συνοδευω • SUNODEUW • sunodeuō

Search: συνοδευοντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνοδευοντεςσυνοδεύωσυν·οδευ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνοδευοντεςσυνοδεύωσυν·οδευ·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

συν·οδεύω (συν+οδευ-, συν+οδευ·σ-, συν+οδευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευωσυν·οδευ·ωσυνοδευομαισυν·οδευ·ομαι
2ndσυνοδευειςσυν·οδευ·ειςσυνοδευῃ, συνοδευει, συνοδευεσαισυν·οδευ·ῃ, συν·οδευ·ει classical, συν·οδευ·εσαι alt
3rdσυνοδευεισυν·οδευ·εισυνοδευεταισυν·οδευ·εται
Pl1stσυνοδευομενσυν·οδευ·ομενσυνοδευομεθασυν·οδευ·ομεθα
2ndσυνοδευετεσυν·οδευ·ετεσυνοδευεσθεσυν·οδευ·εσθε
3rdσυνοδευουσιν, συνοδευουσισυν·οδευ·ουσι(ν)συνοδευονταισυν·οδευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευωσυν·οδευ·ωσυνοδευωμαισυν·οδευ·ωμαι
2ndσυνοδευῃςσυν·οδευ·ῃςσυνοδευῃσυν·οδευ·ῃ
3rdσυνοδευῃσυν·οδευ·ῃσυνοδευηταισυν·οδευ·ηται
Pl1stσυνοδευωμενσυν·οδευ·ωμενσυνοδευωμεθασυν·οδευ·ωμεθα
2ndσυνοδευητεσυν·οδευ·ητεσυνοδευησθεσυν·οδευ·ησθε
3rdσυνοδευωσιν, συνοδευωσισυν·οδευ·ωσι(ν)συνοδευωνταισυν·οδευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευοιμισυν·οδευ·οιμισυνοδευοιμηνσυν·οδευ·οιμην
2ndσυνοδευοιςσυν·οδευ·οιςσυνοδευοιοσυν·οδευ·οιο
3rdσυνοδευοισυν·οδευ·οισυνοδευοιτοσυν·οδευ·οιτο
Pl1stσυνοδευοιμενσυν·οδευ·οιμενσυνοδευοιμεθασυν·οδευ·οιμεθα
2ndσυνοδευοιτεσυν·οδευ·οιτεσυνοδευοισθεσυν·οδευ·οισθε
3rdσυνοδευοιεν, συνοδευοισανσυν·οδευ·οιεν, συν·οδευ·οισαν altσυνοδευοιντοσυν·οδευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνοδευεσυν·οδευ·εσυνοδευουσυν·οδευ·ου
3rdσυνοδευετωσυν·οδευ·ετωσυνοδευεσθωσυν·οδευ·εσθω
Pl1st
2ndσυνοδευετεσυν·οδευ·ετεσυνοδευεσθεσυν·οδευ·εσθε
3rdσυνοδευετωσαν, συνοδευοντωνσυν·οδευ·ετωσαν, συν·οδευ·οντων classicalσυνοδευεσθωσαν, συνοδευεσθωνσυν·οδευ·εσθωσαν, συν·οδευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνοδευειν​συν·οδευ·ειν​συνοδευεσθαι​συν·οδευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευουσασυνοδευονσυν·οδευ·ουσ·ασυν·οδευ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνοδευωνσυν·οδευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνοδευουσανσυνοδευοντασυν·οδευ·ουσ·ανσυν·οδευ·ο[υ]ντ·α
Datσυνοδευουσῃσυνοδευοντισυν·οδευ·ουσ·ῃσυν·οδευ·ο[υ]ντ·ι
