συστρεφω • SUSTREFW • sustrephō

Search: συνεστραφησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεστραφησανσυστρέφωσυν·ε·στραφ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνεστραφησανσυστρέφωσυν·ε·στραφ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl

συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστρεφωσυν·στρεφ·ωσυστρεφομαισυν·στρεφ·ομαι
2ndσυστρεφειςσυν·στρεφ·ειςσυστρεφῃ, συστρεφει, συστρεφεσαισυν·στρεφ·ῃ, συν·στρεφ·ει classical, συν·στρεφ·εσαι alt
3rdσυστρεφεισυν·στρεφ·εισυστρεφεταισυν·στρεφ·εται
Pl1stσυστρεφομενσυν·στρεφ·ομενσυστρεφομεθασυν·στρεφ·ομεθα
2ndσυστρεφετε[LXX]συν·στρεφ·ετεσυστρεφεσθεσυν·στρεφ·εσθε
3rdσυστρεφουσιν, συστρεφουσισυν·στρεφ·ουσι(ν)συστρεφονταισυν·στρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστρεφωσυν·στρεφ·ωσυστρεφωμαισυν·στρεφ·ωμαι
2ndσυστρεφῃςσυν·στρεφ·ῃςσυστρεφῃσυν·στρεφ·ῃ
3rdσυστρεφῃσυν·στρεφ·ῃσυστρεφηταισυν·στρεφ·ηται
Pl1stσυστρεφωμενσυν·στρεφ·ωμενσυστρεφωμεθασυν·στρεφ·ωμεθα
2ndσυστρεφητεσυν·στρεφ·ητεσυστρεφησθεσυν·στρεφ·ησθε
3rdσυστρεφωσιν, συστρεφωσισυν·στρεφ·ωσι(ν)συστρεφωνταισυν·στρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστρεφοιμισυν·στρεφ·οιμισυστρεφοιμηνσυν·στρεφ·οιμην
2ndσυστρεφοιςσυν·στρεφ·οιςσυστρεφοιοσυν·στρεφ·οιο
3rdσυστρεφοισυν·στρεφ·οισυστρεφοιτοσυν·στρεφ·οιτο
Pl1stσυστρεφοιμενσυν·στρεφ·οιμενσυστρεφοιμεθασυν·στρεφ·οιμεθα
2ndσυστρεφοιτεσυν·στρεφ·οιτεσυστρεφοισθεσυν·στρεφ·οισθε
3rdσυστρεφοιεν, συστρεφοισανσυν·στρεφ·οιεν, συν·στρεφ·οισαν altσυστρεφοιντοσυν·στρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστρεφεσυν·στρεφ·εσυστρεφουσυν·στρεφ·ου
3rdσυστρεφετωσυν·στρεφ·ετωσυστρεφεσθωσυν·στρεφ·εσθω
Pl1st
2ndσυστρεφετε[LXX]συν·στρεφ·ετεσυστρεφεσθεσυν·στρεφ·εσθε
3rdσυστρεφετωσαν, συστρεφοντωνσυν·στρεφ·ετωσαν, συν·στρεφ·οντων classicalσυστρεφεσθωσαν, συστρεφεσθωνσυν·στρεφ·εσθωσαν, συν·στρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστρεφειν​συν·στρεφ·ειν​συστρεφεσθαι​συν·στρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστρεφουσασυστρεφονσυν·στρεφ·ουσ·ασυν·στρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomσυστρεφων[LXX]συν·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυστρεφουσανσυστρεφοντασυν·στρεφ·ουσ·ανσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Datσυστρεφουσῃσυστρεφοντισυν·στρεφ·ουσ·ῃσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genσυστρεφουσηςσυστρεφοντοςσυν·στρεφ·ουσ·ηςσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυστρεφουσαισυστρεφοντεςσυστρεφοντασυν·στρεφ·ουσ·αισυν·στρεφ·ο[υ]ντ·εςσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυστρεφουσαςσυστρεφονταςσυν·στρεφ·ουσ·αςσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datσυστρεφουσαιςσυστρεφουσι, συστρεφουσινσυν·στρεφ·ουσ·αιςσυν·στρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυστρεφουσωνσυστρεφοντωνσυν·στρεφ·ουσ·ωνσυν·στρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστρεφομενη[LXX]συστρεφομενεσυν·στρεφ·ομεν·ησυν·στρεφ·ομεν·ε
