συντελεω • SUNTELEW • sunteleō

Search: συντελεσθῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συντελεσθῃσυντελέωσυν·τελεσ·θῃaor θη sub 3rd sg

συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελωσυν·τελ(ε)·ωσυντελουμαισυν·τελ(ε)·ομαι
2ndσυντελειςσυν·τελ(ε)·ειςσυντελῃ, συντελει, συντελεισαισυν·τελ(ε)·ῃ, συν·τελ(ε)·ει classical, συν·τελ(ε)·εσαι alt
3rdσυντελεισυν·τελ(ε)·εισυντελειται[LXX]συν·τελ(ε)·εται
Pl1stσυντελουμενσυν·τελ(ε)·ομενσυντελουμεθασυν·τελ(ε)·ομεθα
2ndσυντελειτε[LXX]συν·τελ(ε)·ετεσυντελεισθεσυν·τελ(ε)·εσθε
3rdσυντελουσιν, συντελουσι[LXX]συν·τελ(ε)·ουσι(ν), συν·τελ(ε)·ουσι(ν)συντελουνται[LXX]συν·τελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελωσυν·τελ(ε)·ωσυντελωμαισυν·τελ(ε)·ωμαι
2ndσυντελῃςσυν·τελ(ε)·ῃςσυντελῃσυν·τελ(ε)·ῃ
3rdσυντελῃσυν·τελ(ε)·ῃσυντεληταισυν·τελ(ε)·ηται
Pl1stσυντελωμενσυν·τελ(ε)·ωμενσυντελωμεθασυν·τελ(ε)·ωμεθα
2ndσυντελητεσυν·τελ(ε)·ητεσυντελησθεσυν·τελ(ε)·ησθε
3rdσυντελωσιν, συντελωσισυν·τελ(ε)·ωσι(ν)συντελωνταισυν·τελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελοιμισυν·τελ(ε)·οιμισυντελοιμηνσυν·τελ(ε)·οιμην
2ndσυντελοιςσυν·τελ(ε)·οιςσυντελοιοσυν·τελ(ε)·οιο
3rdσυντελοισυν·τελ(ε)·οισυντελοιτοσυν·τελ(ε)·οιτο
Pl1stσυντελοιμενσυν·τελ(ε)·οιμενσυντελοιμεθασυν·τελ(ε)·οιμεθα
2ndσυντελοιτεσυν·τελ(ε)·οιτεσυντελοισθεσυν·τελ(ε)·οισθε
3rdσυντελοιεν, συντελοισανσυν·τελ(ε)·οιεν, συν·τελ(ε)·οισαν altσυντελοιντοσυν·τελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντελεισυν·τελ(ε)·εσυντελουσυν·τελ(ε)·ου
3rdσυντελειτωσυν·τελ(ε)·ετωσυντελεισθωσυν·τελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυντελειτε[LXX]συν·τελ(ε)·ετεσυντελεισθεσυν·τελ(ε)·εσθε
3rdσυντελειτωσαν, συντελουντων[LXX]συν·τελ(ε)·ετωσαν, συν·τελ(ε)·οντων classicalσυντελεισθωσαν, συντελεισθωνσυν·τελ(ε)·εσθωσαν, συν·τελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντελειν[LXX]​συν·τελ(ε)·εινσυντελεισθαι[GNT][LXX]​συν·τελ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελουσασυντελουν[LXX]συν·τελ(ε)·ουσ·ασυν·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντελων[GNT][LXX]συν·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντελουσανσυντελουντασυν·τελ(ε)·ουσ·ανσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυντελουσῃσυντελουντισυν·τελ(ε)·ουσ·ῃσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυντελουσηςσυντελουντοςσυν·τελ(ε)·ουσ·ηςσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντελουσαισυντελουντες[LXX]συντελουντασυν·τελ(ε)·ουσ·αισυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντελουσαςσυντελουνταςσυν·τελ(ε)·ουσ·αςσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυντελουσαιςσυντελουσι[LXX], συντελουσινσυν·τελ(ε)·ουσ·αιςσυν·τελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·τελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντελουσωνσυντελουντων[LXX]συν·τελ(ε)·ουσ·ωνσυν·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελουμενησυντελουμενεσυν·τελ(ε)·ομεν·ησυν·τελ(ε)·ομεν·ε
