συνεχω • SUNECW SUNEXW • sunechō

Search: συνεχομενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεχομενῃ; συνεχομενησυνέχωσυν·εχ·ομεν·ῃ; συν·εχ·ομεν·ηpres mp ptcp fem dat sg; pres mp ptcp fem nom|voc sg

συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεχωσυν·εχ·ωσυνεχομαι[GNT]συν·εχ·ομαι
2ndσυνεχειςσυν·εχ·ειςσυνεχῃ, συνεχει[GNT], συνεχεσαισυν·εχ·ῃ, συν·εχ·ει classical, συν·εχ·εσαι alt
3rdσυνεχει[GNT]συν·εχ·εισυνεχεταισυν·εχ·εται
Pl1stσυνεχομεν[LXX]συν·εχ·ομενσυνεχομεθασυν·εχ·ομεθα
2ndσυνεχετεσυν·εχ·ετεσυνεχεσθεσυν·εχ·εσθε
3rdσυνεχουσιν[GNT][LXX], συνεχουσισυν·εχ·ουσι(ν), συν·εχ·ουσι(ν)συνεχονται[LXX]συν·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεχωσυν·εχ·ωσυνεχωμαισυν·εχ·ωμαι
2ndσυνεχῃςσυν·εχ·ῃςσυνεχῃσυν·εχ·ῃ
3rdσυνεχῃσυν·εχ·ῃσυνεχηταισυν·εχ·ηται
Pl1stσυνεχωμενσυν·εχ·ωμενσυνεχωμεθασυν·εχ·ωμεθα
2ndσυνεχητεσυν·εχ·ητεσυνεχησθεσυν·εχ·ησθε
3rdσυνεχωσιν, συνεχωσισυν·εχ·ωσι(ν)συνεχωνταισυν·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεχοιμισυν·εχ·οιμισυνεχοιμηνσυν·εχ·οιμην
2ndσυνεχοιςσυν·εχ·οιςσυνεχοιοσυν·εχ·οιο
3rdσυνεχοισυν·εχ·οισυνεχοιτοσυν·εχ·οιτο
Pl1stσυνεχοιμενσυν·εχ·οιμενσυνεχοιμεθασυν·εχ·οιμεθα
2ndσυνεχοιτεσυν·εχ·οιτεσυνεχοισθεσυν·εχ·οισθε
3rdσυνεχοιεν, συνεχοισανσυν·εχ·οιεν, συν·εχ·οισαν altσυνεχοιντοσυν·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεχεσυν·εχ·εσυνεχου[LXX]συν·εχ·ου
3rdσυνεχετωσυν·εχ·ετωσυνεχεσθωσυν·εχ·εσθω
Pl1st
2ndσυνεχετεσυν·εχ·ετεσυνεχεσθεσυν·εχ·εσθε
3rdσυνεχετωσαν, συνεχοντωνσυν·εχ·ετωσαν, συν·εχ·οντων classicalσυνεχεσθωσαν, συνεχεσθωνσυν·εχ·εσθωσαν, συν·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεχειν[LXX]​συν·εχ·εινσυνεχεσθαι​συν·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεχουσασυνεχον[LXX]συν·εχ·ουσ·ασυν·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνεχων[LXX]συν·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνεχουσανσυνεχοντα[LXX]συν·εχ·ουσ·ανσυν·εχ·ο[υ]ντ·α
Datσυνεχουσῃσυνεχοντισυν·εχ·ουσ·ῃσυν·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genσυνεχουσηςσυνεχοντοςσυν·εχ·ουσ·ηςσυν·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνεχουσαι[LXX]συνεχοντες[GNT]συνεχοντα[LXX]συν·εχ·ουσ·αισυν·εχ·ο[υ]ντ·εςσυν·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνεχουσας[LXX]συνεχονταςσυν·εχ·ουσ·αςσυν·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datσυνεχουσαιςσυνεχουσι, συνεχουσιν[GNT][LXX]συν·εχ·ουσ·αιςσυν·εχ·ου[ντ]·σι(ν), συν·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνεχουσωνσυνεχοντωνσυν·εχ·ουσ·ωνσυν·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεχομενη[GNT][LXX]συνεχομενεσυν·εχ·ομεν·ησυν·εχ·ομεν·ε