Genσυνοδευουσηςσυνοδευοντοςσυν·οδευ·ουσ·ηςσυν·οδευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνοδευουσαισυνοδευοντες[GNT]συνοδευοντασυν·οδευ·ουσ·αισυν·οδευ·ο[υ]ντ·εςσυν·οδευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνοδευουσαςσυνοδευονταςσυν·οδευ·ουσ·αςσυν·οδευ·ο[υ]ντ·ας
Datσυνοδευουσαιςσυνοδευουσι, συνοδευουσινσυν·οδευ·ουσ·αιςσυν·οδευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνοδευουσωνσυνοδευοντωνσυν·οδευ·ουσ·ωνσυν·οδευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευομενησυνοδευομενεσυν·οδευ·ομεν·ησυν·οδευ·ομεν·ε
Nomσυνοδευομενοςσυν·οδευ·ομεν·ος
Accσυνοδευομενηνσυνοδευομενονσυν·οδευ·ομεν·ηνσυν·οδευ·ομεν·ον
Datσυνοδευομενῃσυνοδευομενῳσυν·οδευ·ομεν·ῃσυν·οδευ·ομεν·ῳ
Genσυνοδευομενηςσυνοδευομενουσυν·οδευ·ομεν·ηςσυν·οδευ·ομεν·ου
PlVocσυνοδευομεναισυνοδευομενοισυνοδευομενασυν·οδευ·ομεν·αισυν·οδευ·ομεν·οισυν·οδευ·ομεν·α
Nom
Accσυνοδευομεναςσυνοδευομενουςσυν·οδευ·ομεν·αςσυν·οδευ·ομεν·ους
Datσυνοδευομεναιςσυνοδευομενοιςσυν·οδευ·ομεν·αιςσυν·οδευ·ομεν·οις
Genσυνοδευομενωνσυνοδευομενωνσυν·οδευ·ομεν·ωνσυν·οδευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνωδευονσυν·ε·οδευ·ονσυνωδευομηνσυν·ε·οδευ·ομην
2ndσυνωδευεςσυν·ε·οδευ·εςσυνωδευουσυν·ε·οδευ·ου
3rdσυνωδευεν, συνωδευεσυν·ε·οδευ·ε(ν)συνωδευετοσυν·ε·οδευ·ετο
Pl1stσυνωδευομενσυν·ε·οδευ·ομενσυνωδευομεθασυν·ε·οδευ·ομεθα
2ndσυνωδευετεσυν·ε·οδευ·ετεσυνωδευεσθεσυν·ε·οδευ·εσθε
3rdσυνωδευον, συνωδευοσανσυν·ε·οδευ·ον, συν·ε·οδευ·οσαν altσυνωδευοντοσυν·ε·οδευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευσω[LXX]συν·οδευ·σωσυνοδευσομαισυν·οδευ·σομαι
2ndσυνοδευσειςσυν·οδευ·σειςσυνοδευσῃ, συνοδευσει, συνοδευσεσαισυν·οδευ·σῃ, συν·οδευ·σει classical, συν·οδευ·σεσαι alt
3rdσυνοδευσεισυν·οδευ·σεισυνοδευσεταισυν·οδευ·σεται
Pl1stσυνοδευσομενσυν·οδευ·σομενσυνοδευσομεθασυν·οδευ·σομεθα
2ndσυνοδευσετεσυν·οδευ·σετεσυνοδευσεσθεσυν·οδευ·σεσθε
3rdσυνοδευσουσιν, συνοδευσουσισυν·οδευ·σουσι(ν)συνοδευσονταισυν·οδευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευσοιμισυν·οδευ·σοιμισυνοδευσοιμηνσυν·οδευ·σοιμην
2ndσυνοδευσοιςσυν·οδευ·σοιςσυνοδευσοιοσυν·οδευ·σοιο
3rdσυνοδευσοισυν·οδευ·σοισυνοδευσοιτοσυν·οδευ·σοιτο
Pl1stσυνοδευσοιμενσυν·οδευ·σοιμενσυνοδευσοιμεθασυν·οδευ·σοιμεθα
2ndσυνοδευσοιτεσυν·οδευ·σοιτεσυνοδευσοισθεσυν·οδευ·σοισθε