Nomσυντελουμενοςσυν·τελ(ε)·ομεν·ος
Accσυντελουμενηνσυντελουμενον[LXX]συν·τελ(ε)·ομεν·ηνσυν·τελ(ε)·ομεν·ον
Datσυντελουμενῃσυντελουμενῳσυν·τελ(ε)·ομεν·ῃσυν·τελ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυντελουμενηςσυντελουμενουσυν·τελ(ε)·ομεν·ηςσυν·τελ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυντελουμεναισυντελουμενοισυντελουμενα[LXX]συν·τελ(ε)·ομεν·αισυν·τελ(ε)·ομεν·οισυν·τελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυντελουμεναςσυντελουμενουςσυν·τελ(ε)·ομεν·αςσυν·τελ(ε)·ομεν·ους
Datσυντελουμεναιςσυντελουμενοιςσυν·τελ(ε)·ομεν·αιςσυν·τελ(ε)·ομεν·οις
Genσυντελουμενωνσυντελουμενωνσυν·τελ(ε)·ομεν·ωνσυν·τελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετελουν[LXX]συν·ε·τελ(ε)·ονσυνετελουμηνσυν·ε·τελ(ε)·ομην
2ndσυνετελειςσυν·ε·τελ(ε)·εςσυνετελουσυν·ε·τελ(ε)·ου
3rdσυνετελει[LXX]συν·ε·τελ(ε)·εσυνετελειτοσυν·ε·τελ(ε)·ετο
Pl1stσυνετελουμενσυν·ε·τελ(ε)·ομενσυνετελουμεθασυν·ε·τελ(ε)·ομεθα
2ndσυνετελειτεσυν·ε·τελ(ε)·ετεσυνετελεισθεσυν·ε·τελ(ε)·εσθε
3rdσυνετελουν[LXX], συνετελουσανσυν·ε·τελ(ε)·ον, συν·ε·τελ(ε)·οσαν altσυνετελουντοσυν·ε·τελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσω[GNT][LXX]συν·τελε·σωσυντελεσομαισυν·τελε·σομαι
2ndσυντελεσεις[LXX]συν·τελε·σειςσυντελεσῃ[LXX], συντελεσει[LXX], συντελεσεσαισυν·τελε·σῃ, συν·τελε·σει classical, συν·τελε·σεσαι alt
3rdσυντελεσει[LXX]συν·τελε·σεισυντελεσεταισυν·τελε·σεται
Pl1stσυντελεσομενσυν·τελε·σομενσυντελεσομεθασυν·τελε·σομεθα
2ndσυντελεσετε[LXX]συν·τελε·σετεσυντελεσεσθεσυν·τελε·σεσθε
3rdσυντελεσουσιν[LXX], συντελεσουσισυν·τελε·σουσι(ν), συν·τελε·σουσι(ν)συντελεσονταισυν·τελε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσοιμισυν·τελε·σοιμισυντελεσοιμηνσυν·τελε·σοιμην
2ndσυντελεσοιςσυν·τελε·σοιςσυντελεσοιοσυν·τελε·σοιο
3rdσυντελεσοισυν·τελε·σοισυντελεσοιτοσυν·τελε·σοιτο
Pl1stσυντελεσοιμενσυν·τελε·σοιμενσυντελεσοιμεθασυν·τελε·σοιμεθα
2ndσυντελεσοιτεσυν·τελε·σοιτεσυντελεσοισθεσυν·τελε·σοισθε
3rdσυντελεσοιενσυν·τελε·σοιενσυντελεσοιντοσυν·τελε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντελεσειν​συν·τελε·σειν​συντελεσεσθαι​συν·τελε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσουσασυντελεσον[LXX]συν·τελε·σουσ·ασυν·τελε·σο[υ]ν[τ]
Nomσυντελεσωνσυν·τελε·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυντελεσουσανσυντελεσοντασυν·τελε·σουσ·ανσυν·τελε·σο[υ]ντ·α
