συντηρεω • SUNTHREW • suntēreō

Search: συνετηρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνετηρεισυντηρέωσυν·ε·τηρ(ε)·εimpf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνετηρεισυντηρέωσυν·ε·τηρ(ε)·εimpf act ind 3rd sg

συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρωσυν·τηρ(ε)·ωσυντηρουμαισυν·τηρ(ε)·ομαι
2ndσυντηρειςσυν·τηρ(ε)·ειςσυντηρῃ, συντηρει[LXX], συντηρεισαισυν·τηρ(ε)·ῃ, συν·τηρ(ε)·ει classical, συν·τηρ(ε)·εσαι alt
3rdσυντηρει[LXX]συν·τηρ(ε)·εισυντηρειταισυν·τηρ(ε)·εται
Pl1stσυντηρουμενσυν·τηρ(ε)·ομενσυντηρουμεθασυν·τηρ(ε)·ομεθα
2ndσυντηρειτεσυν·τηρ(ε)·ετεσυντηρεισθεσυν·τηρ(ε)·εσθε
3rdσυντηρουσιν[LXX], συντηρουσισυν·τηρ(ε)·ουσι(ν), συν·τηρ(ε)·ουσι(ν)συντηρουνται[GNT]συν·τηρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρωσυν·τηρ(ε)·ωσυντηρωμαισυν·τηρ(ε)·ωμαι
2ndσυντηρῃςσυν·τηρ(ε)·ῃςσυντηρῃσυν·τηρ(ε)·ῃ
3rdσυντηρῃσυν·τηρ(ε)·ῃσυντηρηταισυν·τηρ(ε)·ηται
Pl1stσυντηρωμενσυν·τηρ(ε)·ωμενσυντηρωμεθασυν·τηρ(ε)·ωμεθα
2ndσυντηρητεσυν·τηρ(ε)·ητεσυντηρησθεσυν·τηρ(ε)·ησθε
3rdσυντηρωσιν, συντηρωσισυν·τηρ(ε)·ωσι(ν)συντηρωνταισυν·τηρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηροιμισυν·τηρ(ε)·οιμισυντηροιμηνσυν·τηρ(ε)·οιμην
2ndσυντηροιςσυν·τηρ(ε)·οιςσυντηροιοσυν·τηρ(ε)·οιο
3rdσυντηροισυν·τηρ(ε)·οισυντηροιτοσυν·τηρ(ε)·οιτο
Pl1stσυντηροιμενσυν·τηρ(ε)·οιμενσυντηροιμεθασυν·τηρ(ε)·οιμεθα
2ndσυντηροιτεσυν·τηρ(ε)·οιτεσυντηροισθεσυν·τηρ(ε)·οισθε
3rdσυντηροιεν, συντηροισανσυν·τηρ(ε)·οιεν, συν·τηρ(ε)·οισαν altσυντηροιντοσυν·τηρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντηρει[LXX]συν·τηρ(ε)·εσυντηρουσυν·τηρ(ε)·ου
3rdσυντηρειτωσυν·τηρ(ε)·ετωσυντηρεισθωσυν·τηρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυντηρειτεσυν·τηρ(ε)·ετεσυντηρεισθεσυν·τηρ(ε)·εσθε
3rdσυντηρειτωσαν, συντηρουντωνσυν·τηρ(ε)·ετωσαν, συν·τηρ(ε)·οντων classicalσυντηρεισθωσαν, συντηρεισθωνσυν·τηρ(ε)·εσθωσαν, συν·τηρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντηρειν[LXX]​συν·τηρ(ε)·εινσυντηρεισθαι​συν·τηρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρουσασυντηρουνσυν·τηρ(ε)·ουσ·ασυν·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυντηρων[LXX]συν·τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυντηρουσανσυντηρουντα[LXX]συν·τηρ(ε)·ουσ·ανσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυντηρουσῃσυντηρουντισυν·τηρ(ε)·ουσ·ῃσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυντηρουσηςσυντηρουντοςσυν·τηρ(ε)·ουσ·ηςσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυντηρουσαισυντηρουντεςσυντηρουντα[LXX]συν·τηρ(ε)·ουσ·αισυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντηρουσαςσυντηρουνταςσυν·τηρ(ε)·ουσ·αςσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυντηρουσαιςσυντηρουσι, συντηρουσιν[LXX]συν·τηρ(ε)·ουσ·αιςσυν·τηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), συν·τηρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυντηρουσωνσυντηρουντωνσυν·τηρ(ε)·ουσ·ωνσυν·τηρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρουμενησυντηρουμενεσυν·τηρ(ε)·ομεν·ησυν·τηρ(ε)·ομεν·ε
Nomσυντηρουμενοςσυν·τηρ(ε)·ομεν·ος
Accσυντηρουμενηνσυντηρουμενονσυν·τηρ(ε)·ομεν·ηνσυν·τηρ(ε)·ομεν·ον
Datσυντηρουμενῃσυντηρουμενῳσυν·τηρ(ε)·ομεν·ῃσυν·τηρ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυντηρουμενηςσυντηρουμενουσυν·τηρ(ε)·ομεν·ηςσυν·τηρ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυντηρουμεναισυντηρουμενοισυντηρουμενασυν·τηρ(ε)·ομεν·αισυν·τηρ(ε)·ομεν·οισυν·τηρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυντηρουμεναςσυντηρουμενουςσυν·τηρ(ε)·ομεν·αςσυν·τηρ(ε)·ομεν·ους
Datσυντηρουμεναιςσυντηρουμενοιςσυν·τηρ(ε)·ομεν·αιςσυν·τηρ(ε)·ομεν·οις
Genσυντηρουμενων[LXX]συντηρουμενων[LXX]συν·τηρ(ε)·ομεν·ωνσυν·τηρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετηρουνσυν·ε·τηρ(ε)·ονσυνετηρουμηνσυν·ε·τηρ(ε)·ομην
2ndσυνετηρειςσυν·ε·τηρ(ε)·εςσυνετηρουσυν·ε·τηρ(ε)·ου
3rdσυνετηρει[GNT]συν·ε·τηρ(ε)·εσυνετηρειτοσυν·ε·τηρ(ε)·ετο
Pl1stσυνετηρουμενσυν·ε·τηρ(ε)·ομενσυνετηρουμεθασυν·ε·τηρ(ε)·ομεθα
2ndσυνετηρειτεσυν·ε·τηρ(ε)·ετεσυνετηρεισθεσυν·ε·τηρ(ε)·εσθε
3rdσυνετηρουν, συνετηρουσανσυν·ε·τηρ(ε)·ον, συν·ε·τηρ(ε)·οσαν altσυνετηρουντοσυν·ε·τηρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρησω[LXX]συν·τηρη·σωσυντηρησομαισυν·τηρη·σομαι
2ndσυντηρησεις[LXX]συν·τηρη·σειςσυντηρησῃ, συντηρησει[LXX], συντηρησεσαισυν·τηρη·σῃ, συν·τηρη·σει classical, συν·τηρη·σεσαι alt
3rdσυντηρησει[LXX]συν·τηρη·σεισυντηρησεταισυν·τηρη·σεται
Pl1stσυντηρησομενσυν·τηρη·σομενσυντηρησομεθασυν·τηρη·σομεθα
2ndσυντηρησετεσυν·τηρη·σετεσυντηρησεσθεσυν·τηρη·σεσθε
3rdσυντηρησουσιν[LXX], συντηρησουσισυν·τηρη·σουσι(ν), συν·τηρη·σουσι(ν)συντηρησονταισυν·τηρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρησοιμισυν·τηρη·σοιμισυντηρησοιμηνσυν·τηρη·σοιμην
2ndσυντηρησοιςσυν·τηρη·σοιςσυντηρησοιοσυν·τηρη·σοιο
3rdσυντηρησοισυν·τηρη·σοισυντηρησοιτοσυν·τηρη·σοιτο
Pl1stσυντηρησοιμενσυν·τηρη·σοιμενσυντηρησοιμεθασυν·τηρη·σοιμεθα
2ndσυντηρησοιτεσυν·τηρη·σοιτεσυντηρησοισθεσυν·τηρη·σοισθε
3rdσυντηρησοιενσυν·τηρη·σοιενσυντηρησοιντοσυν·τηρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντηρησειν​συν·τηρη·σειν​συντηρησεσθαι​συν·τηρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρησουσασυντηρησον[LXX]συν·τηρη·σουσ·ασυν·τηρη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυντηρησωνσυν·τηρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυντηρησουσανσυντηρησοντασυν·τηρη·σουσ·ανσυν·τηρη·σο[υ]ντ·α