Nomσυνεχομενος[LXX]συν·εχ·ομεν·ος
Accσυνεχομενηνσυνεχομενον[GNT][LXX]συν·εχ·ομεν·ηνσυν·εχ·ομεν·ον
Datσυνεχομενῃσυνεχομενῳσυν·εχ·ομεν·ῃσυν·εχ·ομεν·ῳ
Genσυνεχομενηςσυνεχομενου[LXX]συν·εχ·ομεν·ηςσυν·εχ·ομεν·ου
PlVocσυνεχομεναι[LXX]συνεχομενοισυνεχομενα[LXX]συν·εχ·ομεν·αισυν·εχ·ομεν·οισυν·εχ·ομεν·α
Nom
Accσυνεχομεναςσυνεχομενους[GNT][LXX]συν·εχ·ομεν·αςσυν·εχ·ομεν·ους
Datσυνεχομεναιςσυνεχομενοιςσυν·εχ·ομεν·αιςσυν·εχ·ομεν·οις
Genσυνεχομενωνσυνεχομενωνσυν·εχ·ομεν·ωνσυν·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειχονσυν·ε·εχ·ονσυνειχομηνσυν·ε·εχ·ομην
2ndσυνειχεςσυν·ε·εχ·εςσυνειχουσυν·ε·εχ·ου
3rdσυνειχεν, συνειχεσυν·ε·εχ·ε(ν)συνειχετο[GNT][LXX]συν·ε·εχ·ετο
Pl1stσυνειχομενσυν·ε·εχ·ομενσυνειχομεθασυν·ε·εχ·ομεθα
2ndσυνειχετεσυν·ε·εχ·ετεσυνειχεσθεσυν·ε·εχ·εσθε
3rdσυνειχον, συνειχοσανσυν·ε·εχ·ον, συν·ε·εχ·οσαν altσυνειχοντο[GNT]συν·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεξωσυν·εχ·σωσυνεξομαισυν·εχ·σομαι
2ndσυνεξειςσυν·εχ·σειςσυνεξῃ, συνεξει[LXX], συνεξεσαισυν·εχ·σῃ, συν·εχ·σει classical, συν·εχ·σεσαι alt
3rdσυνεξει[LXX]συν·εχ·σεισυνεξεταισυν·εχ·σεται
Pl1stσυνεξομενσυν·εχ·σομενσυνεξομεθασυν·εχ·σομεθα
2ndσυνεξετεσυν·εχ·σετεσυνεξεσθεσυν·εχ·σεσθε
3rdσυνεξουσιν[GNT][LXX], συνεξουσισυν·εχ·σουσι(ν), συν·εχ·σουσι(ν)συνεξονταισυν·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεξοιμισυν·εχ·σοιμισυνεξοιμηνσυν·εχ·σοιμην
2ndσυνεξοιςσυν·εχ·σοιςσυνεξοιοσυν·εχ·σοιο
3rdσυνεξοισυν·εχ·σοισυνεξοιτοσυν·εχ·σοιτο
Pl1stσυνεξοιμενσυν·εχ·σοιμενσυνεξοιμεθασυν·εχ·σοιμεθα
2ndσυνεξοιτεσυν·εχ·σοιτεσυνεξοισθεσυν·εχ·σοισθε
3rdσυνεξοιενσυν·εχ·σοιενσυνεξοιντοσυν·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεξειν​συν·εχ·σειν​συνεξεσθαι​συν·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεξουσασυνεξονσυν·εχ·σουσ·ασυν·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomσυνεξωνσυν·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυνεξουσανσυνεξοντασυν·εχ·σουσ·ανσυν·εχ·σο[υ]ντ·α