Datσυντελεσουσῃσυντελεσοντισυν·τελε·σουσ·ῃσυν·τελε·σο[υ]ντ·ι
Genσυντελεσουσηςσυντελεσοντοςσυν·τελε·σουσ·ηςσυν·τελε·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυντελεσουσαισυντελεσοντεςσυντελεσοντασυν·τελε·σουσ·αισυν·τελε·σο[υ]ντ·εςσυν·τελε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντελεσουσαςσυντελεσονταςσυν·τελε·σουσ·αςσυν·τελε·σο[υ]ντ·ας
Datσυντελεσουσαιςσυντελεσουσι, συντελεσουσιν[LXX]συν·τελε·σουσ·αιςσυν·τελε·σου[ντ]·σι(ν), συν·τελε·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυντελεσουσωνσυντελεσοντωνσυν·τελε·σουσ·ωνσυν·τελε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσομενησυντελεσομενεσυν·τελε·σομεν·ησυν·τελε·σομεν·ε
Nomσυντελεσομενοςσυν·τελε·σομεν·ος
Accσυντελεσομενηνσυντελεσομενονσυν·τελε·σομεν·ηνσυν·τελε·σομεν·ον
Datσυντελεσομενῃσυντελεσομενῳσυν·τελε·σομεν·ῃσυν·τελε·σομεν·ῳ
Genσυντελεσομενηςσυντελεσομενουσυν·τελε·σομεν·ηςσυν·τελε·σομεν·ου
PlVocσυντελεσομεναισυντελεσομενοισυντελεσομενασυν·τελε·σομεν·αισυν·τελε·σομεν·οισυν·τελε·σομεν·α
Nom
Accσυντελεσομεναςσυντελεσομενουςσυν·τελε·σομεν·αςσυν·τελε·σομεν·ους
Datσυντελεσομεναιςσυντελεσομενοιςσυν·τελε·σομεν·αιςσυν·τελε·σομεν·οις
Genσυντελεσομενωνσυντελεσομενωνσυν·τελε·σομεν·ωνσυν·τελε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετελεσα[LXX]συν·ε·τελε·σασυνετελεσαμηνσυν·ε·τελε·σαμην
2ndσυνετελεσας[LXX]συν·ε·τελε·σαςσυνετελεσω[LXX]συν·ε·τελε·σω
3rdσυνετελεσεν[GNT][LXX], συνετελεσεσυν·ε·τελε·σε(ν), συν·ε·τελε·σε(ν)συνετελεσατο[LXX]συν·ε·τελε·σατο
Pl1stσυνετελεσαμεν[LXX]συν·ε·τελε·σαμενσυνετελεσαμεθασυν·ε·τελε·σαμεθα
2ndσυνετελεσατε[LXX]συν·ε·τελε·σατεσυνετελεσασθεσυν·ε·τελε·σασθε
3rdσυνετελεσαν[LXX]συν·ε·τελε·σανσυνετελεσαντο[LXX]συν·ε·τελε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσω[GNT][LXX]συν·τελε·σωσυντελεσωμαισυν·τελε·σωμαι
2ndσυντελεσῃς[LXX]συν·τελε·σῃςσυντελεσῃ[LXX]συν·τελε·σῃ
3rdσυντελεσῃ[LXX]συν·τελε·σῃσυντελεσηταισυν·τελε·σηται
Pl1stσυντελεσωμενσυν·τελε·σωμενσυντελεσωμεθασυν·τελε·σωμεθα
2ndσυντελεσητε[LXX]συν·τελε·σητεσυντελεσησθεσυν·τελε·σησθε
3rdσυντελεσωσιν, συντελεσωσισυν·τελε·σωσι(ν)συντελεσωνταισυν·τελε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσαιμισυν·τελε·σαιμισυντελεσαιμηνσυν·τελε·σαιμην
2ndσυντελεσαις, συντελεσειαςσυν·τελε·σαις, συν·τελε·σειας classicalσυντελεσαιοσυν·τελε·σαιο
3rdσυντελεσαι[LXX], συντελεσειεσυν·τελε·σαι, συν·τελε·σειε classicalσυντελεσαιτοσυν·τελε·σαιτο
Pl1stσυντελεσαιμενσυν·τελε·σαιμενσυντελεσαιμεθασυν·τελε·σαιμεθα
2ndσυντελεσαιτεσυν·τελε·σαιτεσυντελεσαισθεσυν·τελε·σαισθε