Nomσυστρεφομενοςσυν·στρεφ·ομεν·ος
Accσυστρεφομενηνσυστρεφομενονσυν·στρεφ·ομεν·ηνσυν·στρεφ·ομεν·ον
Datσυστρεφομενῃσυστρεφομενῳσυν·στρεφ·ομεν·ῃσυν·στρεφ·ομεν·ῳ
Genσυστρεφομενηςσυστρεφομενουσυν·στρεφ·ομεν·ηςσυν·στρεφ·ομεν·ου
PlVocσυστρεφομεναισυστρεφομενοισυστρεφομενασυν·στρεφ·ομεν·αισυν·στρεφ·ομεν·οισυν·στρεφ·ομεν·α
Nom
Accσυστρεφομεναςσυστρεφομενουςσυν·στρεφ·ομεν·αςσυν·στρεφ·ομεν·ους
Datσυστρεφομεναιςσυστρεφομενοις[LXX]συν·στρεφ·ομεν·αιςσυν·στρεφ·ομεν·οις
Genσυστρεφομενων[GNT][LXX]συστρεφομενων[GNT][LXX]συν·στρεφ·ομεν·ωνσυν·στρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστρεφονσυν·ε·στρεφ·ονσυνεστρεφομηνσυν·ε·στρεφ·ομην
2ndσυνεστρεφεςσυν·ε·στρεφ·εςσυνεστρεφουσυν·ε·στρεφ·ου
3rdσυνεστρεφεν, συνεστρεφεσυν·ε·στρεφ·ε(ν)συνεστρεφετο[LXX]συν·ε·στρεφ·ετο
Pl1stσυνεστρεφομενσυν·ε·στρεφ·ομενσυνεστρεφομεθασυν·ε·στρεφ·ομεθα
2ndσυνεστρεφετεσυν·ε·στρεφ·ετεσυνεστρεφεσθεσυν·ε·στρεφ·εσθε
3rdσυνεστρεφον, συνεστρεφοσανσυν·ε·στρεφ·ον, συν·ε·στρεφ·οσαν altσυνεστρεφοντοσυν·ε·στρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστρεψασυν·ε·στρεφ·σασυνεστρεψαμηνσυν·ε·στρεφ·σαμην
2ndσυνεστρεψαςσυν·ε·στρεφ·σαςσυνεστρεψωσυν·ε·στρεφ·σω
3rdσυνεστρεψεν[LXX], συνεστρεψεσυν·ε·στρεφ·σε(ν), συν·ε·στρεφ·σε(ν)συνεστρεψατοσυν·ε·στρεφ·σατο
Pl1stσυνεστρεψαμενσυν·ε·στρεφ·σαμενσυνεστρεψαμεθασυν·ε·στρεφ·σαμεθα
2ndσυνεστρεψατεσυν·ε·στρεφ·σατεσυνεστρεψασθεσυν·ε·στρεφ·σασθε
3rdσυνεστρεψανσυν·ε·στρεφ·σανσυνεστρεψαντοσυν·ε·στρεφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστρεψωσυν·στρεφ·σωσυστρεψωμαισυν·στρεφ·σωμαι
2ndσυστρεψῃςσυν·στρεφ·σῃςσυστρεψῃσυν·στρεφ·σῃ
3rdσυστρεψῃσυν·στρεφ·σῃσυστρεψηταισυν·στρεφ·σηται
Pl1stσυστρεψωμενσυν·στρεφ·σωμενσυστρεψωμεθασυν·στρεφ·σωμεθα
2ndσυστρεψητεσυν·στρεφ·σητεσυστρεψησθεσυν·στρεφ·σησθε
3rdσυστρεψωσιν, συστρεψωσισυν·στρεφ·σωσι(ν)συστρεψωνταισυν·στρεφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυστρεψαιμισυν·στρεφ·σαιμισυστρεψαιμηνσυν·στρεφ·σαιμην
2ndσυστρεψαις, συστρεψειαςσυν·στρεφ·σαις, συν·στρεφ·σειας classicalσυστρεψαιοσυν·στρεφ·σαιο
3rdσυστρεψαι, συστρεψειεσυν·στρεφ·σαι, συν·στρεφ·σειε classicalσυστρεψαιτοσυν·στρεφ·σαιτο
Pl1stσυστρεψαιμενσυν·στρεφ·σαιμενσυστρεψαιμεθασυν·στρεφ·σαιμεθα
2ndσυστρεψαιτεσυν·στρεφ·σαιτεσυστρεψαισθεσυν·στρεφ·σαισθε
