συνειμι • SUNEIMI • suneimi

Search: συνιουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνιουσιν; συνιουσινσύνειμι[2]συν·ι·ου[ντ]·σι(ν); συν·ι·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
συνιουσιν; συνιουσιν; συνιουσινσυνίημισυν·ι(ε)·ουσι(ν); συν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν); συν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνιουσινσυνίημισυν·ι(ε)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
συνιουσινσυνίημισυν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
συνιουσινσυνίημισυν·ι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl
συνιουσινσύνειμι[2]συν·ι·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
συνιουσινσύνειμι[2]συν·ι·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειμισυν·ι·^μι
2ndσυνεισυν·ι·^ (instead of συν·ι·^ς > συνεις)
3rdσυνεισιν, συνεισισυν·ι·^σι(ν)
Pl1stσυνιμενσυν·ι·μεν
2ndσυνιτεσυν·ι·τε
3rdσυνιασιν[GNT], συνιασισυν·ι·ασι(ν), συν·ι·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιωσυν·ι·ω
2ndσυνιῃς[LXX]συν·ι·ῃς
3rdσυνιῃσυν·ι·ῃ
Pl1stσυνιωμενσυν·ι·ωμεν
2ndσυνιητεσυν·ι·ητε
3rdσυνιωσιν[GNT], συνιωσισυν·ι·ωσι(ν), συν·ι·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιοιμι, συνιοιηνσυν·ι·οιμι, συν·ι·οιην (instead of συν·ι·οιμι > συνιοιμι or συν·ι·ιην > συνιιην)
2ndσυνιοιςσυν·ι·οις
3rdσυνιοισυν·ι·οι
Pl1stσυνιοιμενσυν·ι·οιμεν
2ndσυνιοιτεσυν·ι·οιτε
3rdσυνιοιεν, συνιοισανσυν·ι·οιεν, συν·ι·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdσυνιοντων[LXX]συν·ι·οντων

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνιθι, συνιςσυν·ι·θι, συν·ι·ς
3rdσυνιτωσυν·ι·τω
Pl1st
2ndσυνιτεσυν·ι·τε
3rdσυνιτωσαν, συνιντωνσυν·ι·τωσαν, συν·ι·ντων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνιναι, συνιεναι[GNT][LXX]​συν·ι·ναι, συν·ι·εναι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιουσασυνιονσυν·ι·ουσ·ασυν·ι·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνιων[GNT][LXX]συν·ι·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνιουσανσυνιοντασυν·ι·ουσ·ανσυν·ι·ο[υ]ντ·α
Datσυνιουσῃσυνιοντισυν·ι·ουσ·ῃσυν·ι·ο[υ]ντ·ι
Genσυνιουσηςσυνιοντος[GNT][LXX]συν·ι·ουσ·ηςσυν·ι·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνιουσαισυνιοντεςσυνιοντασυν·ι·ουσ·αισυν·ι·ο[υ]ντ·εςσυν·ι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνιουσαςσυνιοντας[LXX]συν·ι·ουσ·αςσυν·ι·ο[υ]ντ·ας
Datσυνιουσαιςσυνιουσι, συνιουσιν[GNT][LXX]συν·ι·ουσ·αιςσυν·ι·ου[ντ]·σι(ν), συν·ι·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνιουσωνσυνιοντων[LXX]συν·ι·ουσ·ωνσυν·ι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνῃειν, συνῃασυν·ε·ει·^ν, συν·ε·ει·α
2ndσυνῃεις, συνῃεισθασυν·ε·ει·^ς, συν·ε·ει·^σθα classical
3rdσυνῃεισυν·ε·ει·^
Pl1stσυνῃμενσυν·ε·ει·μεν
2ndσυνῃτεσυν·ε·ει·τε
3rdσυνῃσαν, συνῃεσανσυν·ε·ει·σαν, συν·ε·ειε·σαν (instead of συν·ε·ει·σαν > συνῃσαν)

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 16:38:30 EST