Datσυνεξουσῃσυνεξοντισυν·εχ·σουσ·ῃσυν·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genσυνεξουσηςσυνεξοντοςσυν·εχ·σουσ·ηςσυν·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυνεξουσαισυνεξοντεςσυνεξοντασυν·εχ·σουσ·αισυν·εχ·σο[υ]ντ·εςσυν·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνεξουσαςσυνεξονταςσυν·εχ·σουσ·αςσυν·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datσυνεξουσαιςσυνεξουσι, συνεξουσιν[GNT][LXX]συν·εχ·σουσ·αιςσυν·εχ·σου[ντ]·σι(ν), συν·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυνεξουσωνσυνεξοντωνσυν·εχ·σουσ·ωνσυν·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεξομενησυνεξομενεσυν·εχ·σομεν·ησυν·εχ·σομεν·ε
Nomσυνεξομενοςσυν·εχ·σομεν·ος
Accσυνεξομενηνσυνεξομενονσυν·εχ·σομεν·ηνσυν·εχ·σομεν·ον
Datσυνεξομενῃσυνεξομενῳσυν·εχ·σομεν·ῃσυν·εχ·σομεν·ῳ
Genσυνεξομενηςσυνεξομενουσυν·εχ·σομεν·ηςσυν·εχ·σομεν·ου
PlVocσυνεξομεναισυνεξομενοισυνεξομενασυν·εχ·σομεν·αισυν·εχ·σομεν·οισυν·εχ·σομεν·α
Nom
Accσυνεξομεναςσυνεξομενουςσυν·εχ·σομεν·αςσυν·εχ·σομεν·ους
Datσυνεξομεναιςσυνεξομενοιςσυν·εχ·σομεν·αιςσυν·εχ·σομεν·οις
Genσυνεξομενωνσυνεξομενωνσυν·εχ·σομεν·ωνσυν·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεσχον[GNT]συν·ε·σχ·ονσυνεσχομηνσυν·ε·σχ·ομην
2ndσυνεσχεςσυν·ε·σχ·εςσυνεσχουσυν·ε·σχ·ου
3rdσυνεσχεν[LXX], συνεσχεσυν·ε·σχ·ε(ν), συν·ε·σχ·ε(ν)συνεσχετοσυν·ε·σχ·ετο
Pl1stσυνεσχομενσυν·ε·σχ·ομενσυνεσχομεθασυν·ε·σχ·ομεθα
2ndσυνεσχετεσυν·ε·σχ·ετεσυνεσχεσθεσυν·ε·σχ·εσθε
3rdσυνεσχον[GNT], συνεσχοσανσυν·ε·σχ·ον, συν·ε·σχ·οσαν altσυνεσχοντοσυν·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυσχω[LXX]συν·σχ·ωσυσχωμαισυν·σχ·ωμαι
2ndσυσχῃςσυν·σχ·ῃςσυσχῃ[LXX]συν·σχ·ῃ
3rdσυσχῃ[LXX]συν·σχ·ῃσυσχηταισυν·σχ·ηται
Pl1stσυσχωμενσυν·σχ·ωμενσυσχωμεθασυν·σχ·ωμεθα
2ndσυσχητεσυν·σχ·ητεσυσχησθεσυν·σχ·ησθε
3rdσυσχωσιν, συσχωσισυν·σχ·ωσι(ν)συσχωνταισυν·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυσχοιμισυν·σχ·οιμισυσχοιμηνσυν·σχ·οιμην
2ndσυσχοιςσυν·σχ·οιςσυσχοιοσυν·σχ·οιο
3rdσυσχοισυν·σχ·οισυσχοιτοσυν·σχ·οιτο
Pl1stσυσχοιμενσυν·σχ·οιμενσυσχοιμεθασυν·σχ·οιμεθα
2ndσυσχοιτεσυν·σχ·οιτεσυσχοισθεσυν·σχ·οισθε
3rdσυσχοιεν, συσχοισανσυν·σχ·οιεν, συν·σχ·οισαν altσυσχοιντοσυν·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσχεσυν·σχ·εσυσχουσυν·σχ·ου
3rdσυσχετω[LXX]συν·σχ·ετωσυσχεσθωσυν·σχ·εσθω
Pl1st
2ndσυσχετεσυν·σχ·ετεσυσχεσθεσυν·σχ·εσθε
