συνιστημι • SUNISTHMI • sunistēmi

Search: συνεστησατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεστησατεσυνίστημισυν·ε·στη·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεστησατεσυνίστημισυν·ε·στη·σατε1aor act ind 2nd pl

συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιστημι[GNT]συν·ιστ(α)·^μισυνισταμαισυν·ιστ(α)·μαι
2ndσυνιστης, συνιστηθασυν·ιστ(α)·^ς, συν·ιστ(α)·^θα classicalσυνιστασαισυν·ιστ(α)·σαι
3rdσυνιστησιν[GNT][LXX], συνιστησισυν·ιστ(α)·^σι(ν), συν·ιστ(α)·^σι(ν)συνισταταισυν·ιστ(α)·ται
Pl1stσυνισταμενσυν·ιστ(α)·μενσυνισταμεθασυν·ιστ(α)·μεθα
2ndσυνιστατεσυν·ιστ(α)·τεσυνιστασθεσυν·ιστ(α)·σθε
3rdσυνιστασιν, συνιστασισυν·ιστ(α)·ασι(ν)συνιστανται[LXX]συν·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιστωσυν·ιστ(η)·ωσυνιστωμαισυν·ιστ(η)·ωμαι
2ndσυνιστῃςσυν·ιστ(η)·ῃςσυνιστῃσυν·ιστ(η)·ῃ
3rdσυνιστῃσυν·ιστ(η)·ῃσυνιστηταισυν·ιστ(η)·ηται
Pl1stσυνιστωμενσυν·ιστ(η)·ωμενσυνιστωμεθασυν·ιστ(η)·ωμεθα
2ndσυνιστητεσυν·ιστ(η)·ητεσυνιστησθεσυν·ιστ(η)·ησθε
3rdσυνιστωσιν, συνιστωσισυν·ιστ(η)·ωσι(ν)συνιστωνταισυν·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνισταιηνσυν·ιστ(α)·ιηνσυνισταιμηνσυν·ιστ(α)·ιμην
2ndσυνισταιηςσυν·ιστ(α)·ιηςσυνισταιοσυν·ιστ(α)·ιο
3rdσυνισταιησυν·ιστ(α)·ιησυνισταιτοσυν·ιστ(α)·ιτο
Pl1stσυνισταιημεν, συνισταιμενσυν·ιστ(α)·ιημεν, συν·ιστ(α)·ιμεν classicalσυνισταιμεθασυν·ιστ(α)·ιμεθα
2ndσυνισταιητε, συνισταιτεσυν·ιστ(α)·ιητε, συν·ιστ(α)·ιτε classicalσυνισταισθεσυν·ιστ(α)·ισθε
3rdσυνισταιησαν, συνισταιενσυν·ιστ(α)·ιησαν, συν·ιστ(α)·ιεν classicalσυνισταιντοσυν·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνιστησυν·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνισταθι, συνισταςσυν·ιστ(α)·θι, συν·ιστ(α)·ςσυνιστασοσυν·ιστ(α)·σο
3rdσυνιστατωσυν·ιστ(α)·τωσυνιστασθωσυν·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndσυνιστατεσυν·ιστ(α)·τεσυνιστασθεσυν·ιστ(α)·σθε
3rdσυνιστατωσαν, συνισταντωνσυν·ιστ(α)·τωσαν, συν·ιστ(α)·ντων classicalσυνιστασθωσαν, συνιστασθωνσυν·ιστ(α)·σθωσαν, συν·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνισταναι​συν·ιστ(α)·ναι, συν·ιστ(α)·εναι​συνιστασθαι[GNT][LXX]​συν·ιστ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνιστασασυνισταςσυνιστανσυν·ιστ(α)·εσ·ασυν·ιστ(α)·[ντ]·ςσυν·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accσυνιστασανσυνισταντασυν·ιστ(α)·εσ·ανσυν·ιστ(α)·ντ·α
Datσυνιστασῃσυνισταντισυν·ιστ(α)·εσ·ῃσυν·ιστ(α)·ντ·ι
Genσυνιστασηςσυνισταντοςσυν·ιστ(α)·εσ·ηςσυν·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocσυνιστασαισυνισταντες[GNT]συνισταντασυν·ιστ(α)·εσ·αισυν·ιστ(α)·ντ·εςσυν·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accσυνιστασαςσυνιστανταςσυν·ιστ(α)·εσ·αςσυν·ιστ(α)·ντ·ας