3rdσυνοδευσοιενσυν·οδευ·σοιενσυνοδευσοιντοσυν·οδευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνοδευσειν​συν·οδευ·σειν​συνοδευσεσθαι​συν·οδευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευσουσασυνοδευσονσυν·οδευ·σουσ·ασυν·οδευ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυνοδευσωνσυν·οδευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυνοδευσουσανσυνοδευσοντασυν·οδευ·σουσ·ανσυν·οδευ·σο[υ]ντ·α
Datσυνοδευσουσῃσυνοδευσοντισυν·οδευ·σουσ·ῃσυν·οδευ·σο[υ]ντ·ι
Genσυνοδευσουσηςσυνοδευσοντοςσυν·οδευ·σουσ·ηςσυν·οδευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυνοδευσουσαισυνοδευσοντεςσυνοδευσοντασυν·οδευ·σουσ·αισυν·οδευ·σο[υ]ντ·εςσυν·οδευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνοδευσουσαςσυνοδευσονταςσυν·οδευ·σουσ·αςσυν·οδευ·σο[υ]ντ·ας
Datσυνοδευσουσαιςσυνοδευσουσι, συνοδευσουσινσυν·οδευ·σουσ·αιςσυν·οδευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυνοδευσουσωνσυνοδευσοντωνσυν·οδευ·σουσ·ωνσυν·οδευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευσομενησυνοδευσομενεσυν·οδευ·σομεν·ησυν·οδευ·σομεν·ε
Nomσυνοδευσομενοςσυν·οδευ·σομεν·ος
Accσυνοδευσομενηνσυνοδευσομενονσυν·οδευ·σομεν·ηνσυν·οδευ·σομεν·ον
Datσυνοδευσομενῃσυνοδευσομενῳσυν·οδευ·σομεν·ῃσυν·οδευ·σομεν·ῳ
Genσυνοδευσομενηςσυνοδευσομενουσυν·οδευ·σομεν·ηςσυν·οδευ·σομεν·ου
PlVocσυνοδευσομεναισυνοδευσομενοισυνοδευσομενασυν·οδευ·σομεν·αισυν·οδευ·σομεν·οισυν·οδευ·σομεν·α
Nom
Accσυνοδευσομεναςσυνοδευσομενουςσυν·οδευ·σομεν·αςσυν·οδευ·σομεν·ους
Datσυνοδευσομεναιςσυνοδευσομενοιςσυν·οδευ·σομεν·αιςσυν·οδευ·σομεν·οις
Genσυνοδευσομενωνσυνοδευσομενωνσυν·οδευ·σομεν·ωνσυν·οδευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνωδευσασυν·ε·οδευ·σασυνωδευσαμηνσυν·ε·οδευ·σαμην
2ndσυνωδευσαςσυν·ε·οδευ·σαςσυνωδευσωσυν·ε·οδευ·σω
3rdσυνωδευσεν, συνωδευσεσυν·ε·οδευ·σε(ν)συνωδευσατοσυν·ε·οδευ·σατο
Pl1stσυνωδευσαμενσυν·ε·οδευ·σαμενσυνωδευσαμεθασυν·ε·οδευ·σαμεθα
2ndσυνωδευσατεσυν·ε·οδευ·σατεσυνωδευσασθεσυν·ε·οδευ·σασθε
3rdσυνωδευσανσυν·ε·οδευ·σανσυνωδευσαντοσυν·ε·οδευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευσω[LXX]συν·οδευ·σωσυνοδευσωμαισυν·οδευ·σωμαι
2ndσυνοδευσῃςσυν·οδευ·σῃςσυνοδευσῃσυν·οδευ·σῃ
3rdσυνοδευσῃσυν·οδευ·σῃσυνοδευσηταισυν·οδευ·σηται
Pl1stσυνοδευσωμενσυν·οδευ·σωμενσυνοδευσωμεθασυν·οδευ·σωμεθα
2ndσυνοδευσητεσυν·οδευ·σητεσυνοδευσησθεσυν·οδευ·σησθε
3rdσυνοδευσωσιν, συνοδευσωσισυν·οδευ·σωσι(ν)συνοδευσωνταισυν·οδευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνοδευσαιμισυν·οδευ·σαιμισυνοδευσαιμηνσυν·οδευ·σαιμην