Datσυντηρησουσῃσυντηρησοντισυν·τηρη·σουσ·ῃσυν·τηρη·σο[υ]ντ·ι
Genσυντηρησουσηςσυντηρησοντοςσυν·τηρη·σουσ·ηςσυν·τηρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυντηρησουσαισυντηρησοντεςσυντηρησοντασυν·τηρη·σουσ·αισυν·τηρη·σο[υ]ντ·εςσυν·τηρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυντηρησουσαςσυντηρησονταςσυν·τηρη·σουσ·αςσυν·τηρη·σο[υ]ντ·ας
Datσυντηρησουσαιςσυντηρησουσι, συντηρησουσιν[LXX]συν·τηρη·σουσ·αιςσυν·τηρη·σου[ντ]·σι(ν), συν·τηρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυντηρησουσωνσυντηρησοντωνσυν·τηρη·σουσ·ωνσυν·τηρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρησομενησυντηρησομενεσυν·τηρη·σομεν·ησυν·τηρη·σομεν·ε
Nomσυντηρησομενοςσυν·τηρη·σομεν·ος
Accσυντηρησομενηνσυντηρησομενονσυν·τηρη·σομεν·ηνσυν·τηρη·σομεν·ον
Datσυντηρησομενῃσυντηρησομενῳσυν·τηρη·σομεν·ῃσυν·τηρη·σομεν·ῳ
Genσυντηρησομενηςσυντηρησομενουσυν·τηρη·σομεν·ηςσυν·τηρη·σομεν·ου
PlVocσυντηρησομεναισυντηρησομενοισυντηρησομενασυν·τηρη·σομεν·αισυν·τηρη·σομεν·οισυν·τηρη·σομεν·α
Nom
Accσυντηρησομεναςσυντηρησομενουςσυν·τηρη·σομεν·αςσυν·τηρη·σομεν·ους
Datσυντηρησομεναιςσυντηρησομενοιςσυν·τηρη·σομεν·αιςσυν·τηρη·σομεν·οις
Genσυντηρησομενωνσυντηρησομενωνσυν·τηρη·σομεν·ωνσυν·τηρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνετηρησα[LXX]συν·ε·τηρη·σασυνετηρησαμηνσυν·ε·τηρη·σαμην
2ndσυνετηρησαςσυν·ε·τηρη·σαςσυνετηρησωσυν·ε·τηρη·σω
3rdσυνετηρησεν[LXX], συνετηρησε[LXX]συν·ε·τηρη·σε(ν)συνετηρησατοσυν·ε·τηρη·σατο
Pl1stσυνετηρησαμεν[LXX]συν·ε·τηρη·σαμενσυνετηρησαμεθασυν·ε·τηρη·σαμεθα
2ndσυνετηρησατε[LXX]συν·ε·τηρη·σατεσυνετηρησασθεσυν·ε·τηρη·σασθε
3rdσυνετηρησαν[LXX]συν·ε·τηρη·σανσυνετηρησαντοσυν·ε·τηρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρησω[LXX]συν·τηρη·σωσυντηρησωμαισυν·τηρη·σωμαι
2ndσυντηρησῃςσυν·τηρη·σῃςσυντηρησῃσυν·τηρη·σῃ
3rdσυντηρησῃσυν·τηρη·σῃσυντηρησηταισυν·τηρη·σηται
Pl1stσυντηρησωμενσυν·τηρη·σωμενσυντηρησωμεθασυν·τηρη·σωμεθα
2ndσυντηρησητε[LXX]συν·τηρη·σητεσυντηρησησθεσυν·τηρη·σησθε
3rdσυντηρησωσιν, συντηρησωσισυν·τηρη·σωσι(ν)συντηρησωνταισυν·τηρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυντηρησαιμισυν·τηρη·σαιμισυντηρησαιμηνσυν·τηρη·σαιμην
2ndσυντηρησαις, συντηρησειαςσυν·τηρη·σαις, συν·τηρη·σειας classicalσυντηρησαιοσυν·τηρη·σαιο
3rdσυντηρησαι[LXX], συντηρησειεσυν·τηρη·σαι, συν·τηρη·σειε classicalσυντηρησαιτοσυν·τηρη·σαιτο
Pl1stσυντηρησαιμενσυν·τηρη·σαιμενσυντηρησαιμεθασυν·τηρη·σαιμεθα