3rdσυστρεψαιεν, συστρεψαισαν, συστρεψειαν, συστρεψειενσυν·στρεφ·σαιεν, συν·στρεφ·σαισαν alt, συν·στρεφ·σειαν classical, συν·στρεφ·σειεν classicalσυστρεψαιντοσυν·στρεφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστρεψονσυν·στρεφ·σονσυστρεψαισυν·στρεφ·σαι
3rdσυστρεψατωσυν·στρεφ·σατωσυστρεψασθωσυν·στρεφ·σασθω
Pl1st
2ndσυστρεψατεσυν·στρεφ·σατεσυστρεψασθεσυν·στρεφ·σασθε
3rdσυστρεψατωσαν, συστρεψαντωνσυν·στρεφ·σατωσαν, συν·στρεφ·σαντων classicalσυστρεψασθωσαν, συστρεψασθωνσυν·στρεφ·σασθωσαν, συν·στρεφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συστρεψαι​συν·στρεφ·σαι​συστρεψασθαι​συν·στρεφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστρεψασασυστρεψας[LXX]συστρεψανσυν·στρεφ·σασ·ασυν·στρεφ·σα[ντ]·ςσυν·στρεφ·σαν[τ]
Nom
Accσυστρεψασανσυστρεψαντασυν·στρεφ·σασ·ανσυν·στρεφ·σαντ·α
Datσυστρεψασῃσυστρεψαντισυν·στρεφ·σασ·ῃσυν·στρεφ·σαντ·ι
Genσυστρεψασηςσυστρεψαντος[GNT]συν·στρεφ·σασ·ηςσυν·στρεφ·σαντ·ος
PlVocσυστρεψασαισυστρεψαντεςσυστρεψαντασυν·στρεφ·σασ·αισυν·στρεφ·σαντ·εςσυν·στρεφ·σαντ·α
Nom
Accσυστρεψασαςσυστρεψανταςσυν·στρεφ·σασ·αςσυν·στρεφ·σαντ·ας
Datσυστρεψασαιςσυστρεψασι, συστρεψασινσυν·στρεφ·σασ·αιςσυν·στρεφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυστρεψασωνσυστρεψαντωνσυν·στρεφ·σασ·ωνσυν·στρεφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστρεψαμενησυστρεψαμενεσυν·στρεφ·σαμεν·ησυν·στρεφ·σαμεν·ε
Nomσυστρεψαμενοςσυν·στρεφ·σαμεν·ος
Accσυστρεψαμενηνσυστρεψαμενονσυν·στρεφ·σαμεν·ηνσυν·στρεφ·σαμεν·ον
Datσυστρεψαμενῃσυστρεψαμενῳσυν·στρεφ·σαμεν·ῃσυν·στρεφ·σαμεν·ῳ
Genσυστρεψαμενηςσυστρεψαμενουσυν·στρεφ·σαμεν·ηςσυν·στρεφ·σαμεν·ου
PlVocσυστρεψαμεναισυστρεψαμενοισυστρεψαμενασυν·στρεφ·σαμεν·αισυν·στρεφ·σαμεν·οισυν·στρεφ·σαμεν·α
Nom
Accσυστρεψαμεναςσυστρεψαμενουςσυν·στρεφ·σαμεν·αςσυν·στρεφ·σαμεν·ους
Datσυστρεψαμεναιςσυστρεψαμενοιςσυν·στρεφ·σαμεν·αιςσυν·στρεφ·σαμεν·οις
Genσυστρεψαμενωνσυστρεψαμενωνσυν·στρεφ·σαμεν·ωνσυν·στρεφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστραμμαισυν·εστραφ·μαι
2ndσυνεστραψαισυν·εστραφ·σαι
3rdσυνεστραπταισυν·εστραφ·ται
Pl1stσυνεστραμμεθασυν·εστραφ·μεθα
2ndσυνεστραφθεσυν·εστραφ·σθε
3rdσυνεστραφαταισυν·εστραφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστραψομαισυν·εστραφ·σομαι
2ndσυνεστραψῃ, συνεστραψεισυν·εστραφ·σῃ, συν·εστραφ·σει classical
3rdσυνεστραψεταισυν·εστραφ·σεται
Pl1stσυνεστραψομεθασυν·εστραφ·σομεθα
2ndσυνεστραψεσθεσυν·εστραφ·σεσθε
3rdσυνεστραψονταισυν·εστραφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστραψοιμηνσυν·εστραφ·σοιμην
2ndσυνεστραψοιοσυν·εστραφ·σοιο
3rdσυνεστραψοιτοσυν·εστραφ·σοιτο
Pl1stσυνεστραψοιμεθασυν·εστραφ·σοιμεθα
2ndσυνεστραψοισθεσυν·εστραφ·σοισθε