Datσυνιστασαιςσυνιστασι, συνιστασινσυν·ιστ(α)·εσ·αιςσυν·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genσυνιστασωνσυνισταντωνσυν·ιστ(α)·εσ·ωνσυν·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνισταμενησυνισταμενεσυν·ιστ(α)·μεν·ησυν·ιστ(α)·μεν·ε
Nomσυνισταμενος[LXX]συν·ιστ(α)·μεν·ος
Accσυνισταμενηνσυνισταμενον[LXX]συν·ιστ(α)·μεν·ηνσυν·ιστ(α)·μεν·ον
Datσυνισταμενῃσυνισταμενῳσυν·ιστ(α)·μεν·ῃσυν·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genσυνισταμενηςσυνισταμενουσυν·ιστ(α)·μεν·ηςσυν·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocσυνισταμεναισυνισταμενοι[LXX]συνισταμενασυν·ιστ(α)·μεν·αισυν·ιστ(α)·μεν·οισυν·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accσυνισταμεναςσυνισταμενουςσυν·ιστ(α)·μεν·αςσυν·ιστ(α)·μεν·ους
Datσυνισταμεναιςσυνισταμενοιςσυν·ιστ(α)·μεν·αιςσυν·ιστ(α)·μεν·οις
Genσυνισταμενωνσυνισταμενωνσυν·ιστ(α)·μεν·ωνσυν·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνιστηνσυν·ε·ιστ(α)·^νσυνισταμηνσυν·ε·ιστ(α)·μην
2ndσυνιστης, συνιστησθασυν·ε·ιστ(α)·^ς, συν·ε·ιστ(α)·^σθα classicalσυνιστασοσυν·ε·ιστ(α)·σο
3rdσυνιστησυν·ε·ιστ(α)·^συνιστατο[LXX]συν·ε·ιστ(α)·το
Pl1stσυνισταμενσυν·ε·ιστ(α)·μενσυνισταμεθασυν·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndσυνιστατεσυν·ε·ιστ(α)·τεσυνιστασθεσυν·ε·ιστ(α)·σθε
3rdσυνιστασανσυν·ε·ιστ(α)·σανσυνισταντο[LXX]συν·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστησωσυν·στη·σωσυστησομαισυν·στη·σομαι
2ndσυστησειςσυν·στη·σειςσυστησῃ, συστησει, συστησεσαισυν·στη·σῃ, συν·στη·σει classical, συν·στη·σεσαι alt
3rdσυστησεισυν·στη·σεισυστησεταισυν·στη·σεται
Pl1stσυστησομενσυν·στη·σομενσυστησομεθασυν·στη·σομεθα
2ndσυστησετεσυν·στη·σετεσυστησεσθεσυν·στη·σεσθε
3rdσυστησουσιν, συστησουσισυν·στη·σουσι(ν)συστησονταισυν·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστησοιμισυν·στη·σοιμισυστησοιμηνσυν·στη·σοιμην
2ndσυστησοιςσυν·στη·σοιςσυστησοιοσυν·στη·σοιο
3rdσυστησοισυν·στη·σοισυστησοιτοσυν·στη·σοιτο
Pl1stσυστησοιμενσυν·στη·σοιμενσυστησοιμεθασυν·στη·σοιμεθα
2ndσυστησοιτεσυν·στη·σοιτεσυστησοισθεσυν·στη·σοισθε
3rdσυστησοιενσυν·στη·σοιενσυστησοιντοσυν·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστησειν​συν·στη·σειν​συστησεσθαι​συν·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστησουσασυστησονσυν·στη·σουσ·ασυν·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυστησωνσυν·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυστησουσανσυστησοντασυν·στη·σουσ·ανσυν·στη·σο[υ]ντ·α
Datσυστησουσῃσυστησοντισυν·στη·σουσ·ῃσυν·στη·σο[υ]ντ·ι
Genσυστησουσηςσυστησοντοςσυν·στη·σουσ·ηςσυν·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυστησουσαισυστησοντεςσυστησοντασυν·στη·σουσ·αισυν·στη·σο[υ]ντ·εςσυν·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυστησουσαςσυστησονταςσυν·στη·σουσ·αςσυν·στη·σο[υ]ντ·ας