2ndσυντηρησαιτεσυν·τηρη·σαιτεσυντηρησαισθεσυν·τηρη·σαισθε
3rdσυντηρησαιεν, συντηρησαισαν, συντηρησειαν, συντηρησειενσυν·τηρη·σαιεν, συν·τηρη·σαισαν alt, συν·τηρη·σειαν classical, συν·τηρη·σειεν classicalσυντηρησαιντοσυν·τηρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντηρησον[LXX]συν·τηρη·σονσυντηρησαι[LXX]συν·τηρη·σαι
3rdσυντηρησατωσυν·τηρη·σατωσυντηρησασθωσυν·τηρη·σασθω
Pl1st
2ndσυντηρησατε[LXX]συν·τηρη·σατεσυντηρησασθεσυν·τηρη·σασθε
3rdσυντηρησατωσαν, συντηρησαντωνσυν·τηρη·σατωσαν, συν·τηρη·σαντων classicalσυντηρησασθωσαν, συντηρησασθωνσυν·τηρη·σασθωσαν, συν·τηρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συντηρησαι[LXX]​συν·τηρη·σαισυντηρησασθαι​συν·τηρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρησασασυντηρησαςσυντηρησανσυν·τηρη·σασ·ασυν·τηρη·σα[ντ]·ςσυν·τηρη·σαν[τ]
Nom
Accσυντηρησασανσυντηρησαντασυν·τηρη·σασ·ανσυν·τηρη·σαντ·α
Datσυντηρησασῃσυντηρησαντισυν·τηρη·σασ·ῃσυν·τηρη·σαντ·ι
Genσυντηρησασηςσυντηρησαντοςσυν·τηρη·σασ·ηςσυν·τηρη·σαντ·ος
PlVocσυντηρησασαισυντηρησαντεςσυντηρησαντασυν·τηρη·σασ·αισυν·τηρη·σαντ·εςσυν·τηρη·σαντ·α
Nom
Accσυντηρησασαςσυντηρησανταςσυν·τηρη·σασ·αςσυν·τηρη·σαντ·ας
Datσυντηρησασαιςσυντηρησασι, συντηρησασινσυν·τηρη·σασ·αιςσυν·τηρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυντηρησασωνσυντηρησαντωνσυν·τηρη·σασ·ωνσυν·τηρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρησαμενησυντηρησαμενεσυν·τηρη·σαμεν·ησυν·τηρη·σαμεν·ε
Nomσυντηρησαμενοςσυν·τηρη·σαμεν·ος
Accσυντηρησαμενηνσυντηρησαμενονσυν·τηρη·σαμεν·ηνσυν·τηρη·σαμεν·ον
Datσυντηρησαμενῃσυντηρησαμενῳσυν·τηρη·σαμεν·ῃσυν·τηρη·σαμεν·ῳ
Genσυντηρησαμενηςσυντηρησαμενουσυν·τηρη·σαμεν·ηςσυν·τηρη·σαμεν·ου
PlVocσυντηρησαμεναισυντηρησαμενοισυντηρησαμενασυν·τηρη·σαμεν·αισυν·τηρη·σαμεν·οισυν·τηρη·σαμεν·α
Nom
Accσυντηρησαμεναςσυντηρησαμενουςσυν·τηρη·σαμεν·αςσυν·τηρη·σαμεν·ους
Datσυντηρησαμεναιςσυντηρησαμενοιςσυν·τηρη·σαμεν·αιςσυν·τηρη·σαμεν·οις
Genσυντηρησαμενωνσυντηρησαμενωνσυν·τηρη·σαμεν·ωνσυν·τηρη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνετηρηθηνσυν·ε·τηρη·θην
2ndσυνετηρηθηςσυν·ε·τηρη·θης
3rdσυνετηρηθησυν·ε·τηρη·θη
Pl1stσυνετηρηθημενσυν·ε·τηρη·θημεν
2ndσυνετηρηθητεσυν·ε·τηρη·θητε
3rdσυνετηρηθησαν[LXX]συν·ε·τηρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντηρηθησομαισυν·τηρη·θησομαι
2ndσυντηρηθησῃ, συντηρηθησεισυν·τηρη·θησῃ, συν·τηρη·θησει classical
3rdσυντηρηθησεται[LXX]συν·τηρη·θησεται
Pl1stσυντηρηθησομεθασυν·τηρη·θησομεθα
2ndσυντηρηθησεσθεσυν·τηρη·θησεσθε
3rdσυντηρηθησονταισυν·τηρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντηρηθωσυν·τηρη·θω
2ndσυντηρηθῃςσυν·τηρη·θῃς
3rdσυντηρηθῃσυν·τηρη·θῃ