3rdσυσχετωσαν, συσχοντωνσυν·σχ·ετωσαν, συν·σχ·οντων classicalσυσχεσθωσαν, συσχεσθωνσυν·σχ·εσθωσαν, συν·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συσχειν​συν·σχ·ειν​συσχεσθαι​συν·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσχουσασυσχονσυν·σχ·ουσ·ασυν·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυσχωνσυν·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυσχουσανσυσχοντασυν·σχ·ουσ·ανσυν·σχ·ο[υ]ντ·α
Datσυσχουσῃσυσχοντισυν·σχ·ουσ·ῃσυν·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genσυσχουσηςσυσχοντοςσυν·σχ·ουσ·ηςσυν·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυσχουσαισυσχοντεςσυσχοντασυν·σχ·ουσ·αισυν·σχ·ο[υ]ντ·εςσυν·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυσχουσαςσυσχονταςσυν·σχ·ουσ·αςσυν·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datσυσχουσαιςσυσχουσι, συσχουσινσυν·σχ·ουσ·αιςσυν·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυσχουσωνσυσχοντωνσυν·σχ·ουσ·ωνσυν·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσχομενησυσχομενεσυν·σχ·ομεν·ησυν·σχ·ομεν·ε
Nomσυσχομενοςσυν·σχ·ομεν·ος
Accσυσχομενηνσυσχομενονσυν·σχ·ομεν·ηνσυν·σχ·ομεν·ον
Datσυσχομενῃσυσχομενῳσυν·σχ·ομεν·ῃσυν·σχ·ομεν·ῳ
Genσυσχομενηςσυσχομενουσυν·σχ·ομεν·ηςσυν·σχ·ομεν·ου
PlVocσυσχομεναισυσχομενοισυσχομενασυν·σχ·ομεν·αισυν·σχ·ομεν·οισυν·σχ·ομεν·α
Nom
Accσυσχομεναςσυσχομενουςσυν·σχ·ομεν·αςσυν·σχ·ομεν·ους
Datσυσχομεναιςσυσχομενοιςσυν·σχ·ομεν·αιςσυν·σχ·ομεν·οις
Genσυσχομενωνσυσχομενωνσυν·σχ·ομεν·ωνσυν·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεσχεθην, συνειχθηνσυν·ε·σχε·θην, συν·ε·εχ·θην
2ndσυνεσχεθης, συνειχθηςσυν·ε·σχε·θης, συν·ε·εχ·θης
3rdσυνεσχεθη[LXX], συνειχθησυν·ε·σχε·θη, συν·ε·εχ·θη
Pl1stσυνεσχεθημεν, συνειχθημενσυν·ε·σχε·θημεν, συν·ε·εχ·θημεν
2ndσυνεσχεθητε, συνειχθητεσυν·ε·σχε·θητε, συν·ε·εχ·θητε
3rdσυνεσχεθησαν[LXX], συνειχθησανσυν·ε·σχε·θησαν, συν·ε·εχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσχεθησομαι, συνεχθησομαισυν·σχε·θησομαι, συν·εχ·θησομαι
2ndσυσχεθησῃ, συσχεθησει, συνεχθησῃ, συνεχθησεισυν·σχε·θησῃ, συν·σχε·θησει classical, συν·εχ·θησῃ, συν·εχ·θησει classical
3rdσυσχεθησεται, συνεχθησεταισυν·σχε·θησεται, συν·εχ·θησεται
Pl1stσυσχεθησομεθα, συνεχθησομεθασυν·σχε·θησομεθα, συν·εχ·θησομεθα
2ndσυσχεθησεσθε, συνεχθησεσθεσυν·σχε·θησεσθε, συν·εχ·θησεσθε