Datσυστησουσαιςσυστησουσι, συστησουσινσυν·στη·σουσ·αιςσυν·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυστησουσωνσυστησοντωνσυν·στη·σουσ·ωνσυν·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστησομενησυστησομενεσυν·στη·σομεν·ησυν·στη·σομεν·ε
Nomσυστησομενοςσυν·στη·σομεν·ος
Accσυστησομενηνσυστησομενονσυν·στη·σομεν·ηνσυν·στη·σομεν·ον
Datσυστησομενῃσυστησομενῳσυν·στη·σομεν·ῃσυν·στη·σομεν·ῳ
Genσυστησομενηςσυστησομενουσυν·στη·σομεν·ηςσυν·στη·σομεν·ου
PlVocσυστησομεναισυστησομενοισυστησομενασυν·στη·σομεν·αισυν·στη·σομεν·οισυν·στη·σομεν·α
Nom
Accσυστησομεναςσυστησομενουςσυν·στη·σομεν·αςσυν·στη·σομεν·ους
Datσυστησομεναιςσυστησομενοιςσυν·στη·σομεν·αιςσυν·στη·σομεν·οις
Genσυστησομενωνσυστησομενωνσυν·στη·σομεν·ωνσυν·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστησασυν·ε·στη·σασυνεστησαμηνσυν·ε·στη·σαμην
2ndσυνεστησαςσυν·ε·στη·σαςσυνεστησωσυν·ε·στη·σω
3rdσυνεστησεν[LXX], συνεστησεσυν·ε·στη·σε(ν), συν·ε·στη·σε(ν)συνεστησατο[LXX]συν·ε·στη·σατο
Pl1stσυνεστησαμενσυν·ε·στη·σαμενσυνεστησαμεθασυν·ε·στη·σαμεθα
2ndσυνεστησατε[GNT]συν·ε·στη·σατεσυνεστησασθεσυν·ε·στη·σασθε
3rdσυνεστησαν[LXX]συν·ε·στη·σανσυνεστησαντο[LXX]συν·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστησωσυν·στη·σωσυστησωμαισυν·στη·σωμαι
2ndσυστησῃςσυν·στη·σῃςσυστησῃσυν·στη·σῃ
3rdσυστησῃσυν·στη·σῃσυστησηταισυν·στη·σηται
Pl1stσυστησωμενσυν·στη·σωμενσυστησωμεθασυν·στη·σωμεθα
2ndσυστησητεσυν·στη·σητεσυστησησθεσυν·στη·σησθε
3rdσυστησωσιν, συστησωσισυν·στη·σωσι(ν)συστησωνταισυν·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστησαιμισυν·στη·σαιμισυστησαιμηνσυν·στη·σαιμην
2ndσυστησαις, συστησειαςσυν·στη·σαις, συν·στη·σειας classicalσυστησαιοσυν·στη·σαιο
3rdσυστησαι, συστησειεσυν·στη·σαι, συν·στη·σειε classicalσυστησαιτοσυν·στη·σαιτο
Pl1stσυστησαιμενσυν·στη·σαιμενσυστησαιμεθασυν·στη·σαιμεθα
2ndσυστησαιτεσυν·στη·σαιτεσυστησαισθεσυν·στη·σαισθε
3rdσυστησαιεν, συστησαισαν, συστησειαν, συστησειενσυν·στη·σαιεν, συν·στη·σαισαν alt, συν·στη·σειαν classical, συν·στη·σειεν classicalσυστησαιντοσυν·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστησονσυν·στη·σονσυστησαισυν·στη·σαι
3rdσυστησατωσυν·στη·σατωσυστησασθωσυν·στη·σασθω
Pl1st
2ndσυστησατεσυν·στη·σατεσυστησασθε[LXX]συν·στη·σασθε
3rdσυστησατωσαν, συστησαντωνσυν·στη·σατωσαν, συν·στη·σαντων classicalσυστησασθωσαν, συστησασθωνσυν·στη·σασθωσαν, συν·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστησαι​συν·στη·σαι​συστησασθαι[LXX]​συν·στη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστησασασυστησαςσυστησανσυν·στη·σασ·ασυν·στη·σα[ντ]·ςσυν·στη·σαν[τ]
Nom
Accσυστησασανσυστησαντα[LXX]συν·στη·σασ·ανσυν·στη·σαντ·α
Datσυστησασῃσυστησαντισυν·στη·σασ·ῃσυν·στη·σαντ·ι
Genσυστησασηςσυστησαντοςσυν·στη·σασ·ηςσυν·στη·σαντ·ος
PlVocσυστησασαισυστησαντεςσυστησαντα[LXX]συν·στη·σασ·αισυν·στη·σαντ·εςσυν·στη·σαντ·α
Nom
Accσυστησασαςσυστησανταςσυν·στη·σασ·αςσυν·στη·σαντ·ας