Pl1stσυντηρηθωμενσυν·τηρη·θωμεν
2ndσυντηρηθητεσυν·τηρη·θητε
3rdσυντηρηθωσιν, συντηρηθωσισυν·τηρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυντηρηθειηνσυν·τηρη·θειην
2ndσυντηρηθειηςσυν·τηρη·θειης
3rdσυντηρηθειησυν·τηρη·θειη
Pl1stσυντηρηθειημεν, συντηρηθειμενσυν·τηρη·θειημεν, συν·τηρη·θειμεν classical
2ndσυντηρηθειητε, συντηρηθειτεσυν·τηρη·θειητε, συν·τηρη·θειτε classical
3rdσυντηρηθειησαν, συντηρηθειενσυν·τηρη·θειησαν, συν·τηρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυντηρηθησοιμηνσυν·τηρη·θησοιμην
2ndσυντηρηθησοιοσυν·τηρη·θησοιο
3rdσυντηρηθησοιτοσυν·τηρη·θησοιτο
Pl1stσυντηρηθησοιμεθασυν·τηρη·θησοιμεθα
2ndσυντηρηθησοισθεσυν·τηρη·θησοισθε
3rdσυντηρηθησοιντοσυν·τηρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυντηρηθητισυν·τηρη·θητι
3rdσυντηρηθητωσυν·τηρη·θητω
Pl1st
2ndσυντηρηθητεσυν·τηρη·θητε
3rdσυντηρηθητωσαν, συντηρηθεντωνσυν·τηρη·θητωσαν, συν·τηρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συντηρηθηναι​συν·τηρη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συντηρηθησεσθαι​συν·τηρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρηθεισασυντηρηθειςσυντηρηθενσυν·τηρη·θεισ·ασυν·τηρη·θει[ντ]·ςσυν·τηρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυντηρηθεισανσυντηρηθεντασυν·τηρη·θεισ·ανσυν·τηρη·θε[ι]ντ·α
Datσυντηρηθεισῃσυντηρηθεντισυν·τηρη·θεισ·ῃσυν·τηρη·θε[ι]ντ·ι
Genσυντηρηθεισηςσυντηρηθεντοςσυν·τηρη·θεισ·ηςσυν·τηρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυντηρηθεισαισυντηρηθεντεςσυντηρηθεντασυν·τηρη·θεισ·αισυν·τηρη·θε[ι]ντ·εςσυν·τηρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυντηρηθεισαςσυντηρηθενταςσυν·τηρη·θεισ·αςσυν·τηρη·θε[ι]ντ·ας
Datσυντηρηθεισαιςσυντηρηθεισι, συντηρηθεισινσυν·τηρη·θεισ·αιςσυν·τηρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυντηρηθεισωνσυντηρηθεντωνσυν·τηρη·θεισ·ωνσυν·τηρη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυντηρηθησομενησυντηρηθησομενεσυν·τηρη·θησομεν·ησυν·τηρη·θησομεν·ε
Nomσυντηρηθησομενοςσυν·τηρη·θησομεν·ος
Accσυντηρηθησομενηνσυντηρηθησομενονσυν·τηρη·θησομεν·ηνσυν·τηρη·θησομεν·ον
Datσυντηρηθησομενῃσυντηρηθησομενῳσυν·τηρη·θησομεν·ῃσυν·τηρη·θησομεν·ῳ
Genσυντηρηθησομενηςσυντηρηθησομενουσυν·τηρη·θησομεν·ηςσυν·τηρη·θησομεν·ου
PlVocσυντηρηθησομεναισυντηρηθησομενοισυντηρηθησομενασυν·τηρη·θησομεν·αισυν·τηρη·θησομεν·οισυν·τηρη·θησομεν·α
Nom
Accσυντηρηθησομεναςσυντηρηθησομενουςσυν·τηρη·θησομεν·αςσυν·τηρη·θησομεν·ους
Datσυντηρηθησομεναιςσυντηρηθησομενοιςσυν·τηρη·θησομεν·αιςσυν·τηρη·θησομεν·οις
Genσυντηρηθησομενωνσυντηρηθησομενωνσυν·τηρη·θησομεν·ωνσυν·τηρη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 19:09:25 EST