3rdσυντελεσαιεν, συντελεσαισαν, συντελεσειαν, συντελεσειενσυν·τελε·σαιεν, συν·τελε·σαισαν alt, συν·τελε·σειαν classical, συν·τελε·σειεν classicalσυντελεσαιντοσυν·τελε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντελεσον[LXX]συν·τελε·σονσυντελεσαι[LXX]συν·τελε·σαι
3rdσυντελεσατωσυν·τελε·σατωσυντελεσασθωσυν·τελε·σασθω
Pl1st
2ndσυντελεσατεσυν·τελε·σατεσυντελεσασθεσυν·τελε·σασθε
3rdσυντελεσατωσαν, συντελεσαντωνσυν·τελε·σατωσαν, συν·τελε·σαντων classicalσυντελεσασθωσαν, συντελεσασθωνσυν·τελε·σασθωσαν, συν·τελε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντελεσαι[LXX]​συν·τελε·σαισυντελεσασθαι[LXX]​συν·τελε·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσασασυντελεσας[GNT][LXX]συντελεσανσυν·τελε·σασ·ασυν·τελε·σα[ντ]·ςσυν·τελε·σαν[τ]
Nom
Accσυντελεσασανσυντελεσαντασυν·τελε·σασ·ανσυν·τελε·σαντ·α
Datσυντελεσασῃσυντελεσαντισυν·τελε·σασ·ῃσυν·τελε·σαντ·ι
Genσυντελεσασηςσυντελεσαντοςσυν·τελε·σασ·ηςσυν·τελε·σαντ·ος
PlVocσυντελεσασαισυντελεσαντεςσυντελεσαντασυν·τελε·σασ·αισυν·τελε·σαντ·εςσυν·τελε·σαντ·α
Nom
Accσυντελεσασαςσυντελεσανταςσυν·τελε·σασ·αςσυν·τελε·σαντ·ας
Datσυντελεσασαιςσυντελεσασι, συντελεσασινσυν·τελε·σασ·αιςσυν·τελε·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυντελεσασωνσυντελεσαντωνσυν·τελε·σασ·ωνσυν·τελε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσαμενησυντελεσαμενεσυν·τελε·σαμεν·ησυν·τελε·σαμεν·ε
Nomσυντελεσαμενοςσυν·τελε·σαμεν·ος
Accσυντελεσαμενηνσυντελεσαμενονσυν·τελε·σαμεν·ηνσυν·τελε·σαμεν·ον
Datσυντελεσαμενῃσυντελεσαμενῳσυν·τελε·σαμεν·ῃσυν·τελε·σαμεν·ῳ
Genσυντελεσαμενηςσυντελεσαμενουσυν·τελε·σαμεν·ηςσυν·τελε·σαμεν·ου
PlVocσυντελεσαμεναισυντελεσαμενοισυντελεσαμενασυν·τελε·σαμεν·αισυν·τελε·σαμεν·οισυν·τελε·σαμεν·α
Nom
Accσυντελεσαμεναςσυντελεσαμενουςσυν·τελε·σαμεν·αςσυν·τελε·σαμεν·ους
Datσυντελεσαμεναιςσυντελεσαμενοιςσυν·τελε·σαμεν·αιςσυν·τελε·σαμεν·οις
Genσυντελεσαμενωνσυντελεσαμενωνσυν·τελε·σαμεν·ωνσυν·τελε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεκασυν·τετελε·κασυντετελεσμαισυν·τετελεσ·μαι
2ndσυντετελεκας, συντετελεκεςσυν·τετελε·κας, συν·τετελε·κες altσυντετελεσαι[LXX]συν·τετελεσ·[σ]αι
3rdσυντετελεκεν, συντετελεκεσυν·τετελε·κε(ν)συντετελεσται[LXX]συν·τετελεσ·ται
Pl1stσυντετελεκαμενσυν·τετελε·καμενσυντετελεσμεθασυν·τετελεσ·μεθα
2ndσυντετελεκατεσυν·τετελε·κατεσυντετελεσθε[LXX]συν·τετελεσ·[σ]θε
3rdσυντετελεκασιν, συντετελεκασι, συντετελεκανσυν·τετελε·κασι(ν), συν·τετελε·καν altσυντετελεδαταισυν·τετελεσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεσομαισυν·τετελεσ·[σ]ομαι
2ndσυντετελεσῃ, συντετελεσεισυν·τετελεσ·[σ]ῃ, συν·τετελεσ·[σ]ει classical
3rdσυντετελεσεταισυν·τετελεσ·[σ]εται
Pl1stσυντετελεσομεθασυν·τετελεσ·[σ]ομεθα