3rdσυσχεθησονται[LXX], συνεχθησονταισυν·σχε·θησονται, συν·εχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσχεθω, συνεχθωσυν·σχε·θω, συν·εχ·θω
2ndσυσχεθῃς, συνεχθῃςσυν·σχε·θῃς, συν·εχ·θῃς
3rdσυσχεθῃ[LXX], συνεχθῃσυν·σχε·θῃ, συν·εχ·θῃ
Pl1stσυσχεθωμεν, συνεχθωμενσυν·σχε·θωμεν, συν·εχ·θωμεν
2ndσυσχεθητε, συνεχθητεσυν·σχε·θητε, συν·εχ·θητε
3rdσυσχεθωσιν, συσχεθωσι, συνεχθωσιν, συνεχθωσισυν·σχε·θωσι(ν), συν·εχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσχεθειην, συνεχθειηνσυν·σχε·θειην, συν·εχ·θειην
2ndσυσχεθειης, συνεχθειηςσυν·σχε·θειης, συν·εχ·θειης
3rdσυσχεθειη, συνεχθειησυν·σχε·θειη, συν·εχ·θειη
Pl1stσυσχεθειημεν, συσχεθειμεν, συνεχθειημεν, συνεχθειμενσυν·σχε·θειημεν, συν·σχε·θειμεν classical, συν·εχ·θειημεν, συν·εχ·θειμεν classical
2ndσυσχεθειητε, συσχεθειτε, συνεχθειητε, συνεχθειτεσυν·σχε·θειητε, συν·σχε·θειτε classical, συν·εχ·θειητε, συν·εχ·θειτε classical
3rdσυσχεθειησαν, συσχεθειεν, συνεχθειησαν, συνεχθειενσυν·σχε·θειησαν, συν·σχε·θειεν classical, συν·εχ·θειησαν, συν·εχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσχεθησοιμην, συνεχθησοιμηνσυν·σχε·θησοιμην, συν·εχ·θησοιμην
2ndσυσχεθησοιο, συνεχθησοιοσυν·σχε·θησοιο, συν·εχ·θησοιο
3rdσυσχεθησοιτο, συνεχθησοιτοσυν·σχε·θησοιτο, συν·εχ·θησοιτο
Pl1stσυσχεθησοιμεθα, συνεχθησοιμεθασυν·σχε·θησοιμεθα, συν·εχ·θησοιμεθα
2ndσυσχεθησοισθε, συνεχθησοισθεσυν·σχε·θησοισθε, συν·εχ·θησοισθε
3rdσυσχεθησοιντο, συνεχθησοιντοσυν·σχε·θησοιντο, συν·εχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσχεθητι, συνεχθητισυν·σχε·θητι, συν·εχ·θητι
3rdσυσχεθητω, συνεχθητωσυν·σχε·θητω, συν·εχ·θητω
Pl1st
2ndσυσχεθητε, συνεχθητεσυν·σχε·θητε, συν·εχ·θητε
3rdσυσχεθητωσαν, συσχεθεντων, συνεχθητωσαν, συνεχθεντωνσυν·σχε·θητωσαν, συν·σχε·θεντων classical, συν·εχ·θητωσαν, συν·εχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συσχεθηναι[LXX], συνεχθηναι​συν·σχε·θηναι, συν·εχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συσχεθησεσθαι, συνεχθησεσθαι​συν·σχε·θησεσθαι, συν·εχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσχεθεισα, συνεχθεισασυσχεθεις, συνεχθειςσυσχεθεν, συνεχθενσυν·σχε·θεισ·α, συν·εχ·θεισ·ασυν·σχε·θει[ντ]·ς, συν·εχ·θει[ντ]·ςσυν·σχε·θε[ι]ν[τ], συν·εχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυσχεθεισαν, συνεχθεισανσυσχεθεντα, συνεχθεντασυν·σχε·θεισ·αν, συν·εχ·θεισ·ανσυν·σχε·θε[ι]ντ·α, συν·εχ·θε[ι]ντ·α