Datσυστησασαιςσυστησασι, συστησασινσυν·στη·σασ·αιςσυν·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυστησασωνσυστησαντωνσυν·στη·σασ·ωνσυν·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστησαμενησυστησαμενεσυν·στη·σαμεν·ησυν·στη·σαμεν·ε
Nomσυστησαμενος[LXX]συν·στη·σαμεν·ος
Accσυστησαμενηνσυστησαμενονσυν·στη·σαμεν·ηνσυν·στη·σαμεν·ον
Datσυστησαμενῃσυστησαμενῳσυν·στη·σαμεν·ῃσυν·στη·σαμεν·ῳ
Genσυστησαμενηςσυστησαμενουσυν·στη·σαμεν·ηςσυν·στη·σαμεν·ου
PlVocσυστησαμεναισυστησαμενοι[LXX]συστησαμενασυν·στη·σαμεν·αισυν·στη·σαμεν·οισυν·στη·σαμεν·α
Nom
Accσυστησαμεναςσυστησαμενουςσυν·στη·σαμεν·αςσυν·στη·σαμεν·ους
Datσυστησαμεναιςσυστησαμενοιςσυν·στη·σαμεν·αιςσυν·στη·σαμεν·οις
Genσυστησαμενωνσυστησαμενωνσυν·στη·σαμεν·ωνσυν·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστηνσυν·ε·στ(η)·^ν
2ndσυνεστης, συνεστησθασυν·ε·στ(η)·^ς, συν·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdσυνεστη[LXX]συν·ε·στ(η)·^
Pl1stσυνεστημενσυν·ε·στ(η)·μεν
2ndσυνεστητεσυν·ε·στ(η)·τε
3rdσυνεστησαν[LXX]συν·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστωσυν·στ(η)·ω
2ndσυστῃςσυν·στ(η)·ῃς
3rdσυστῃσυν·στ(η)·ῃ
Pl1stσυστωμενσυν·στ(η)·ωμεν
2ndσυστητεσυν·στ(η)·ητε
3rdσυστωσιν, συστωσισυν·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυσταιηνσυν·στ(α)·ιην
2ndσυσταιηςσυν·στ(α)·ιης
3rdσυσταιησυν·στ(α)·ιη
Pl1stσυσταιημεν, συσταιμενσυν·στ(α)·ιημεν, συν·στ(α)·ιμεν classical
2ndσυσταιητε, συσταιτεσυν·στ(α)·ιητε, συν·στ(α)·ιτε classical
3rdσυσταιησαν, συσταιενσυν·στ(α)·ιησαν, συν·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστηθι, συστηςσυν·στ(η)·θι, συν·στ(η)·ς
3rdσυστητωσυν·στ(η)·τω
Pl1st
2ndσυστητεσυν·στ(η)·τε
3rdσυστητωσαν, συστηντωνσυν·στ(η)·τωσαν, συν·στ(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστηναι[LXX]​συν·στ(η)·ναι, συν·στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστασασυστας[LXX]συστανσυν·στ(α)·εσ·ασυν·στ(α)·[ντ]·ςσυν·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accσυστασανσυσταντασυν·στ(α)·εσ·ανσυν·στ(α)·ντ·α
Datσυστασῃσυσταντισυν·στ(α)·εσ·ῃσυν·στ(α)·ντ·ι
Genσυστασηςσυσταντοςσυν·στ(α)·εσ·ηςσυν·στ(α)·ντ·ος
PlVocσυστασαισυσταντεςσυσταντασυν·στ(α)·εσ·αισυν·στ(α)·ντ·εςσυν·στ(α)·ντ·α
Nom
Accσυστασαςσυστανταςσυν·στ(α)·εσ·αςσυν·στ(α)·ντ·ας
Datσυστασαιςσυστασι, συστασιν[LXX]συν·στ(α)·εσ·αιςσυν·στ(α)·[ντ]·σι(ν), συν·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genσυστασωνσυσταντωνσυν·στ(α)·εσ·ωνσυν·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστηκα, συνεσταασυν·εστη·κα, συν·εστ(α)·[κ]α
2ndσυνεστηκας, συνεσταας, συνεστηκες, συνεσταςσυν·εστη·κας, συν·εστ(α)·[κ]ας, συν·εστη·κες alt, συν·εστ(α)·[κ]ες alt
3rdσυνεστηκεν[GNT][LXX], συνεστηκε, συνεστασυν·εστη·κε(ν), συν·εστη·κε(ν), συν·εστ(α)·[κ]ε(ν)
Pl1stσυνεστηκαμεν, συνεστααμενσυν·εστη·καμεν, συν·εστ(α)·[κ]αμεν