2ndσυντετελεσεσθεσυν·τετελεσ·[σ]εσθε
3rdσυντετελεσονταισυν·τετελεσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεκωσυν·τετελε·κω
2ndσυντετελεκῃςσυν·τετελε·κῃς
3rdσυντετελεκῃσυν·τετελε·κῃ
Pl1stσυντετελεκωμενσυν·τετελε·κωμεν
2ndσυντετελεκητεσυν·τετελε·κητε
3rdσυντετελεκωσιν, συντετελεκωσισυν·τετελε·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεκοιμι, συντετελεκοιηνσυν·τετελε·κοιμι, συν·τετελε·κοιην classical
2ndσυντετελεκοις, συντετελεκοιηςσυν·τετελε·κοις, συν·τετελε·κοιης classical
3rdσυντετελεκοι, συντετελεκοιησυν·τετελε·κοι, συν·τετελε·κοιη classical
Pl1stσυντετελεκοιμενσυν·τετελε·κοιμεν
2ndσυντετελεκοιτεσυν·τετελε·κοιτε
3rdσυντετελεκοιενσυν·τετελε·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεσοιμηνσυν·τετελεσ·[σ]οιμην
2ndσυντετελεσοιοσυν·τετελεσ·[σ]οιο
3rdσυντετελεσοιτοσυν·τετελεσ·[σ]οιτο
Pl1stσυντετελεσοιμεθασυν·τετελεσ·[σ]οιμεθα
2ndσυντετελεσοισθεσυν·τετελεσ·[σ]οισθε
3rdσυντετελεσοιντοσυν·τετελεσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντετελεκεσυν·τετελε·κεσυντετελεσοσυν·τετελεσ·[σ]ο
3rdσυντετελεκετωσυν·τετελε·κετωσυντετελεσθωσυν·τετελεσ·[σ]θω
Pl1st
2ndσυντετελεκετεσυν·τετελε·κετεσυντετελεσθε[LXX]συν·τετελεσ·[σ]θε
3rdσυντετελεκετωσανσυν·τετελε·κετωσανσυντετελεσθωσαν, συντετελεσθωνσυν·τετελεσ·[σ]θωσαν, συν·τετελεσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετελεκεναι​συν·τετελε·κεναι​συντετελεσθαι[LXX]​συν·τετελεσ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντετελεσεσθαι​συν·τετελεσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντετελεκυιασυντετελεκοςσυν·τετελε·κυι·ασυν·τετελε·κο[τ]·ς
Nomσυντετελεκωςσυν·τετελε·κο[τ]·^ς
Accσυντετελεκυιανσυντετελεκοτασυν·τετελε·κυι·ανσυν·τετελε·κοτ·α
Datσυντετελεκυιᾳσυντετελεκοτισυν·τετελε·κυι·ᾳσυν·τετελε·κοτ·ι
Genσυντετελεκυιαςσυντετελεκοτοςσυν·τετελε·κυι·αςσυν·τετελε·κοτ·ος
PlVocσυντετελεκυιαισυντετελεκοτεςσυντετελεκοτασυν·τετελε·κυι·αισυν·τετελε·κοτ·εςσυν·τετελε·κοτ·α
Nom
Accσυντετελεκυιαςσυντετελεκοταςσυν·τετελε·κυι·αςσυν·τετελε·κοτ·ας
Datσυντετελεκυιαιςσυντετελεκοσι, συντετελεκοσινσυν·τετελε·κυι·αιςσυν·τετελε·κο[τ]·σι(ν)
Genσυντετελεκυιωνσυντετελεκοτωνσυν·τετελε·κυι·ωνσυν·τετελε·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντετελεσμενησυντετελεσμενεσυν·τετελεσ·μεν·ησυν·τετελεσ·μεν·ε
Nomσυντετελεσμενοςσυν·τετελεσ·μεν·ος
Accσυντετελεσμενην[LXX]συντετελεσμενον[LXX]συν·τετελεσ·μεν·ηνσυν·τετελεσ·μεν·ον
Datσυντετελεσμενῃσυντετελεσμενῳσυν·τετελεσ·μεν·ῃσυν·τετελεσ·μεν·ῳ
Genσυντετελεσμενηςσυντετελεσμενουσυν·τετελεσ·μεν·ηςσυν·τετελεσ·μεν·ου
PlVocσυντετελεσμεναισυντετελεσμενοισυντετελεσμενα[LXX]συν·τετελεσ·μεν·αισυν·τετελεσ·μεν·οισυν·τετελεσ·μεν·α
