συνευδοκεω • SUNEUDOKEW • suneudokeō

Search: συνευδοκουντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνευδοκουνταςσυνευδοκέωσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνευδοκουνταςσυνευδοκέωσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

συν·ευ·δοκέω (συν+ευδοκ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνευδοκωσυν·ευδοκ(ε)·ωσυνευδοκουμαισυν·ευδοκ(ε)·ομαι
2ndσυνευδοκειςσυν·ευδοκ(ε)·ειςσυνευδοκῃ, συνευδοκει[GNT][LXX], συνευδοκεισαισυν·ευδοκ(ε)·ῃ, συν·ευδοκ(ε)·ει classical, συν·ευδοκ(ε)·εσαι alt
3rdσυνευδοκει[GNT][LXX]συν·ευδοκ(ε)·εισυνευδοκειταισυν·ευδοκ(ε)·εται
Pl1stσυνευδοκουμεν[LXX]συν·ευδοκ(ε)·ομενσυνευδοκουμεθασυν·ευδοκ(ε)·ομεθα
2ndσυνευδοκειτε[GNT]συν·ευδοκ(ε)·ετεσυνευδοκεισθεσυν·ευδοκ(ε)·εσθε
3rdσυνευδοκουσιν[GNT], συνευδοκουσισυν·ευδοκ(ε)·ουσι(ν), συν·ευδοκ(ε)·ουσι(ν)συνευδοκουνταισυν·ευδοκ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνευδοκωσυν·ευδοκ(ε)·ωσυνευδοκωμαισυν·ευδοκ(ε)·ωμαι
2ndσυνευδοκῃςσυν·ευδοκ(ε)·ῃςσυνευδοκῃσυν·ευδοκ(ε)·ῃ
3rdσυνευδοκῃσυν·ευδοκ(ε)·ῃσυνευδοκηταισυν·ευδοκ(ε)·ηται
Pl1stσυνευδοκωμενσυν·ευδοκ(ε)·ωμενσυνευδοκωμεθασυν·ευδοκ(ε)·ωμεθα
2ndσυνευδοκητεσυν·ευδοκ(ε)·ητεσυνευδοκησθεσυν·ευδοκ(ε)·ησθε
3rdσυνευδοκωσιν, συνευδοκωσισυν·ευδοκ(ε)·ωσι(ν)συνευδοκωνταισυν·ευδοκ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνευδοκοιμισυν·ευδοκ(ε)·οιμισυνευδοκοιμηνσυν·ευδοκ(ε)·οιμην
2ndσυνευδοκοιςσυν·ευδοκ(ε)·οιςσυνευδοκοιοσυν·ευδοκ(ε)·οιο
3rdσυνευδοκοισυν·ευδοκ(ε)·οισυνευδοκοιτοσυν·ευδοκ(ε)·οιτο
Pl1stσυνευδοκοιμενσυν·ευδοκ(ε)·οιμενσυνευδοκοιμεθασυν·ευδοκ(ε)·οιμεθα
2ndσυνευδοκοιτεσυν·ευδοκ(ε)·οιτεσυνευδοκοισθεσυν·ευδοκ(ε)·οισθε
3rdσυνευδοκοιεν, συνευδοκοισανσυν·ευδοκ(ε)·οιεν, συν·ευδοκ(ε)·οισαν altσυνευδοκοιντοσυν·ευδοκ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνευδοκει[GNT][LXX]συν·ευδοκ(ε)·εσυνευδοκουσυν·ευδοκ(ε)·ου
3rdσυνευδοκειτωσυν·ευδοκ(ε)·ετωσυνευδοκεισθωσυν·ευδοκ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυνευδοκειτε[GNT]συν·ευδοκ(ε)·ετεσυνευδοκεισθεσυν·ευδοκ(ε)·εσθε
3rdσυνευδοκειτωσαν, συνευδοκουντωνσυν·ευδοκ(ε)·ετωσαν, συν·ευδοκ(ε)·οντων classicalσυνευδοκεισθωσαν, συνευδοκεισθωνσυν·ευδοκ(ε)·εσθωσαν, συν·ευδοκ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνευδοκειν​συν·ευδοκ(ε)·ειν​συνευδοκεισθαι​συν·ευδοκ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνευδοκουσασυνευδοκουνσυν·ευδοκ(ε)·ουσ·ασυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνευδοκων[GNT]συν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνευδοκουσανσυνευδοκουντασυν·ευδοκ(ε)·ουσ·ανσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυνευδοκουσῃσυνευδοκουντισυν·ευδοκ(ε)·ουσ·ῃσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυνευδοκουσηςσυνευδοκουντοςσυν·ευδοκ(ε)·ουσ·ηςσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνευδοκουσαισυνευδοκουντεςσυνευδοκουντασυν·ευδοκ(ε)·ουσ·αισυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνευδοκουσαςσυνευδοκουντας[LXX]συν·ευδοκ(ε)·ουσ·αςσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυνευδοκουσαιςσυνευδοκουσι, συνευδοκουσιν[GNT]συν·ευδοκ(ε)·ουσ·αιςσυν·ευδοκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·ευδοκ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνευδοκουσωνσυνευδοκουντωνσυν·ευδοκ(ε)·ουσ·ωνσυν·ευδοκ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνευδοκουμενησυνευδοκουμενεσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ησυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ε
Nomσυνευδοκουμενοςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ος
Accσυνευδοκουμενηνσυνευδοκουμενονσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ηνσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ον
Datσυνευδοκουμενῃσυνευδοκουμενῳσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ῃσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυνευδοκουμενηςσυνευδοκουμενουσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ηςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυνευδοκουμεναισυνευδοκουμενοισυνευδοκουμενασυν·ευδοκ(ε)·ομεν·αισυν·ευδοκ(ε)·ομεν·οισυν·ευδοκ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυνευδοκουμεναςσυνευδοκουμενουςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·αςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ους
Datσυνευδοκουμεναιςσυνευδοκουμενοιςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·αιςσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·οις
Genσυνευδοκουμενωνσυνευδοκουμενωνσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ωνσυν·ευδοκ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνευδοκουνσυν·ε·ευδοκ(ε)·ονσυνευδοκουμηνσυν·ε·ευδοκ(ε)·ομην
2ndσυνευδοκειςσυν·ε·ευδοκ(ε)·εςσυνευδοκουσυν·ε·ευδοκ(ε)·ου
3rdσυνευδοκει[GNT][LXX]συν·ε·ευδοκ(ε)·εσυνευδοκειτοσυν·ε·ευδοκ(ε)·ετο
Pl1stσυνευδοκουμεν[LXX]συν·ε·ευδοκ(ε)·ομενσυνευδοκουμεθασυν·ε·ευδοκ(ε)·ομεθα
2ndσυνευδοκειτε[GNT]συν·ε·ευδοκ(ε)·ετεσυνευδοκεισθεσυν·ε·ευδοκ(ε)·εσθε
3rdσυνευδοκουν, συνευδοκουσανσυν·ε·ευδοκ(ε)·ον, συν·ε·ευδοκ(ε)·οσαν altσυνευδοκουντοσυν·ε·ευδοκ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 12:42:15 EST