Datσυσχεθεισῃ, συνεχθεισῃσυσχεθεντι, συνεχθεντισυν·σχε·θεισ·ῃ, συν·εχ·θεισ·ῃσυν·σχε·θε[ι]ντ·ι, συν·εχ·θε[ι]ντ·ι
Genσυσχεθεισης, συνεχθεισηςσυσχεθεντος, συνεχθεντοςσυν·σχε·θεισ·ης, συν·εχ·θεισ·ηςσυν·σχε·θε[ι]ντ·ος, συν·εχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυσχεθεισαι, συνεχθεισαισυσχεθεντες, συνεχθεντεςσυσχεθεντα, συνεχθεντασυν·σχε·θεισ·αι, συν·εχ·θεισ·αισυν·σχε·θε[ι]ντ·ες, συν·εχ·θε[ι]ντ·εςσυν·σχε·θε[ι]ντ·α, συν·εχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυσχεθεισας, συνεχθεισαςσυσχεθεντας, συνεχθενταςσυν·σχε·θεισ·ας, συν·εχ·θεισ·αςσυν·σχε·θε[ι]ντ·ας, συν·εχ·θε[ι]ντ·ας
Datσυσχεθεισαις, συνεχθεισαιςσυσχεθεισι, συσχεθεισιν, συνεχθεισι, συνεχθεισινσυν·σχε·θεισ·αις, συν·εχ·θεισ·αιςσυν·σχε·θει[ντ]·σι(ν), συν·εχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυσχεθεισων, συνεχθεισωνσυσχεθεντων, συνεχθεντωνσυν·σχε·θεισ·ων, συν·εχ·θεισ·ωνσυν·σχε·θε[ι]ντ·ων, συν·εχ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσχεθησομενη, συνεχθησομενησυσχεθησομενε, συνεχθησομενεσυν·σχε·θησομεν·η, συν·εχ·θησομεν·ησυν·σχε·θησομεν·ε, συν·εχ·θησομεν·ε
Nomσυσχεθησομενος, συνεχθησομενοςσυν·σχε·θησομεν·ος, συν·εχ·θησομεν·ος
Accσυσχεθησομενην, συνεχθησομενηνσυσχεθησομενον, συνεχθησομενονσυν·σχε·θησομεν·ην, συν·εχ·θησομεν·ηνσυν·σχε·θησομεν·ον, συν·εχ·θησομεν·ον
Datσυσχεθησομενῃ, συνεχθησομενῃσυσχεθησομενῳ, συνεχθησομενῳσυν·σχε·θησομεν·ῃ, συν·εχ·θησομεν·ῃσυν·σχε·θησομεν·ῳ, συν·εχ·θησομεν·ῳ
Genσυσχεθησομενης, συνεχθησομενηςσυσχεθησομενου, συνεχθησομενουσυν·σχε·θησομεν·ης, συν·εχ·θησομεν·ηςσυν·σχε·θησομεν·ου, συν·εχ·θησομεν·ου
PlVocσυσχεθησομεναι, συνεχθησομεναισυσχεθησομενοι, συνεχθησομενοισυσχεθησομενα, συνεχθησομενασυν·σχε·θησομεν·αι, συν·εχ·θησομεν·αισυν·σχε·θησομεν·οι, συν·εχ·θησομεν·οισυν·σχε·θησομεν·α, συν·εχ·θησομεν·α
Nom
Accσυσχεθησομενας, συνεχθησομεναςσυσχεθησομενους, συνεχθησομενουςσυν·σχε·θησομεν·ας, συν·εχ·θησομεν·αςσυν·σχε·θησομεν·ους, συν·εχ·θησομεν·ους
Datσυσχεθησομεναις, συνεχθησομεναιςσυσχεθησομενοις, συνεχθησομενοιςσυν·σχε·θησομεν·αις, συν·εχ·θησομεν·αιςσυν·σχε·θησομεν·οις, συν·εχ·θησομεν·οις
Genσυσχεθησομενων, συνεχθησομενωνσυσχεθησομενων, συνεχθησομενωνσυν·σχε·θησομεν·ων, συν·εχ·θησομεν·ωνσυν·σχε·θησομεν·ων, συν·εχ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:00:42 EDT