3rdσυνεστραψοιντοσυν·εστραφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνεστραψοσυν·εστραφ·σο
3rdσυνεστραφθωσυν·εστραφ·σθω
Pl1st
2ndσυνεστραφθεσυν·εστραφ·σθε
3rdσυνεστραφθωσαν, συνεστραφθωνσυν·εστραφ·σθωσαν, συν·εστραφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεστραφθαι​συν·εστραφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνεστραψεσθαι​συν·εστραφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνεστραμμενησυνεστραμμενεσυν·εστραφ·μεν·ησυν·εστραφ·μεν·ε
Nomσυνεστραμμενοςσυν·εστραφ·μεν·ος
Accσυνεστραμμενηνσυνεστραμμενονσυν·εστραφ·μεν·ηνσυν·εστραφ·μεν·ον
Datσυνεστραμμενῃσυνεστραμμενῳσυν·εστραφ·μεν·ῃσυν·εστραφ·μεν·ῳ
Genσυνεστραμμενηςσυνεστραμμενουσυν·εστραφ·μεν·ηςσυν·εστραφ·μεν·ου
PlVocσυνεστραμμεναισυνεστραμμενοι[LXX]συνεστραμμενασυν·εστραφ·μεν·αισυν·εστραφ·μεν·οισυν·εστραφ·μεν·α
Nom
Accσυνεστραμμεναςσυνεστραμμενουςσυν·εστραφ·μεν·αςσυν·εστραφ·μεν·ους
Datσυνεστραμμεναιςσυνεστραμμενοιςσυν·εστραφ·μεν·αιςσυν·εστραφ·μεν·οις
Genσυνεστραμμενωνσυνεστραμμενωνσυν·εστραφ·μεν·ωνσυν·εστραφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνεστραμμηνσυν·ε·εστραφ·μην
2ndσυνεστραψοσυν·ε·εστραφ·σο
3rdσυνεστραπτοσυν·ε·εστραφ·το
Pl1stσυνεστραμμεθασυν·ε·εστραφ·μεθα
2ndσυνεστραφθεσυν·ε·εστραφ·σθε
3rdσυνεστραφατοσυν·ε·εστραφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυνεστραφην[LXX]συν·ε·στραφ·[θ]ην
2ndσυνεστραφηςσυν·ε·στραφ·[θ]ης
3rdσυνεστραφη[LXX]συν·ε·στραφ·[θ]η
Pl1stσυνεστραφημενσυν·ε·στραφ·[θ]ημεν
2ndσυνεστραφητεσυν·ε·στραφ·[θ]ητε
3rdσυνεστραφησαν[LXX]συν·ε·στραφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυστραφησομαισυν·στραφ·[θ]ησομαι
2ndσυστραφησῃ, συστραφησεισυν·στραφ·[θ]ησῃ, συν·στραφ·[θ]ησει classical
3rdσυστραφησεταισυν·στραφ·[θ]ησεται
Pl1stσυστραφησομεθασυν·στραφ·[θ]ησομεθα
2ndσυστραφησεσθεσυν·στραφ·[θ]ησεσθε
3rdσυστραφησονταισυν·στραφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυστραφωσυν·στραφ·[θ]ω
2ndσυστραφῃςσυν·στραφ·[θ]ῃς
3rdσυστραφῃσυν·στραφ·[θ]ῃ
Pl1stσυστραφωμενσυν·στραφ·[θ]ωμεν
2ndσυστραφητεσυν·στραφ·[θ]ητε
3rdσυστραφωσιν, συστραφωσισυν·στραφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσυστραφειηνσυν·στραφ·[θ]ειην
2ndσυστραφειηςσυν·στραφ·[θ]ειης
3rdσυστραφειησυν·στραφ·[θ]ειη
Pl1stσυστραφειημεν, συστραφειμενσυν·στραφ·[θ]ειημεν, συν·στραφ·[θ]ειμεν classical
2ndσυστραφειητε, συστραφειτεσυν·στραφ·[θ]ειητε, συν·στραφ·[θ]ειτε classical
3rdσυστραφειησαν, συστραφειενσυν·στραφ·[θ]ειησαν, συν·στραφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσυστραφησοιμηνσυν·στραφ·[θ]ησοιμην
2ndσυστραφησοιοσυν·στραφ·[θ]ησοιο
3rdσυστραφησοιτοσυν·στραφ·[θ]ησοιτο
Pl1stσυστραφησοιμεθασυν·στραφ·[θ]ησοιμεθα