2ndσυνεστηκατε, συνεσταατεσυν·εστη·κατε, συν·εστ(α)·[κ]ατε
3rdσυνεστηκασιν, συνεσταασιν, συνεστηκασι, συνεσταασι, συνεστηκαν, συνεσταανσυν·εστη·κασι(ν), συν·εστ(α)·[κ]ασι(ν), συν·εστη·καν alt, συν·εστ(α)·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστω[LXX], συνεστηκωσυν·εστ(α)·[κ]ω, συν·εστη·κω
2ndσυνεστηκῃς, συνεστᾳςσυν·εστη·κῃς, συν·εστ(α)·[κ]ῃς
3rdσυνεστηκῃ, συνεστᾳσυν·εστη·κῃ, συν·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stσυνεστωμεν, συνεστηκωμενσυν·εστ(α)·[κ]ωμεν, συν·εστη·κωμεν
2ndσυνεστηκητε, συνεστατεσυν·εστη·κητε, συν·εστ(α)·[κ]ητε
3rdσυνεστωσιν, συνεστηκωσιν, συνεστωσι, συνεστηκωσισυν·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), συν·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστῳμι, συνεστηκοιμι, συνεστῳην, συνεστηκοιηνσυν·εστ(α)·[κ]οιμι, συν·εστη·κοιμι, συν·εστ(α)·[κ]οιην classical, συν·εστη·κοιην classical
2ndσυνεστῳς, συνεστηκοις, συνεστῳης, συνεστηκοιηςσυν·εστ(α)·[κ]οις, συν·εστη·κοις, συν·εστ(α)·[κ]οιης classical, συν·εστη·κοιης classical
3rdσυνεστῳ, συνεστηκοι, συνεστῳη, συνεστηκοιησυν·εστ(α)·[κ]οι, συν·εστη·κοι, συν·εστ(α)·[κ]οιη classical, συν·εστη·κοιη classical
Pl1stσυνεστῳμεν, συνεστηκοιμενσυν·εστ(α)·[κ]οιμεν, συν·εστη·κοιμεν
2ndσυνεστῳτε, συνεστηκοιτεσυν·εστ(α)·[κ]οιτε, συν·εστη·κοιτε
3rdσυνεστῳεν, συνεστηκοιενσυν·εστ(α)·[κ]οιεν, συν·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεστηκε, συνεστασυν·εστη·κε, συν·εστ(α)·[κ]ε
3rdσυνεστηκετω, συνεστατωσυν·εστη·κετω, συν·εστ(α)·[κ]ετω
Pl1st
2ndσυνεστηκετε, συνεστατεσυν·εστη·κετε, συν·εστ(α)·[κ]ετε
3rdσυνεστηκετωσαν, συνεστατωσανσυν·εστη·κετωσαν, συν·εστ(α)·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεστηκεναι, συνεσταναι​συν·εστη·κεναι, συν·εστ(α)·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεστωσα[GNT], συνεστηκυιασυνεστος, συνεστηκος[LXX]συν·εστ(α)·[κ]οσ·α, συν·εστη·κυι·αirreg. συν·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of συν·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > συνεστως), συν·εστη·κο[τ]·ς
Nomσυνεστως, συνεστηκωςσυν·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, συν·εστη·κο[τ]·^ς
Accσυνεστωσαν, συνεστηκυιανσυνεστωτα, συνεστηκοτασυν·εστ(α)·[κ]οσ·αν, συν·εστη·κυι·ανσυν·εστ(α)·[κ]οτ·α, συν·εστη·κοτ·α
Datσυνεστωσῃ, συνεστηκυιᾳσυνεστωτι, συνεστηκοτισυν·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, συν·εστη·κυι·ᾳσυν·εστ(α)·[κ]οτ·ι, συν·εστη·κοτ·ι
Genσυνεστωσης, συνεστηκυιαςσυνεστωτος, συνεστηκοτοςσυν·εστ(α)·[κ]οσ·ης, συν·εστη·κυι·αςσυν·εστ(α)·[κ]οτ·ος, συν·εστη·κοτ·ος
PlVocσυνεστωσαι, συνεστηκυιαισυνεστωτες, συνεστηκοτεςσυνεστωτα, συνεστηκοτασυν·εστ(α)·[κ]οσ·αι, συν·εστη·κυι·αισυν·εστ(α)·[κ]οτ·ες, συν·εστη·κοτ·εςσυν·εστ(α)·[κ]οτ·α, συν·εστη·κοτ·α
Nom
Accσυνεστωσης, συνεστηκυιαςσυνεστωτας[GNT], συνεστηκοταςσυν·εστ(α)·[κ]οσ·ης, συν·εστη·κυι·αςσυν·εστ(α)·[κ]οτ·ας, συν·εστη·κοτ·ας