Nom
Accσυντετελεσμεναςσυντετελεσμενουςσυν·τετελεσ·μεν·αςσυν·τετελεσ·μεν·ους
Datσυντετελεσμεναιςσυντετελεσμενοιςσυν·τετελεσ·μεν·αιςσυν·τετελεσ·μεν·οις
Genσυντετελεσμενων[LXX]συντετελεσμενων[LXX]συν·τετελεσ·μεν·ωνσυν·τετελεσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετετελεκειν, συνετετελεκησυν·ε·τετελε·κειν, συν·ε·τετελε·κη classicalσυνετετελεσμηνσυν·ε·τετελεσ·μην
2ndσυνετετελεκεις, συνετετελεκηςσυν·ε·τετελε·κεις, συν·ε·τετελε·κης classicalσυνετετελεσοσυν·ε·τετελεσ·[σ]ο
3rdσυνετετελεκεισυν·ε·τετελε·κεισυνετετελεστοσυν·ε·τετελεσ·το
Pl1stσυνετετελεκειμεν, συνετετελεκεμενσυν·ε·τετελε·κειμεν, συν·ε·τετελε·κεμεν classicalσυνετετελεσμεθασυν·ε·τετελεσ·μεθα
2ndσυνετετελεκειτε, συνετετελεκετεσυν·ε·τετελε·κειτε, συν·ε·τετελε·κετε classicalσυνετετελεσθεσυν·ε·τετελεσ·[σ]θε
3rdσυνετετελεκεισαν, συνετετελεκεσανσυν·ε·τετελε·κεισαν, συν·ε·τετελε·κεσαν classicalσυνετετελεδατοσυν·ε·τετελεσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντετελεκειν, συντετελεκησυν·[ε]·τετελε·κειν, συν·[ε]·τετελε·κη classicalσυντετελεσμηνσυν·[ε]·τετελεσ·μην
2ndσυντετελεκεις, συντετελεκηςσυν·[ε]·τετελε·κεις, συν·[ε]·τετελε·κης classicalσυντετελεσοσυν·[ε]·τετελεσ·[σ]ο
3rdσυντετελεκεισυν·[ε]·τετελε·κεισυντετελεστοσυν·[ε]·τετελεσ·το
Pl1stσυντετελεκειμεν, συντετελεκεμενσυν·[ε]·τετελε·κειμεν, συν·[ε]·τετελε·κεμεν classicalσυντετελεσμεθασυν·[ε]·τετελεσ·μεθα
2ndσυντετελεκειτε, συντετελεκετεσυν·[ε]·τετελε·κειτε, συν·[ε]·τετελε·κετε classicalσυντετελεσθε[LXX]συν·[ε]·τετελεσ·[σ]θε
3rdσυντετελεκεισαν, συντετελεκεσανσυν·[ε]·τετελε·κεισαν, συν·[ε]·τετελε·κεσαν classicalσυντετελεδατοσυν·[ε]·τετελεσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνετελεσθηνσυν·ε·τελεσ·θην
2ndσυνετελεσθηςσυν·ε·τελεσ·θης
3rdσυνετελεσθη[LXX]συν·ε·τελεσ·θη
Pl1stσυνετελεσθημενσυν·ε·τελεσ·θημεν
2ndσυνετελεσθητεσυν·ε·τελεσ·θητε
3rdσυνετελεσθησαν[LXX]συν·ε·τελεσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσθησομαισυν·τελεσ·θησομαι
2ndσυντελεσθησῃ, συντελεσθησεισυν·τελεσ·θησῃ, συν·τελεσ·θησει classical
3rdσυντελεσθησεται[LXX]συν·τελεσ·θησεται
Pl1stσυντελεσθησομεθασυν·τελεσ·θησομεθα
2ndσυντελεσθησεσθε[LXX]συν·τελεσ·θησεσθε
3rdσυντελεσθησονται[LXX]συν·τελεσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσθωσυν·τελεσ·θω
2ndσυντελεσθῃςσυν·τελεσ·θῃς
3rdσυντελεσθῃ[LXX]συν·τελεσ·θῃ
Pl1stσυντελεσθωμενσυν·τελεσ·θωμεν
2ndσυντελεσθητεσυν·τελεσ·θητε
3rdσυντελεσθωσιν[LXX], συντελεσθωσισυν·τελεσ·θωσι(ν), συν·τελεσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσθειηνσυν·τελεσ·θειην
2ndσυντελεσθειηςσυν·τελεσ·θειης
3rdσυντελεσθειησυν·τελεσ·θειη
