυντμηθησομενασυν·τμη·θησομεν·αισυν·τμη·θησομεν·οισυν·τμη·θησομεν·α
Nom
Accσυντμηθησομεναςσυντμηθησομενουςσυν·τμη·θησομεν·αςσυν·τμη·θησομεν·ους
Datσυντμηθησομεναιςσυντμηθησομενοιςσυν·τμη·θησομεν·αιςσυν·τμη·θησομεν·οις
Genσυντμηθησομενωνσυντμηθησομενωνσυν·τμη·θησομεν·ωνσυν·τμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:22:44 EST