Datσυνεστωσαις, συνεστηκυιαιςσυνεστωσι, συνεστηκοσι, συνεστωσιν, συνεστηκοσινσυν·εστ(α)·[κ]οσ·αις, συν·εστη·κυι·αιςσυν·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), συν·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genσυνεστωσων, συνεστηκυιωνσυνεστωτων, συνεστηκοτων[LXX]συν·εστ(α)·[κ]οσ·ων, συν·εστη·κυι·ωνσυν·εστ(α)·[κ]οτ·ων, συν·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειστηκειν, συνειστᾳν, συνειστηκη, συνειστασυν·ε·εστη·κειν, συν·ε·εστ(α)·[κ]ειν, συν·ε·εστη·κη classical, συν·ε·εστ(α)·[κ]η classical
2ndσυνειστηκεις, συνειστᾳς, συνειστηκης, συνεισταςσυν·ε·εστη·κεις, συν·ε·εστ(α)·[κ]εις, συν·ε·εστη·κης classical, συν·ε·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdσυνειστηκει, συνειστᾳσυν·ε·εστη·κει, συν·ε·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stσυνειστηκειμεν, συνειστᾳμεν, συνειστηκεμεν, συνεισταμενσυν·ε·εστη·κειμεν, συν·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, συν·ε·εστη·κεμεν classical, συν·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndσυνειστηκειτε, συνειστᾳτε, συνειστηκετε, συνειστατεσυν·ε·εστη·κειτε, συν·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, συν·ε·εστη·κετε classical, συν·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdσυνειστηκεισαν, συνειστᾳσαν, συνειστηκεσαν, συνειστασανσυν·ε·εστη·κεισαν, συν·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, συν·ε·εστη·κεσαν classical, συν·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστηκειν, συνεστᾳν, συνεστηκη, συνεστασυν·[ε]·εστη·κειν, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, συν·[ε]·εστη·κη classical, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]η classical
2ndσυνεστηκεις, συνεστᾳς, συνεστηκης, συνεσταςσυν·[ε]·εστη·κεις, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, συν·[ε]·εστη·κης classical, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdσυνεστηκει, συνεστᾳσυν·[ε]·εστη·κει, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stσυνεστηκειμεν, συνεστᾳμεν, συνεστηκεμεν, συνεσταμενσυν·[ε]·εστη·κειμεν, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, συν·[ε]·εστη·κεμεν classical, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndσυνεστηκειτε, συνεστᾳτε, συνεστηκετε, συνεστατεσυν·[ε]·εστη·κειτε, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, συν·[ε]·εστη·κετε classical, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdσυνεστηκεισαν, συνεστᾳσαν, συνεστηκεσαν, συνεστασανσυν·[ε]·εστη·κεισαν, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, συν·[ε]·εστη·κεσαν classical, συν·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεσταθηνσυν·ε·στα·θην
2ndσυνεσταθηςσυν·ε·στα·θης
3rdσυνεσταθησυν·ε·στα·θη
Pl1stσυνεσταθημενσυν·ε·στα·θημεν