2ndσυστραφησοισθεσυν·στραφ·[θ]ησοισθε
3rdσυστραφησοιντοσυν·στραφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυστραφηθισυν·στραφ·[θ]ητι
3rdσυστραφητωσυν·στραφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσυστραφητεσυν·στραφ·[θ]ητε
3rdσυστραφητωσαν, συστραφεντωνσυν·στραφ·[θ]ητωσαν, συν·στραφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
συστραφηναι​συν·στραφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
συστραφησεσθαι​συν·στραφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστραφεισασυστραφειςσυστραφενσυν·στραφ·[θ]εισ·ασυν·στραφ·[θ]ει[ντ]·ςσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσυστραφεισανσυστραφεντασυν·στραφ·[θ]εισ·ανσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσυστραφεισῃσυστραφεντισυν·στραφ·[θ]εισ·ῃσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσυστραφεισηςσυστραφεντοςσυν·στραφ·[θ]εισ·ηςσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσυστραφεισαισυστραφεντεςσυστραφεντασυν·στραφ·[θ]εισ·αισυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·εςσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσυστραφεισαςσυστραφεντας[LXX]συν·στραφ·[θ]εισ·αςσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσυστραφεισαιςσυστραφεισι, συστραφεισινσυν·στραφ·[θ]εισ·αιςσυν·στραφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσυστραφεισωνσυστραφεντωνσυν·στραφ·[θ]εισ·ωνσυν·στραφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυστραφησομενησυστραφησομενεσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ησυν·στραφ·[θ]ησομεν·ε
Nomσυστραφησομενοςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ος
Accσυστραφησομενηνσυστραφησομενονσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ηνσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ον
Datσυστραφησομενῃσυστραφησομενῳσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ῃσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσυστραφησομενηςσυστραφησομενουσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ηςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσυστραφησομεναισυστραφησομενοισυστραφησομενασυν·στραφ·[θ]ησομεν·αισυν·στραφ·[θ]ησομεν·οισυν·στραφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσυστραφησομεναςσυστραφησομενουςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·αςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ους
Datσυστραφησομεναιςσυστραφησομενοιςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·αιςσυν·στραφ·[θ]ησομεν·οις
Genσυστραφησομενωνσυστραφησομενωνσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ωνσυν·στραφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 17:00:27 EST