2ndσυνοδευσαις, συνοδευσειαςσυν·οδευ·σαις, συν·οδευ·σειας classicalσυνοδευσαιοσυν·οδευ·σαιο
3rdσυνοδευσαι[LXX], συνοδευσειεσυν·οδευ·σαι, συν·οδευ·σειε classicalσυνοδευσαιτοσυν·οδευ·σαιτο
Pl1stσυνοδευσαιμενσυν·οδευ·σαιμενσυνοδευσαιμεθασυν·οδευ·σαιμεθα
2ndσυνοδευσαιτεσυν·οδευ·σαιτεσυνοδευσαισθεσυν·οδευ·σαισθε
3rdσυνοδευσαιεν, συνοδευσαισαν, συνοδευσειαν, συνοδευσειενσυν·οδευ·σαιεν, συν·οδευ·σαισαν alt, συν·οδευ·σειαν classical, συν·οδευ·σειεν classicalσυνοδευσαιντοσυν·οδευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνοδευσονσυν·οδευ·σονσυνοδευσαι[LXX]συν·οδευ·σαι
3rdσυνοδευσατωσυν·οδευ·σατωσυνοδευσασθωσυν·οδευ·σασθω
Pl1st
2ndσυνοδευσατεσυν·οδευ·σατεσυνοδευσασθεσυν·οδευ·σασθε
3rdσυνοδευσατωσαν, συνοδευσαντωνσυν·οδευ·σατωσαν, συν·οδευ·σαντων classicalσυνοδευσασθωσαν, συνοδευσασθωνσυν·οδευ·σασθωσαν, συν·οδευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνοδευσαι[LXX]​συν·οδευ·σαισυνοδευσασθαι​συν·οδευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευσασασυνοδευσαςσυνοδευσανσυν·οδευ·σασ·ασυν·οδευ·σα[ντ]·ςσυν·οδευ·σαν[τ]
Nom
Accσυνοδευσασανσυνοδευσαντασυν·οδευ·σασ·ανσυν·οδευ·σαντ·α
Datσυνοδευσασῃσυνοδευσαντισυν·οδευ·σασ·ῃσυν·οδευ·σαντ·ι
Genσυνοδευσασηςσυνοδευσαντοςσυν·οδευ·σασ·ηςσυν·οδευ·σαντ·ος
PlVocσυνοδευσασαισυνοδευσαντεςσυνοδευσαντασυν·οδευ·σασ·αισυν·οδευ·σαντ·εςσυν·οδευ·σαντ·α
Nom
Accσυνοδευσασαςσυνοδευσανταςσυν·οδευ·σασ·αςσυν·οδευ·σαντ·ας
Datσυνοδευσασαιςσυνοδευσασι, συνοδευσασινσυν·οδευ·σασ·αιςσυν·οδευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυνοδευσασωνσυνοδευσαντωνσυν·οδευ·σασ·ωνσυν·οδευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνοδευσαμενησυνοδευσαμενεσυν·οδευ·σαμεν·ησυν·οδευ·σαμεν·ε
Nomσυνοδευσαμενοςσυν·οδευ·σαμεν·ος
Accσυνοδευσαμενηνσυνοδευσαμενονσυν·οδευ·σαμεν·ηνσυν·οδευ·σαμεν·ον
Datσυνοδευσαμενῃσυνοδευσαμενῳσυν·οδευ·σαμεν·ῃσυν·οδευ·σαμεν·ῳ
Genσυνοδευσαμενηςσυνοδευσαμενουσυν·οδευ·σαμεν·ηςσυν·οδευ·σαμεν·ου
PlVocσυνοδευσαμεναισυνοδευσαμενοισυνοδευσαμενασυν·οδευ·σαμεν·αισυν·οδευ·σαμεν·οισυν·οδευ·σαμεν·α
Nom
Accσυνοδευσαμεναςσυνοδευσαμενουςσυν·οδευ·σαμεν·αςσυν·οδευ·σαμεν·ους
Datσυνοδευσαμεναιςσυνοδευσαμενοιςσυν·οδευ·σαμεν·αιςσυν·οδευ·σαμεν·οις
Genσυνοδευσαμενωνσυνοδευσαμενωνσυν·οδευ·σαμεν·ωνσυν·οδευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:50:44 EST