2ndσυνεσταθητεσυν·ε·στα·θητε
3rdσυνεσταθησανσυν·ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταθησομαισυν·στα·θησομαι
2ndσυσταθησῃ, συσταθησεισυν·στα·θησῃ, συν·στα·θησει classical
3rdσυσταθησεταισυν·στα·θησεται
Pl1stσυσταθησομεθασυν·στα·θησομεθα
2ndσυσταθησεσθεσυν·στα·θησεσθε
3rdσυσταθησονταισυν·στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταθωσυν·στα·θω
2ndσυσταθῃςσυν·στα·θῃς
3rdσυσταθῃσυν·στα·θῃ
Pl1stσυσταθωμενσυν·στα·θωμεν
2ndσυσταθητεσυν·στα·θητε
3rdσυσταθωσιν, συσταθωσισυν·στα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταθειηνσυν·στα·θειην
2ndσυσταθειηςσυν·στα·θειης
3rdσυσταθειησυν·στα·θειη
Pl1stσυσταθειημεν, συσταθειμενσυν·στα·θειημεν, συν·στα·θειμεν classical
2ndσυσταθειητε, συσταθειτεσυν·στα·θειητε, συν·στα·θειτε classical
3rdσυσταθειησαν, συσταθειενσυν·στα·θειησαν, συν·στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυσταθησοιμηνσυν·στα·θησοιμην
2ndσυσταθησοιοσυν·στα·θησοιο
3rdσυσταθησοιτοσυν·στα·θησοιτο
Pl1stσυσταθησοιμεθασυν·στα·θησοιμεθα
2ndσυσταθησοισθεσυν·στα·θησοισθε
3rdσυσταθησοιντοσυν·στα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυσταθητισυν·στα·θητι
3rdσυσταθητωσυν·στα·θητω
Pl1st
2ndσυσταθητεσυν·στα·θητε
3rdσυσταθητωσαν, συσταθεντωνσυν·στα·θητωσαν, συν·στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συσταθηναι​συν·στα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συσταθησεσθαι​συν·στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταθεισασυσταθεις[LXX]συσταθενσυν·στα·θεισ·ασυν·στα·θει[ντ]·ςσυν·στα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυσταθεισανσυσταθεντασυν·στα·θεισ·ανσυν·στα·θε[ι]ντ·α
Datσυσταθεισῃσυσταθεντισυν·στα·θεισ·ῃσυν·στα·θε[ι]ντ·ι
Genσυσταθεισηςσυσταθεντοςσυν·στα·θεισ·ηςσυν·στα·θε[ι]ντ·ος
PlVocσυσταθεισαισυσταθεντες[LXX]συσταθεντασυν·στα·θεισ·αισυν·στα·θε[ι]ντ·εςσυν·στα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσυσταθεισαςσυσταθενταςσυν·στα·θεισ·αςσυν·στα·θε[ι]ντ·ας
Datσυσταθεισαιςσυσταθεισι, συσταθεισινσυν·στα·θεισ·αιςσυν·στα·θει[ντ]·σι(ν)
Genσυσταθεισωνσυσταθεντωνσυν·στα·θεισ·ωνσυν·στα·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυσταθησομενησυσταθησομενεσυν·στα·θησομεν·ησυν·στα·θησομεν·ε
Nomσυσταθησομενοςσυν·στα·θησομεν·ος
Accσυσταθησομενηνσυσταθησομενονσυν·στα·θησομεν·ηνσυν·στα·θησομεν·ον
Datσυσταθησομενῃσυσταθησομενῳσυν·στα·θησομεν·ῃσυν·στα·θησομεν·ῳ
Genσυσταθησομενηςσυσταθησομενουσυν·στα·θησομεν·ηςσυν·στα·θησομεν·ου
PlVocσυσταθησομεναισυσταθησομενοισυσταθησομενασυν·στα·θησομεν·αισυν·στα·θησομεν·οισυν·στα·θησομεν·α
Nom
Accσυσταθησομεναςσυσταθησομενουςσυν·στα·θησομεν·αςσυν·στα·θησομεν·ους
Datσυσταθησομεναιςσυσταθησομενοιςσυν·στα·θησομεν·αιςσυν·στα·θησομεν·οις
Genσυσταθησομενωνσυσταθησομενωνσυν·στα·θησομεν·ωνσυν·στα·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 13:43:47 EDT