Pl1stσυντελεσθειημεν, συντελεσθειμενσυν·τελεσ·θειημεν, συν·τελεσ·θειμεν classical
2ndσυντελεσθειητε, συντελεσθειτεσυν·τελεσ·θειητε, συν·τελεσ·θειτε classical
3rdσυντελεσθειησαν, συντελεσθειενσυν·τελεσ·θειησαν, συν·τελεσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντελεσθησοιμηνσυν·τελεσ·θησοιμην
2ndσυντελεσθησοιοσυν·τελεσ·θησοιο
3rdσυντελεσθησοιτοσυν·τελεσ·θησοιτο
Pl1stσυντελεσθησοιμεθασυν·τελεσ·θησοιμεθα
2ndσυντελεσθησοισθεσυν·τελεσ·θησοισθε
3rdσυντελεσθησοιντοσυν·τελεσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντελεσθητισυν·τελεσ·θητι
3rdσυντελεσθητω[LXX]συν·τελεσ·θητω
Pl1st
2ndσυντελεσθητεσυν·τελεσ·θητε
3rdσυντελεσθητωσαν, συντελεσθεντωνσυν·τελεσ·θητωσαν, συν·τελεσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συντελεσθηναι[LXX]​συν·τελεσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συντελεσθησεσθαι​συν·τελεσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσθεισασυντελεσθειςσυντελεσθενσυν·τελεσ·θεισ·ασυν·τελεσ·θει[ντ]·ςσυν·τελεσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυντελεσθεισανσυντελεσθεντα[LXX]συν·τελεσ·θεισ·ανσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·α
Datσυντελεσθεισῃσυντελεσθεντισυν·τελεσ·θεισ·ῃσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·ι
Genσυντελεσθεισηςσυντελεσθεντοςσυν·τελεσ·θεισ·ηςσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυντελεσθεισαισυντελεσθεντεςσυντελεσθεντα[LXX]συν·τελεσ·θεισ·αισυν·τελεσ·θε[ι]ντ·εςσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυντελεσθεισαςσυντελεσθενταςσυν·τελεσ·θεισ·αςσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·ας
Datσυντελεσθεισαιςσυντελεσθεισι, συντελεσθεισινσυν·τελεσ·θεισ·αιςσυν·τελεσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυντελεσθεισων[GNT]συντελεσθεντωνσυν·τελεσ·θεισ·ωνσυν·τελεσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντελεσθησομενησυντελεσθησομενεσυν·τελεσ·θησομεν·ησυν·τελεσ·θησομεν·ε
Nomσυντελεσθησομενοςσυν·τελεσ·θησομεν·ος
Accσυντελεσθησομενηνσυντελεσθησομενονσυν·τελεσ·θησομεν·ηνσυν·τελεσ·θησομεν·ον
Datσυντελεσθησομενῃσυντελεσθησομενῳσυν·τελεσ·θησομεν·ῃσυν·τελεσ·θησομεν·ῳ
Genσυντελεσθησομενηςσυντελεσθησομενουσυν·τελεσ·θησομεν·ηςσυν·τελεσ·θησομεν·ου
PlVocσυντελεσθησομεναισυντελεσθησομενοισυντελεσθησομενασυν·τελεσ·θησομεν·αισυν·τελεσ·θησομεν·οισυν·τελεσ·θησομεν·α
Nom
Accσυντελεσθησομεναςσυντελεσθησομενουςσυν·τελεσ·θησομεν·αςσυν·τελεσ·θησομεν·ους
Datσυντελεσθησομεναιςσυντελεσθησομενοιςσυν·τελεσ·θησομεν·αιςσυν·τελεσ·θησομεν·οις
Genσυντελεσθησομενωνσυντελεσθησομενωνσυν·τελεσ·θησομεν·ωνσυν·τελεσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 28-Feb-2021 17:04:14 EST